11
Ino Adwera A Tistiguwi Dios
Waso kunnenoy, naaꞌdanak si gukura kunnangke tokud, e netulduweno nangaꞌda sikwak si, “Umangka ta annu kamangannino templowi Dios annino assikkulanda. E bilangannu kappayino tolayira a maddayaw ki Dios sinay. Udde ammem kamangannino lasinna se neyaꞌden sino tolaya ammera mangurug ki Dios. Dakkutandeno nadiosana lubbun si appatafulu e adwa dakkag. Udde sinaya tarifuwe kaꞌluwatut si annammafuluwa aw, ananeno dundunangkuwa adwera a tistiguka mangitulduna sino mappeafu sikwak. Mabbarawasiyerana si saku se antuweno mangipaita si pabbobolindeno nalliwatira.”*
Ino adwera a tistigu, ireno keampariyanino adwa a kayuwa olibo annino adwa a sirwata nagyan sino aꞌlangi Dios a matturay sito lubag. Nu wara manalodawa mangwa si narakkat sikwara, aneno mallawana afuy sino sangira ta masikkulanira, e antuweno ipatayino kalingera. Ana kappayino pannakadamara a mappalammat si uran ta ammena muran sino panulduwanda sino sapiti Dios. E ana kappayino pannakadamara a mappabalin si danum si ada. E damara kappaya padyatanino tolayira sito lubag si massiki sanna a dyat nu antuweno angganda.
Wasin nabalininnino netulduweno adwera a tistigu, kasena mallawanino kattalatalawa animala maggabwat sino bituwa awana pakkiyaranna, e makiyubaꞌna sikwara. E papatayannera se affutannera. E ino baggira, mekulidangnga sino kalasadaneno dokalla lubbun a antuweno lubbuna nelansanino Afutam sino krus. Inaya lubbun, mingngangkappay si Sodoma anna Egipto, se nakkunnera si kinarakkat. Si unangnga tallu aw anna kagadwa, buyabuyanneno tolayireno adwera a natay, e ammerera anggamma itanam. E ino tolayira a mabbuya sikwara, maggabwatirana si ammina lulubbuna naddadarumeno damiꞌda. 10 Maanggamma ammina tolay e mallalanggakirana anna makkaaaꞌdera si rigalu gafu sino natayanino adwera a gumalabbuni Dios, se pinadyatandera.
11 Udde wasin nallaꞌwutino kappata aw, binyayi Diosino adwera, e ginabwatira. E nakatalawingke ino nakaitera. 12 Kasena aneno diningngaggino adwera a tistiguwi Dios a dokalla damita naggabwat sey langita sinapiꞌna si, “Umangkayu taw.” E nebulunira si dulamma sinullu sey langita aggitanino kakontarera. 13 Wasinoy, kakaꞌmeng kelanga nalunig si natuyag, e nadarallino pakkatafuluneno lubbun, e piturifuweno tolayira a natay. Nakatalawino tolayira a nabuna e naddayawira ki Dios sey langit.
14 Nabalininnino mekadwa a kattalatalawa dyat, udde ana kepayino mekatalluwa araꞌniyenna gumamwang.
Ino Kauddiyana Tangguyub
15 Wasin nepadamitino mekapituwa anghelino tangguyumma, aneno natuyaggira a damit sey langit e sinapiꞌda si, “Mangiyafu sitawa aw, awana matturay sey lubag nu bakkampelangi Dios anni Jesu Kristo a dinundunna, e matturayira si makkikiyad.” 16 Kasena namaliturino kaꞌlufuluwera si appata pangafuwana aggatuttud sino aꞌlangi Dios ta maddayawira sikwana, 17 e sinapiꞌda si,
“Afu Dios a mannakadama si ammina ana siꞌin anna ana kepay ingkein, mappasalamakkami sikwam, se sitoya, nepaitamino pannakadamam e neyafumunnino matturay. 18 Nabbungubungutingke ino tolayira a ammena nangurug sikwam, se nadatangnginnino pangastiguwannu sikwara. E nadatangngingkappayino pangukumannu ammin sino natayira. Sitawingkappayino pangaꞌdannu sino labutino gumalabbunira a nasserbi sikwam andino amminira a tolema mangiyatal sikwam, massiki ino pobiriyera andino bafaꞌnangngira. Sitawingkappayino panarallannu sino tolayira a nanaral sito lubag gafu sino kinarakkaꞌda.”
19 Wasinoy, nabukkatanino templowi Dios sey langit, e initakino kafona agyananino neturakka lintiyi Dios. Kasena nakakilakilat, nakadaddug si natuyag, nalunig, e nuran si alalawuwa darokkal.
* 11:3 11:3 Ino gumalabbunira siꞌin, nabbarawasiyera si saku, kumarallino gumalabbunira a nangibanyag si mabboboli naddino tolayira. Ino saku, senyal kappayino malowa nakam. 11:14 11:14 Ino mekadwa a kattalatalawa dyat, ino kabayuwera a nasapit sino 9:13-21. Ino mappeafu sino bibissangnga papel andino adwera a tistigu (10:1–11:13), bakkanna partineno mekadwa a kattalatalawa dyat. 11:18 11:18 Ino baggaꞌna bersikulu 15-18, kaampattanino ammena kepay makwa a sapitannino metufarira a kapitulu. Sino annandammino appatira a pangafuwan, kunnangke ginamwanginnino tiyempowa sapitanna sitaw, se gakkuruwingke a makwa.