18
ሚኒዲ ዎሳና ሜላ ታማርሲስ
ዬሱሲ ባ ታማሬታ ኣዛሎና ኡባ ዎዴ ዎሳና ሜላ ታማርሳናው ኮዪዲ ያጊዲ ሌሚሶ ኦዲስ፡ «ኢሲ ካታማን ፆሳስ ያሼቶና ኣሳስካ ዬላቶና ኢሲ ዳይኒ ዴዔስ ሄ ካታማን ኢሲ ኣምዒያ ዳዓዉሱ። ኢያካ፥ ‹ታዉኔ ታ ሞርኪያስ ጊዶን ዴዒያ ሞቱዋ ፒርዳ› ያጋዳ ኡባ ዎዴ ሄ ዳይናኮ ሲሜሬታዉሱ። ዳይናይ ጉꬃ ዎዴስ ኢ ኦዳ ሲዖና ኢፂስ፥ ሺን ጉዬፔ ባ ዎዛናን፥ ‹ታኒ ፆሳስ ያዮና፥ ኣሳስ ዬላቶና ኢፂኮካ፥ ሃ ኣምዒያ ታና ዋይሲያ ጊሾ ኢው ፒርዳና፤ ያቶና ኢፂኮ ኡባ ዎዴ ያዳ ታና ሳሌꬃና› ያጊዲ ቆፒስ» ያጊስ።
ጎዳይካ፥ «ጌላ ዳይናይ ጊዳይሳ ሲዒዴታ፤ ፆሳይ ቃማኔ ጋላስ ኢያኮ ዋሲያ ባ ዶሪዳይሳታስ ፒርዴኔዬ? ኤንታና ማዳናው ጋምዒዬ? ታ ሂንቴው ኦዴይሳ ሲዒቴ፥ ኤሌሲዲ ፒርዳና። ጊዶሺን፥ ኣሳ ናዓይ ያ ዎዴ ሳዓ ቦላ ኣማኖ ዴማንዴሻ?» ያጊስ።
ፋሪሳዊያኔ ቃራፃ ቃንፂሴይሳ
ቃሲ ዛሪዲ፥ ዬሱሲ፥ ባንታና ፂሎ ኣሳዳ ኦꬂዲ ጬቄቴይሳታሲኔ ሃራታ ካꬌይሳታስ ሃይሳዳ ያጊዲ ሌሚሶ ኦዲስ፡ 10 «ናምዑ ኣሳቲ ዎሳናው ፆሳ ኬꬂ ቢዶሶና። ኢሶይ ፋሪሳዌ ሃንኮይ ቃሲ ቃራፃ ቃንፂሲያ ኣሲ። 11 ፋሪሳዌይ ኤቂዲ ባው ዎሲሼ፥ ‹ፆሳው ታኒ ሃራታ ሜላ ቦንቃንቾ፥ ጌላኔ ላይማቲያ ኣሲ፥ ኣꬊዳ ቃሲ ሃ ቃራፃ ቃንፂሲያ ኡራ ሜላ ጊዶና ጊሾ ኔና ጋላታይስ። 12 ሳሚንታፌ ናምዑ ቶሆ ፆማይስ፥ ታ ዴሚያባ ኡባፌ ኣሲራታ ኬሳይስ› ያጊስ።
13 «ሺን ቃራፃ ቃንፂሴይሲ ቃሲ ሃሆን ኤቂዲ ሃሪ ኣቶሺን ሳሎ ꬎቁ ጊዲ ፄላናዉካ ያዪዲ ባ ቲራ ኢጪሼ ‹ፆሳው፥ ታና ናጋራንቹዋ ማራርኪ› ጊዲ ዎሲስ። 14 ታ ሂንቴው ኦዴይሳ ሲዒቴ፤ ፋሪሳዊያፔ ሃይሲ ቃራፃ ቃንፂሴይሲ ፆሳ ሲንꬃን ፂሎ ጊዲዲ ባ ሶ ሲሚስ። ኣይስ ጊኮ፥ ባና ꬎቁ ꬎቁ ኦꬂያ ኣሲ ካዉያና፥ ባና ካዉሺያ ኣሲ ꬎቁ ꬎቁ ጋና» ያጊስ። +
ዬሱሳኔ ዮጋ ናይታ
