3
Ayzaabetas Hawaare gidida Phawuloosa
Hessa geedon ta Phawuloosi intes ammanontayta gish Yesus Kirstoosi qachidade gidadis. Ta intena go7ana mala Xoossi kiyatethan taas oosos exxa immidayssa inte tumappe siyideta. Hayssafe kase ta intes qaanthara xaafida mala taas qoncin ta eranas dandayida xuuray hayssa. Hessa gish inte hessa nababishe Kirstoosa xuura ta ay mala eridakkone inteka eranas dandayeeta. He xuuraykka ha7i ammaniza Hawaaretassinne nabetas qoncida mala kase beni aadhdhida wode diza asataska qoncibenna. Hessi he xuuray Ayzaabeti Mishiraachcho qaala baggara Isra7eele naytara issife laattizayta; issife issade asateth mala gididi Yesus Kirstoosa baggara beettida hidota issife gishetti laattizayta gidanassa.
Takka iza wolqa ooso mala taas imettida Xoossa kiyatetha imota mala hayssa Mishiraachcho qaala oosancha gidadis. Ta qas hanko ammaniza asappe laafa gidikkokka oonikka zaway baynda Kirstoosa dureteth Ayzaabetas sabakana mala Xoossa kiyatethan hayssi taas imettides. Hessathoka wursikka medhdhida Xoossan beni wode qoteti diza Xooossas xuura qofay aazakonne ubbas ta qoncisana mala taas Xoossa kiyatethi imettides. 10 Iza qofay ha7i wode Woossa Keeththa baggara dumma dumma medhay diza Xoossa hiillatethi salon diza halaqatassinne godatas erettana mala hanides.
11 Xoossi nu Goda Yesus Kirstoosa baggara hayssa poliday merna ba qofa mala. 12 Nuni izayta gidida gishshinne izan ammanida gish geeshshateththaranne hirgay baynda nuni Xoossako shiiqana dandayoos. 13 Hessa gish inte bonchettana mala tani inte gish ta bolla gakkida waayezan inte ufays qanxonta mala ta intena hadara gays.
Efesoonen ammaniza asas woossetida woossa
14 Hessa gish tani Xoossa sinthan gulbatays. 15 Salon dizaynne biitta bolla diza izaso asay wurikka izi sunthin summes. 16 Inte garsa baggara minnana mala Ayana baggara iza boncho duretethay intes imettana mala ta woossays. 17 Hessika Kirstoosi inte woznan ammanon daana malanne qasseka inte izan xaphidi siiqon minnana mala. 18 Kirstoosa siiqos aahotethay, adusatethay, dhoqatethaynne cimateththay ay ginakko inte ammaniza asa ubbara issife shaakki erana mala. 19 Inte Xoossa kumeththara shaakki eridi izan kumeth gidana mala asa erappe bolla gidida Kirstoosa siiqo inte erana mala ta woossays. 20 Hessa gish nu giddon ooththiza ba wolqa gina nu woossizayssafenne woykko nu qoppizayssafe ubbafe bollara keehi darsi ooththanas dandayiza Xoossas, 21 Woossa keeththan qasseka Yesus Kirstoosa baggara wode ubban mernappe merna gakkanaas izas bonchoy gido. Amiin.