5
JESUS A AMU PETRUS NUG KAKAI KUḎUMNAB AWOM
Deḏ laa Jesus Nug le ameg Genesaret, le amu ihip̱a hibaiṯa dayeye, danab ah kuḏum ag Kayak nai dooglagnu uḏin itun daaegeg, Nug ub nakok aḏit laa le ameg ihip̱a eeḏya daaeheh anatom. Kakai awak danab ag ub aḏit amu uuatna nena, uhui ihanna daap̱ig. Nug ub aḏit daapiḏ amu oolahp̱a laip̱u laa, ub amuam Simonnu, amup̱a oola teum. Nug ta, Simon nug ub le ihip̱anu duṯuneb, nakok waḵunu amegp̱a a, nug anam he amu Nug ub aṯan dayaya, danab ah nai maṯom.
Nug nai maṯa malowa aria dimp̱a nug Simon amegp̱a aum. “Ub el qep̱e, le gamag oḵaip̱a wab, ag uhui kakai aoglagnu eig!” awa aum. A amu Simon oḏep̱a awa aum. “Danab Naḏi, tuqan imu ohp̱a ig uḏat naḏi hemut amge ig kakai laa ii aomut amge na ame amunu ig uhui eḵunig,” awa aum. Nug anam a amu ag Jesus aum bia heeg, kakai eb qaknu iiṯa noeg, uhui paguḵunu heum. Anam anidna, ag ahilḵad uḏat laip̱u, ub laap̱a daap̱ig amu, ag dona ehanadḵulagnu ep̱elagp̱aib onilagp̱a ep̱ig. Eeg doeg, ub aḏit ohp̱a kakai amu inap̱ig. Inaeg, ub aḏit amu oh tuadiglahnu hepiḏ.
Ag anam anṯegeg, Simon Petrus nug kakai anam aona anṯa, nug Jesus baegp̱a dup noa, iḵi wan ya aum. “Naḏi, na da uuiḏna uḵe! Da hip̱unin danabde,” awa aum. Nug kakai huanak aop̱ig amu anṯom amunu nug oṯaia, dab mak kuḏum awom. Danab laa nug ele oh daap̱ig, ag ele anamib doop̱ig. 10 Sebedi bekoḏ aḏit, Jakobus Johanes ele, a Simon ele layam batan uḏat laip̱u hep̱ig ele amu, a ele eheḏ baḏaeheh, Jesus Nug Simon amegp̱a aum. “Na aib baḏame, geha dimp̱a uḏat laap̱a na danab ah anam bia diiadḵut,” awa aum. 11 Aria ag ub eeḏateg, audam teeh amu ag keeke amu oh uuadna, ag gona, Jesus dim lamidp̱ig.
JESUS DANAB AḎIT BAP̱ALATOM
12 Jesus Nug ab oḵai laap̱a nakok dayeye amu danab laa gaḏa oḏe am bak ele, nug Jesus anṯa, nug Jesus noobp̱a dup noa, iḵi wan ya, unuqiṯa aum. “Naḏi, na oot heeb, na hep̱e, oḏe dahil am iiṯa meḵu,” awa aum. 13 A amu Jesus Nug ep̱eg bahia, danab amu aḏa aum. “Da ool anam daaṯe, na ena daye!” awa aum. Aria geha aaḵu pahanab gaḏa oḏe amu uuiṯom. 14 Uuiṯe amu Jesus Nug danab amu amegp̱a aum. “Na danab laa amegp̱a da na bap̱aidminu amu aib ame! Iiṯa, na gona, na beḏun mana meṯak danab ip̱unidna, na Mosesnu ḏo aṯe bia, na doḏ main, Kayak meṯe! Aḏinu? Danab oh ag amup̱a, na oḏe iiṯa, dooglag,” awa aum. 15 Nug anam aum amge Jesus Nug keeke heumnu nai amu uḵe, ag tuḏiṯeg uḵe, oh doona, danab kuḏumnab ag ahan, Jesusnu nai dooglagnu, Nug oḏe ahilag bap̱aladḵunu ele uḏip̱ig 16 amge Nug hanhan aben laih, danab ii daaṯebp̱a uḵa, Nug unuqiṯom.
