20
Ino Nangngangoliyani Jesus
(Mat. 28:1-8; Mar. 16:1-8; Luc. 24:1-12)
Wasi gigiꞌbaꞌna Lingguwa lammuk kepay, inanda Maria Magdalena sino tanammi Jesus, e initana si naariyennino batuwa gagaluꞌneno tanam. E nalayawa inang sikwara Simon Pedro annino tata a adalana iiddukani Jesus, e sinapiꞌna sikwara si, “Inappareno baggiyeno Afutam sino tanamma, e ammemi inammuweno niyangnganda sikwana.”
Antu gafuna, inanda Pedro annino tata a adalan sino tanam. Nalayawira a adwa, udde natuyagga malayawino buluni Pedro amma sikwana, e inuntananna a ginamwang sino tanam. E inokabba nisirib sino tanam, e initaneno sinnuna nepamaꞌbaꞌda ki Jesus, udde ammena sinallung. Wasinoy, ginamwangi Simon Pedro, e nangawwata sinallung sino tanam, e initaneno sinnuna nepamaꞌbaꞌda ki Jesus a newagga sinay. E initana kappayino sinnuna nepamabbadda sino uluwi Jesus a nalukuta nepassig sino nepamaꞌbaꞌda sino baggina. Kasena pay sinallungino buluni Pedro, e initana kappay ammin, antuweno nanguruwanna si nangngangoliyi Jesus. Udde ammera kepay naawatanino nepeturakki Dios a sapitanna si maawag si mangngangoliyi Jesus.
Ino Nappaddani Jesus Ki Maria Magdalena
(Mat. 28:9-10; Mar. 16:9-11)
10 Wasinoy, inanawinnino adwera adalan. 11 Udde i Maria Magdalena, natak sino tanamma makatangatangit. Wasin aggetangatangit, inokabba nisirib sino tanam, 12 e aneno adwera a anghela initana a nabbarawasiyera si nafuraw. Aggatutturira sino newagganino baggiyi Jesus. Ino tata, nagyan sino nalunananna, e ino tata, nagyan sino kuyatanna. 13 E sinapiꞌda sikwana si, “Sanneno itangiꞌnu?”
E sinabbi Maria si, “Inappareno baggiyeno Afumi, e ammek inammuweno niyangnganda sikwana.”
14 Assapiꞌna lang sinoy, nabbaliwit, e initana i Jesus a aggataꞌdag sinay, udde ammena naimunuwan. 15 E sinapiti Jesus si, “Sanneno itangiꞌnu? Inyeno tufukannu?”
Ino dinandammi Maria, aringnga si antuweno gumaimut sino mulera sinay, antu gafuneno nassapitanna si, “Afu, nu ikkeno niyanaw sikwana, sapitannu nu sintawino niyangngannu sikwana ta angku appan.”
16 “Maria,” kunni Jesus.
E inaꞌlangi Maria sikwana a sinapiꞌna si, “Rabboni.” (Ino anggamma sapitan sino damiꞌna Judyu, Mesturu.)
17 Sinapiti Jesus si, “Ammerak iggamman, se ammek kepay nuli ki Ama. Umangngu lud ituldu sino kakkolakkuwera si muliyak ki Ama a Amayu kappay anna ki Diosku a Diosdokappay.”
18 Waso kunnenoy, inangngi Maria a netuldu sino adalanira si initana i Afu Jesus, e nepakaammuneno sinapiꞌna sikwana.
Ino Nappaddani Jesus Sino Adalannera
(Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; Luc. 24:36-49)
19 Wasi gafinenoya Linggu, nakkakarampattino adalanira i Jesus, e nealladdoreno balay se mattalawira sino pangafuwanirana Judyu. E kakaꞌmeng kelanga initara i Jesus a nakitaꞌdag sikwara, kasena nekun si, “Nasiyanaꞌngaddino nakandaw.” 20 Wasin sinapiꞌnenoy, nepaitaneno kamaꞌna andino kanawiꞌna sikwara. Maanggammingke ino adalannera se initareno Afura. 21 E sinapikkappayi Jesus sikwara si, “Nasiyanaꞌngaddino nakandaw. Dundunantakayu a kunna payino nanundunani Ama sikwak.” 22 Kasenera inallafan e sinapiꞌna si, “Maaꞌdangkayu si Espirituwi Dios, 23 takesi nu inyeno ituldum si napakomanino liwaꞌna, pinakomaninni Dios. Udde nu inyeno ituldum si ammena napakomanino liwaꞌna, amme kappay pinakomani Dios.”
Ino Nappaddani Jesus Ki Tomas
24 Wasin nappadda i Jesus sino adalannera, awan sikwara i Tomas a ngananda si Siping a tata sino karadwera a adalanna. 25 Antuweno sinapitino korwanira a adalan sikwana si initara i Afu Jesus. E sinapiti Tomas sikwara si, “Nu ammek itan anna giꞌnanino gafanna lansa sino kamaꞌna, anna nu ammek appanganino kanawiꞌna, ammekungke mangurug sitan.”
26 Waso metufara Linggu, nakkakarampakkappayino adalanira i Jesus, e agyani Tomas. Nealladdoreno kayatan, udde kakaꞌmeng kelang sinallungi Jesus a nakitaꞌdag sikwara. E sinapiꞌna si, “Nasiyanaꞌngaddino nakandaw.” 27 Kasena nekun ki Tomas si, “Itannu yo kamakku anna giꞌnannuweno pilaꞌna, appangannu kappay yo kanawikku. Ammeka maddaladudwa ta manguruggan.”
28 E sinapiti Tomas si, “Ikkeno Afuk annino Diosku.”
29 E sinapiti Jesus sikwana si, “Nanguruggan se initarak. Maanggammino manguruwira, massiki ammerak itan.”
Ino Gafuna A Neturak Yawa Leburu
30 Oddu kappayino kakkaꞌbawa senyala nepaita i Jesus sino adalannera a ammena neturak sitawa leburu. 31 Udde iyawira a neturak sitaw, neturakkira takesi kuruwandawa i Jesusino Kristo a Abbingi Dios. E nu manguruggayu sikwana, mabiyaggayu si makkikiyad gafu sino nittatandaw sikwana.