Firipai
Firipai sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Pore kimisi puraka Masetónia hauaka á Firipai taonea, aporo hinamomo Yasuane hemakapusimo some karakano aporo hinamo yakaimo kakimasapo. Firipai taonea Keresoa paosa aporo risiamo Poreane himu tumurumo hemakapuraka, Poreane arareraka mone kasapo.
Keseke Pore Rome sitia tipura makekea reamo, Firipai aporomo mone sarimaraka Pore kakasimo Epafarotaétaseaki karaka maka pusiesapo. Poremo Firipai aporo hinamoaki suseaka sawi one popasapo. Poremo poparaka Epafarotaétaseaki karakano epo maka pusuapo.
Firipai sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1-2 Poremo sawi one kepomarekea popasapo.
1:3-11 Poremo iane hemakapukua Kotiaki suseraka, ipoko farimaka kurikurisapo.
1:12-30 Pore tipura reke hemakapuraka, “Ano kurakano Yasuyaki yaiya rekeakosapo. Ano hitafe reke Yasumo makata rakirane yaiya rakiraka rekeakosapo,” aiyaka hemakapusuapo.
2:1-11 Yasuane hauaka wo reke epo ipiane makararaka rakisiafapo. Repo soko ayiaka hemakapukua risikianie, aisapo.
2:12-18 Re Keresoa paosa aporo hinamo hauaka wo risike, repo faesa kotesane tarinie, aisapo.
2:19-30 Re arisia Timotiane soko Epafarotaétaseane soko pusiehokosapo, aisapo.
3:1-11 Kotafe tisa aporomo somerakano, repo kakimakopo, aisapo.
3:12-21 Keresomo someane kekemaraka kepoa naohokosakipoko yaiya rakiraka risikianie, aisapo.
4:1-9 Makata some metakira repo kaikia hemakapukua risikianie, aisapo.
4:10-20 Firipai aporo hinamomo Poreane mone karakano, Poremo susesapo.
4:21-23 Poremo ayapasapo.
1
Keresoa paosa aporo hinamo Firipai taonea risiaki Poremo sawi poparaka makesane oyapo.
Firipai taonea Keresoa paosa aporo hinamo re su risiaki ano Poremo sawi one poparaka makerakanapo. Re asekea risira aporoaki* soko, re tikone aporoaki soko, re suaki ano Poremo sawi one poparaka makerakanapo. Timoti anoyaki hakāsa reke ano ararerakano sawi one reaki poparaka makerakanapo. Timoti eto Yasu Keresopoko makata rakira aporopo. Yasu Keresoane isiapo Unihaepo. Kotiane isiapo Atapo. Tetapō re makoteraka re mapiraraka tau auaraka risikiasimo nōmo kurikurirakanapo.
Keresoa paosa aporo hinamo akipoko Poremo kurikurisane oyapo.
Re Firipai aporo hinamoane nōmo hemaka apura maiya amo nōmo Kotiaki suserapo. Nōmo reane hemakapukua kurikuriana maiya amo seseaka kurikurinapo. Asiamo repo Yasu hemakapusimo nōmo some kotesane kepomarekea some karakano repo kakimasapo. Kakimasa maiya amo repo ano arareraka aporo hinamo metakiraki some karakasupo. Some kotesa ane isina hakāsa some kape pekea pipu wo paurakanapo. Asiasamo nōmo Kotiaki suserakanapo. Nōmo hemakapuane, repo himumo koteaka hemakapukua rakisimo Kotimo reaki kepomarekea tarisiapo. Asiamo repo rakipe pukua Kereso pariapera maiya amo rakikia makosapo. Aíyaka nōmo hemakapurakanapo.
Maiya suamo nōmo reane himu tumurumo hemakapurakanapo. Ano tipura makerakano yia soko, ano hukururakano soko, nōmo meaka taeraka someana maiya amo soko, “Kotimo someane kakaro somepo,” aíyaka tarikia somesa maiya amo soko, maiya suamo repo anoyaki kikinaraka Kotimo makata rakirane isina hakāsa rakisiapo. Kotimo isu murikimaraka epo ipi makata rakirane wakapuaka rakisimo Kotimo isu yaku araresapo. Yasu Keresomo reane himu tumurumo hemaka apura ayiáka nōmo soko reane himu tumurumo hemakapurakanapo. Ano reyaki hakāsa rekeakoripo. Aíyaka hemakapurane Kotimo aserakano nōmo kakaro somerakanapo.
