11
ዬሱሲ ዎሳባ ታማርሲስ
(ማቶ 6፡9-13፤ 7፡7-11)
ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ኢሲ ቤሳን ዎሴስ። ዎሳ ዉርሲዳ ዎዴ ኢያ ታማሬታፔ ኢሶይ፥ «ጎዳው፥ ዮሃኒሲ ባ ታማሬታ ዎሳ ታማርሲዳ ሜላ ኔካ ኑና ዎሳ ታማርሳ» ያጊስ።
ዬሱሲ፥ «ሃይሳዳ ያጊዲ ዎሲቴ፡
‹ሳሉዋን ዴዒያ ኑ ኣዋው
ኔ ጌሻ ሱንꬃይ ኣንጄቶ፤
ኔ ካዎቴꬃይ ዮ።
ኑ ጋላሳ ካꬃ ሃቺ ሃቺ ኑስ ኢማ።
ኑና ቆሄይሳታ ኑኒ ኣቶ ጌይሳዳ፥
ኑ ናጋራ ኣቶ ጋ፤
ፓጬን ኑና ጌልሶፋ› ያጊቴ» ያጊስ።
ካሊዲካ፥ ዬሱሲ ባ ታማሬታኮ ያጊስ፡ «ሌሚሶስ ሂንቴፌ ኢሱዋስ ላጌይ ዴዔስ። ኢ ጊዲ ቢላሄ ባ ላጊያ ሶ ቢዲ፥ ‹ታ ላጊያው፥ ሄꬑ ሶሎ ታው ታልዓርኪ። ታው ላጌ ጊዲዳ ኢሲ ኣሲ ኦጌፔ ዪን፥ ኢያው ኣꬂያባ ꬋያስ› ያጊኮ፥
«ኢያ ላጌይ ኬꬃ ጊዶን ጊዲዲ፥ ‹ሃያና ታና ዋይሶፓ፥ ዉላይ ጎርዴቲስ። ታ ናይቲካ ታራ ኣርሳ ቦላ ዚንዒዶሶና። ያኒያ ጊሾ፥ ዴንዳዳ ኔ ኮያባ ኢማናው ዳንዳዒኬ› ያጊዬ? ታ ሂንቴው ኦዳይስ፤ ላጌቴꬃ ጊሾ ዴንዲዲ ኢማናው ኮዮና ኢፂኮካ ዎሳን ሳሌꬂዳ ጊሾ ዴንዲዲ ኮሺያባ ኡባ ኢሜስ።
«ሄሳ ጊሾ፥ ታኒ ሂንቴው ኦዳይስ፤ ዎሲቴ ሂንቴው ኢሜታና፤ ኮዪቴ ሂንቴ ዴማና፤ ካሬ ዪዲ ፄጊቴ ሂንቴው ዶዬታና። 10 ጋሶይካ ዎሲያ ኡባይ ኤኬስ፤ ኮዬይ ዴሜስ፤ ካሬ ዪዲ ፄጌይሳስ ዶዬቴስ።
11 «ሂንቴኖ፥ ኣዋቶ ሂንቴ ጊዶፌ ናዒ ኡይꬂ ዎሲን ሹቹ ኢሜይ ኦኔ? ሞሎ ዎሲን ሾሺ ኢሜይ ኦኔ? 12 ዎይኮ ጱጱሌ ዎሲኮ ኮርኔ ኢሚ? 13 ሂንቴ ኢታታ ጊዲሼ ሂንቴ ናይታስ ሎዖባ ኢሞ ኤሪኮ፥ ሳሎን ዴዒያ ሂንቴ ኣዋይ ዎሴይሳታስ ጌሻ ኣያና ዋቲ ኣꬂ ኢሜኔ?» ያጊስ።
ዬሱሳኔ ቢዔልዜቡላ
14 ኢሲ ጋላስ ዬሱሲ ዶና ሙሚሲዳ ቱና ኣያና ኢሲ ኡራፔ ኬሲስ። ቱና ኣያናይ ኬዪዳ ሜላ ሙሜ ኡራይ ኦዴቲስ። ኣሳይካ ማላሌቲስ። 15 ሺን ኢሶቲ ኢሶቲ፥ «ቱና ኣያና ሃላቃ፥ ቢዔልዜቡላ ዎልቃን ቱና ኣያናታ ኬሴስ» ያጊዶሶና። + 16 ሃራቲ ቃሲ ፓጬስ ሳሎፔ ማላ ቤሳና ሜላ ኮዪዶሶና። +
