2
Ino Kasar Sey Cana
Wasino mekatalluwa aw, aneno kasar sey Cana a tata a lubbunna Galilea. Ana sinayino ina i Jesus, e naayangkappayi Jesus andino adalannera. Wasin naambutinnino tayug,* sinapitino ina i Jesus sikwana si, “Naambutinnino tayuwa inumanda.”
E nekunni Jesus si, “Ina, ammemmad sapitannino akwangku. Ammena kepay nadaꞌngeno tiyempoka mangipaita sino pannakadamak.” E sinapitino inana sino kaduffunandera sinay si, “Akwandaw massiki sanneno pakwana sikwayu.”
Aneno gagangena Judyu mappeafu sino fustuwa akwanda a mamaggu. Antu gafuna, aneno annammira a darokkalla angang sinaya madanuman si lima lateno kadda tata.
E kunni Jesus sino kaduffunandera si, “Pannundawino angangira si danum.” E pinannura amminino angang. Sinapikkappayi Jesus sikwara si, “Maggauggayu takesi iyandaw sino makammu sino kasaran.” Antuweno inangwara, e nabbaliyen si tayuwino danum, e sininsimanino makammu. Gafu se ammena ammuweno naggabwatanino nalawara tayug, se ino pelang kaduffunandereno nakaammu, nepaayangngeno lalakiya makkasar, 10 e sinapiꞌna sikwana si, “Sannera yaw, se gagangayino tolayira a iyuntara a iyannayino nalawara tayug, takesi nanu nakaodduwerana ninum, kasera ilawanino narakkatta tayug. Udde ikka, tangananino inangwam se nangambutannuwa nelawanino kalalawaran.”
11 Inaya inangwa i Jesus sey Cana a tata a lubbunna Galilea, antuweno palunguwa kakkaꞌbawa inangwana a mangipaita sino pannakadamana. E nanguruwino adalannera sikwana.
12 Wasin nabalinin inoy, inanda Jesus annino inana, ino kakkolaꞌngera andino adalannera sey Capernaum. Ammera mabaya magyan sinay.
Ino Nappaanawani Jesus Sino Mallakuwera Sino Templo
(Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-19; Luc. 19:45-48)
13 Wasin araꞌniyennino fiyestana Judyu a ngananda si Laꞌwutan, inanda Jesus sey Jerusalem. 14 Sinallung sino Templo, e dinaꞌnganeno mallakuwera si baka, karnero, anna kalapatiya mewaꞌlat ki Dios, andino gumatalyatira si pirak. 15 Nangwa i Jesus si lufira siwaꞌwaꞌna, e nepaanoneno mallakuwera, e dinulinneno ammina karnerowera andino bakera sino lawan. Newariꞌneno pirakino gumatalyatira, e iletwanna kappayino lamisaandera. 16 Sinapiꞌna sino gumalakuwera si kalapati si, “Ilawandawira yan! Ammeyu pabbalin si allakuwan yo balayi Amak!” 17 Wasin initennino adalanira i Jesusino inangwana, dinandandeno neturak sino sapiti Dios a sapitanna si, “Afu Dios, ino nappelalota angngikalok sino balem, antuneno katayangku.”
18 Gafu sino inangwa i Jesus sino Templo, sinapitino pangafuwanirana Judyu sikwana si, “Sanneno kakkaꞌbawa ipaitam sikwami ta ipakurungnguweno kalintiyannuwa mangwa si kunnenoy?”
19 Sinabbi Jesus si, “Darallandaw yo balayi Dios ta pattaꞌdaggangku kappay si tallu aw.”
20 “Ma?” kunnino Judyuwera. “Mepataꞌdangngu kappay si tallu aw iyawa Templo? Gampade napataꞌdag yaw si appatafulu e annamma run.”
21 Udde ino balayi Dios a sinapiti Jesus, ino bagginangkepay. 22 Antuweno wasin natayi Jesus e nangngangoli kappay, dinandammino adalannera inoya sinapiꞌna, e nattalaginarino angngurudda sino neturakka sapiti Dios annino sinapiti Jesus.
23 Odduweno nangurug ki Jesus sinoya nakifiyestanna sey Jerusalem, se initareno kakkaꞌbawa senyala inangwana. 24 Udde amme nattalakki Jesus si gakkuruwino angngurudda sikwana, gafu se ammuna amminino nakamma tolay. 25 Ammena maawag si wara massapit sikwana mappeafu sino tolayira, se ammunanino ana sino nakanda.
* 2:3 2:3 Ino tayungnga Judyu, naangwa si diyuna ubas. Kunnangke bawuwa tayungngeno katuyangnga. 2:6 2:6 Lima a lata onnu tatuta litro onnu adwafulu onnu tallufuluwa galon. 2:17 2:17 Salmo 69:9