6
ዬሱሲ ሳምባታባ ኦይሼቲስ
(ማቶ 12፡1-8፤ ማር 2፡23-28)
ኢሲ ሳምባታ ጋላስ ዬሱሲ ጊስቴ ጋዴ ጊዶራ ኣꬌስ። ዬሱሳ ታማሬቲ ቲያ ባንጋ ዱꬂዲ ባንታ ኩሼን ሺርኪዲ ሞሶና። + ሺን ፋሪሳዌታ ጊዶፌ ኢሶቲ ኢሶቲ፥ «ሳምባታ ጋላስ ኦꬃናው ቤሶናባ ኣይስ ኦꬄቲ?» ያጊዶሶና።
ዬሱሲ ኤንታኮ ዛሪዲ፥ «ዳዊቴይ ኮሻቲዳ ዎዴ ባራ ዴዔይሳታራ ኢሲፌ ኦꬆይሳ ናባቢቤኬቲ?+ ፆሳ ኬꬂ ጌሊዲ ኣይሁዴ ካሂኔታ ፃላላስ ቤሲያ ዳቡዋ ሚስ፤ ባራ ዴዔይሳታስካ ኢሚስ» ያጊስ። + ቃሲ ዬሱሲ፥ «ኣሳ ናዓይ ሳምባታ ጎዳ» ያጊስ።
ሃራ ሳምባታ ጋላስ ዬሱሲ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬂ ጌሊዲ ታማርሴስ። ሄ ቤሳን ኡሻቻ ኩሼይ ጉንዲዳ ኢሲ ኣሲ ዴዔስ። ሂጌ ኣስታማሬቲኔ ፋሪሳዌቲ ኢያ ሞታናው ጋሶ ኮዪዲ ሳምባታ ጋላስ ፓꬂኮ ቤዓና ጊዲ ናጎሶና። ሺን ዬሱሲ ኤንታ ቆፋ ኤሪዲ ኩሼይ ጉንዲዳ ኡራኮ፥ «ዴንዳዳ ኣሳ ጊዱዋን ኤቃ» ያጊስ። ኡራይካ ዴንዲ ኤቂስ።
ዬሱሲ፥ «ኣኔ ታ ሂንቴና ኢሲባ ኦይቻይስ፤ ሳምባታ ጋላስ ኦꬃናው ቤሴይ ሎዖባዬዬ ኢታባዬ? ሼምፖ ኣሾዬ ዎይኮ ꬋይሶ?» ያጊስ።
10 ቃሲ ዬሱሲ ኢያ ዩሹዋን ዴዒያ ኣሳ ዩሺ ፄሊዲ ኡራኮ፥ «ኔ ኩሺያ ፒዲ ኦꬃ» ያጊስ። ኡራይካ ኢ ጊዳይሳዳ ኦꬂን ኩሼይ ፓፂስ። 11 ሺን ሂጌ ኣስታማሬቲኔ ፋሪሳዌቲ ዳሮ ዪሎቲዶሶና። ዬሱሳ ቦላ ኣይ ኦꬂኖ ጊዲ ባንታ ጊዶን ማቄቲዶሶና።
ዬሱሲ ታማኔ ናምዑ ሃዋሬታ ዶሪስ
(ማቶ 10፡1-4፤ ማር 3፡13-19)
12 ሄ ዎዴ ጋላሳታፔ ኢሱዋን ዬሱሲ ዎሳናው ዴሪያ ቦላ ኬዪስ። ቃማ ኩሜꬃ ፆሳ ዎሲሼ ኣቂስ። 13 ዎንቴꬄ ባ ታማሬታ ፄጊዲ ኤንታ ጊዶፌ ታማኔ ናምዓታ ዶሪዲ፥ ኤንታና፥ «ሃዋሬታ» ጊዲ ሱንꬂስ። 14 ኤንቲካ፥ ጴፂሮሳ ጊዲ ሱንꬂዳ ሲሞና፥ ኢያ ኢሻ ኢንዲሪያሳ፥ ያይቆባ፥ ዮሃኒሳ፥ ፊልጶሳ፥ ባርቶሎሚዮሳ፥ 15 ማቶሳ፥ ቶማሳ፥ ኢልፊዮሳ ናዓ ያይቆባ፥ ባ ቢታስ ሚሼቲያ ሲሞና፥ 16 ያይቆባ ናዓ ዪሁዳኔ ዬሱሳ ኣꬂ ኢሚዳ ኣስቆሮታ ዪሁዳ።
17 ዬሱሲ ኤንታራ ኢሲፌ ዴሪያፔ ዎꬊዲ ዴንባ ቤሳን ኤቂስ። ኢያ ታማሬታፔ ዳሮቲ ሄ ቤሳን ዴዖሶና ዪሁዳ ቢታ ኡባፌ ዬሩሳላሜፔ፥ ፂሮሳፔኔ ሲዶና ኣባ ጋፃፔ ዪዳ ዳሮ ኣሳይ ዴዔስ። 18 ኤንቲ ዪዳይ ኢ ታማርሲያባ ሲዓናዉኔ ባንታ ሃርጊያፌ ፓፃናሳ። ቱና ኣያናን ዋዬቲያ ኣሳቲካ ፓፂዶሶና። 19 ዎልቃይ ኢያፔ ኬዪዲ ኣሳ ኡባ ፓꬂያ ጊሾ ኣሳይ ኢያ ቦቻናው ኮዮሶና።
