3
LAYAṮAK JOHANES NAI MEHUQOM
Amu Kaisa Taibirias nug Rom danab gumadḵunu dig me uḵe uḵe, maḏ 14 uue, nuhig gumak maḏ 15 oop̱a, Romnu wan oḵai laa onig Palastin oop̱a, Pontius Pilatus nug wan obatak laa onig Juda gume, Herodes tetrak nug wan obatak laa onig Galelia gume, amag Pilip nug wan obatak aḏit laa onilah Ituri amu Trokonaitis ele gumate, Laisenias nug wan obatak laa onig Abilini gumom. Amu Anas Kaiapas ele a mana meṯak dilag iḵi daaeheh, haen amup̱a Sakarias beḵa Johanes, nug atu taḏakp̱a dayeye, Kayak Nug uḏat heḵunu nug amegp̱a aum. A amu Johanes nug aha, Jodan atu ohp̱a uḵa, nug danab amelagp̱a Kayak Nug ahilag hip̱unin uhuqa madaḵunu, ag oolag eḏueb, layaṯak aoglagnu aum. Johanes nug Jesaia Kayak oḏe awa, bukp̱a yom bia heum. Nai amuam inam. “Danab laa atu taḏakp̱a dayaya, danab amelagp̱a nai inam mehuqa ewa aḵu. ‘Ag hip̱unin ahilag di meṯana, ag oolagp̱a ihinig Naḏinu ib babaiṯeg! Aben qe ta qe nak amu ag hepeg, uḏem meeb, qauko oḵai nakok ele amu, ag amu oh buupeg elele dayeb, ib kaliak oh tutuḵu medap̱eg, ib men ele amu oh bap̱aidp̱eg, ena dayaḏ! Danab oh geha Kayak Nug ig eḏua awigḵunu uḏat heeb anidḵulag,’ ” awa aum. Aria Johanes nug nai mehuqeqe, danab ameg ohnu layaṯak aoglagnu Johanes gumidna gop̱ig. Uḵaeg nug ag amelagp̱a aum. “Ag am danab nau, mat nau bia. Aun aum amunu ag hip̱uninnu bu aqak, Kayak ep̱egp̱anu uḏiṯe amu, ag amu ii aomnanu hamu uḏip̱ig. Ag oolag ii eḏueb, ag aoglag amge ag oolag eḏueb, kobol ena dim lamidna, ag ahilag eheḏ haknu nob amu ii aomna. Amu ele ag oolagp̱a inam aib ap̱ig. ‘Abraham nug ig mamenig, nug am danab tutuḵu, ig nug buḏub daaṯem amunu nuhig hak enap̱a ig nob ii aomta.’ Da ag amelagp̱a aṯem, Kayak Nug men imu ag eḏun, Abraham beḵod daaglagnu heḵunu elele. Epeḏiak haen am miag. Ad meu ii oṯe amu nug mameg o qiie, ab aḏup̱a maoe te eoṯe, amubia danab nug ena ii heṯe ele amu nuhigp̱a anamib beḵu,” awa aum.
10 Johanes nug ag amelagp̱a anam a amu danab ag nug oḏ medap̱ig. “Ig amu aṯem heḵunig?” aon ap̱ig. 11 Aon aeg amu nug eḏua ag amelagp̱a aum. “Danab aun laa nug lamen aḏit ele daaṯe, nug lamen laa amu awa, danab lamen iiṯa ele medaḵu. Danab nug e ele amu nug ele anam heḵu,” awa aum.
12 Aria gabman dilag takis awak danab laala ele ag layaṯak aoglagnu gumidna uḏin, ag oḏ medap̱ig. “Ip̱uniṯak danab, ig aṯem heḵunig?” aon ap̱ig. 13 Aon aeg amu Nug amelagp̱a aum. “Ag men doḏo, Rom danab oḵai aum bia, elelep̱a aweg! Aib tip̱alna laa ele aop̱ig,” awa aum.
14 Anam a amu ban danab laala ele ag oḏ medap̱ig. “Ig amu aṯem heḵunig?” aon ap̱ig. Aeg amu nug amelagp̱a aum. “Ag danab ham bup̱ualadnana, ahilag men doḏo yab aib aop̱ig. Ag ham bup̱una, danab eheḏ heum aib ap̱ig amu ag ahilag uḏatnu nob tutuḵu aona, baubau awaknu aib dab mep̱ig. Ag aoṯeb ele amu, ag amunu elele doonna dayeg!” awa aum.
