7
Mɛlkisedɛk yé ubɛr nɛ, ki liɛbe' ki yé utɔtuɔrkɛ mɔ
Tɔ, Mɛlkisedɛk bugbɛn yé Salɛm ya bɛr nɛ ki liɛbe' ki yé Uwien wà ŋa ŋmɔbe Nacentɔ ya tɔtuɔrkɛ. *Abraham là tɔn' nin bibɛrtɔb lituɔl ki faake' nin bɛ ki liɛbe' ki kunh ní ma nnɔ wɔn Mɛlkisedɛk nɛ là tuobe' wɔ, ki tien' wɔ Uwien ya mɔnm. *Abraham là de' wɔn nɛ u tɔn' lituɔl ki faake' ki fie' tibont tà kɛ nnɔ ya gbiirm piik ya miba. Mikpiɛkm liyel Mɛlkisedɛk ya tingi si: Ubɛrgbɛmɔ̀ndaan nɛ. Nle bo u yé Salɛm ya bɛr nɛ. Salɛm ya tingi si: Uyɛnduɔn ya bɛr nɛ. Ba bɛn uʼnaa, ka bɛn uʼbaa, ka bɛn uʼyaajɛb mɔ. Wa ŋmɔbe uʼfuobm cin' uyo wà, ka ŋmɔbe mì li tì gben uyo wà mɔ, u te tɛn Uwien ya Bijɛ nɛ, ki tuu ki yé utɔtuɔrkɛ.
Ni laa' Mɛlkisedɛk yé unikpɛkpiɛk ma bo-a! Tiʼyaajɛ *Abraham mɔnɔn là taa' u tɔn' lituɔl ki faake' ki fie' tibont tà nnɔ ya gbiirm piik ya miba ki de' wɔn nɛ. Tɔ, kí ñɛ Moyis ya yiko bo, Lefi ya yaabii yà yé bitɔtuɔrkaab nnɔ nɛ ŋmɔbe usɛn bɛ ń li teknh Israyɛl yaab ya bont ya gbiirm piik ya miba nin bi yé biʼninjiɛb, ki yé *Abraham ya yaabii ma kɛ nnɔ. Mɛlkisedɛk wɔn ŋa yé biʼlontunku ya nil, nin nɛn kɛ u teke' *Abraham tɔn' lituɔl ki fie' tibont tà nnɔ ya gbiirm piik ya miba, nɛ ki tien' wɔn *Abraham wà Uwien pùon' wɔ lipuonl nnɔ Uwien ya mɔnm. Na ŋmɔbe niɛm, wà yé uciɛn nɛ teh uwaal Uwien ya mɔnm. Lefi ya yaabii yà teknh Israyɛl yaab saan tibont ya gbiirm piik ya miba nnɔ yé binib nɛ, kí li kpo lidaali liba. Ama Mɛlkisedɛk wà teke' *Abraham saan tibont ya gbiirm piik ya miba nnɔ *Uwien ya gbɔnku ye wɔn tuu ki fuobe nɛ. Lefi ya yaabii nɛ teknh tibont ya gbiirm piik ya miba Israyɛl yaab saan. *Abraham là gbiire' tibont bolm piik ki taa' miba ki de' Mɛlkisedɛk ma nnɔ ti li fre kí ye Lefi mɔ là de' nɛ kí ñɛ uʼyaajɛ *Abraham bo. 10 Kimɛ Mɛlkisedɛk là tuobe' *Abraham uyo wà nnɔ, ki laa' Lefi laan te uʼyaajɛ *Abraham ya sɛ̀m ni nɛ, wa laan là maa' wɔ.
11 Uwien là de' Israyɛl yaab yiko nɛ. Nɛ u ya yiko nɛ wɔngeh ki teh Lefi ya yaabii nɛ li yé bitɔtuɔrkaab. Nì yé bitɔtuɔrkaab nnɔ ya tùon bi cère' binib mɔn Uwien ya nun bó ki tì gben' la, tɔtuɔrkɛ kɛ tɔtuɔrkɛ bi li te tɛn Arɔn nɛ. Ba ji bi li nuunh utɔtuɔrkɛtɔ tɛn Mɛlkisedɛk. Biʼtùon ŋa ń fre kí cère binib ń li mɔn Uwien ya nun bó kí tì gben. Nɛn nɛ cère' nì kpɛ utɔtuɔrkɛtɔ ń baa kí li te tɛn Mɛlkisedɛk. 12 Kimɛ bi lèbre' bi teh binib bitɔtuɔrkaab ma bo la, nì kpɛ bɛ ń lèbre yiko mɔ nɛ. 13 Tigbɛr tuu lienh unil wà bo nnɔ yé udensɛntɔ ya nil nɛ. Udensɛn nnɔ ya nil uba mɔnɔn ŋa kpele ki sɔn' Uwien ya ponpuol bo tuonl. 14 Unil kɛ bɛn ki ye tiʼYonbdaan yé Suda ya densɛn ya nil nɛ. Nɛ Moyis ya gbɔnt ni nà saan kɛ u len' bitɔtuɔrkaab ya gbɛr nnɔ wa len' niba udensɛn nnɔ bo.
