17
JESUS UNUQIṮOM
Jesus nai maṯiowa, Nug ameg huma, hab aṯan neeḵa dayaya, unuqiṯa aum. “O Mame, haen aaḵu uḏiom. Da am na beḵat. Da na binan humaḵulnu amu na da binal oḵai hume! Na da danab ah meḏame ele amu, da ag bau hanhan dayak madaḵulnu, na da danab ah oh dilag iḵilag daaḵulnu g̱agaṯag meḏame amubia na da binal meḏaḵut. Bau hanhan dayak amuam inam. Danab ag na da ele dooitḵulag. Na amu na naḵa am Kayak genab. Da amu da am na beḵat, na da meiḏe uḏimi. Uḏat na da meḏame amu da hein malami, amup̱a da wan imup̱a na binan oḵai humami. O Mame, anuḵa wan ii dayeye, da na ele daaḏḏa, da binal oḵai ele daaiyi uḏiom amu gemu na binal amuib eḏun meḏe!
Ao Mame, da wan imup̱an danab na meḏame amu da ag amelagp̱a na diitnu mehuqi doop̱ig. Ag am nahipad, na da meḏame amu, ag nahip nai dim lamidṯeb. Ag aaḵu dooṯeb, keeke oh na da meḏame amu nahip̱anu uḏiom. Nai oh na da meḏame ele amu da ag maṯai aop̱ig. Da nahipp̱anu uḏimi amu ag genab doop̱ig, na da meiḏe uḏimi, ag amu ele oolagp̱a genab doop̱ig. Amu da ahilagnu unuqidṯem. Da haen imup̱a wan imup̱an danab, ag oolagp̱a genab ii dooṯeb ele amu, da amu dilagnu ii unuqidṯem. Iiṯa. Da danab na meḏame, amu dilagnu unuqidṯem. Aḏinu? Amu oh am nahipad. 10 Dahilad imu oh am nahipad. Nahipad oh am dahilad ele. Ag da binal meṯeb. 11 Gemu da wanp̱a baula ii daapa. Da na gumiṯe goṯem amge dahilad imu ag wan imup̱an danab, ag oolagp̱a genab ii dooṯeb ele amu, ag oolagp̱a daaṯeb. O Mame op̱ia awak, na oninp̱a danab ah da meḏame imu dab madap̱e, da na ele laip̱u daaṯeb amubia ag oolag laip̱u ele dayeg! 12 Haen da ag ele daamut amu da dab maṯaiyi, ag da onil, na meḏame ele, amup̱a daap̱ig. Laip̱u laa ii padal meum. Laip̱u aaḵuib am nug nuḵa nuhig dab mak dim lamiṯom ele amu, nug aaḵuib padal meum. Amup̱a nai yak nahip genab meu oum.
13 Da gemu na gumiṯe goḵulnu doyena amu dahilad danab ag oo gamag ahak dahil oh aoglagnu amu da amunu nai imu madiṯem. 14 Nai nahip amu da ag maṯai, iiṯa aḏi ag dahilad imu dilagnu ag oolagp̱a nau, ninig ele dooṯeb. Aḏinu? Da wan imup̱anu iiṯa amubia ag ele wan imup̱anu iiṯa. 15 Da na ag wan imup̱anu diiadḵutnu oḏ ii medaṯem. Iiṯa. Na hep̱e, Satan nug ag diiadḵunu elele iiṯa daaḵu amunu na oḏ medaṯem. 16 Ag wan imup̱anu danab iiṯa, da ele wan imup̱anu iiṯa amubia. 17 Amunu nai nahip am genab amunu amup̱a na hep̱e, ag na noomp̱a elelenab op̱ia awak dayeg! 18 Na wan imup̱a meiḏe uḏie, danab ah oolagp̱a daami, amubia da ag maadp̱i, ag ele danab ah oolagp̱a daaglag. 19 Da dahilad imu ag da aniḏna, nahip nai peheṯak dim lamidna, op̱ia awak daaglagnu amu da na oḏen tutuḵunab dim lamidṯem.
20 Da dahilad ip̱uniṯak awak danab imu ahilagnu aaḵuib ii unuqidṯem. Iiṯa. Imu ag dahilnu madip̱eg, danab laala ele ag dahilnu oolagp̱a genab dooglag, da ahilagnu ele iiḵu unuqidṯem. 21 O Mame, Na dahilp̱a daaṯem, da nahipp̱a daaṯem, amubia amu ag i ele laip̱u daagnignu unuqidṯem. Danab laala amu ag nid dahilad ag oolag laip̱u daaṯeb anidna amu ag oolagp̱a, na he da uḏimi, genab dooglagnu amu da ag oh oolag laip̱u daaglagnu unuqidṯem. 22 Na da ele i laip̱u daaṯep, amubia dahilad imu ag laip̱u daaglagnu amu na da binal meḏame ele amu da ag maṯami. 23 Dahilad amu ag oolag laip̱unab dayebeb, iiṯa aḏi ag na da meiḏe uḏimi, na dahilnu oot huana mauhom amubia na dahilad, ahilagnu ele oot huanak mauhṯe dooglagnu amu da ahilagp̱a daap̱i, na dahilp̱a daaḵut. 24 Mame, danab ah na da meḏame amu haen da binal ele daaḵul amu ag da ele aben amup̱a daagnignu ool daaṯe. Ag da binal anuḵa wan ii dayomp̱a na dahilnu oot mauhe, na da meḏame amu ag anidḵulagnu ool daaṯe. 25 O Mame tutuḵunab, iiṯa aḏi amu ag na ii dooidṯeb amge da am na dooidṯem amu dahilad imu ag na da meiḏe uḏimi amu dooṯeb. 26 Da na dit ahilagp̱a miag atimi. Amu na dahilnu oot mauhṯe, oo mauhak amu ag oolagp̱a daaḵunu, da ele ag oolagp̱a daaḵulnu amu, da baula na dit ip̱uanadḵul,” awa unuqiṯom.