Asiamo repoko nōmo kurikurirane oyapo. Repo namina yia himu tumurumo hemakapurane káraraka hemakapukua risikiasimo nōmo kurikurinapo. Arirakano repo namina yia himu tumurumo hemakapukua risike, Kotimo makata ainane hemakapukusapo. Kotimo makata ainane hemakapuraka makata ereketaesane soko, makata watikisane soko takekea hemakapukusapo. 10 Ayiáka hemakapuraka, raraponane metakarikia, kakaro makata kotena susuane takekea hemakapukua kekemahokosapo. Koteaka susu risina Yasu pari apera maiya amo aporomo reaki hukurusuane kakenafapo aihoasimo kurikurirapo. 11 Repo makata ainane Yasumo makoteraka ararerakano, Kotimo hemakapura ayiáka, repo ayiáka hemakapukua, ereketaeraka risikiakosapo. Ayiáka risikino aporo metakiramo asekea Kotiane makáraraka kekerehokosapo. Ayiakasimo nómo kurikurirakanapo.
Pore tipura reamo, aporo hinamo yakaimo Yasumo someane kasiane oyapo.
12 Keresoa paosa aporo maeo, repo hasaka hemakapukohoamo makata one nōmo reaki somerakanapo. Rome aporomo ano tipura makerakano, aporo hinamomo Yasu Kereso hemakapusimo some kotesane some kayane ipu matasohokosapoko asiāne, kakaro matasosafapo. Yasumo someane yaiya some karakano, aporo hinamo yakaimo kairakanapo. Some kotesa amo kakaro suaka taerakano, 13 Rome kamanimo Unihae Sisamo apea ame aporo asekea risiamo soko, aporo metakira Rome sitia risiamo soko, ipu kaiyiáne Yasu Keresoane nōmo some kasasamo ano tipura makesapakano ipu kairakanapo.
14 Ano tipura makesa area amo, Keresoa paosa aporo maemo himu namoraka fofara faraka, Kotimo someane aporo hinamoaki wakapuaka some karakanapakae. Kotimo some kaiyako hisisa aporoaki ipu karekekea namona faraka, some karakanapakae. Ipu aseane, ano Pore tipura reane Kotimo ararerakano, ipu asekea hemakapuraka, “Kotimo Pore ararena ayiáka isu soko ararehoasireapo,” aíyaka ipu Kotiaki himu hakásaraka hemakapurakanapakae.
15 Arirakano Keresoa paosa aporo metakiramo anoaki kakanakeraka hemakapuraka, “Pore ipi tarira aporo káraraka reane, isiapo e mahurutapikia isu isina káraraka risikiakosapo,” aíyaka hemakapukua, ipu Kotimo someane some karakanapakae. Arirakano Keresoa paosa aporo metakiramo, anoaki koteaka hemakapukua risike, Kotimo someane some karakanapakae. 16 Ipu aseane, aporo hinamomo Yasu hemakapusimo nōmo some kasakipoko ano tipura makesekeno asekea, ipu anoaki himu tumurumo hemakapukua, Kotimo someane some karakanapakae.
17 Asiāne aporo metakiramo namina yano motosa makárahokosakipoko, aporo hinamomo Yasu hemakapusimo some kotesane some karakanapakae. Ayiáka some akarane ano tipura rekeno, ipu anoaki makata umisane kakakosakipoko hemakapurakanareapo. 18 Ane soko siapo. Ayakarie. Ipu namina yano motosane makárahokosakipoko hemakapukua, Yasu hemakapusimo some akarane soko metao, aporo metakiramo namina kakaro Yasuaki himu tumurumo hemakapukua Yasu hemakapusimo some akarane soko metao, ipu suamo Yasu hákasane some karakanapo. Asiamo ano seseaka mapiraraka rekenapo.
Poremo hemakapuraka, “Ano hitafe reke, reane ararehoko hemakapurakaripo,” aisane oyapo.