(ማቶ 19፡13-30፤ ማር 10፡13-31)
15 ዬሱሲ ዮጋ ናይታ ቦላ ባ ኩሺያ ዎꬂዲ ኣንጃና ሜላ ኣሳይ ኢያኮ ኤሆሶና። ዬሱሳ ታማሬቲ ሄሳ ቤዒዲ ኣይስ ዬሱሳኮ ኤሄቲ ያጊዲ ካጪዶሶና። 16 ሺን ዬሱሲ ናይታ ባኮ ፄጊዲ፥ «ዮጋ ናይቲ ታኮ ያናይሳ ዲጎፊቴ፤ ዮ ጊቴ። ኣይስ ጊኮ፥ ፆሳ ካዎቴꬃይ ኤንታዳ ሃኒዳይሳታሳ። 17 ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ፆሳ ካዎቴꬃ ዮጋ ናይታꬆ ኤኮናይ ኦኒካ ያ ጌሌና» ያጊስ።
ዱሬ ኡራ ኦይሻ
(ማቶ 19፡16-30፤ ማር 10፡17-31)
18 ኣይሁዴ ሃላቃታፔ ኢሶይ፥ «ኬሃ ኣስታማሪያው፥ ሜሪና ዴዑዋ ዴማናው ኣይ ኦꬆ?» ያጊዲ ኦይቺስ።
19 ዬሱሲ ኢያኮ፥ «ኣይስ ታና ኬሃው ያጋዳ ፄጋይ? ኢሲ ፆሳፌ ኣቲን ሃሪ ኬሂ ባዋ። 20 ላሞፋ፥ ዎꬎፓ፥ ካይሶቶፓ፥ ዎርዶ ማርካቶፋ፥ ኔ ኣዋኔ ኔ ኣዪው ቦንቻ ያጊያ ኪታ ኤራይ» ያጊዲ ኦይቺስ። +
21 ኡራይካ፥ «ሄሳታ ኡባ ታኒ ናዓቴꬃፌ ዶማዳ ናጋሼ ጋምዓስ» ያጊስ።
22 ዬሱሲ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴ «ሂዛ፥ ኔው ኢሲባይ ፓጬስ፤ ኔው ዴዒያባ ኡባ ባይዛዳ ማንቆታስ ኢማ፤ ሳሎን ኔና ሻሎይ ናጌስ። ያታ ሲማዳ ታና ካላ» ያጊስ። 23 ሺን ኡራይ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴ ኢያው ዳሮ ሻሎይ ዴዒያ ጊሾ ዳሮ ቂሮቲስ።
24 ዬሱሲ ኡራ ቤዒዲ፥ «ዱሬ ኣሳስ ፆሳ ካዎቴꬃ ጌሎይ ዋኒዲ ኡንዓንዴሻ? 25 ዱሬይ ፆሳ ካዎቴꬃ ጌላናይሳፌ ጊማሌይ ናርፔ ሉሆራ ካንꬄይሲ ካዉዬስ» ያጊስ።
26 ሄሳ ሲዒዳ ኣሳይ፥ «ሄሳ ጊዲኮ ኦኒ ኣታኔ?» ያጊዶሶና።
27 ዬሱሲ፥ «ኣሳስ ዳንዳዔቶናባይ ፆሳስ ዳንዳዔቴስ» ያጊስ።
28 ጴፂሮሲ፥ «ሄኮ ኑኒ ኑባ ኡባ ኣጊዲ ኔና ካሊዳ» ያጊስ።
