3
Anam daaṯe amunu ag Juda danab ag Juda daanna, ena dooglagnu ib laa elete? Ag gaḏa otaḏak aona, keeke ena laa anidḵulagnu elelete? Yo, ag Juda daanna, gaḏa otaḏak aona, ehaniṯak diigdiig anidp̱ig. Keeke anuqaknab amu inam, Kayak Nug nai nuhignab Juda ag atog nona dim lamidḵulagnu maṯom. Genab Juda danab laala ag nai amu ii dim lamidp̱ig amge aṯemun? Kobol nau ahilag amu heeb, Kayak Nug nai genab nuhig amu uuḵute? Iiṯanab! Danab oh ag ham bup̱ulob amge Kayak Nug nai ham bup̱uak ii maṯima. Iiṯa, Nug genabib madiṯe. Amu Kayak naip̱a nai laa Kayaknu daaṯe amubia. Nai amuam inam. “Danab oh ag nai nuhig dooglag amu genabib dooglag. Amu laa ag Nug heṯoḏiakp̱a mep̱eg, heṯoḏiak amu Nug eḏidḵu.” Amge kobol nau ihinig nug heeb, Kayaknu kobol ena miag atieb amu aṯemu? Ig aḏi aḵunig? (Da danab ihinig dab mak amu dim lamiṯe madiṯem.) Ig, “Kayak Nug ihinig eheḏ haknu nob nau megṯe amunu kobol nuhig amuam nau heṯe.” aot aḵunigte? Iiṯanab! Kayak Nug danab dilag hip̱uninnu nob nau ii maṯalo amu Nug aṯemnab danab oh dilag kobol epeḏiadlo? Danab laa nug inam aḵutai. “Amu ham bup̱uak dahilp̱a Kayaknu nai genab daaṯe miag atiṯe dayeb, Kayak Nug amup̱a onig naḏinab aoṯe ele dayeb amu, aḏinunab Nug da epeḏilna, dahilnu, ‘Hip̱unin danab,’ anana, eheḏ hak dahilnu nob nau meḏaḵu? Aḏinu ig kobol ena beḵunu amu ig kobol nau ii heḵunig?” Laa nug anam aḵutai amge anam iiṯanab. Am elele iiṯanab amge danab laala ag nai nau amu yabḏu menan, “Paulusnu nai ele anamib,” aon aṯeb. Amu dimp̱a geha Kayak Nug danab amu nob nau tutuḵu eheḏ hak ahilagnu elelep̱aib madaḵu.
DANAB LAA NUG NUḴA DANAB TUTUḴU II BEUM
Aria aṯemnab? Ig Juda ig iiṯa aḏi danab eḏadta, enaib daaṯemte? Iiṯanab! Ig matu amut, Juda, iiṯa aḏi ele amu hip̱unin nug ig oh toniḵom daaṯem. 10 Amu Kayak naip̱a, nai amunu daaṯe am inam. “Danab laip̱u laa nug tutuḵu danab iinab daaṯe. 11 Danab laip̱u laa doyak elelenab ele iiṯa. Amu danab laip̱u laa Kayak madiḵunu ii heṯe. 12 Danab oh ag ib apiḏidna wana amu ag oh eheḏ hak danab bep̱ig. Danab laip̱u laa kobol tutuḵu ii heṯe, laa iiṯanab iiṯa.” 13 “Amu ag oḏelagp̱anu nai nau, boomaknu moḏ oḏep̱anu uḏig nau oṯe amubia beṯe, ag lemaḏulagp̱a nai ham bup̱uak kuḏum madiṯeb.” “Amu ag mat nau, danab emalaṯeg mauhṯeb ele bia, oḏelagp̱a nai madiṯeb.” 14 “Haen oh ag nai nautud danab ug madaḵunu amu madiṯeb.” 15 “Amu ag danab kekeḏ maṯan aqaglagnu paha eṯak heṯeb. 16 Ag haen oh keeke kuḏum heeg nauhegeg amu ug kuḏum danab maṯan, 17 ag danab laala ele maḏoḏ daaglagnu ii dooṯeb” 18 “Ag Kayaknu enanag iinab doonna, nuhignu ag oolag ele nakok laa iinab oṯaiṯe.” 19 Ag anam daaṯeb amu ig danab laip̱u laa nug, “Da amu danab tutuḵu,” aḵunu elele iiṯanab daaḵunu, danab wan atu ohp̱anu ag Kayaknu epeḏiak waap̱a daaglagnu, ḏo nai nug aḏi aṯe amu nug danab oh dilagnu aṯe dooṯem. 20 Ḏo nai am danab oh dilag daaṯe amge danab oh ag peheṯak ii dim lamidṯeb amunu ḏo dim lamiṯak kobolp̱a amu danab laip̱u laa Kayak amegp̱a danab tutuḵu daaḵunu elele iiṯanab. Aḏinu? Ḏo nai am ig hip̱unin ihinig uhuqa megaḵunu keeke iiṯa. Ḏo nug he, eheḏ hak ihinig miag atiṯe aaḵuib.
