1 Pita
1 Pita sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Yasu hauaka wo koraka reamo Pitane soko Yasuyaki hakāsa koraka reapo. Yasu hepene yapura hisiakipoko, Pitane tarira apororaka rakisiapo.
Yasu hepene yapura hisiakipoko, keremisi 34 su faraka, Pitamo sawi one popasapo. Maiya amo Keresoa paosa aporo hinamoane aporo metakiramo mokoatikirakano, namina teketarikia pukua hauaka kekepoa risiapo. Asiasamo Pitamo sawi one popasapo. Keresoa paosa aporo hinamoane paripurapaka, namina Keresoaki himu hakásaraka paroaka risikiasimo Pitamo sawi one popasapo. Yasuane himu nekea kau tesane hemakapurakano, re paroaka risikiakosapo, aisapo.
Arirakano Pitane Rome sitia reke, Rome aporo metakiramo eane soko mokoatikisapo. “Keseke hepene yapura isu Yasuyaki hakāsa risikiakosapo, aíyaka hemakapunie,” aíyaka Pitamo somesapo.
1 Pita sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-2 Pitamo sawi one kepomarekea popasapo.
1:3-12 Kotimo reane yaku arareraka mafasisiasamo Kotiane makáraraka kekeresapo.
1:13–2:10 Keresoa paosa aporo hinamomo makata watikisane kikisiraka koteaka susu risikianie, aisapo.
2:11–3:12 Aporo hinamomo makata aina kotesane kekemahoanie, aisapo.
3:13–4:19 Reane aporo metakiramo mokoatikirakano paroaka risikianie, aisapo.
5:1-11 Keresoa paosa aporo hinamo asekea risira aporoaki soko, Keresoa paosa aporo hinamo suaki soko, Pitamo tarira someane some kasapo.
5:12-14 Pitamo ayapasapo.
1
Pitamo sawi fana poparaka makesane oyapo.
Ano Pitane Yasu Keresomo tarira aporopo. Re Keresoa paosa aporo hinamo re Kotimo murikimasaki nōmo sawi one poparaka makerakanapo. Re Keresoa paosakipoko reane aporo metakiramo rukua koaka taerakano, repo namina ape sumuane metakarikia teketarikia pukua, hauaka metakira risikinaporakano nōmo kaikia, nōmo reaki sawi one poparaka makerakanapo. Re metakira Pónetase hauaka á pukua risiaki soko, metakira Karésia hauaka á pukua risiaki soko, metakira Kapatósia hauaka á pukua risiaki soko, metakira Ésea hauaka á pukua risiaki soko, metakira Pitínia hauaka á pukua risiaki soko, re suaki nōmo sawi one poparaka makerakanapo.
Wate fana Koti Atamo ipi hemakapusua aeyaka reane murikimasapo. Re kakaro koteaka susu risikiasimo Ho Kotesamo repo makata watikisane makikisisapo. Arirakano Yasu Keresomo someane repo kakimaka, arirakano Yasumo yapi pusuamo repo makata watikisane kosohokosakipoko Kotimo re murikimasapo. Asiamo Kotimo ipi yaku ararenane soko, ipi auaraka rerane soko, reaki kára kakasimo nōmo hemakapurakaripo.
Hepene yapura yaiya risikiakosane oyapo.
Unihae Yasu Keresomo ipi Ata Kotiaki isiapo kekereraka suserakanapo. Kotimo isu kára hemakapurakanapo. Asiamo epo Yasuane maturikia taesasamo epo isuane mafasikia makawesapo. Asiasamo isu eyaki hakāsa yaiya risikiakosapo. Arirakano Kotimo isu makotehokosaposane isiapo paroaka hemakapukua kau risikinapo. Isu Kotimo hokosa pariraka risiasamo epo hokosaki kakakosapo aisane isiapo mokoakosapo. Asiamo keseke isu Kotiyaki yaiya risikiakosapo. Hepene yapura yaiya risikiakosane metamo mokoatikinafapo. Arirakano Kotiyaki yaiya risikiakosane namo kakaro kotesapo. Kotesane fahokosafapo. Makata ane Kotimo asekea rekeno isiapo mokoakosapo. Repo Yasu keresoaki himu hakásaraka hemakapurakano, Kotimo wakapumo re mafairaka asekea rekenapo. Asekea reke isu hepene yapura hiasimo mafasirane yumo Kotimo maresapo. Mafasirane maresasamo, keseke fa ana maiya amo Kotimo isu pasimokoa mafasiakosane isiapo aseakosapo.
