11
JESUS DONKI AṮAN TA JERUSALEM UḴOM
Aria ag gona, Jerusalem guḵuidna, ag Beṯani, Betpasi, Olipnu Qauko ele guguiṯak ap̱a, Jesus Nug ip̱uniṯak awak danab aḏit amelahp̱a aum. “A goya, ab nakok miag amup̱a teya, ap̱a ab daugp̱a a donki nag laa nakok oḵai meum qaḵak daaṯe ana anidḵulah. Donki amu nug bau, danab laa nug aṯan ta ii oiyom. Anidya amu uhuqya, aoya uḏieḏ! A anam hebepeḏ amu danab laa nug, ‘Aḏinu a anam heṯep?’ ab amu a inam aiḏ! ‘Naḏi Nug donki imunu uḏat ele. Haen elabnu iiṯa. Nug paha eḏua meeb uḏiḵu.’ A anam aiḏ!” awa aum.
Jesus Nug anam a amu a goya, donki bau ab oop̱anu ibp̱a lag odp̱a qaḵak dayeye anidpiḏ. Anidya amu a uhuqeheh, danab laala ag guguiṯak daanna, ag oḏ matap̱ig. “Aḏinu a donki amu uhuqṯep?” Oḏ mataeg amu a Jesus aum Nug oḏe bia aeh amu ag, “Ena,” aon ap̱ig. Ag anam aeg, ip̱uniṯak awak danab aḏit a donki amu aoya, Jesus gumidya uḵaeh, ag lamen ulahnu donki gomep̱a duqeg, Jesus Nug donki aṯan teum. Ta dayeye amu danab kuḏum ag ahilag lamen ulahnu ib manp̱a duqaegeg, laala ag ad ep̱eg oḵulna, ib manp̱a mep̱ig. Anam duqegeg, Jesus ugeḵe, amu danab laala ag anuqna, Jesus noobp̱a uḵaegeg, laala ag Jesus dim lamiṯegeg amu ag oh enan ap̱ig. “Ig Kayak onig humatu! Danab imu Nug Kayak onigp̱a uḏiṯe, Kayak Nug itidṯe. 10 Danab imu Nug ig alanig Dawit dayom amubia daaḵunu uḏiṯe amu Kayak Nug itidṯe. Kayak, Nug aṯan daaṯe ele amu, ig Nug onig humatu!” aon ap̱ig. 11 Ag gona, Jerusalem tena amu Jesus Nug Juda dilag mana meṯak lag oop̱a noa, keeke oh anaṯa malowa, tueb meum amunu Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag eḏun, Beṯani gop̱ig.
JESUS NUG DANAB MANA MEṮAK LAḴA EHEḎ HEP̱IG AMU LAMAṮOM
12 Aria deḏ amu dimp̱a, buṯua amu ag Jerusalem goḵulagnu Beṯaninu ahan uḵaegeg, Jesus Nug enug qeum. 13 Ag gonana amu Jesus Nug neeḵe, nakok uma uḵe, ad pig anṯom. Ad amu nug uḏug kuḏum amunu Jesus Nug meu aoḵunu guḵuita uḵa, meunu haen iiṯa amu Nug meunu neeḵa, Nug meu laa ii anṯom, uḏugib. 14 Anam anṯom amunu Nug aum. “Na baula meut iinab omana!” awa aum. Awa a amu nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ag nai amu doop̱ig.
15 Doona amu ag gona, Jerusalem tena amu Jesus Nug Juda dilag mana meṯaknu lag oop̱a noa, Nug danab lag amu oop̱a mana meṯaknu keeke dadennu maadp̱ig, laala daden mep̱ig ele amu Nug ag oh lamaṯom. Ap̱an danab laala ag men doḏo baolip̱ig ele amu nug ahilag balal huma awe, uḵa na qe, am laala ag up̱uḏil meeg, daden maadp̱ig ele amu ahilag dayak aben ele huma awe, uḵa na qeum. 16 Laa ele amu Jesus Nug, “Ag keeke aon laih goḵulagnu amu ag Kayak laug oop̱a nona goḵulagnu am elele iiṯa,” awa aum. 17 Jesus Nug anam hewowa amu Nug ag amelagp̱a aum. “Kayak naip̱a yak inam daaṯe. ‘Da laul am danab oh dilag unuqiṯak lag,’ amge ag heeg, nug yabhok danab dilag loḵumak aben bia daaṯe!” awa aum. 18 Jesus Nug anam a amu mana meṯak danab oḵai amu ḏo mehuqak danab ele ag danab ah laala kuḏum Jesusnu nainu oolag dayom anidp̱ig amunu ag Jesusnu baḏan, qep̱eg mauhḵunu ib madip̱ig. 19 Jesus Nug anam he amu tueb meeme, Jerusalem oop̱a niiak aben oh am beum amunu Nug nuhiḵud ip̱uniṯak awak danab ele ag ahan, ab laap̱a niiglagnu gop̱ig.
