15
Yesus nfamalik vaivatul kamkuma isa naꞌa domba i wol nleal a
Matius 18:12-14
Amar isa, na tamata ovi baꞌi rera babahir kulu ra, ovu tamata salasilan liak ra, rma rtuan Yesus ma rarenar afa ovi nfalak ra. Ba tamata Yahudi boku rtali sidovung Farisi, ovu rira dawan ovi rair Musa ni inukun ra, rafngamuꞌur ma rfalak ne, “Yaꞌi yo, tamata ini notu ni kida ovu tamata salasilan ra ma nafnaꞌan ovu ira!”
Ba Yesus nala vaivatul kamkuma isa ma nfalak verin ira ne, “Wean i tamata isa ntali mia ni domba ratut isa, naꞌuk isa wol nleal, na ia veka notu afaka? Ia veka nban-talik domba vutsi rahin isi yai naꞌa wan lean vu i ngrova lalawatan a, ma ti ndava domba i wol nleal yai, ti naran i ndav-nala roak ia.* Ba wean i ntuan roak domba yai, na inan urun i lahir, ma nala domba yai nrata varan a ma newal ia. Ti ma naran ni rahan, na nera ni kida ra ovu tamata ovi rnaꞌa ni rahan nelan a ma nfalak verin ira ne, ‘Mya ma totu inad lolin, tevek udav-nala roak ning domba i wol nleal a.’ Ba ufalak verin mia ne, naꞌa lanit ratan veka wean vali inyai. Ubu ralan a veka lolin urun, tevek tamata salasilan isa nahil ma ntalik roak tali ni salasilan ra. Ralan lolin yai nlia tali ralan lolin verin tamata vutsi rahin isi ovi rira vavaꞌat ra rmalola, ma wol rperlu ma rahil ma rtalik tali rira salasilan ra.”
Yesus nfamalik vaivatul kamkuma isa ewal naꞌa kubang ihin i wol nleal
Nata Yesus nfamalik vaivatul kamkuma isa verin ira ne, “Vata isa ni kubang ihin vutu a, ba wean i isa wol nleal, na veka notu afaka? Ia veka ntutun damar ovu nbitin munuk rahan ralan a ma al ndava ni kubang i wol nleal yai, ti naran i ndav-nala. Ti ma ndav-nala roak kubang yai, na nera ni kida ra ovu tamata ovi rnaꞌa ni rahan nelan a ma nfalak verin ira ne, ‘Mya ma totu inad lolin, tevek udav-nala roak ning kubang i wol nleal a.’ 10 Wean vali inyai verin Ubu Ni sansinir ra naꞌa lanit ratan, ma veka inarira lolin urun, tevek tamata salasilan isa nahil roak tali ni salasilan ra.”
Yesus nfamalik ewal vaivatul kamkuma isa naꞌa kasikoꞌu i wol nleal roak a
11 Yesus nfalak ewal vali ne, “Tamata isa yanan brana irua. 12 Amar isa, na iwarin a nfalak verin yaman a ne, ‘Bapa, msiduk kikyai dida metan ra, ma mala ning wahat a verin yaꞌa.’ Ba yaman a nsiduk lahir ni metan ra verin yanan irua yai.
13 Amar ifira nelak watan, na yanan iwarin a ti nfedi munuk lahir ni metan ra ma nti negara i raroa. Naꞌa negara yai, na ia nawahak munuk lahir ni kubang ra ma al notu ni sian a lolin watan. 14 Ti ma nawahak munuk ni kubang ra, na lafar dawan nkena negara yai. Ba ni vavaꞌat a sian urun i lahir. 15 Ia nti ndava karya naꞌa tamata isa naꞌa negara yai. Ba tamata yai nala karya verin ia ma ti nwanar ni vavu ra naꞌa ni lanun a. 16 Ia nablafar daꞌin roak, ba mane naꞌan watan vavu rira afamtahan ra, naꞌuk wol tamata isa vali ntorung ma nala verin ia.
17 Ti nata ni fikiran lyawan roak ma nfalak naꞌa ralan ne, ‘Tamata ovi rkarya verin yamang a rivun urun ira, ovu rira afamtahan a nngora tia ma watan, naꞌuk unaꞌa ini, na mane umata ning lafar roak! 18 Yaꞌa veka ewal yaꞌa ma ti utuan yamang a ma ufalak verin ia ne: Bapa, yaꞌa otu salasilan roak verin Ubu ovu oa. 19 Wol inovan roak ma tamata ra rfalak ne, oa yanam yaꞌa. Ba fara mtorung ma ukarya verin oa, wean watan mu tamata karya liak ra.’