19 Repo anopoko farimaka Kotiaki kurikurirakano, Yasu Keresomo Ho Kotesamo ano ararerakano ano tipura makesane Kotimo ano makotehokosapo. Asiamo ano seseraka rekenapo. 20 Asiāne nōmo úyaka hemakapurakanapo. Nōmo nī makata rakira akipoko ano kaiyahoko hisiripo. Ano himu namonafaraka nōmo maiya suamo Keresoane makamafanasa ayiáka, yumo soko ano tipura areamo, Keresoane makamafanaraka rakiraka rekeakoripo. Yumo soko, keseke soko, yaiya Yasu Keresoane makáraraka rakiraka rekeakoripo. Aíyaka nōmo hemakapurakanapo. Ano akura maiya amo ayiakakosane soko, ano hitafe area amo ayiakakosane soko, Yasu Keresoane nōmo makáraraka makama fanahoko hemakapurakaripo.
21 Asiamo nōmo hemakapusuane oyapo. Ano hitafe areamo nōmo Yasu Kereso hákasa makamafanahoko hemakapukua rekenapo. Arirakano ano akuramo soko, Kotimo anoane namo kakaro makotehokosapo. 22 Asiāne ano hauaka wo hitafe area maiya amo, nōmo Keresomo makata rakirane rakiane, ira wate sakepamo apera ayiáka perakano, asekea, ano seserakanapo. Asiamo ano kukusane soko hitafe rekeakosane soko kotehoasireapo, aíyaka nōmo hemakapurakanapo. Asiasamo nōmo mayiaka hemakapunarakapo. 23 Nōmo hemakapusua meta mane kotesare? Ano akuramo Yasu Keresoyaki hepene yapura yaiya rekeakosane namo kakaro kotesapo. 24 Asiāne ano kau hitafe areamo nōmo reane ararehoko hemakapurakaripo. Nōmo reane ararehoko hemakapusuane kakaro kárapo.
25 Asiamo nōmo hemakapusuane, nōmo re ararehokosakipoko Kotimo ano asekea rekeno, ano yumo kukusafapo. Ano hauaka wo areamo repo Yasuaki himu hakásaraka hemakapurane soko, repo sesenane soko kárahoasimo reane nōmo ararehokosapo. 26 Asiamo keseke ano tipura reane tonotaerakano, ano re arisia aperamo repo anopoko Yasu Keresoaki kekereraka makárahokosapo.
Aporo metakiramo reane mokoatikirakano namonafaraka, himu hakásaraka risikianie, aisane oyapo.
27 Arirakano repo Yasu Keresoane hemakapukua epo some kotesane kakimaka risiasamo, re kakimara aporo arisia ayiáka risikianie. Re nōmo aseako peraka soko metao, aseako peanafonoraka soko metao, re su himu hakásaraka risike, Kotimo someane yaiya kekemaraka risikinapakano nōmo kaiyako seseripo. Kotimo some kotesane metakarirapaka repo himu hakásaraka some karakanapakano, nōmo kaiyako seseripo. 28 Arirakano re mokoatikina aporoane namohokopo. Aporo metakiramo someraka, “Mokoatikina aporomo reane manamorakanafapo,” airakano nōmo kaiyako seseripo. Re namohoanafonorakano, ipu asekea hemakapuraka, “Kotimo isu marutaeraka fahoasireapo. Kotimo iane mafasirakanapo,” aíyaka Kotiaki yununa aporomo hemakapukusapo. Re namohoanafonoraka risikino, Kotimo reane mawakapuraka arareraka mafasiakosapo.
29 Kaisie, repo Yasuaki himu hakásaraka hemakapusimo, Kotimo re murikimaka maresapo. Arirakano Keresopoko re mokoatikirakano himu nakosane soko Kotimo murikimaka maresapo. 30 Fana ano Firipai taonea reamo, Kotiaki yununa aporomo ano mokoatikirakano repo asesapo. Yumo soko Kotiaki yununa aporomo ano mokoatikirakanaporakano, repo kairakanapo. Ano mokoatikina ayiáka reane soko ayiáka mokoatikirakanapo.
* 1:1 Asekea risira aporo ane paseto aporopo.