Taetase
Taetase sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Sawi one Poremo Taetaseaki poparaka makesapo. Taetase ipi Kiriki aporo reke epo Poreane araresapo. Poremo Taetaseaki Kotimo someane somerakano Taetasemo kakimasapo. Arirakano Pore kimisi puraka Yarusarame sitia hisia maiya amo, Taetase soko karikia hisiapo. Arirakano yape tetamo Taetasemo Poreane ararehoko Korini taonea pusuapo. Maiya metamo Porepe Taetase teta Kiríti he tonoa pukua, Kiríti aporo hinamomo Yasuane hemakapusimo some kasapo. Some kaka wakasema nina Poremo he tono ane metakarikia pukusakipoko Taetaseaki someraka, “Keresoa paosa aporo hinamo wo risiane, nómo asekea rekeanie,” aisapo. Asiamo keseke Taetasemo aporo hinamoane koteaka asekea rekeasimo Poremo Taetaseane arareraka sawi one poparaka makesapo.
Yasu kusua turikia puraka hepene yapura hisiakipoko, keremisi teti tu (32) faraka, Poremo sawi one popasapo. Pore Korini taonea reke, sawi one Taetaseaki poparaka makesapo.
Taetase sawi one parakusane kepoane oyapo.
1:1-4 Some kepomarekea popasapo.
1:5-9 Kotimo aporo hinamoane asekea risira aporo murikimokoakosakipoko ipu ainane asekea, koteaka takekea murikimokoanie.
1:10-16 Kotafe tisaraka somera aporoane maropohoanie.
2:1-10 Keresoa paosa aporo sisimamo soko, hinamo sisimamo soko, hokosa rauamo soko enomakasimo Poremo some kasapo.
2:11-15 Kotimo isuane araresasamo isu koteaka risikiasimo Kotimo aina amo tarirapo.
3:1-8 Koteaka risikiakosa someane oyapo.
3:9-11 Repo Kotimo someane metakarisimo aporo metakiramo kirimaraka somerakano repo matasohoanie.
3:12-15 Ayapa aíyaka popasapo.
1
Poremo Taetaseaki sawi poparaka makesane oyapo.
Ano Poremo sawi one poparaka makerakanapo. Nōmo Kotimo makata rakirane rakisimo ano murikimasapo. Yasumo ainane tarisimo ano tarira aporo murikimasapo. Kotimo murikimasa aporo hinamomo Kotiaki ereketae hemakapusimo ano murikimarakano nōmo reane arareraka tarirakanapo. Kotimo kakaro someane ipu suamo hemakapusimo nōmo some karakanapo. Kakaro someane kaikia Kotimo ainane kekemahoasimo nōmo reane arareraka tarirakanapo. Asiamo Kotimo some kasane kakimara aporo hinamomo hemakapuraka, “Isu Kotiyaki yaiya risikiakosapo,” aíyaka hemakapurapo. Kotimo ipi kotafe somerafapo. Wate fana hauaka one soko ti yapurane soko rakiasiraka Koti ipiaki paosa aporo hinamoane eyaki yaiya risikiakosapo, aíyaka kakaro somesapo. Someaka marekea ipi hemakapusua anaka epo murikimasa maiya amo, someane Kotimo ipi makata rakira aporoaki kakama tarisiapo. Tarisiane aporo hinamomo kaiyisimo makata rakira aporo repo some kakanie, aisapo. Aíyaka ipi someane aporo hinamoaki somehoasimo ano soko murikimasapo. Ano murikimasa Kotiamo isuane mafasirapo.
Taetase, néaki nōmo sawi one poparakanapo. Kotimo some kasane nōmo kakimasa ayiáka nómo soko kakimasasamo né nōmo hokosa asiapo. Kotiane isiapo Atapo. Arirakano Yasu Keresoane isu Mafasira Aporopo. Tetapō né kamenakaraka ararenane soko, né mapiraraka rekeasimo ararenane soko, ayiakasimo nōmo kurikurirakanapo.
Asekea risira aporomo ainane oyapo.
Taetase, nōmo né Kiríti he tonoa metakarikia ano pukusakipoko nōmo neaki someraka, “Etapo makata rakisiane rakikimasafapo. Asiamo né yia reke rakikimakanie. Ape sumu sua Yasu Keresoa paosa aporo hinamo asekea risikiakosa aporoane* murikimokoanie.” Aíyaka nōmo neaki someaka marekea ano pesapo. Aporo murikimokoakosane uyáka risiane murikimokoanie. Makata suane asekea takekea ayiáka murikimokoanie. Aporo hinamo hikumisia makata watikiaka rakianafonorakano eane aporo metamo hokomarafapo. Arirakano ipi hinamo hakása arumaka reke, ipi hinamoane hemakapukua rerapo. Arirakano ipi hokosamo soko Yasumo someane kakimaka risike, arirakano ipi maeyamo soko hinamo hokomarekea somehoanafonona, arirakano ipi farayamo soko aporo mokotokohoanafonona, arirakano ipi hokosane aporo hinamo metamo hokomakanafonona, arirakano hokosa amo koaretaenafaraka koteaka risira, hokosa amo wafayane murikimokoanie.