17 ሺን ዬሱሲ ኤንታ ቆፋ ኤሪዲ ኤንታኮ፥ «ዎሊ ጊዶን ሻኬቲያ ካዎቴꬂ ኡባይ ꬋዬስ፤ ዎሊ ጊዶን ሻኬቲያ ኬꬂ ኩንዴስ። 18 ፃላሄይ ዎሊ ጊዶን ሻኬቲኮ ኢያ ካዎቴꬃይ ዋኒዲ ሚኒዲ ኤቃኔ? ሂንቴ ታና፥ ‹ኢ ቱና ኣያናታ ቢዔልዜቡላ ዎልቃን ኬሴስ› ያጌታ። 19 ሂዛ፥ ታኒ ቱና ኣያና ቢዔልዜቡላ ዎልቃን ኬሲያባ ጊዲኮ ሂንቴ ናይቲ ኦዴ ዎልቃን ኬሶናሻ? ሄሳ ጊሾ፥ ኤንቲ ሂንቴ ቦላ ፒርዴይሳታ ጊዳና። 20 ሺን ታኒ ቱና ኣያናታ ፆሳ ቢራꬌን ኬሲያባ ጊዲኮ ሂዛ ፆሳ ካዎቴꬃይ ሂንቴኮ ማቲዳይሳ ኤሪቴ።
21 «ሚኖ ኣሲ ዳንጬቲዲ ባ ኬꬃ ናጊያባ ጊዲኮ፥ ኢያ ሻሎይ ቦሼቴና። 22 ሃኖሺን፥ ኢያፔ ኣꬊ ሚኖ ጊዲዳ ኣሲ ዪዲ፥ ኢያ ቆሂዲ ፆኒኮ ኣማኔቲዲ ዳንጪዳ ዳንጩዋ ቢሊሲዲ፥ ኢያ ሻሉዋ ቦንቂዲ ሃራስ ሻኬስ።
23 «ታራ ጊዶናይሲ ታና ኢፄስ፤ ታራ ሺሾናይሲካ ላሌስ። +
24 «ቱና ኣያናይ ኣሳፔ ኬዪዳ ዎዴ ሼምፒያሶ ኮዪዲ ሃꬂ ባይናሶራ ዩዬስ። ሼምፒያሶ ꬋዪዳ ዎዴ ‹ታ ኬዪዳሱዋ ሲማና› ያጌስ። 25 ኢ ሲሚያ ዎዴ ኬꬃይ ፒቴቲዲ ሎዒዲ ዴዒሺን ዴሚስ። 26 ሄሳፌ ጉዬ፥ ቢዲ ኢያፔ ኣꬊዲ ኢቲዳ ሃራ ላፑን ቱና ኣያናታ ኤኪዲ ዬስ። ኢያን ጌሊዲ ዱሱ ኦይኬስ። ሄ ኡራስ ኮይሮይሳፌ ጉዬይሲ ኣꬊዲ ኢታ ጊዴስ» ያጊስ።
27 ዬሱሲ ሄሳ ኦዳ ቦላ ዴዒሺን ኢሲ ማጫሲ ኣሳ ጋꬃፌ ዴንዳዳ፥ ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬃዳ፥ «ኔና ቶኪዳ ኡሎይኔ ኔኒ ꬋሚዳ ꬋንꬃቲ ኣንጄቲዶሶና» ያጋሱ።
28 ሺን ኢ፥ «ኣንጄቲዳይሳቲ ፆሳ ቃላ ሲዒዲ ኪቴቴይሳታ» ያጊስ።
ዮናሳ ማላ
