5
Ino Nappabattunoyani Jesus Sino Matakit Sey Betsata
Wasin nabalin inoy, aneno fiyestana Judyu sey Jerusalem e inangngi Jesus a makifiyesta. Sey Jerusalem a araꞌni sino lalamwanganino karnerowera, aneno nabissokunga addiyutana nganannino Judyuwera si Betsata.* Sino lebanna, aneno limera a kunnangke bawi, a antuweno passiyonganino odduwera a matakita tolay. Agyanino lappat, pilay, andino natayino gadweno baggira. [Nagyanira sinaya mattaron sino pabwalanino danum, se nu korwan kanu, aneno angheli Afu Dios a massibbuwa makkingkibung sino danum e ino mapalunguwa massibbu sinay nu makibung, maariyeno massiki sanna a takiꞌna.]
Agyanino tata a lalaki sinaya tallufulu e walu runinna matakit. Wasin inita i Jesus, inammuwanna si nabayinna natakit, e kunna sikwana si, “Anggammuwa maari yan ikalom ya?”
E netabbino matakit si, “Afu, anggangku, udde awana misibbu sikwak nu makibungino danum. Kinakkapangkumpaya inang, udde nauntananak.”
Nekunni Jesus sikwana si, “Gumabwakkan, appannu yan afaꞌngu, e umanokan.” Kakaꞌmeng kelanga naariyeno takiꞌna, inappaneno afaꞌnga, e nanawin.
Inoya awa nabbattunoyanna, Sabadu, a antuweno pimwanganino Judyuwera. 10 Antu gafuna, sinapitino pangafuwanirana Judyu sino lalakiya naariyeno takiꞌna si, “Sannu lang aggaiggamman yan afaꞌngu a kontara sino lintiddam sito awa aggimwangantam?”
11 E sinabbino lalaki si, “On lud, udde ino nari sino takikku, antuweno nassapit sikwak si appangkuweno afakku ta manawakun.”
12 E nebebuꞌda sikwana si, “Inyeno nituldu sikwam si kunnenoy?” 13 Udde ammena inammuwenaya lalaki nu inyeno nari sino takiꞌna, se nelallamuri Jesus sino kaodduwanna tolay e inalluweta inanaw.
14 Ammena nabayag, dinaꞌnga i Jesusino lalaki sino Templo, e sinapiꞌna sikwana si, “Itannu, nabbattunoykan. Ammekampena malliwat takesi awanimpena a kura narakkatta makwa sikwam.”
15 Wasinoy, inanawino lalaki e inangnga sinapit sino pangafuwanirana Judyu si i Jesusino nari sino takiꞌna. 16 Antuweno nangiyafuwanda a nilopalopetan ki Jesus, se kunnenayino inangwana so awa aggimwanganda. 17 E sinapiti Jesus sikwara si, “I Dios a Amak, ammena ibbattanino tarabafuna a mimut si tolay massiki sino awna aggimwangan, e antu naggappayino akwangku.” 18 Wasin sinapiꞌneno kunnenoy, nambubungutino pangafuwanirana Judyu sikwana e angganda si papatayanda, se ammena pelang kinontareno lintig mappeafu sino awna aggimwangan, nu ammena kappelud nekunnaneno baggina ki Dios sino nassapitanna si Amana i Dios.
Ino Kalintiyani Jesus A Abbingi Dios
19 Wasinoy, sinapikkappayi Jesus sikwara si, “Gakkurug yo sapitangku sikwayu. Ikkanaka Abbingi Dios, awana damaka akwan nu ikkanappelang itata, nu ammeꞌlubbelang akwanino itangkuwa akwani Ama. Se ammina akwani Ama, antu kappayino akwangku. 20 Se i Ama, anggammandaka Abbingnga, antuweno ipaitana sikwak ammina akwanna. E ana kappeneno ipakwana sikwaka kakkaꞌbaw amma sinaya inangwak takesi makkaꞌbokayu pena. 21 Se i Ama, pangngangolinneno natay, e kunna kappeneno akwangkuwa Abbingnga, se biyayangkuneno anggangkuwa biyayan. 22 Se bakkanni Ameno mangukum si massiki sanna a tolay, nu ammena lud neyaꞌda sikwaka Abbingngeno kalintiyana mangukum, 23 takesi dayawandaꞌngeno ammina tolay a kunna payino addayora ki Ama. Ino ammena maddayaw sikwak, ammera kappay dayawanni Ama a nanundun sikwak.
