11
Xoossay Isra7eeleta aggibeenna
Ane ta oychchays: yaatin, Xoossay ba asaa aggideyye? Aggibeenna! Taani ta huu7en Isra7eele; Abrahame sheeshi; Biniyame zare.+ Xoossay koyro doorida ba asata yeggenna. Geeshsha Maxaafan, Eliyaasi Isra7eelata Xoossaa sinthan waati mootidaakko, hintte erekketii? Eliyaasi, “Godaw, entti ne nabeta wodhidosona, ne yarshsho bessaaka laallidosona. Ta tarkka attas; entti tanakka wodhanaw koyoosona”+ yaagis.
Xoossay iyaw woygi zaaridee? “Ba7aale eeqas goynniboonna laappun mukulu asaa taw ashshas”+ yaagis.
Hessadakka, ha wodiyan Xoossay ba aadho keehatethan doorida guutha Isra7eeleti de7oosona. I entta dooriday ba aadho keehatethaanappe attin entta ooson gidenna. Dooroy ooson gidikko, iya aadho keehatethay tuma aadho keehatethi gidenna.
Yaatin, waanidee? Isra7eeleti bantta koyabaa demmibookkona, shin Xoossay doorida guuthati demmidosona. Attidayssati bantta wozanaa muumisidosona. Hessika, Geeshsha Maxaafan,
“Entti bantta ayfiyaan be7onnaada
bantta haythan si7onnaada,
hanno gakkanaw enttaw
Xoossay azalla ayyaana immis”+
geetettidi xaafettidayssada hanis. Qassi Dawitey,
“Entti miya gaytay entta xiheda oykko;
entta gufanthiya aafo gido;
entta iitatethay entta bolla gakko.+
10 Entti xeellonnaada entta ayfey goozetto;
ubba wode meton entti kuunidi de7o” yaagis.
11 Yaatin, Ayhudeti zaari denddonna mela kunddidonayye? Gidenna! Entta kunddethay Ayhude gidonna asay attana mela gaaso gidis. Hessika Ayhudeti entta bolla qanaatanaada oothis. 12 Ayhudeta nagaray alamiyas daro anjjo ehis; qassi entta kunddethay Ayhude gidonna asaas daro anjjo gidis. Yaatin, doorettida Ayhudeti kumethi attiyaa wode anjjoy ay mela daranddeshsha!
13 Taani, ha77i hinttew Ayhude gidonna asaas odays. Ayhude gidonna asaas hawaare gidada ootheyssan taani daro ceeqettays. 14 Ta hessa oothiday taw ashon zare gidida Isra7eeleta qiiroyada enttafe guuthata ashshanaassa. 15 Xoossay entta yeggida wode ha alamey Xoossaara sigettis. Xoossay entta shiishi ekkiya wode hayqqida asi hayqoppe denddida mela gidees.
16 Koyro menthida baso uythay Xoossaas yarshshettidi geeshshi gidikko, muume uythayka geeshshi. Mithaas xaphoy geeshshi gidikko, tasheykka geeshshi. 17 Gaden tokkida shamaho tashe gidida Ayhudeti karettin, hintte bazzon dolida shamaho tashe gidida Ayhude gidonnayssati entta bessan dhanthettidi entta anjjuwaanne duretethaa shaakettideta. 18 Hiza, hintte tasheda karetti wodhdhida Ayhudeta bolla otorttofite. Hintte otorttiyabaa gidikko, xaphoy hinttena tookkesippe attin hintte xaphuwa tookkonayssa akeekite.
19 Neeni, “He tasheti karettiday, ta entta bessan dhanthettana melassa” gaanaw dandda7aasa. 20 Hessi tuma. Entti ammaniboonna gisho karettidosona. Neeni ammanida gisho he bessan eqqadasa. Neeni yayyanaw besseesppe attin otoranaw bessenna. 21 Xoossay medhon tashe gidida Ayhudetas qadhettonna ixxiko hinttewuka qadhettenna.
22 Hiza, Xoossay ay mela keehekonne ay mela yashshiyako be7a. I yashshey kiitettonayssata, qassi I keehey iya ammanidi minnidi eqqidayssatassa. Minnidi eqqonna ixxiko hintteka karettana. 23 Ayhudeti ammanikko, kase entti de7iya bessaa simmana. Xoossay entta zaaridi, wothanaw dandda7ees. 24 Hinttena bazzon de7iya shamaho gidida Ayhude gidonnayssata qanxidi, gaden tookettida shamahuwa bolla hinttena tokkiko, medhon gade shamaho gidida Ayhudeta bantta koyro bessan zaari tokkanaw waanidi dandda7ettennee?
Xoossaa maarotethay ubbaassa
25 Ta ishato, hintte hinttena eranchcho gidi ceeqettofite. Ta hinttew odiya issi xuuri de7ees. Hessika Isra7eeletappe baggay si7onna ixxiday wurssethi gakkanaw gidonnashin attanaw de7iya Ayhude gidonna asay kumethi Xoossako yaana gakkanaassa. 26 Hessadakka, Isra7eele asa ubbay attana. Geeshsha Maxaafan,
“Nuna ashsheyssi Xiyooneppe yaana;
Yayqooba zerethaafe iita ubbaa diggana.+
27 Taani entta nagara atto giya wode
enttara caaqqana caaqoy hayssa”+
geetettidi xaafettis.
28 Ayhudeti Wonggelaa ekkonna ixxidi, hintte gisho Xoossaara morkke gididosona. Gidoshin, ha77ika entti doorettidayssata, Xoossay entta aawata gisho entta dosees. 29 Xoossay ba imuwaninne ba xeessan qiirottenna. 30 Hintte Ayhude gidonnayssati kase Xoossaas kiitettibeekketa. Shin ha77i Ayhudeti kiitettonna ixxin, hintte Xoossaa maarotethaa ekkideta. 31 Hessadakka, hintte ekkida maarotethaa Ayhudeti ekkana mela ha77i Xoossaas kiitettonna ixxidosona. 32 Xoossay asa ubbaa ba maarotethaa bessanaw koyidi, asi ubbay kiitettonna ixxana mela oothis.
33 Xoossaa duretethaa, cinccatethaanne eratethaa akeekidi odanay oonee? Iya pirdday pilggettena, iya ogey erettenna.+ 34 Geeshsha Maxaafan,
“Godaa qofaa erey oonee?
Iya zoranaw dandda7ey oonee?+
35 Xoossaas tal77eynne
tal77iya zaaridi ekkey oonee?”+
yaagees.
36 Ubbaa I medhdhis; ubbay iyan de7ees; ubbay iya bonchchossa. Xoossaas merinaw bonchchoy gido. Amin77i.+
+ 11:1 Fil 3:5 + 11:3 1Kawo 19:10,14 + 11:4 1Kawo 19:18 + 11:8 Zaare 29:4; Isa 29:10 + 11:9 Maz 69:22-23 + 11:26 Isa 59:20-21 + 11:27 Isa 27:9 + 11:33 Isa 55:8 + 11:34 Isa 40:13 + 11:35 Iyo 41:11 + 11:36 1Qoro 8:6