JESUS HE, AD PIG BUNAḎOM
20 Ag niip̱ig buṯua amu ag eḏun, Jerusalem goḵulagnu ahan gona, ibp̱a ag ad pig, Jesus ad amunu meu baula ii omanu aum ele amu, nug ep̱eg diḏi oh bunaḏom anidna, 21 Petrus nug dab mak awowa, Jesus amegp̱a aum. “Ip̱uniṯak danab, anṯe! Tumai na ad pig bunaḏḵunu ame amu aaḵu bunaḏom!” awa aum. 22 Petrus nug anam a amu Jesus Nug aum. “Ag unuqiṯakp̱a keeke laa hep̱eg beḵunu oolag dayeb amu ag Kayak Nug heḵunu amu ag oolagp̱a genab doyeg! 23 Da genab ag amelagp̱a aṯem! Danab laa nug Kayaknu oop̱a genab doyak ele, nuhig dab mak aḏit iiṯa amu nug qauko imu amegp̱a, ‘Na ahan yup̱a uḵe!’ ab amu nug anam heḵu. 24 Amunu ag keeke laa beḵunu unuqidnana, ag aoglagnu oolagp̱a genab doonna amu ag unuqidp̱ig amubia ag aoglag. 25 Laa ele amu na unuqidnana, na Mamen, hab aṯan daaṯe, Nug nahip hip̱unin uhuqa medaḵunu amu danab laa nug nahipnu eheḏ heum dayeb amu na hip̱unin amu uhuqna meṯe! 26 [Amge na danab laanu hip̱unin uhuqna ii medap̱e amu na Mamen, Nug hab aṯan daaṯe amu, Nug ele nahip hip̱unin uhuqa ii meṯama.”]
JUDA DILAG OḴAI AG JESUS NUHIG UḎATNU OḎ MEDAP̱IG
27 Ag nai amu maṯinna gona, Jerusalem tena amu Jesus Nug mana meṯak lag oop̱a noa oiyeye, mana meṯak danab oḵai amu ḏo mehuqak danab amu Israel dilag gumak danab ele ag Jesus gumidna gona, 28 Nug oḏ medap̱ig. “Na g̱agaṯag aḏip̱a uḏat imu heṯem? Aun g̱agaṯag amu meṯe, na uḏat imu heṯem?” aon ap̱ig. 29 Ag anam aeg amu Jesus Nug aum. “Da ele ag keeke laip̱unu oḏ madap̱i, ag nob mep̱eg amu da g̱agaṯag aḏip̱a uḏat imu heṯem, diig amu ap̱i dooglag. 30 Oḏ mak dahil am inam. Johanesnu layaṯak am adep̱anu beum, keeke amuam hab aṯannu keeke o iiṯa amuam danabnu keekeib? Ag amu ap̱eg dooḵul,” awa aum. 31 Jesus anam a amu ag aḵa aḵa maṯin ap̱ig. “Ig, ‘Habnu keeke,’ ap̱ut amu Nug, ‘Anam amunu ag aḏinu oolagp̱a genab ii doop̱ig?’ aḵu. 32 Amge ig, ‘Danabnu keeke,’ ap̱ut amu danab ah oh ag Johanesnu, nug am propet oolagp̱a genab dooṯeb amunu ag iqap̱eg mauhḵunig,” aon ap̱ig. 33 Ag aḵa aḵa anam anana amu ag Jesus amegp̱a ap̱ig. “Ig ii dooṯem,” aon ap̱ig. Aon aeg amu Jesus Nug aum. “Aaḵu amunu da ele g̱agaṯag aḏip̱a uḏat heṯem amu da ap̱i ii doomna,” awa aum.