Ayiakakosasamo seseraka risikianie. Seseraka risike yumo maiya wakasemamo aporomo soko metao, makata metamo soko metao, re mokoatikirakanapo. Reane mokoatikirakano yia, seseaka risikianie.
Re mokoatikirakano asekea, repo Kotiaki kakaro himu hakásaraka hemakapukua yaiya risikiakosare? O repo Kotiane metakariakosare? Asiamo Kotimo re kau aseakosapo. Repo Kotiaki himu hakásaraka hemakapurane koróto asíapo. Koróto namo susu mokoakosakipoko aporomo korótoane paikia, makata pepeno pará risiane iramo inarapo. Inaka fasekeno koróto namo susuane morapo. Arirakano koróto namoane aporomo mokoa sesenapo. Arirakano korótoane hauaka omo menasamo fahokosapo. Korótoane wakasemapo. Repo Kotiaki himu hakásaraka hemakapurane namo kakaro kárapo. Koróto namo mokoako aporomo korótoane pairapo. Aina ayiáka makata umisa fasere aperamo Kotimo reane kau aserapo. Repo Kotiaki kakaro himu hakásaraka hemakapusuarihoamo kau aseako makata umisa fasereperapo. Repo kakaro himu hakásaraka hemakapurakano Kotimo asekea, ipi reaki sesenane kárahokosapo. Aporomo koróto maraka sesenane wakasemapo. Arirakano Yasu Kereso pariapera maiya amo, Kotimo reaki seseraka kekereraka makárahokosapo.
Arirakano Yasuane hauaka wo koraka reamo repo eane asesafapo. Asiāne repo eaki himu tumurumo hemakapurakanapo. Yumo soko e asekeanafonorakano yia, repo eaki himu hakásaraka hemakapurakanapo. Eaki himu hakásaraka hemakapukua risike, seseaka risikinapo. Hepene yapura sesenane hauaka wo makata meta murikimaka somehoane siahoasifareapo. Repo Keresoaki himu hakásaraka hemakapukua risikino, Kotimo reane mafasirakanapo. Asiamo re seseaka risikinapo.
10 Arirakano mafasira kepoane repo hemakapurakanapo. Wate fana porofete aporomo Kotimo mafasira kepoane hemakapukusakipoko ipu kosapo. Ipu kokoa hisiraka asekea, Kotimo re yaku ararehokosane ipu wate fana somesapo. 11 Keresomo Ho Kotesa i himua reamo someraka, “Kereso ipi himu nekea kau teraka makata umisane epo maka rekeakosapo. Maka nina faraka Keresoane faesa kára rekeakosapo.” Airakano porofete aporomo akai kairaka, “Maiya mamo faserepeakosare? Fasereapera maiya amo makata umisa maka rekeakosane epare?” Aíyaka porofete aporomo akai kaisiapo.
12 Aíyaka akai kairakano ipu hemakapusimo Kotimo someraka, “Re arisia maiya yumo ayiakakosafapo. Keseke aporo metakira wainekea arisia maiya amo ayiakakosapo.” Aíyaka somesane keseke maiya amo ayiakakosaposane, pipu maiya yuyapo. Keseke aporo metakira wainekea risikiakosaposane repo. Arirakano wate fana porofete aporomo Kereso peakosane some kasapo. Some kasane yumo Kotimo some kará porofete aporomo reaki some karakasupo. Arirakano Kotimo Ho Kotesa pusierakano hepene yapunaka Ho Kotesa hauaka wo pesapo. Pekea somerakano kakimara aporomo kaikia aporo hinamo metakiramo Keresoane hemakapusimo ipu some kotesane reaki some karakasupo. Arirakano mafasiakosa kepoane hepene aporomo soko hemakapuko sesenapo.
“Makata watikisane makikisiraka koteaka susu risikianie,” aisane oyapo.
13 Kotimo reane araresasamo ereketae susu hemakapukua risikianie. Makata watikisamo repo himu hemakapurane kirimarapaka asekeanie. Maiya suamo koteaka hemakapukua risikianie. Watikiaka hemakapurapaka asekea risikianie. Yasu Kereso pariapera maiya amo, Kotimo reane ararehokosasamo, repo himu hakásaraka hemakapukua risikianie. 14 Hokosamo ipi atamo someane akaira ayiáka, repo Kotimo someane kaikia koteaka risikianie. Fana Kotimo someane repo kaiyasiraka himeteraka risike, kaumo hemakapusuane kekemasa ayiáka yumo kekemahokopo.