Yesu yé utɔtuɔrkɛ tɛn Mɛlkisedɛk
15 Liike mɛn; nà tùɔre' ki wende' tiʼnun bó tigbɛr nnɔ bo si: utɔtuɔrkɛ uba mɔ ñɛn' ki te tɛn Mɛlkisedɛk. 16 Wa yé tɔtuɔrkɛ, kí ñɛ u yé udensɛn uba ya nil *yiko ye ma nnɔ bo, u yé utɔtuɔrkɛ kí ñɛ uʼmiɛl là ŋa ŋmɔbe gbenm ya tuɔm bo nɛ. 17 Kimɛ nì kɛle' uʼbo *Uwien ya gbɔnku ni ki ye:
«A yé utɔtuɔrkɛ nɛ uyo wà ŋa ŋmɔbe gbenm
tɛn Uwien là ñɛn' isɛn yà ki tien' Mɛlkisedɛk utɔtuɔrkɛ nnɔ.»
18 Nɛn bo nɛ bi gben' yikokpiɛk nnɔ, kimɛ wa ŋmɔbe tuɔm, ka toreh mɔ. 19 Kimɛ Moyis ya yiko ŋa fre' ki cère' bonn mɔn ki tì gben' Uwien ya nun bó. Ama Uwien yùɔn' ki de' tɛ lidɛndɛnl là mɔn ki cɛn' niʼkɛ. Lɛn nɛ li cère tí nɛkn Uwien.
20 Nà pukn' si: Uwien liɛbe' ki pole' ki pùon' mɔ nɛ. Bitɔtuɔrkɛtɔb nnɔ Uwien ŋa pole' ki pùon' bɛn bo. 21 Ama *Yesu wɔn, Uwien pole' ki pùon' nɛ ki tɔke' wɔ ki ye:
«Min Yonbdaan nɛ pole' ki pùon',
ma ń jiin nʼñɔbon:
‹A yé utɔtuɔrkɛ nɛ uyo wà ŋa ŋmɔbe gbenm.› »
22 Nɛn bo, *Yesu nɛ sere' ki cère' Uwien cuo' nin tɛ kujɔtieku kùa mɔn ki cɛn' niʼkɛ.
23 Nibontɔnn mɔ si: bitɔtuɔrkɛtɔb nnɔ là te ligol nɛ, kimɛ mikuum bo ba ń fre kí li tuu kí te ki sɔnh biʼtuonl. 24 Ama *Yesu wɔn tuu ki fuobe ma nnɔ u li yé utɔtuɔrkɛ nɛ yo kɛ yo. 25 Nɛn bo nɛ u li fre kí ŋmiɛn binib bà nɛkndeh Uwien kí ñɛ wɔn bo uyo wà kɛ te, kimɛ u tuu ki fuobe nɛ ki kàareh ki miɛh Uwien ki dienh bɛ.
26 *Yesu nɛ yé bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn wà kpɛ tí li ŋmɔbe wɔ. U yé uñaan nɛ, ka te iba ni, ka ŋmɔbe biil, Uwien bore' wɔ nin bibiɛrdɛnb, ki duon' wɔ paaki ya paaki ki de' wɔ ukànkàan. 27 Wɔn ŋa ciɛke wɔ ń li teh idaan kɛ ituɔrɛ uʼtiɛma biɛre bo ŋɔ kí yaan kí tien ituɔrɛ udu ya nib yi bo tɛn bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛntɔb teh ma bo. U taa' uʼbugbɛn nɛ ki tien' lituɔrl bolm miba kpein. 28 Moyis ya yiko là cère' bi teh binib bà bitɔtuɔrciɛnb nnɔ mɔ la teh ibiɛre tɛn binitɔb nɛ. Yiko nnɔ ya puoli bó nɛ Uwien pole' ki pùon', ki tien' uʼBijɛ bitɔtuɔciɛnb kɛ ya ciɛn. Wɔn nɛ ŋa tien' biɛre fiebu ki li fre kí sɔn lituonl niʼdonbó.