12
Tí li ŋmɔbe kuminku ijɛnd ni
Tɔ, bi ya nib kɛ yé bimɔ̀nkunb nɛ ki guɔn' ki linde' tɛ ki yɛbe cɛɛn. Nɛn bo, cère mɛn tí wiɛ nà kɛ yé tiʼbo litukl nin ibiɛre yà jebeh tɛ ikɛle kɛ na faa nnɔ, kí li ŋmɔbe kuminku, ki bɔ minɔnm bo ki cuube Uwien sien' tɛ tí sɛn kí baa nà saan. Cère mɛn tiʼnun ń li cɛ *Yesu bo. Wɔn nɛ pɛkre' mitekjim ya sɛn, nɛ ki cèreh mì kpienh niʼdonbó ki joh. U tuo' udɔpɔnpɔn bo ya kuum ka sɛn' fɛ, kimɛ u là bɛn ki ye u lá li lɛ uyɛnsɔnge. Fɛnfɛnnɔ u kɛ Uwien ya bɛrbiɛk ya jie bó nɛ. Imɔ̀n, maale mɛn Yesu bo, kí liike bibiɛrdɛnb là nɛnde' wɔ ki jɛ̀nde' wɔ ma bo u tuo' niʼkɛ, ŋɔ ki la cère uyɛnsaa ń ŋɛnde niʼgbɛnɛnt. Ni mɔ̀h ni la li teh ibiɛre ma, na laan mɔ̀n' ki tì baa' nì yé mikuum la, ní kpo. La sunde mɛn Uwien tɔke' nɛ nà ki de' nɛ lifɛ̀l nnɔ bó tɛn bibaa gbiereh uʼbumu ma bo. U ye:
«Nʼbukɛ, la yìe Yonbdaan ya tudɛre.
U kɔnh nin ŋɛ la,
la cère aʼyɛnm ń saa.
Kimɛ Yonbdaan yíe wà la,
u diɛh u ya tub nɛ.
U bɛn wà kɛ yé uʼbuk nnɔ
u ñih wɔn nɛ.»
Tuo mɛn kí ji ijɛnd, kimɛ ì cekndeh nɛ nɛ. Ni yé Uwien ya bumu ma nnɔ nɛ u diɛh niʼtub. Ki lɛ buk te ŋɔ kiʼbaa ŋa diɛh kiʼtub-i? Uwien ŋa dɛre' niʼtub tɛn u diɛh uʼbutɔmu ya tub ma bo la, na yé uʼbumu, ni yé ikpiɛb nɛ. Nì yé tiʼbaambɛ bà yé binib nnɔ diɛh tiʼtub ki cekndeh tɛ ti boh bɛ la, nì li tien mila ŋɔ ta ji li tuo Baa wà te paaki bó ya tudɛre, kí lɛ limiɛl-i? 10 Imɔ̀n, tiʼbaambɛ taa' uyo wà ki diɛh tiʼtub bɛ ń cekn tɛ bi yíe ma bo nnɔ ŋa fɔke, ama Uwien wɔn diɛh tiʼtub tiʼmɔnm bo nɛ, ŋɔ ti la ŋmɔbe jɔknt tɛn wɔn Uwien ŋa ŋmɔbe jɔknt ma bo nɛ. 11 Bi dɛre' unil ya tubl itàan yà bo la, uʼyɛnm ŋa sɔnge, nì yé uyɛnsaa nɛ uʼbo. Ama ni ya puoli bó, nì ji yé bà tuo' bi dɛre' biʼtub ki gbiere' bɛ nnɔ bo uyɛnduɔn nɛ, ki cèreh bi teh nibonn nà cuube.
12 Nɛn bo, tùɔre mɛn kí sere, kí li co nì faa. 13 Tùɔre mɛn kí cubn ni li kpìen isɛn yà, ŋɔ idiɛn la sikre iʼtɛngbiɛmu ama yɛ̀ ń faake.
Kristo yɔ li fuobe ma bo
14 Li nuunh mɛn ní li ŋmɛ nin unil kɛ, kí li pɛ Uwien ya sɛn bo nin niʼfɛ̀l kɛ. Nnɔ ŋa ñí la, uba mɔnɔn ŋa ń lɛ wɔ. 15 Li bɛn mɛn, ki la cère uba ń lúo Uwien ya juokm, ki la cère niʼni uba ń li te tɛn tisitontont, ki kpienh ŋɔ kí tuke fɛnfɛnm kí baa bà yɛbe bo kí tuln bɛ. 16 Li bɛn mɛn, ki la li teh sɔnsɔndl, ki la li likeh Uwien ya bont fɛnm tɛn Esawu là tien' ma ki kuɔre' u ŋmɔbe kibuciɛnk ya kpɛle wà nnɔ, ki teke' tijier ki jin' nɛn saan. 17 Ni bɛn ki ye ni ya puoli bó nɛ u ji là lá nuunh uʼbaa ń tien wɔ Uwien ya mɔnm nɛ wa cenge' uʼbó. Nin u muɔ' ki gbáan' ma kɛ nnɔ uʼbaa ŋa lèbre' yɛnmaale*.