29 ዳሮ ኣሳይ ሺቂዳ ዎዴ ዬሱሲ፥ «ሃ ዬሌቴꬃይ ኢታ፤ ኦራꬃ ማላ ኮዬስ። ሺን ዮናሳ ማላታፔ ኣቲን ሃሪ ኤንታው ኢሜቴና። + 30 ዮናሲ ናናዌ ኣሳስ ማላ ጊዲዳ ሜላ ኣሳ ናዓይካ ሃ ዬሌቴꬃስ ማላ ጊዳና። + 31 ዱጌሃ ካዊያ ፒርዳ ጋላስ ሃ ዬሌቴꬃራ ዴንዳዳ ፒርዳና። ጋሶይካ፥ ኢያ ሶሎሞኔ ጪንጫቴꬃ ሲዓናው ቢታ ጋፃፔ ዴንዳዳ ያሱ። ሄኮ ሶሎሞኔፔ ኣꬌይሲ ሃይሳን ዴዔስ + 32 ናናዌ ኣሳቲ ፒርዳ ጋላስ ሃ ዬሌቴꬃራ ዴንዲዲ ኤንታ ቦላ ፒርዳና። ጋሶይካ ዮናሳ ሲብካቲያን ማሮታ ጌሊዶሶና። ሄኮ፥ ዮናሳፔ ኣꬌይ ሃይሳን ዴዔስ» ያጊስ። +
ኣሳቴꬃ ፖዖ
33 «ፆምፔ ፆምፒዲ ቆሳ ቤሳን ዎይኮ ኦቶ ጊዶን ዎꬂያ ኣሲ ዴና። ኣሲ ፖዑዋ ቤዓና ሜላ ꬎቃ ቤሳን ዎꬄስ።+ 34 ኔ ኣሳቴꬃስ ፖዖይ ኔ ኣይፊያ። ኔ ኣይፌይ ሎዖ ጊዲኮ፥ ኔ ኩሜꬃ ኣሳቴꬃይ ፖዔስ። ኔና ኣይፌይ ሳኪኮ ኔ ኣሳቴꬃይ ኡባይ ꬉሜስ። 35 ሄሳ ጊሾ፥ ኔ ጋርሳን ዴዒያ ፖዖይ ꬉሞና ሜላ ናጌታ። 36 ሂዛ፥ ኔ ኩሜꬃ ኣሳቴꬃይ ፖዖ ጊዲኮ፥ ኔ ኣሳቴꬃንካ ሃሪ ꬉማ ቤሲ ꬋዪኮ፥ ኔ ኣሳቴꬃ ኩሜꬃይ ዎሊሌ ፖዖ ሜላ ጊዴስ» ያጊስ።
ኡሱፑን ኣዬታ
(ማቶ 23፡1-36፤ ማር 12፡38-40)
37 ዬሱሲ ባ ኦዳ ኦንጊዳ ሜላ ኢሲ ፋሪሳዌይ ባራ ካꬂ ማና ሜላ ፄጊስ። ኢ ኢያራ ኢሲፌ ጌሊዲ ጊቢራ ቦላ ኡቲስ። 38 ፋሪሳዌይ ዬሱሲ ካꬂ ማናፔ ሲንꬄ ኩሼ ሜጮናይሳ ቤዒዲ ማላሌቲስ።
39 ጎዳይ ኢያኮ፥ «ሂንቴ ፋሪሳዌቲ ቁሊያኔ ሻቲያ ቦላ ባጋ ሜጬታ። ሺን ሂንቴ ጋꬃይ ኡዜቴꬃኒኔ ኢታቴꬃን ኩሚስ። 40 ሂንቴኖ፥ ኤያቶ፥ ካሬ ባጋ ሜꬊዳይሲ ጋꬃ ሜꬊዳይ ኢያ ጊዴኔዬ? 41 ሺን ቁሊያኒኔ ሻቲያን ዴዔይሳ ማንቆታስ ኢሚቴ። ሄ ዎዴ ሂንቴው ኡባባይ ጌሺ ጊዳና።
42 «ፋሪሳዌቶ ሂንቴና ኣዬ፥ ሳዎፔ፥ ፃሎቴፔ፥ ሄሳ ሜላባፔ ኣስራታ ኬሴታ። ሺን ፂሎቴꬂኔ ፆሳ ዶሶይ ሂንቴናን ባዋ። ሃራታ ኣጎና ሃይሳታካ ኦꬃናው ቤሴስ፥ ሺን ኣጊዴታ። +