Ayiáka asekea risira aporomo Keresopoko Keresoa paosa aporo hinamoane asekea risirapo. Asekea risira aporomo watikiaka rakianafonorakano eane hokomarafapo. Asiasamo asekea risira aporo ayiáka risike aporo murikimayane siahoasireapo. Epo ipiane makama fanahoanafonoraka aporo metakiramo hemakapusuane soko kaikia, arirakano ipi foaka sapehoanafonoraka, arirakano ipi he watikisa nekea rekeanafonoraka, arirakano aporo metane foaka runafonoraka, arirakano mone kára mokoako hemakapunafonoraka ayiáka risira aporoane murikimokoanie. Arirakano aporo kimisi perakano tereraka pasimaka, arirakano makata koteaka susu hemakapukua risike, arirakano koteaka hemakapukua rakikia risike, arirakano makata watikisane kikisiraka Kotiaki himu hakásaraka hemakapurane makama fanaraka risike, arirakano kaumo hemakapusuane makama kesekeraka himumo koteaka hemakapurane makama fanaraka risike, ayiáka risira aporoane murikimokoanie. Kakaro someane fana eaki some kasane, kakimaka reke, epo aporo hinamo metakiraki some ereketaesane some kaka, arirakano koaretaena aporo hinamoaki soko maroporaka some kaka, ayiáka rakira aporoane murikimayane siahoasireapo.
Kiríti aporomo kotafe some kaka risiane oyapo.
10 Kiríti aporomo watikiaka risirasamo nōmo asekea risia aporo kotesane murikimokoanie, aisapo. Asiamo Kiríti aporo yakaimo kakaro someane koaretaeraka, ipu namina nena some koaka marekea kotafe somerapo. Some koaka marekea aporo metakiraki kirimaraka somerapo. Ipu Yu aporomo somemaneane “Kau hahaeraka patehoanie,” aíyaka somemaneane kekemaraka aporo metakira kirimaraka somerakano mahimeterapo. 11 Asiamo ipu kotafe someane somehokohoamo re asekea risira aporomo iane matasohoanie. Ipu kotafe someane some kakafunufapo. Asiane kotafe someane some karápo. Kotafe some karakano ape hakāsa risia aporo hinamo hokosa suamo kaikia, kakaro someane metakarirapo. Metakarirakano asekea mone kára mokoako hemakapuraka kotafe someane karápo. Mone kára mokoako kotafe someane tisaraka some karaka kaiyahoafunureapo.
12 Arirakano fana Kiríti aporo yano motosa kára reamo someraka, “Kiríti aporomo namina yia kotafe someraka risirapo. Yasaromo irirana ayiáka iriraraka risike, aporoamo aporo metane ainapo. Ipu makata kára nako sesesa nine makata nenane makosakipoko ipu makata rakirafapo. Yaku mako hemakapurapo.” Aíyaka Kiríti aporomo ainane Kiríti aporo hakása metamo somehoareapo. 13 Hao, kaisie. Aporoamo somesane kakaro yanapo. Asiasamo kotafe somesane Keresoa paosa aporo hinamomo kakimarapaka, iane maroporaka wakapuaka tarinie. Kotimo kakaro someane ipu kakimaka paroaka risikiasimo nómo koteaka tarinie. 14 Arirakano Yu aporo sisimamo wate fana ainapakae, aíyaka some rakupe pesane kakimakopo. Kakaro some koaretaena aporoamo namina hemakapusua somemane motosane kakimakopo.
15 Aporo hinamo koteaka risiamo hemakapuraka makata metamo soko metao, makata anenamo soko metao, iane mokoatikinafapo, aíyaka hemakapurapo. Arirakano aporo hinamo watikiaka risiamo ipu Yasu Keresoaki himu hakásaraka hemakapunafonoraka risiamo hemakapuraka makata suamo iane makotenafapo, aíyaka hemakapurapo. Asiamo ipu makata watikisane oyapo, makata kotesane oyapo, aíyaka takekea hemakapurafapo. Ipu watikiaka rakiraka yia, iane kaíyanafapo. 16 Ipu someraka, “Kotiane isiapo kakaro hemakapurakanapo,” aisa nine ipu yaiya watikiaka rakiraka risirapo. Arirakano Kotimo someane ipu koaretaeraka, Kotimo hisisa makatane ipu rakiraka risirapo. Ipu koteaka rakiako hemakapurafapo. Asiamo koaretaena aporo hinamomo makata kotesane hemakapukua rakiasifareapo.
* 1:5 Asekea risira aporoane paseto aporo ayapo. 1:7 Asekea risira aporo popasa asiāne tikone aporomo ainane ayapo. 1:14 Wate fana mano hora asiapo.