15
Kadɨ de sangɨ row nya kɨ kadɨ adɨ rɔnel madɨ’ne
J’in kɨ j’awi kɨ tɔgɨ me Ndil’tɨ, majɨ kadɨ jɨ gəti nje’gɨ kɨ in ton, kɨ kanjɨ sangɨ row nya kɨ nəl me’je. Majɨ kadɨ de kɨ ra dann’je’tɨ sangɨ kadɨ ra nya kɨ nəl ngonnkon’ne. Ra nya kɨ nəl’ə kɨ tadɔ majɨ li’ə kadɨ tɔgɨ’n me ndil’tɨ. Kirisitɨ kɨ dɔ’ne, sangɨ nya kɨ nəl rɔ’ne el, nan tokɨ Makitu lə Luwə el’n: «Nya tajɨ’gɨ kɨ majɨ kadɨ aw kɨ dɔ’i’tɨ, təl kɨ dɔ’a’tɨ yo* Nga ningə, nya’gɨ pətɨ kɨ ndangi me Makitu’tɨ dɔkagilo’tɨ kɨ kete kin, ndangi kadɨ to təl nyando tadɔ lə’je. Makitu ndo’je kadɨ koreme kɨ kuwətɔgiba lə’je re kɨ kindəmedɔtɨ. Majɨ kadɨ Luwə kɨ nje re kɨ koreme kɨ kuwətɔgiba ra adɨ ta’se asinan majɨ tokɨ Jeju Kirisitɨ ndigɨ’n. Lo kin’tɨ, a uləi tɔjɨ dɔ Luwə’tɨ kɨ in Baw Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ kɨ me kɨ kare kɨ ndu kɨ kare.
Poyta kɨ majɨ tadɔ lə de’gɨ pətɨ
Uwəi nan rɔ nan’tɨ yo ge ne ge tokɨ Kirisitɨ uwə’n’se rɔ’ne’tɨ kin be, kadɨ Luwə ingə’n tɔɓar. Tokɨ rɔta’tɨ, m’el’se, Kirisitɨ təl nje ra kulə lə Juwipɨ’gɨ kadɨ tɔl’n ta ndukun kɨ Luwə un adɨ kaw’de’gɨ. Taa re kadɨ de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el, uləi tɔjɨ dɔ Luwə’tɨ tadɔ memajɨ li’ə, tokɨ Makitu lə Luwə el ene:
«M’a m’pit’i dann ginn ɓe’gɨ’tɨ kɨ dangɨ dangɨ,
Taa m’a m’osɨ pa m’ulə’n tɔjɨ dɔ’i’tɨ tɔ
10 Ningə təl el ɓay ene:
«In ginn ɓe’gɨ kɨ dangɨ dangɨ, rai rɔnel kɨ de’gɨ lə Burəɓe
11 Ɓay tɔ:
«Uləi tɔjɨ dɔ Burəɓe’tɨ, in ginn ɓe’gɨ pətɨ,
Osi pa, piti’ə’n’ə, in ginn de’gɨ pətɨ§
12 *Njekeltakita Luwə’tɨ Ejay el tɔ ene:
«De kɨ ginn kojɨ’tɨ lə Jese kare a re,
In ə a ində taa kadɨ a onɓe dɔ ginn ɓe’gɨ’tɨ kɨ dangɨ dangɨ,
Ningə in tɔ ə ginn ɓe’gɨ kin a indəi me’de dɔ’a’tɨ*
13 Kadɨ Luwə kɨ in nje re kɨ nya kindəmedɔtɨ, adɨ rɔnel, kɨ lapiya li’ə tan’se binyə’tɨ, me kunme’tɨ. Ningə kadɨ tɔgɨ Ndil Luwə adɨ kindəmedɔtɨ lə’se aw kɨ kete kete tɔ.