20 ባ ታማሬታኮ ፄሊዲ ሃይሳዳ ያጊስ፡
«ሂንቴኖ፥ ማንቆቶ፥ ሂንቴ ኣንጄቲዳይሳታ፤
ፆሳ ካዎቴꬃይ ሂንቴሳ።
21 ሂንቴ ሃዒ ኮሻቴይሳቲ ኣንጄቲዳይሳታ፥
ሂንቴ ካላና።
ሂንቴ ሃዒ ዬኬይሳቲ ኣንጄቲዳይሳታ
ሂንቴ ሚጫና።
22 ኣሳይ ሂንቴና ኣሳ ናዓ ጊሾ
ኢፂያ ዎዴ
ሂንቴና ሂሊያ ዎዴ
ሂንቴና ኤንቲ ቶቺያ ዎዴኔ፥
ኢታ ሱንꬂ ኤንቲ ሂንቴው ኢሚያ ዎዴ
ሂንቴ ኣንጄቲዳይሳታ። +
23 «ሄኮ፥ ሂንቴ ዎይቶይ ሳሎን ጊታ ጊዲያ ጊሾ ሄ ዎዴ ኡፋይሳን ጉፒቴ። ኣይስ ጊኮ፥ ቤኒ ኤንታ ኣዋቲ ናቤታ ቦላ ሄሳዳ ኦꬂዶሶና።»+
24 «ሺን ዱሬቶ ሂንቴና ኣዬ፤
ሂንቴ ሃዒ ሎዖ ዱሳ ኤኪዴታ።
25 ሃዒ ካሊዳይሳቶ ሂንቴና ኣዬ፤
ሂንቴ ኮሻታና።
ሃዒ ሚጬይሳቶ ሂንቴኖሾ
ሂንቴ ካዮታናኔ ዬካና።
26 ኣሲ ኡባይ ሂንቴ ሎዖቴꬃ ፃላላ ኦዲያ ዎዴ ሂንቴና ኣዬ።
ኤንታ ኣዋቲ ቤኒ ዎርዳንቾ ናቤታ ቦላ ሄሳዳ ኦꬂዶሶና።
ሂንቴ ሞርኬታ ሲቂቴ
(ማቶ 5፡38-48፤ 7፡12)
27 «ሺን ታና ሲዒያ ሂንቴስ ታ ኦዳይስ፤ ሂንቴ ሞርኬታ ሲቂቴ፤ ሂንቴና ኢፄይሳታስ ሎዖባ ኦꬂቴ። 28 ሂንቴና ቃንጌይሳታ ኣንጂቴ፥ ሂንቴና ናቄይሳታስ ዎሲቴ። 29 ኢሲ ባጋ ሻካላ ባቄይሳስ ሃንኮ ባጋካ ቤሳ። ኔ ላፃና ኤካና ጌይሳስ ኔ ሻሚዚያካ ጉጃዳ ኢማ። 30 ኔና ዎሲያ ኡባስ ኢማ፤ ኔፔ ኤኪዳ ኦናካ ዛሮ ጋዳ ኦይቾፋ። 31 ኣሳይ ሂንቴው ኦꬃና ሜላ ሂንቴ ኮያባ ኡባ ሂንቴካ ኣሳስ ኦꬂቴ።+
32 «ሂንቴ ሂንቴና ዶሲያ ኣሳታ ፃላላ ዶሲኮ፥ ኣይ ጋላቲ ሂንቴው ዴዒ? ሃሪ ኣቶሺን፥ ናጋራንቾቲካ ባንታና ሲቄይሳታ ሲቆሶና። 33 ሂንቴው ሎዖባ ኦꬄይሳታ ፃላላስ ሎዖባ ኦꬂኮ ሂንቴው ኣይ ጋላቲ ዴዒ? ናጋራንቾቲካ ሄሳዳ ኦꬆሶና። 34 ታልዔ ዛራና ኣሳ ፃላላስ ሂንቴ ታልዒኮ ኣይ ዱማ ጋላቴቴቲ? ናጋራንቾቲካ ጉዬ ዛራና ኣሲ ቤዒዲ ታልዖሶና።»
ሃራታ ቦላ ፒርዶፊቴ
35 «ሺን ሂንቴ ሞርኬታ ሲቂቴ፤ ኤንታው ሎዖባ ኦꬂቴ። ጉዬ ኤካናው ቆፖና ታልዒቴ። ሄሳን ሂንቴ ኤካና ዎይቶይ ጊታ ጊዳና። ሂንቴ ኡባፌ ቦላ ፆሳ ናይታ ጊዳና። ኢ ባና ጋላቶናይሳታሲኔ ኢታታስ ኬሃ። 36 ሂንቴ ኣዋይ ኬሃ ጊዶይሳዳ ሂንቴካ ኬሃ ጊዲቴ።