DANAB KRISTUSNU OOP̱A GENAB DOOṮE AM DANAB TUTUḴU
21 Amge gemu Kayak Nug he, ig Nug noobp̱a tutuḵu daagnignu ib laa, ḏo nai amu propet dilag nai ele a ib amunu mehuqpiḏ ele amu, ib amu miag atiom. Ib amuam ig ḏo dim lamidta, Kayak noobp̱a tutuḵu daagnignu, ib amu iiṯa. 22 Da ib laanu aṯem amuam inam. Danab nug Jesus Kristusnu oop̱a genab dooṯe amu, Kayak nuhignu, “Danab tutuḵu,” awa aṯe. Ib amup̱a amu aun aḏi oh ag oolagp̱a genab dooṯeb ele amu, Kayak Nug ahilagnu, “Danab tutuḵu,” awa aṯe. Danab laip̱u laa nug ib laap̱a tutuḵu beḵunu ib laa ii daaṯe. 23 Aḏinu? Ig danab oh ig hip̱unin hemut amunu ig Kayak Nug ihinignu ig aṯem daagnignu dab meum amu ig amubia laa ii daaṯem. 24 Amge Kayak Nug ehaniṯak oḵai hamu megaḵa, ig eḏua awiḵa, Nug ihinignu, “Danab tutuḵu,” awa aṯe. Ig danab, ig amu keeke laap̱a ii daden memut, Kayak Nug nuḵa Kristus Jesus nuhig uḏatp̱a amu heṯe. 25 Anuḵa Kayak Nug eheḏ haknu nob elele eḏua meṯak uua, danab dilag hip̱uninnu nob nau paha ii maṯom amunu Kayak Nug tutuḵuib daaṯe, Nug amu ip̱unigḵunu haaha, Nug he, Jesus, Nug ihinignu mauhe, tiig ne, danab oh ag nuhignu oolagp̱a genab dooṯeb ele amu, ahilag hip̱unin uhuqa madaḵunu tituanom. 26 Nug ig gemu daaṯem, ig Kayak Nug am tutuḵuib daaṯe doognignu amu Nug anam heum. Nug ig anam doognignu amu Nug danab oh ag Jesusnu oolagp̱a genab dooṯeb ele amu, Nug ahilagnu, “Danab tutuḵu,” awa aṯe ele ip̱unigḵunu Nug anam heum.
27 Anam daaṯe amunu ig iḵa oninig humagnignu amu ib adeḵu daaṯe? Iiṯa. Ib amu matu kel doum daaṯe. Amu aḏi keeke nug ib amu kel doum? Amu ḏo dim lamiṯak kobolte? Iiṯanab! Oop̱a genab doyak, kobol amu ib amu aaḵu kel doum daaṯe. 28 Aria ig inam aṯem. “Danab nug oop̱a genabib dooṯe ele amu, Kayak Nug nuhignu, ‘Danab tutuḵu,’ awa aḵu,” aot aṯem. “Amu danab nug ḏo dim lamidṯe, Kayak Nug nuhignu, ‘Danab tutuḵu’ ii ama,” aot aṯem. 29 Amu aṯemu? Kayak Nug am Juda dilagib Kayakte? Iiṯa. Nug am iiṯa aḏi dilag Kayak ele daaṯe. 30 Aḏinu? Kayak laip̱uib daaṯe. Nug danab gaḏa otaḏak ele amu nuhig oop̱a genab doyak, diig amunu, danab amunu, “Danab tutuḵu,” awa aḵu. Amu danab nug gaḏa ii otaḏak ele amu Nug danab amu ele, nuhig oop̱a genab doyak, diig amunu, danab amunu, “Danab tutuḵu,” awa aḵu. 31 Amunu ig oop̱a genab doyak amup̱atai ḏo qeut neumte? Iiṯanab! Ig ḏo aaḵu qap̱amut daaṯe.