18
Ino Kadarallanino Lubbuna Babilonia
Waso nasinduwen inoy, ana kappayino initaka anghela maddassa naggabwat sey langit. Dokallino pannakaturena, e nawaldan ammin yo lubag gafu sino kinalawanna. E nekokwana a nassapit si,
“Nadarallin! Nadarallinnino naddinnama lubbuna Babilonia. Nabbalayaninna dimonyu anna narakkatta espirituwa antuweno paffunanino ammina nadakkut anna narakkatta mammanuk. Nadaral inaya lubbun, se inayayanna amminino tolayira sito lubag ta tuntulandeno narakkatta aggangwana a kunnangke nepainummeno napeta tayungnga sikwara e nabokira ammin. E ino tatturay si palulubbun, kunnangke nakiduruwira ammin sino bafaya ampariyino lubbun. E amminino gumalakuwera sito lubag, binaꞌnangngira ammin gafu sino kinaingaꞌma.”
Wasinoy, aneno korwana damita diningngagguwa naggabwat sey langita kunna si,
“Ikkayuwa tolek, anawandawin yana lubbun ta ammekayu mesapat sino nalliwatanna anna ammekayu kappay mesapat sino kakastiguwanna. Se awana kakunnana sino kaodduweno liwaꞌna a kunnangke nallutulutukinna metuꞌga sey langit. E amme kalyawani Diosino narakkatta inangwana. Ammina inangwana a narakkat sino tolayira, mabbalaꞌna sikwana udde madobli. Ino tayuwa napeta nepainumma sino tolayira, madoblineno kinapetino ipainumma sikwana, a antuweno bunguti Dios.* Ino kaodduweno kinabaꞌnangnga annino pidayawanna sino baggina, kunna kappeneno kaodduweno kadyatanna anna loneno nakamma. Se sinapiꞌna sino nakamma si, ‘Ikkanakino prinsesa a matturay. Ammek mekunna si balu, se awana loneno nakangku.’ Gafu sino nakamma a kunnenoy, maggagarindana makwa sikwaneno naddadaruma a dyat, se makastigu si takit, malowa nakam, anna bisin, kasena masikkulan. Makwa ammin inay, se mannakadama i Afu Dios a mangastigu sikwana.”
Antuwenoyino sinapitino naddamit sey langit.
Kunna antu, ino tatturayira sito lubagga nakidurug anna nakilawum sino kinabaꞌnangngino bafaya ampariyino lubbun, malowingkeneno nakanda anna mattatarangitirana a midipat sino atoꞌngeno masikkulana lubbun. 10 Mattaꞌdaggira si aroyu se mattalawira a mesapat sino kastiguna. Malowingke ino nakanda a massapit si, “Kattalatalawino nakwa sinaya lubbun. Kakallakkingke ino Babilonia! Se massiki naddinnama dokalla lubbun, kakaꞌmeng kelanga naawan.”
11 Kunna kappay amminino gumalakuwera si palulubbun, mattatarangitirana e aggaloneno nakanda, se awaninna maggatang sino ilakura. 12 Awaninna maggatang sino lakura a bulawan, kantal, nakkakangina a batu anna sillay. Awaningkappay maggatang sino nangina a sinnuna nalibaga anna alungisitan, annino seda. E awangkappay maggatang sino nabanguwingke a kayu, anna foforme a naangwanino taꞌgunna elefante, nangina a kayu, gumbang, baliyang, anna nalawara batu. 13 E awangkappay maggatang sino naddadaruma a rikadu anna bambanguwa frankinsens anna mirra annino korwanira. E awangkappay maggatang sino tayug, lana, arina, anda apay, andino baka, karnero, kabayu, anda kalesa. E awangkappay maggatang si tolaya aripan. 14 E amminira a gumalaku, sapitandana si, “Kengana pelang inaya lubbun, awaninnino nalawara inanggammanna, se nadaral ammin. Ammina kinabaꞌnangnga anna kinalawanna, naawanira ammin si makkikiyad, e ammeneran meuli sikwana.” 15 Antuwenayino sapitannino gumalakuwera a binaꞌnang gafu sino pallalakuwanda sinaya lubbun. Udde ammera umaraꞌni se mattalawira a mesapata makastigu. E mattatarangitira a aggalowino nakanda e sapitandana si, 16 “Kakallakkingke inaya naddinnama lubbun. Se siꞌin, nabbarawasiyera si nanginengke a nalibaga anna alungisitan, a naartiyan si bulawan anna sillay anna nakkakangina a batu. 17 Udde taorappelang, e naawaninnino kinabaꞌnanda.”
Kunna kappay amminino mattarabafu si bafor annino kapitanna bafor, ino makitakayira a umang mallaku, andino ammina mattarabafu sey bebay, agyanirana sey aroyu 18 a mabbuya sino atoꞌngeno masikkulana lubbun, e ikokwareno massapit si, “Awanna a kakunnanenaya naddinnama lubbun.” 19 E ekwananda si lafukino ulura gafu sino loneno nakanda, e mattatarangitira a massapit si, “Kattalatalawino nakwa sinaya naddinnama lubbun. Ino kinabaꞌnangngeno nappabaꞌnang sino amminira a makwan bafor. Udde taorappelang, e naawanin ammin.”
20 Udde ikkayuwa ana sey langit, maanggangkayu nad. Ikkayuwa tolayira i Dios anna apostolnera anna gumalabbunnera, maanggangkayu naggappay ammin se nabbalattinni Dios sinaya lubbun gafu sino inangwara sikwayu.
21 Waso kunnenoy, aneno initaka natuyagga anghela maꞌlig si dokalla batuwa aggilingan. E netakkumma sino bebay, e sinapiꞌna si, “Kunna kappayino makwana sino naddinnama lubbuna Babilonia, se madarallingke e maawanna e ammena maita si makkikiyad. 22 E awaninna madingngag sinaya lubbun si makkanta anna maggitara, mamardyong anna makkorneta. E awaninna madingngag si mattarabafu sinay si makkikiyad. E awaninna madingngag si mabbayu. 23 E awaninna mawwaldag si sirwat sinay, e awaninna madingngag si langgaꞌnga kasar. Antuweno angngastiguwi Dios sikwara, se massangeletino gumalakuwera sinay, a ireno kababaꞌnangngan sito lubag. Binalabaliyanda amminino tolayira sito lubag sino kinasiridda.”
24 Makastiguweno tolayira sey Babilonia, se ireno namapatay sino gumalabbunira i Dios andino korwanira a tolena, massiki ammina napapatayira sito lubag.
* 18:6 18:6 Ino sapitanna sino damiꞌna Griego, madobliyeno balaꞌna sikwana anna madobliyeno peꞌneno mepainum sikwana, udde gagangaya sapippelang. Ino anggamma sapitan, makastiguwengke a meannung sino inangwana.