17 Deḏ laa Jesus Nug danab ah nai ip̱uanaṯaṯa dayeye, ḏo gumak danab-Parasia amu ḏo mehuqak danab ele, ag Galelia ab ohp̱anu, Judanu, amu Jerusalemnu ele uḏin daaegeg, Jesus Nug nai mehuqom. Kayaknu g̱agaṯag amu Jesus Nug oḏe danab heeb ena daaglagnu ele nuhigp̱a dayom. 18 Dayeye, danab laala ag danab laa, nug baeg ep̱eg ele mauhak ele amu, ag nug qaḏaqaḏp̱a maon uḏip̱ig. Ag maona, lag oop̱a nona, Jesus gumidna wana meḵulagnu hep̱ig 19 amge aben oh danab ah kuḏum ituak daaegeg, ag oḏe danab maon noḵulagnu amu ib iiṯa amunu ag lag aṯan tena, lag amu koḏoḵo uḏem meṯak ele amunu ag tena, lag koḏoḵo lop̱aḏna, danab qaḏaqaḏp̱a niieye, ag nug paḏaeg, danab oh oolagp̱a Jesus noobp̱a meeg, noa dayom.
20 Meeg dayeye, Jesus Nug ahilag oop̱a genab doyak am oḵai ele anṯa, Nug oḏe danab amegp̱a aum. “Layal, nahip hip̱unin oh amu da uhuqe medaṯem,” awa aum. 21 Nug anam a amu ḏo mehuqak danab amu ḏo gumak danab-Parasia ele ap̱a daana, ag aḵa aḵa dab makp̱a inam ap̱ig. “Danab imu amu Nug am aun? Nug nai umu aṯe amu Nug Kayak dabiṯa, awa awa qedaṯe. Kayak Nug nuḵa hip̱unin uhuqa megaḵunu elele,” aon ap̱ig. 22 Aeg, Jesus Nug nuhig dab makp̱a ahilag dab mak amu doya, Nug ag amelagp̱a aum. “Aḏinu ag dab mak anam ele? 23 Aḏi nai am anaknu ug iiṯa? Hip̱unin uhuqa meṯaknu nai amute am ug iiṯa o iiṯa aha tap̱a uḵaknu nai, amutai am ug iiṯa? Amu oh iiṯa. Aḏit amu oh am ug ele, danabib heḵunu elele iiṯa 24 amunu ag Danab Beḵalag da, da wan imup̱a hip̱unin uhuqen madaḵulnu g̱agaṯag ele, ag amu dooglagnu amu da hep̱i, aha goḵu,” awa aum. Jesus Nug anam anana amu Nug eḏua, oḏe danab amegp̱a aum. “Na ahan, qaḏaqaḏ nahip aon, laḵa uḵe!” awa aum. 25 Nug anam a amu oḏe danab nug aha, niiak qaḏaqaḏ nuhig awa, ag nolagp̱anu dimiṯim uḵa, laugp̱a taata, Kayak binag meum. 26 Ugeḵe amu ag dab mak kuḏum aona, Kayak binag menana, ag nuhignu enanag doonna, oolag ele oṯaie, ag ap̱ig. “Gemu ig kobol imu laanab anidmut,” aon ap̱ig.
JESUS LEWI ONIGP̱A EUM
27 Aria dimp̱a Jesus Nug aha oiyaya, Nug takis awak danab laa, onig Lewi, nug takis awaknu laḵa dayeye anṯom. Jesus Nug anṯa, amegp̱a aum. “Na dona, da dim lamiḏe!” awa aum. 28 Nug anam a amu Lewi nug aha, nuhig keeke oh uuaṯowa, Jesus dim lamiṯom.