37 «ኣሳ ቦላ ፒርዶፊቴ፤ ሂንቴ ቦላ ፒርዴቴና። ሂንቴ ቦሬቶና ሜላ ኦናካ ቦሮፒቴ። ኣቶ ጊቴ፤ ፆሳይ ሂንቴው ኣቶ ጋና። 38 ኢሚቴ፤ ሂንቴው ኢሜታና። ሂንቴ ማኪዳባን ሂንቴው ዛሪ ማኬታና፥ ኡባራካ ሎዖ ማኪያባን ባቂዲ፥ ሱዲ ኩንꬂዲ፥ ላሌታና ጋካናው ሂንቴው ማኬቲ ኢሜታና» ያጊስ።
39 ቃሲካ ዬሱሲ ያጊዲ ኤንታው ሌሚሶ ኦዲስ፤ «ቆቄይ ቆቄ ካሌꬃናው ዳንዳዒ? ካሌꬂኮ ናምዓይካ ዎሊ ኤኪዲ ኣፎን ዉሎኮናዬ?+ 40 ታማሬይ ኣስታማሬፔ ኣꬌና። ሺን ሎይꬂ ታማሪዳ ኡራይ ባ ኣስታማሪያꬆ ሃኔስ። +
41 «ኔ ኢሻ ኣይፊያን ዴዒያ ቡሪያ ኣይስ ቤዓይ? ኔ ኣይፊያን ዴዒያ ቱሲ ዳኔይሳ ኣይስ ቤዒኪ? 42 ኔ ኣይፊያን ዴዒያ ቱሲ ዳኔይሳ ቤዖና ኔ ኢሻኮ፥ ‹ታ ኢሻው ኔ ኣይፊያን ዴዒያ ቡሪያ ኬሶ› ጋናው ዋና ዳንዳዓይ? ኔኖ ጩቡዋው፥ ኮይሮታዳ ኔ ኣይፊያን ዴዒያ ቱሲ ዳኔይሳ ኬሳ። ሄሳፌ ጉዬ፥ ኔ ኢሻ ኣይፊያን ዴዒያ ቡሪያ ኬሳናው ጌሻዳ ፄላና።
ሚꬃኔ ኢያ ኣይፊያ
43 «ሎዖ ሚꬂ ኢታ ኣይፌ ኣይፌና፤ ሄሳዳካ ኢታ ሚꬂ ሎዖ ኣይፌ ኣይፌና። 44 ኣይፌ ኣይፊያ ሚꬂ ኡባይ ባ ኣይፊያን ኤሬቴስ። ኣጉንꬃፌ ባላሴ ሚꬃ ኣይፌይ ማፄቴና ቃሲ ላዴፔ ዎይኔ ኣይፌይ ማፄቴና። + 45 ሎዖ ኣሲ ባ ዎዛናን ኩሚዳ ሎዖባፔ ሎዖባ ኬሴስ። ኢታ ኣሲ ባ ዎዛናን ኩሚዳ ኢታባፔ ኢታባ ኬሴስ። ኣሲ ባ ዎዛናን ኩሚዲ ፓላሂዳባፔ ባ ዶናን ሃሳዬስ። +
ኬꬄ ኬፂያ ናምዑ ኣሳታ
(ማቶ 7፡24-27)
46 «ታ ጌይሳ ኦꬄኬታ፥ ሺን ያቲን ኣይስ ታና፥ ‹ጎዳው፥ ጎዳው፥ ጌቲ?› 47 ታኮ ዬይኔ ታ ቃላ ሲዒዲ ፖሊያ ኡባይ ኦና ዳኒያኮ ታ ሂንቴና ቤሳና። 48 ኢ ኬꬄ ኬፃናው ዚቂ ኦꬂ፥ ኦላ ቦኪዲ፥ ጋርሳን ዴዒያ ዛላ ቦላ ኬꬃ ኤሲዳ ጪንጫ ኡራ ዳኔስ። ዲዖይ ዲዒዲ ሄ ኬꬃ ሱጊስ፥ ሺን ሚንꬂዲ ኬፂዳ ጊሾ ቃፃናው ዳንዳዒቤና። 49 ሺን ታ ቃላ ሲዒዲ ኦꬆናይ ባ ኬꬃ ሻፌ ቢታ ቦላ ኬፂዳ ኡራ ዳኔስ። ዲዖይ ዲዒዲ ሄ ኬꬃ ሱጊዳ ዎዴ ኤሌሲዲ ኩንዲስ። ሄ ኬꬃይ ዎልቃማ ኩንዴꬂ ኩንዲስ» ያጊስ።
+ 6:1 ዛሬ 23፡25 + 6:3 1ሳሙ 21፡1-6 + 6:4 ሌዌ 24፡9 + 6:22 ሌሚ 4፡14 + 6:23 2ታሪ 36፡16፤ ሃ.ኦ 7፡52 + 6:31 ማቶ 7፡17 + 6:39 ማቶ 15፡14 + 6:40 ማቶ 10፡24-25፤ ዮሃ 13፡16፤ 15፡20 + 6:44 ማቶ 12፡33 + 6:45 12፡34