24 “Gakkurug yo sapitangku sikwayu, ino maddingngag sino sapitangku anna manguruggappay sino nanundun sikwak, mabiyangnga si makkikiyad. Ammenana makastigu se nalliꞌwen sino kakastiguwan si katayan, e naaꞌdanin si biyaya mannayun. 25 Gakkuruggappay yo sapitangku sikwayu. Ino ammina tolay, kunnangke natayira se nekatwayira ki Dios. Udde nadaꞌngennino awa massiki ino kunnangke natayira, dingngaggandeno sapitangkuwa Abbingi Dios, e nu manguruwira sino diningngadda, biyayangkuwera si makkikiyad. 26 Se i Ama pelangino mangaꞌda si biyag, e kunna kappay sikwaka Abbingnga, se neyaꞌdana sikwakino kalintiyana mangaꞌda si biyag. 27 E neyaꞌdana kappay sikwaka Abbingngeno kalintiyana mangukum sino tolayira, se ikkanakino Abbingnga Tolay. 28 Ammekayu nad makkaꞌbaw sito sinapikku, se madaꞌnganeno awa amminira a natay, dingngaggandaneno damikku, 29 e mangngangoliyerana ammin. Ino nangwera si nalawad, maaꞌdanirana si biyaya mannayun, udde ino nangwera si narakkat, maukumirana anna makastiguwerana si makkikiyad. 30 Awana damaka akwan nu ikkanappelanga itata. Sino pangukumangku sino tolayira, kanayungkuwa tuntulannino sapitanni Ama sikwak. Antu gafuna, fustuweno akwangkuwa mangukum, se bakkannino anggangkuweno tuntulangku, nu bakkannino panggammanino nanundun sikwak.”
Ino Mamakuruwira Mappeafu Ki Jesus
31 “Nu ikkanappelangino mamakurug sino baggikungkepay, ammena nalang makuruwino sapitangku. 32 Udde ana kappayi Ama a mamakurug mappeafu sikwak, e ammuk si gakkuruwino sapitanna.
33 “Aneno dinundundawa inang ki Juan a nappakibebut sikwana, e sinapiꞌneno kakuruwan mappeafu sikwak. 34 Ammek karug awannino tolaya mamakurug mappeafu sikwak, udde nepadandangku pelang sikwayuweno sinapiti Juan takesi kuruwandonad e mesalakangkayu. 35 I Juan, meamparig si massirwata lampara, se ino tulduna, nawwaldag sino nakammino tolayira. Maanggangkayuwa naningngag sino tulduna si bisangnga tiyempo. 36 Udde sitoya, aneno mamakurug sikwayu si gakkuruwino sapitangku e nadadammat amma sino sinapiti Juan. Ino akwangkuwera a ipakwa i Ama sikwak, ireno mappakurug si i Ameno nanundun sikwak. 37 I Ama a nanundun sikwak, antuwengkepayino mamakurug mappeafu sikwak, udde ammeyungke diningngaggino damiꞌna anna ammeyu kappay initeno akkakokwana. 38 Ammeyu nepattalaginarino sapiꞌna sino nakandaw se ammeyu mangurug sikwaka dinundunna. 39 Adaadalandawino sapiti Dios a nepeturaꞌnga siꞌin se natalanggaggayu si sumpalandaw sinayino kabiyayandaw si makkikiyad. Ikkanakino nasapit sinaya neturak, 40 udde ammeyu kepay anggamma mangurug sikwak takesi aꞌdantakayu nad si biyaya mannayun.
41 “Ammek tarakannino pidayawanino tolayira sikwak, 42 udde ammuk si ino kedayawandawino tarakandaw se awaningke agganggandaw ki Dios. 43 Ino inangngangku sitaw, dinundundaki Ama si pannakabaggina, udde inammerak. Gampade nu wara korwana gumamwanga urenangkepay, antuweno iyataldaw. 44 Ammeyungke dama a mangurug sikwak, se ino pelang anggandaw, ino pakkadayadayawandawingkepay, e ammeyu tarakannino pidayawan naddino gakkuruwa Dios sikwayu. 45 Ammeyu nad dandamman si ikkanakino midarum sikwayu ki Ama, se ino midarum sikwayu ino neturakki Moises. Innanamandaw si mesalakangkayu nu kuruwandaw inaya neturaꞌnga, udde ammeyu kinurug, 46 se nannud kinuraddaw inay, kuruwandak kappenad, se ikkanakino nasapit sinaya neturaꞌnga. 47 Udde gafu se ammeyu kinurug inaya neturaꞌnga, ansandawino mangurug nu sapitangku pelang?”
* 5:2 5:2 Ino neturak sino korwana manuskritu sino damiꞌna Griego, Betesda. Ino neturak kappay sino korwan, Betsaida. 5:4 5:4 Ino baggaꞌna yaw […], awan sino kaodduwana manuskritu sino damiꞌna Griego.