20 Ba ndiri ma newal ia nti verin yaman a. Nanaꞌa raroa obin, na yaman a nrea lan roak ia, ba nfarnuang lahir naꞌa ralan ma nfaturu ni silobang a, ba nafla nti ma nangabuk ovu nvoan ia. 21 Ia nfalak verin yaman a ne, ‘Bapa, yaꞌa otu salasilan roak verin Ubu ovu oa, ba wol inovan roak ma tamata ra rfalak ne, oa yanam yaꞌa.’ 22 Naꞌuk yaman nfalak verin ni sansinir ra ne, ‘Yarak ti myala ravit blawat i lolin urun a ma myotu ma neluk, ovu myala tatea ma myaꞌadoru naꞌa ean a, ovu vali myala sitana ma myaꞌadoru naꞌa liman a. 23 Myotu munuk wean inyai, beti myala sapi koꞌu i ngbabal urun a ma fyedan ia. Ki totu snoba ma tafnaꞌan ovu totu inad lolin. 24 Tevek yanak ini nmata roak, naꞌuk fiang ini nvaꞌat ewal. Ia wol nleal roak, naꞌuk fiang ini utuan ewal roak ia.’ Ba rotu lahir rira snoba.§
25 Naꞌut inyai vali, na yanan iyaꞌan a naꞌa vaꞌi obin. Ti ma newal ia ma nfaseri rira rahan a, na nrenar tamata ra rdedang, rafraik floꞌits ovu rsoꞌi-rsomar. 26 Ba nera rira tamata sansinir isa ma norat ia ne, ‘Rotu afakinyai?’ 27 Sansinir yai nfalak ne, ‘Warim a newal roak ia, ba yamam a nsinir ami ma amfedan roak sapi koꞌu i ngbabal urun a, tevek yanan i wol nleal yai newal roak ia ovu lolin.’ 28 Ba yanan iyaꞌan yai nangrova urun, ma nafena nti rahan ralan. Nata yaman a nma murin ma nera lablobang ia ma nma ralan. 29 Naꞌuk nfalak verin yaman a ne, ‘Varat a nkati varat, na ukarya verin oa wean sansinir. Wol fasa vali obin angal afa ovi fwareta ra, naꞌuk wol mane fasa vali mala bibi koꞌu isa verin yaꞌa ma otu snoba ovu ning kida ra. 30 Naꞌuk yanam yai ti ma nawahak munuk roak mu metan ra ovu vatlean ra. Ti ma newal ia, na bapa fwedan lahir sapi koꞌu i ngbabal yai verin ia!’ 31 Yaman nfalak verin ia ne, ‘Baba, oa ini mnaꞌa lalawatan ovu yaꞌa, ba ning afakataka munuk, oa mu vali. 32 Naꞌuk inovan ma totu snoba ma totu inad lolin, tevek warim ini nmata roak, naꞌuk fiang ini nvaꞌat ewal. Ia wol nleal roak, naꞌuk tatuan ewal roak ia.’ ”
* 15:4 15:4 Wan lean vu i ngrova lalawatan a, naꞌa vai Mala tfalak ne, padang rumput. 15:12 15:12 Tamata Yahudi baꞌi rnaban ma tamata nmata, beti rsiduk ni metan ra verin ni tiniman ra. 15:22 15:22 Naꞌa ayat 19, tamata karya naꞌa vai Yunani misthion, ihin a ne, tamata i naꞌan kadi. Naꞌa ayat ini, tamata sansinir naꞌa Yunani doulous, ihin a ne, tamata i wol ni hak akataka, wol naꞌan kadi, ovu vali musti not-orang lalawatan afa ovi ni dawan nfalak ra. Lan ana, Vaidida nfalak tamata sansinir ne, iria lesan. § 15:24 15:24 Tamata ini yanan wol nmata, naꞌuk ia nanari ne nmata. Tafsiran boku rfalak ne, kasikoꞌu ini nmata (secara rohani), tevek nafena ma norang Ubu.