15 Arirakano Kotimo ainane watikinafapo. Namo kakaro kotesa susupo. Kotimo reane pasimosasamo repo makata watikisane makikisiraka, koteaka susu rakiraka risikianie. 16 Arirakano Kotimo sawia popasane oyapo. Kotimo someraka, “Repo Kotiane anopo. Nōmo ainane koteaka ereketae susupo. Asiasamo re soko kotesa ereketae susu risikianie.” Aíyaka Kotimo somerakano popahoareapo. (Wok Pris 19:2; 11:44-45)
Yasumo yapimo isu roporaka Kotimo isu pasimasane oyapo.
17 Aporo hinamo suamo makata rakisiane Kotimo asekea ereketae takekea parakuhokosapo. Asiasamo Kotimo nenakamaka takekea parakunafapo. Aporo hinamo metane epo nenakamaka seseraka makama fanaraka, arirakano aporo hinamo metane nenakamaka hisiraka makama kesekeraka ayiáka takekea parakunafapo. Arirakano aporo hinamomo makata watikiaka rakisiane Kotimo aseraka takekea fanasinane motoakosapo. Asiamo takekea fanasinane motora kepoane Koti ipipo. Arirakano repo Kotiaki kurikurina maiya amo repo someraka, “Atao,” airapo. Arirakano hauaka wo re fore arisia maiya amo, koteaka risike Kotiaki namoraka eane makárahoanie.
18 Repo fana hauaka wo makasa kamumamo arupusimo rakirane enomaka rakiraka risiapo. Arirakano aporo tipura kekea arisia ayiáka re ayiáka risiapo. Re tipura risiane tonotaehoasimo Yasu Keresomo repoko farimaka api Kotiaki kasapo. Hauaka wo aporomo api karane, koróto soko, siufa soko, mone soko karápo. Hauaka wo makata ane fanapo. 19 Arirakano Yasu Keresomo ipi yapi kasane namo kakaro kárapo. Arirakano saro sipi mano makata takamakanafonosa, kau kere karianafonosa asíane Yasupo. Saroane rukua makata watikisapoko Kotiaki api akara ayiáka, isiapo watikisapoko Yasu Keresomo farimaka api kasane Yasumo yapi ayapo.
20 Arirakano hauaka one Kotimo kepomareasiraka, Yasumo ipi yapiane isupoko farimaka api kakakosane, Kotimo ipi fana hemakapukua maroposapo. Maroposane fahokosa maiyane makeanamo Yasuane isupoko hauaka wo pesapo. 21 Pesasamo eaki repo kataka marekea risikino Kotiaki himu hakásaraka hemakapurakanapo. Kotimo Yasu kusuane maturikia taeraka eane makáraraka mafaeraka maresapo. Maresane hemakapukua repo someraka, “Isu eyaki yaiya risikiasimo isu soko maturikia taehokosapo.” Aíyaka repo Kotiaki himu hakásaraka hemakapurakanapo.
Isiapo isina mae metane himu tumurumo hemakapunie, aisane oyapo.
22 Kotimo kakaro someane repo kaikia kekemaraka risike, makata watikisane metakarikia, Keresoa paosa mae papa ane repo kakaro himu tumurumo hemakapurakanapo. Arirakano repo namina yia soko namo kakaro himu tumurumo hemakapukua risikianie. 23 Kotimo someane repo kakimasasamo, Kotimo reane makawesapo. Asiamo Kotiane repo Atapo. Koti yaiya rekenapo. Arirakano hauaka wo isiapo atane kurapo. Kotiane ayiáka kurafapo. Arirakano Kotimo someane kakaro somepo. Some ane yaiya rekeakosapo. Fahokosafapo. 24 Arirakano Kotimo sawia popasane oyapo.
“Aporo hinamo suane hauaka wo yaiya risikiakosafapo. Asane hauaka wo tanehekea wakasema nina kurapo. Aina ayiáka aporo hinamo suane anapo. Arirakano farafara poraraka yoferaka huruapera ayiáka, aporo yano motosa kárane soko ayiáka fánapo.
25 Arirakano Unihae Kotimo someane fahokosafapo. Yaiya rekeakosapo.” Aíyaka popahoareapo. (Aisaia 40:6-8)
Asiamo aporo hinamomo Yasuane hemakapusimo some kotesa some kasane fahokosafapo.