29 «ዬሱሲ ቱማ ታ ሂንቴው ኦዳይስ፤ ፆሳ ካዎቴꬃስ ጊዲ ባ ኬꬃ ዎይኮ ባ ማቺው ዎይኮ ባ ኢሻታ ዎይኮ ባ ኣዋኔ ባ ኣዪው ዎይኮ ባ ናይታ ኣጊዳይ፤ 30 ሃ ዎዲያን ዳኮ ዳሮ፥ ያና ኣላሚያን ሜሪና ዴዑዋ ኤኮናይ ኦኒካ ባዋ» ያጊስ።
ዬሱሲ ባ ሃይቁዋባ ዛሪ ኦዲስ
(ማቶ 20፡17-19፤ ማር 10፡32-34)
31 ዬሱሲ ታማኔ ናምዓታ ባኮ ፄጊዲ፥ «ኣኔ ዬሩሳላሜ ቦስ፥ ናቤቲ ኣሳ ናዓባ ፃፊዳባ ኡባይ ያን ፖሌታና። 32 ኢ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳስ ኣꬊዲ ኢሜታና። ኤንቲ ኢያ ቶቻና፥ ጫያናኔ ኢያ ቦላ ጩታና። 33 ኢያ ጋራፊዳፔ ጉዬ ዎꬋና፥ ሺን ሄꬓንꬆ ጋላሳን ኢ ሃይቆፔ ዴንዳና» ያጊስ።
34 ሺን ኢያ ታማሬቲ ሄሳ ኡባፌ ኢሲባካ ኣኬኪቦኮና። ኢያ ፁራይ ኤንታው ቆሴቲዳ ጊሾ ኢ ዎይጊዳኮ ኤሪቦኮና።
ቆቄ ኡራይ ፄሊስ
(ማቶ 20፡29-34፤ ማር 10፡46-52)
35 ዬሱሲ ኢያርኮ ማታቲያ ዎዴ ኢሲ ቆቄ ኡራይ ኦጌ ጋፃን ኡቲዲ ዎሴስ። 36 ቆቄ ኡራይ ኣሳይ ሄ ቤሳራ ኣꬊሺን ሲዒዲ፥ «ኢ ኣይቤ?» ጊዲ ኦይቺስ። 37 ኤንቲ፥ «ናዚሬቴ ዬሱሲ ሃይሳራ ኣꬌስ» ያጊዶሶና።
38 ኢ፥ «ዳዊቴ ናዓው፥ ዬሱሳ፥ ታና ማራርኪ» ያጊዲ ዋሲስ።
39 ሲንꬄ ሲንꬄ ቢያ ኣሳቲ፥ «ሲዒ ጋ» ጊዲ ሃንቄቲዶሶና። ሺን ኢ፥ «ዳዊቴ ናዓው፥ ታና ማራ» ያጊዲ ዳርሲ ዋሲስ።
40 ዬሱሲ ኤቂዲ ኡራ ባኮ ኤሃና ሜላ ኪቲስ። ኡራይካ፥ ኢያኮ ሺቂን፥ 41 «ታ ኔው ኣይ ኦꬃና ሜላ ኮያይ?» ያጊዲ ኦይቺስ።
ቆቄይ፥ «ጎዳው ታ ፄላናው ኮያይስ» ያጊስ።
42 ዬሱሲ፥ «ፄላ፥ ኔ ኣማኖይ ኔና ፓꬂስ» ያጊስ። 43 ኡራይ ሶሁዋራ ፄሊ ኣጊስ። ፆሳ ቦንቺሼ ዬሱሳ ካሊስ። ኣሳ ኡባይ ሄሳ ቤዒዲ ፆሳ ጋላቲዶሶና።
+ 18:14 ማቶ 23፡12፤ ሉቃ 14፡11 + 18:20 ኬሳ 20፡12-16፤ ዛሬ 5፡16-20