3
“Aporo hinamo tati arumaka uyáka risikianie,” aisane oyapo.
1-2 Hinamo repo kaisie. Nómo ní aporo pusuamo someane kakimakanie. Arirakano nómo aporomo Kotimo someane kakimakanafonoraka rekeno nómo eaki himu mahisihoasimo somehokopo. Aíyaka somerafaraka nómo Kotiane makáraraka koteaka susu kakeno, ni aporo pusuamo nómo arakirane asekea, e soko Kotiaki rekeako parihokosapo.
Arirakano hinamo re makahinamoraka ayiáka tokoakopo. Repo namina kaua kau rakirakosane makama fanaraka kára hemakapukopo. Ikiare soko, senaki kera soko, uni iti faturane soko, pasu kotesa kau rakirane soko, makata ane su kaumo menapo. Arirakano re makahinamohoanafonoraka toke repo himuane makotehoanie. Re tau auaraka nanaehoanafonoraka tokeno ane kotehokosapo. Ayiáka tokeno Kotimo asekea sesehokosapo. Himu koteaka ereketae hemakapuramo kaumo rakirane marokenapo. Arirakano repo kau rakira asíane himumo koteaka hemaka apura ayapo. Wate fana hinamomo Kotiaki hemakapukua toamo ipu namina aporo pusuaki tau auaraka toke, namina aporomo someane kakimasapo. Arirakano Saramo soko Eparahamemo someane kakimaka Eparahameaki someraka, “Ne nōmo unihaemanopo,” aisapo. Arirakano Sara koteaka kaya ayiáka re namonafaraka koteaka tokenone, re Saramo hokosa asía ayiáka tokenapo.
Arirakano aporo repo soko kaisie. Nómo ní hinamoane hemakapukua rekeanie. Hinamomo wakapuane wakasema reasasamo, nómo ní hinamoane koteaka asekea rekeanie. Teto tetákara Kotimo hokosasamo nómo hemakapuraka, “Hinamo eto Kotimo yaku ararerakano eto Kotiyaki yaiya risikiakosapo.” Aíyaka hemakapukua rekeanie. Nómo kurikurinane patekenakohoamo ní hinamoyaki koteaka rekeanie.
“Keresoa paosa aporo hinamo re uyáka risikianie,” aisane oyapo.
Repo suamo namina yia himu hakásaraka hemakapunie. Metamo metaki himu pukua, metamo metaki himu pukua, ayiáka himu purane maka seseaka risikianie. Repo Keresoa paosa mae papa suane kamenakaraka hemakapunie. Aporo hinamo metane mawakasemaraka, né níane makarahokopo. Arirakano repo namina yia metamo metane arare, metamo metane arareraka risikianie. Aporo metamo re mokoatikirakano, repo ropo mokoatikihokopo. Re mainamarerakano repo ropo mainamarehokopo. Ropo mainamarenane metakarikia, repo iane makotehoanie. Arirakano iane makotehoasimo Kotimo re murikimasapo. Repo iane makoterakano, Kotimo reane makotehokosapo. 10 Arirakano Kotimo sawia popasane oyapo.
“Ne koteaka rekeako seseraka, akaimo watikiaka somerane soko, kotafe somerane soko somehokopo. 11 Makata watikisane metakarikia koteaka rekeanie. Maiya suamo tau auaraka rekeako hemakapunie. Tau rera ikia karane kekemahoanie. 12 Arirakano aporo hinamo ereketae risiane Kotimo seseraka asekea rekenapo. Ereketae risia aporo hinamomo kurikurirakano, Kotimo kaikia rekenapo. Arirakano watikiaka rakiraka risia aporo hinamoane Kotimo asekea, hisiraka rekenapo.” Aíyaka popahoareapo. (Buk Song 34:12-16)
13 Repo koteaka ereketaeraka rakiako seserakano, aporo metakiramo soko re mokoatikihokosafapo. 14 Arirakano re koteaka risikino, aporo metakiramo re kau mokoatikirakano, Kotimo reane makotehokosapo, aíyaka hemakapunie. Arirakano re mokoatikina aporoaki namoraka himu fahokopo. 15 Repo himumo hemakapuraka, “Kereso ipi unihaepo,” aíyaka e makáraraka hemakapunie. Arirakano aporo metamo someraka, “Ne Keresoyaki yaiya rekeakosaposane kepoane anoaki somesie.” Airakano nómo Keresoaki himu hakásaraka hemakapusua kepoane aporoaki kakama somehoanie.
16 Some ana maiya amo tau auaraka reke Kotiane makáraraka somehoanie. Nómo himua makata watikisane mafáraka reke somehoanie. Ne Keresoa paoraka koteaka susu rekeno, ne mahokoparisa aporoane kaíyahokosapo. 17 Ne watikiaka reakipoko aporo metamo né mokoatikirakano, nómo ní yia hasakarakanapo. Ne watikiaka reakipoko, aporo metamo ne mokoatikirakano, makata umisa ane nómo Kotipoko marakanafapo. Arirakano Kotimo hemakapusua aeyaka ne koteaka reakipoko, aporo metamo ne mokoatikirakano siapo. Mokoatikina umisa ane Kotipoko maka reke siahoasireapo.
18 Arirakano aporo hinamomo makata watikisa umisane Yasu Keresomo maka kusuapo. Yape hakásamo makata watikisa suane mafahokosakipoko ipi hákasa kusuapo. E ipi ereketae susu reane, isu ereketae risikianafonosakipoko eane kusuapo. Isu Koti rea karikia hiakosakipoko ipi kauane kusuapo. Arirakano ipi hoane yaiya reapo. 19 Arirakano Yasu ipi hoane pukua aporo kusua ho risia hauaka á iane tipura kesa ayiáka risiakipoko Yasumo some kakako pusuapo. 20 Aporo hinamo i kusua ho kesane wate fana ipu Kotimo someane koaretaesapo. Arirakano Noa rea maiya amo Kotimo ipi foaka sapehoanafonoraka ipi foaka fanasinane motoanafonoraka kau reapo. Kau rekeno Noamo kasu kára tokoraka aporo hinamo karisuane kasua riparakano, he aeyaka Kotimo mafasisiapo. 21 He aeyaka mafasisia asíane hea tapukuamarera ayapo. Hea tapukuamarera maiya amo kau pikirisane kusuhoko hea tapukumarerafapo. Isiapo Kotiaki someraka, “Nōmo himura makata watikisane mafahoanie,” aíyaka hea tapukumarerapo. Yasu Kereso kusuane epo maturikia taesasamo, eaki isiapo someraka, “Isu mafasinie,” airakanapo.
22 Arirakano Yasu hepene yapura hikia, Kotimo hokono tumuru takua rekenapo. Arirakano hepene aporoane soko, hauaka wo makata wakapuaka risiane soko, i suane Yasu Keresomo unihaeaka asekea rekenapo.