Kulə lə Pol
14 Ngannkon’m’gɨ kɨ ɔjɨ dɔ’se, m’in kɨ dɔ’m, m’gər majɨ, kadɨ mərta kɨ majɨ rosɨ me’se, nyagər kɨ dum’se goto, taa asi gakɨ kadɨ adinan ta kɔjɨ yo ge kɨ ne ge tɔ. 15 Be kaa, kɨ madɨ’gɨ, m’ndangɨ makitu kɨ tɔg’ɔ to’tɨ m’adɨ’se kadɨ m’olo’n me’se. Ningə m’ra be ɔjidɔ majɨ kɨ Luwə ra sə’m. 16 Luwə ra adɨ m’un rɔ’m m’ilə kɔ tadɔ kulə lə Jeju Kirisitɨ kɨ rɔ de’gɨ’tɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el. Ində’m ta dangɨ kadɨ m’iləmbər Poyta kɨ majɨ li’ə, kadɨ de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el təli kadikare kɨ nəl Luwə, kadikare kɨ Ndil Luwə in dɔ’tɨ. 17 Asɨ kadɨ m’ində gu’m me tɔ Jeju Kirisitɨ’tɨ ɔjɨ’n dɔ kulə lə Luwə. 18 Nga ningə, re m’elta ningə, m’elta dɔ nya’tɨ kareba par, adɨ in kun kɨ Kirisitɨ un’m ra’n kulə adɨ de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el təli rɔ’de go ndu’ə’tɨ kin. Kirisitɨ ra kulə kɨ ta kɨ ta’m’tɨ num, kɨ kuləra’m num, 19 taa kɨ tɔgɨ nyakɔjɨ’gɨ kɨ nya’gɨ kɨ ətɨ ɓol, kɨ tɔgɨ lə Ndil Luwə. Be ə, in Jerujalem’tɨ bitɨ te Iliri’tɨ, m’iləmbər Poyta kɨ majɨ lə Kirisitɨ kɨ lo’gɨ pətɨ. 20 Ningə m’ndigɨ ngayn kadɨ m’iləmbər Poyta kɨ majɨ lo kɨ tɔ Kirisitɨ ɓar’tɨ el ɓay par, kadɨ m’ində ngirə kulə lə’m dɔ kulə’tɨ kɨ de madɨ ində ngirə kete el. 21 Lokɨ m’ra be kin ningə, m’ra tokɨ Makitu lə Luwə el’n ene:
«De’gɨ kɨ de ilə’de mbər ta li’ə el a oyi’ə,
ə de’gɨ kɨ ta li’ə osɨ mbi’de’tɨ el, a gəri me ta kin tɔ
Kɔjɨ ra lə Pol
22 In kin ə in nya kɨ ɔgɨ’m tarow kɨ dɔkagilo’gɨ pətɨ kadɨ m’aw rɔ’se’tɨ. 23 Nan kɨ ngɔsine kin, m’aw kɨ lo madɨ kɨ kadɨ m’ra kulə’tɨ go lo’gɨ’tɨ kin el nga. In be ə, asɨ ɓal ngayn ɓone, m’ndingə kadɨ m’aw rɔ’se’tɨ. 24 M’a m’aw dɔkagilo’tɨ kɨ m’a m’aw’n Esipanyi’tɨ. Tadɔ, m’ində me’m’tɨ kadɨ kaw’m ə, m’a m’te dɔ’se’tɨ kadɨ m’oo’se, ningə kadɨ rai sə’m adɨ m’aw m’te’tɨ. Nan k’in ə, m’a m’oo’se kadɨ nyənn’ə ɔr dɔ’m’tɨ nden ɓay taa m’a m’gangɨ m’aw. 25 Ningə kɨ ndəkba ne kin, m’njɨ m’aw Jerujalem’tɨ tadɔ ra kɨ de’gɨ lə Luwə kɨ sii nu. 26 Tadɔ de’gɨ lə Luwə kɨ sii dɔnangɨ Maseduwann’tɨ kɨ dɔnangɨ Akay’tɨ uni ndu’de kawi nya kadɨ n’rai kɨ njendoo’gɨ kɨ dann de’gɨ’tɨ lə Luwə kɨ sii Jerujalem’tɨ. 27 Uni ndu’de rai nya kin, ningə in nya kɨ majɨ kadɨ rai se’de be inɓe. Tadɔ kete, de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el ingəi nya majɨ kigo Ndil’tɨ rɔ’de’tɨ in kɨ in Juwipɨ’gɨ, ningə ngɔsine majɨ kadɨ de’gɨ kɨ in Juwipɨ’gɨ el, rai kɨ Juwipɨ’gɨ kɨ nya kɨ in nya majɨ lə darɔ kɨ to ji’de’tɨ tɔ. 28 Be ə, re m’ra kulə kin ginn’ə gangɨ, adɨ m’ulə kandɨ nyakaw kin ji de’gɨ’tɨ lə Luwə kɨ Jerujalem ningə, m’a m’aw Esipanyi’tɨ kɨ row kɨ dɔ’se’tɨ. 29 M’gər kadɨ kaw’m kɨ m’a m’aw kɨ rɔ’se’tɨ, m’a m’aw kɨ njangɨ dɔ lə Kirisitɨ kɨ to mbar mbar.
30 Ngannkon’gɨ, m’ulə dingəm me’se’tɨ kɨ takul Burəɓe lə’je Jeju Kirisitɨ, kɨ takul ndiginan lə Ndil Luwə, kadɨ indəi rɔ’se’tɨ nan’tɨ sə’m, rɔi kɨ kelta kɨ Luwə tadɔ lə’m. 31 Elita kɨ Luwə kadɨ taa’m ji nje me ngan’gɨ’tɨ kɨ Jude, taa kadɨ to kadikare kɨ m’a m’aw’n Jerujalem kin kaa, de’gɨ lə Luwə tai kɨ rɔnel tɔ. 32 Lo kin’tɨ, m’a m’aw m’te rɔ’se’tɨ kɨ rɔnel, ningə re Luwə ndigɨ ningə, m’a m’uwə’n kɔr rɔ’m rɔ’se’tɨ nden tɔ. 33 Kadɨ Luwə kɨ nje kadɨ lapiya in nan’tɨ sese pətɨ. Amen!
* 15:3 15.3 Pa’gɨ 69.10 15:9 15.9 Pa’gɨ 18.50; 2 Samiyel 22.50 15:10 15.10 Ndukun kɨ nja joo 32.43 § 15:11 15.11 Pa’gɨ 117.1 * 15:12 15.12 Ejay 11.10 15:21 15.21 Ejay 52.15