15 Johanes nug anam heehe, danab ah ag oṯaina, oolag ii maiṯe, oolagp̱a dab mak kuḏum daye ap̱ig. “Johanes nug Kristustai,” aon ap̱ig. 16 Anam aeg amu Johanes nug amelagp̱a aum. “Da ag lep̱a layadṯem, amge danab Nug da dimulp̱a uḏiṯe amu nuhig g̱agaṯag amu dahil eḏidṯe, Nug am danab oḵainab, da am oḵai iiṯa. Dahil hak imu nuhignu ele elele iiṯa. Nug amu ag Kayak Ouḏi, ab aḏu elep̱a ag layadḵu,” awa aum. 17 Awa anana amu nug nai baula tuḏiṯa aum. “Nug wit aeg amu wit gaḏa ele piḏe piḏe daaḵunu uḏat amu haknu keeke babaiṯom daaṯe. Nug uḏat amu ha, elelenab mewowa, Nug wit meu amu e mak laḵa meḵu. Mewowa, Nug wit gaḏa amu ab aḏu ii qauhṯe elep̱a maneb eoḵu,” awa aum. 18 Johanes nug nai kuḏum laalap̱a ele ag doop̱eg oolag maidḵunu nai ena anam mehuqa, danab ah amelagp̱a aum.
19 Anam haaha amu nug Herodes Antipas eheḏ ha, nug amag Pilip wau Herodias aḏiṯa awa, kobol nau kuḏum laala ele heum doya, Johanes nug amunu Herodes daug batom. 20 Daug bate amu Herodes nug daug batak nai amu doya, nug kobol nau nuhig amu tuḏiṯa, Johanes awa, mani guiṯakp̱a meum.
JOHANES JESUS LAAIṮOM
21 Amge Johanes mani guiṯakp̱a ii dayom haenp̱a danab oh ag layaṯak aoegeg, Jesus ele layaṯak awom. Nug layaṯak awa malowa, Nug unuqiṯeṯe, hab obate, 22 Kayak Ouḏi Nug ai up̱uḏil bia nuhigp̱a ne, baag laa hab aṯannu Nug amegp̱a aum. “Na am da beḵal, da nahipnu ool mauhte. Nahip haknu ele amu da ool ena daaṯe,” awa aum.
JESUS MEMETAP̱UD ONILAG
23 Jesus Nug layaṯak awom, dimp̱a Nug nuhig maḏ 30 anam dayaya, Nug uḏat dig ma heum. Nug am Kayak Beḵa amge danab ah ag nuhignu, “Nug Josep beḵa,” aon ap̱ig. Josep mameg am Hilai. 24 Hilai mameg am Matat. Matat mameg am Lewi. Lewi mameg am Melkai, Melkai mameg am Janai, Janai mameg am Josep. 25 Josep mameg am Matataias, Matataias mameg am Amos, Amos mameg am Neam, Neam mameg am Eslai, Eslai mameg am Nagai. 26 Nagai mameg am Meat, Meat mameg am Matataias, Matataias mameg am Semen, Semen mameg am Josek, Josek mameg am Joda. 27 Joda mameg am Joanan, Joanan mameg am Resa, Resa mameg am Serababel, Serababel mameg am Sialtiel, Sialtiel mameg am Nerai. 28 Nerai mameg am Melkai, Melkai mameg am Edai, Edai mameg am Kosam, Kosam mameg am Elmedam, Elmedam mameg am Er. 29 Er mameg am Josua, Josua mameg am Eliese, Eliese mameg am Joram, Joram mameg am Matat, Matat mameg am Lewi. 30 Lewi mameg am Simion, Simion mameg am Juda, Juda mameg am Josep, Josep mameg am Jonam, Jonam mameg am Elaiakim. 31 Elaiakim mameg am Melia, Melia mameg am Mena, Mena mameg am Matata, Matata mameg am Natan, Natan mameg am Dawit. 32 Dawit mameg am Jesi, Jesi mameg am Obet, Obet mameg am Boas, Boas mameg am Salmon, Salmon mameg am Nason. 33 Nason mameg am Aminadap, Aminadap mameg am Atmin, Atmin mameg am Anai, Anai mameg am Hesron, Hesron mameg am Peres, Peres mameg am Juda. 34 Juda mameg am Jakop, Jakop mameg am Isak, Isak mameg am Abraham, Abraham mameg am Tira, Tira mameg am Naho. 35 Naho mameg am Serak, Serak mameg am Reu, Reu mameg am Pelek, Pelek mameg am Ebe, Ebe mameg am Sela. 36 Sela mameg am Kanan, Kanan mameg am Apaksat, Apaksat mameg am Sem, Sem mameg am Noa, Noa mameg am Lamek. 37 Lamek mameg am Metusala, Metusala mameg am Inok, Inok mameg am Jaret, Jaret mameg am Mahalalil, Mahalalil mameg am Kanan. 38 Kanan mameg am Inos, Inos mameg am Set, Set mameg am Adam, Adam mameg am Kayak.