20
Rkeak nitdawan varat rivun isa
Usiꞌik vali ne, Ubu Ni sansinir isa tali lanit ratan nsuta. Ia ntaha kusi isa naꞌa liman ralan. Kusi yai verin tivat matmatan i bilaman urun, ovu ntaha kakeak dawan i rotu tali tmaꞌan. 2-3 Ubu Ni sansinir yai ntaha lahir niftaltolar dawan i itrana roak ia yai ma nkeak ia. Niftaltolar yai, rfanara ia ne, Iblis te nitdawan. Ubu nkeak niftaltolar yai ovu kakeak tmaꞌan ma nasba vatuk ia naꞌa tivat matmatan i bilaman urun a, beti nkus teri tivat matmatan yai, ovu notu faneak ma al nfaturu ne, wol bisma rvadil. Ia nanaꞌa inyai, ti naran varat rivun isa, boma wol nlabir waweang roak tamata ovi rnaꞌa lanit ivavan ini. Ba ti naran varat rivun isa yai nbosal, beti rfatalik ia, naꞌuk ni amar ra wol mnanat roak.
Nata usiꞌik kadera ovi rnaꞌa lanit ratan ra, ovu tamata ovi rdoku kadera avyai ratarira ra. Ubu nala ngrebat verin ira ma rfareta ovu rfaleka inukun verin tamata ra. Yaꞌa usiꞌik vali tamata ovi rmata roak rira roh ra; rvaꞌat kakiwal ovu Ubu. Tamata avyai lan ana, rvangal ira ma rmata roak, tevek ralarira urun ma rfamalik Yesus, ovu rot-orang Ubu Ni vaivatul ra. Ira wol rsangatur ma ra raraning afwatan sian yai ovu ni walut a. Ira vali wol rtorung ma afwatan yai notu faneak naꞌa rearira ra ovu limarira ra. Ubu nfavaꞌat ewal ira ma rfareta ovu Kristus, ti naran varat rivun isa.* Naꞌuk tamata matmatan liak ra wol rvaꞌat obin. Wean i varat rivun isa yai nbosal, beti Ubu nfavaꞌat ewal ira. Ini betfasa ma Ubu nfavaꞌat tamata matmatan ra. Matmatan ovi Ubu nfavaꞌat lan ini, ira uturira ovu Ubu nfil-aling ira, tevek rorang urun Ia. Tamata avyai veka wol rtuan matmatan roak, ihin a ne, matmatan farua yai wol nkena ira. Naꞌuk ira rkarya wean mela falurut verin Ubu ovu Kristus. Ira veka rfareta ovu Kristus naꞌa Ni Fareta a, ti naran varat rivun isa.
Ubu nukun nitdawan
Wean i varat rivun isa yai nbosal roak, na Ubu Ni sansinir tali lanit ratan yai veka nfatalik nitdawan tali wan i rkeak ia. Ba ia veka nti ma nlabir waweang tamata ovi rnaꞌa lanit ivavan a munuk ovu vali tamata ovi rnaꞌa negara ovi rfanara ira ne, Gog ovu Magog. Nitdawan nasdovu ira ma rotu rihi. Ira rivun ilaꞌa matan ira, ma wean ngur naꞌa tahat nelan. Ba rti munuk lanit ivavan a, ovu rbelat lilit kota i Ubu nlobang urun, wan i Ni tamata rleal. Tamata ovi rorang Ia rleal inyai. Naꞌuk yafu nsuta tali lanit ratan ma nasnuri munuk lahir tamata sian avyai. 10 Ba rasba vatuk nitdawan i nsiklabir sian yai, ma nti nanaꞌa wan i yafu nonga lalawatan, tevek ngnea yai ntali belerang. Afwatan sian a ovu ni nabi siklabir a rnaꞌa vali wan yai, ma ira munuk veka rfarnuang wawaꞌuk i dawan urun a ovan ovu amar, nata ti wol ni wahan.§
Ubu nukun tamata sian ra
11 Nata urea wan isa i dawan ovu nangiar, ovu urea vali Ia i ndoku wan yai ma nfareta. Naꞌut i nvotuk ana, lanit ratan ovu lanit ivavan wol rleal lahir ovu wol rvotuk roak. 12-13 Urea vali tamata matmatan ovi Ubu nfavaꞌat ewal ira, rdiri wan i Ia ndoku ma nfareta, ngoran a. Tamata avyai lan ana tamata dawan ira, na boku vali tamata koꞌu ira watan. Tamata ovi rmata roak naꞌa tahat ralan, ovu vali tamata ovi rmata roak ma rnaꞌa wan i matmatan ra rnaꞌa, rma munuk ma rdiri wan i Ia ndoku ma nfareta, ngoran a. Ba rvadil buku ovi rtulis tamata matmatan ra munuk rira afa ovi rotu roak ra, boma Ubu nfaleka inukun lokat ira ma inovan ovu rira afa ovi rotu ra, wean afa ovi ntulis roak naꞌa buku avyai ralarira ra. Rvadil vali buku liak isa i rfanara ia ne, buku i Ubu ntulis roak tamata ovi rira vavaꞌat kakiwal nararira ra. Buku yai rfanara ia ne, Buku Vavaꞌat Kakiwal. 14-15 Ubu nasba vatuk munuk tamata matmatan ovi wol ntulis nararira ra naꞌa Ni buku vavaꞌat yai, ma ti rnaꞌa wan i yafu nonga lalawatan a, ma ngnea urun. Ba tamata matmatan ra ovu wan i matmatan ra rnaꞌa wol rleal roak, tevek tamata ovi nararira wol rnaꞌa buku vavaꞌat a, Ubu nasba vatuk munuk roak ira rti yafu ralan i rfarnara ia ne, matmatan farua.
* 20:4 20:4 Afwatan sian naꞌa ayat ini sama ovu afwatan sian i nvotuk naꞌa Wahyu 13:12. 20:6 20:6 Matmatan farua veka tbas naꞌa 20:14, 21:8. Ihin a ne, wan i yafu nonga lalawatan. 20:8 20:8 Msyiꞌik Yehezkiel 38-39 i nfamalik Gog ovu Magog. Gog ovu Magog yai rira musu Ubu ovu rangal urun Ia. § 20:10 20:10 Afwatan sian naꞌa ayat ini felan wean sita dawan (13:1-10) ovu ni nabi siklabir felan wean domba i ni ungar irua (13:11-17).