18 Ni nɛkn' Uwien saan ma nnɔ, na yé ni laa' bii ni cii' Israyɛl yaab là laa' nà nin bi cii' nà Sinayi ya juɔl ya ñiɛl nnɔ nɛ. Bi là laa' umufafaa uba teknh liʼbo piɛbu piɛbu, ki laa' nì bìike' cinm, ki laa' kutafaabiiku, 19 ki cii' linatunl liba ya muɔ bó, ki cii' uniɛke uba bó. Bi cii' uniɛke nnɔ bó ma nnɔ nɛ ki gbáan' ki ye ba ji yíe bɛ ń liɛbe kí cii ñɔbonl liba kí pukn. 20 Kimɛ uniɛke nnɔ ye nà nnɔ faa biʼbo nɛ. U ye:
«Wà kɛ mɛ' lijuɔl nnɔ la,
ba nì yé kiwɛnk mɔnɔn la,
bɛ ń yèke itɛn kí ku.»
21 Nà là tien' nnɔ là ŋmɔbe bujɛwaanbu cɛɛn, nɛ Moyis len' ki ye: «Bujɛwaanbu ŋmɔbe nni haali nʼgbɛnɛnt kɛ tì ŋɔh.»
22 Ama ninbi wɔn, ni nɛkn' lijuɔl là bi yih lɛ̀ Siyɔn ya juɔl nnɔ, ki nɛkn' Uwien limiɛl ya daan ya du. Wun si: Yerusalɛm wà te paaki bó. Uwien ya tondb turbɛnm te wun ni nɛ ki jeleh kunacenku. 23 Ninbi baa' licɛkl là ni nnɔ ya nib yé Uwien ya bukpiɛkmu mùa ya yel kɛle' uʼsaan paaki bó nnɔ nɛ. Ni baa' Uwien wà buh uŋɛndun ya nib kɛ tibuur nnɔ saan nɛ. Ni baa' binib bà cuube, u cère' bi yé u yíe bɛ ń li yé bidɛnd bà nnɔ saan nɛ. 24 Ni baa' *Yesu saan nɛ. Wɔn nɛ sere' Uwien cuo' nin binib kujɔtiefɛ̀nku kùa nnɔ ni. U ya sɛ̀m nɛ puube' ki tien' tɛ binib bà ŋa ŋmɔbe jɔknt. Uʼsɛ̀m nnɔ ya gbɛr ŋmɛ ki cɛn' Abɛl yaam ya gbɛr.
25 Liike mɛn niʼyul bo, ki la yìe ka ń cenge wà lienh nɛ nnɔ bó. Moyis là tɔke' binib Uwien ya gbɛr kitink bo, ba cenge' uʼbó nɛ ka ñɛn' utudɛre ni. Nì li tien mila ŋɔ tinbi bà Uwien lienh tɛ haali paaki bó nnɔ ta tɔnge' uʼgbɛr la, ti li ñɛ utudɛre ni? 26 Wɔn wà ya niɛke là jènge' kitink uyo bo nnɔ, tí len' fɛnfɛnnɔ ki ye: «N li liɛbe kí cère kitink ń jènge; na yé kitink baba, kutaaku mɔ ji li jènge nɛ.» 27 U len' nà ki ye: «Kí liɛbe kí cère nnɔ» ya tingi si: u ñɛn' tibont tà kɛ nnɔ li jènge nɛ wɔ ń taa tù kí ble ukɛle bo, kí dàan tà ŋa ń jènge tun ń li tuu ki te. 28 Nɛn bo, tí faare mɛn Uwien kimɛ u de' tɛ udu wà ŋa ń jènge ki yé tiʼyu nɛ. Cère mɛn tí li pukeh wɔ u yíe ma bo, kí li tuonh uʼñɔbu bó, kí li boh wɔ. 29 Imɔ̀n, tiʼWien te tɛn umu nɛ ki wih ki ŋɛ̀reh tibont kɛ.
* 12:17 Migbiirm miɛ ya ciim te bolm mile bo nɛ: Nin u muɔ' ki gbáan' ma kɛ nnɔ uʼbaa ŋa lèbre' yɛnmaale bii nin u muɔ' ki lèbre' uʼtetem ma kɛ nnɔ, wa fre' ki lèbre' niba, kimɛ uyo nnɔ gɛ̀bre' ŋɔ.