43 «ፋሪሳዌቶ ሂንቴና ኣዬ፥ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃን ቦንቾ ኦይዴ፥ ጊያ ጊዶን ቦንቾ ሳሮꬆ ዶሴታ።
44 «ማላይ ꬋዪን ኣሳይ ኤሮና ቦላራ ቢያ ዱፎ ዳኔይሳቶ ሂንቴና ኣዬ» ያጊስ።
45 ሂጌ ኣስታማሬይ ዛሪዲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ኔ ሄሳ ጋሼ ኑና ጫያሳ» ያጊስ።
46 ዬሱሲ፥ «ሂንቴኖ፥ ሂጌ ኣስታማሬቶ፥ ሂንቴናካ ኣዬ፥ ኣሳይ ቶካናው ዳንዳዖና ዴፆ ቶሆ ቶሴታ፥ ሺን ሂንቴ ሂንቴ ሁዔስ ሃሪ ኣቶሺን ቢራꬌ ፄራንካ ቦቼኬታ።
47 «ሂንቴ ኣዋቲ ዎꬊዳ ናቤታ ዱፉዋ ሂንቴ ጊጊሲያ ጊሾ ሂንቴና ኣዬ። 48 ሂዛ፥ ሂንቴ ኣዋታ ኦሱዋ ሚንꬃናው ኤንቲ ዎꬊዳ ናቤታ ዱፉዋ ሂንቴ ሎይꬂያ ጊሾ ኤንታ ኢታ ኦሱዋስ ሂንቴ ማርካ። 49 ሄሳ ጊሾ፥ ፆሳይ ባ ጪንጫቴꬃን፥ ‹ናቤታኔ ሃዋሬታ ታ ሂንቴው ኪታና፥ ሺን ሂንቴ ባጋታ ዎꬋና፤ ሃራታ ጎዳና› ያጊስ። 50 ሄሳ ጊሾ፥ ሃ ዬሌቴꬃይ ኣላሜይ ሜꬌቶሳፔ ሃኖ ጋካናው ጉኪዳ ናቤታ ኡባ ሱꬃስ ኦይሼታና። 51 ኣቤላፔ ዶሚዲ ያርሾ ቤሳሲኔ ፆሳ ኬꬃፌ ጊዱዋን ጉኪዳ ዛካሪያሳ ሱꬃ ጊሾ ሃ ዬሌቴꬃይ ኦይሼታና። +
52 «ሂጌ ኣስታማሬቶ፥ ሂንቴና ኣዬ፥ ኤራቴꬃ ቁልፒያ ሂንቴ ኩሼን ኦይኪዴታ፥ ሺን ሂንቴው ጌሌኬታ ሃራታካ ጌልሴኬታ።» ያጊስ።
53 ዬሱሲ ያፔ ባናው ኬያ ዎዴ ሂጌ ኣስታማሬቲኔ ፋሪሳዌቲ ኢያራ ኤቄቲዲ ኦይሾን ዋይሶሶና። 54 ኢያ ዶናፔ ኬያ ቃላን ኢያ ኦይካናው ኮዪዲ ሄሳ ኦꬂዶሶና።
+ 11:15 ማቶ 9፡34፤ 10፡25 + 11:16 ማቶ 12፡38፤ 16፡1፤ ማር 8፡11 + 11:23 ማር 9፡40 + 11:29 ማቶ 16፡4፤ ማር 8፡12 + 11:30 ዮሃ 3፡4 + 11:31 1ካዎ 10፡1-10፤ 2ታሪ 9፡1-12 + 11:32 ዮሃ 3፡5 + 11:33 ማቶ 5፡15፤ ማር 4፡21፤ ሉቃ 8፡16 + 11:42 ሌዌ 27፡30 + 11:51 ሜꬌ 4፡8፤ 2ታሪ 24፡20-21