29 Dim lamiṯowa, Lewi nug Jesusnu e naḏi laugp̱a he amu takis awak danab amu laala kuḏum ele ag uḏieg, ag ele daanna, e lap̱ig. 30 Laegeg amu ḏo gumak danab-Parasia amu ḏo mehuqak danab laala, ag ḏo gumak danab-Parasia huup̱a daap̱ig ele amu, ag ele Jesusnu ip̱uniṯak awak danab noolagp̱a nai hena, amelagp̱a ap̱ig. “Aḏinu ag takis awak danab, hip̱unin danab amu danab laa, ag ihinig ḏo oh ii dim lamidṯeb ele amu, ag ele oh daanna, e lanana, le ele laṯeb?” aon ap̱ig. 31 Anam aeg amu Jesus Nug ag amelagp̱a aum. “Danab nug oḏe iiṯa amu nug dokta top̱a ii goṯe. Iiṯa, danab oḏe ele nug goṯe. 32 Amubia amu da hep̱i, danab kobol tutuḵu enaib heṯeb ele ag oolag eḏuḵunu ii uḏimi. Iiṯa. Da hep̱i, danab kobol tutuḵu ena ii heṯeb ele ag oolag eḏuḵunu uḏimi,” awa aum.
E LANAKNU KUD MA DAYAKNU NAI
33 Amu laala ag Jesus amegp̱a ap̱ig. “Layaṯak Johanesnu ip̱uniṯak awak danab ag am deḏ kuḏum e oh lanaknu kud mena daanna, hanhan unuqidṯeb. Amu ḏo gumak danab-Parasia dilag ip̱uniṯak awak danab ag ele anamib heṯeb amge ip̱uniṯak awak danab nahipad ag amu anam ii heṯeb, ag hamu e le ele laṯeb,” aon ap̱ig. 34 Ag Jesus amegp̱a anam ap̱ig amu Jesus Nug aum. “Da amu danab nug ah aoṯe bia. Aria dahil ip̱uniṯak awak danab amu ag am da lailad. Amu ig dooṯem, nug awak haen am oo gamag ahak ele amunu danab nug ah aoṯe amu, nug laiḵud ele ag e oh lanaknu kud mena daaglagnu am iiṯa. Ag oolag gamag ahak ele amunu ag e ii uumna, ag laḵulag. 35 Anam aaḵu daaṯe amge deḏ laa dimp̱a ag lailag, ah awom ele amu, nug laih uḵeb, haen amup̱a ag oolag ug ele amunu ag e oh lanaknu kud mena daaglag. Amu da ami. Da amu danab ah aoṯe bia. Dahil ip̱uniṯak awak danab ag am da lailad bia. Da gemu ag ele daaṯem amunu ag e oh lanaknu kud mena daaglagnu elele iiṯa. Dimp̱a da gop̱i am ag anam heḵulag,” awa aum.
36 Amunu Jesus Nug keeke danab ag dooṯeb ii dooṯeb ele amu ou aqata, ip̱uanaṯa, nai laa inam amelagp̱a aum. “Danab nug lamen qaṯi bau awa, lamen alagnu giḏo amup̱a tona ii koit-ṯe. Iiṯa! Nug anam helo amu dimp̱a nug lamen iheb, lamen bau nug eḏua nakok ep̱a, lamen alag eeḏeb, giḏo oḵai ele daaḵu. Ele amu lamen bau, lamen nau alag ele am nakok laip̱u iiṯa,” awa aum. 37 Anam anana amu Nug nai keeke amunu baula inam aum. “Laa ele amu danab nug grep lep̱u bau le itaknu doḏ gaḏa alagp̱a ii inaṯe. Nug anam helo amu grep lepu nug eḏua, wain baaba, titiḏa heebeb, doḏ gaḏa alag nug g̱agatag ep̱om, oḵai meḵunu elele iiṯa amunu nug aoḏeb, wain, doḏ gaḏa ele oh iiṯa meḵulah. 38 Ag anam ii heṯeb. Danab nug grep lep̱u bau amu le itaknu doḏ gaḏa baup̱a inaglagnuib daaṯe. Ag anam heḵulag am grep lep̱u amu doḏ gaḏa ele am ena daaglah,” awa aum. 39 Jesus Nug anam anana amu Nug nai tuḏiṯa aum. “Amu danab nug grep lep̱u alag lanana amu nug grep lep̱u bau hak amu laḵunu oo uuṯe. Uua nug aṯe. ‘Grep lep̱u alag nug lanak ena,’ awa aṯe,” awa aum.