Santiago lelpox carta Jesús pejwʉajan naexasitiliajwa
1
Santiago saludos xato'apox
Xan, Santiago, nabistax Diosliajwa, wajpaklon Jesucristoliajwabej. Saludos xato'ax xamal Jesucristo pejwʉajan naexasitampimliajwa. Xamal Israel pamojiwam, docemʉtanpijwam, potʉajnʉcha nasaladuilampim.
Jesucristo pejwʉajan naexasiti wewe'pas wʉt matabijsax, japi kawʉajnaxaelpox Dios
Takoew, puexa pachaema-elpoxan xamalliajwa pasfʉlaxael xapaejaliajwa. Ja-aech wʉt, ¡xamal nejchachaemilde! Xamal matabijam. Nabijatam wʉt, kaes naexasisaxaelam Jesús pejwʉajan. Ja-am wʉt, diachwʉajnakolax xajʉpaxaelam boejtaliasliajwam, nabijatam wʉt. Xamalliajwa pat wʉt pachaema-elpox, ¡nakiowa kaes naexasi'e Jesús pejwʉajan! Ja-am wʉt, pachaemaxaelam, me-ama Dios nejxasink xamalliajwa. Ja-am wʉtbej, wewe'paxil Jesús pejwʉajan kaes chiekal naexasisliajwam.
Kaen aton xamalxot wewe'pas wʉt matabijsax isaxaelpoxliajwa, japon aton matxoela kawʉajnaxael Dios chiekal matabijsliajwa. Do ja-aech wʉt, japon aton Dios kajachawaesaxaes chiekal matabijsliajwa. Dios kajachawaet puexa jiw japi chiekal matabijaliajwa. Dios bʉ'alos-el, jiw xabich wʉljow wʉt matabijsax. Xamal Dios kawʉajnam wʉt, ¡majt chiekal nejchaxoelde wʉljoeyaxaelampox! Do jawʉt, ¡chiekal nejchaxoelde: “Diachwʉajnakolax Dios nakajachawaesaxael matabijsliajwan isaxaelenpox” —amde, nejchaxoelam wʉt! ¡Nabej nejchaxoele': “Dios bej nakajachawaesaxilbej matabijsliajwan isaxaelenpox” —nabej aeche', nejchaxoelam wʉt! Asan aton nejchaxoel wʉt: “Dios bej nakajachawaesaxilbej matabijsliajwan. O, bej nakajachawaesaxaelbejpon” —aech wʉton, japon aton kaeyax chiekal nejchaxoela-el Dios kajachawaespoxliajwa. Japon aton kolenejchaxoelax xot, Dios kawʉajan wʉt, Dios kajachawaesaxisal chiekal matabijsliajwa isaxaelpoxliajwa. Japon aton kaenejchaxoelaxa-el wʉt isaxaelpoxliajwa, asan aton xanaboejsaxisal japon aton.
Aton, Jesús pejwʉajan naexasitpon, japon kijilan wʉt, asew jiw taens wʉton, japon, me-ama pachaema-el wʉt, ja-aechon japi jiwliajwa. Pe ja-aech wʉt, japon aton nakiowa nejchachaemlaxael, japon xabich pachaem xot Diosliajwa. 10 Kimaeyan, Jesús pejwʉajan naexasitpon wʉt, chiekal pajut matabijt wʉton pejew omjilpox Diosliajwa, japon nejchachaemlaxael. Kimaeyan piachaliajwa-el. Me-ama naetalt kamta toep, jachiyaxaelbej kimaeyan. 11 Juimt masxaenk wʉt, xabich tʉajnik wʉt, naexi selil. Do talselil wʉt, nachola satadik. Ja-aech wʉt, talchaempox chiekal toep. Jachiyaxaelbej kimaeyan. Japon pejew mowa wʉt, wʉajsfʉl wʉtbejpon, chalechkal naetʉpaxaelon japon pejew.
Dios xapaejs-elpox jiw babijaxan isliajwa
12 Aton xapaejtas wʉt babijax isliajwa, xabich boejtaliat wʉton, japon xabich nejchachaemlaxael. Ja-aech wʉt, Dios chaxdusaxaeson premio, pomatkoicha dukaliajwa Diosxotse. Japoxliajwa Dios jʉm-aech jiw, Dios nejxasinkpiliajwa. 13 Aton xapaejtas wʉt babijax isliajwa, nejchaxoelaxil: “Dios naxapaejt xan babijax isliajwan” —chiyaxilon, nejchaxoel wʉt. Dios chinax kaen aton xapaejs-el babijax isliajwa. Diosbej pajut nejchaxoela-el babijax isliajwa. 14 Pe aton pajut nejchaxoel babijaxan isliajwa, isasiapoxan. Do jawʉx, japoxan ispon. 15 Is wʉton japoxan, babijaxan, japon aton kaelel chiekal nafo'a Diosliajwa.
16 Takoew, xamal nejxasinkaxpim, ¡najut nabej naekichachajbe'! Samata, nejchaxoelam wʉt, ¡nabej nejchaxoele': “Dios xan naxapaejt babijax isliajwan” —nabej aeche', nejchaxoelam wʉt! 17 Dios puexa nakchaxduwpoxan xabich pachaem. Japon isbej juimt matkoipijin, madoipijinbej, ithaejbej, athʉxotsik itliakaliajwa. Asamatkoi japoxan chiekal itliakaxil. Pelax Dios pomatkoicha pachaem. Nejchaxoel wʉt, kaeyax chiekal nejchaxoelon nejchaxoelpoxliajwa. Jachiyaxaelbej, Dios nejchaxoel wʉt xatisliajwa. 18 Xatis naexasich xot Jesús ispox xatisliajwa, Dios nakchaxduw pajelnejchaxoelaxan japon pejjiwaliajwas. Dios nakmakanot jiwxot xatis matxoela Jesús pejjiwaliajwas. Jesús pejwʉajan diachwʉajnakolax. Samata, xatis, Jesús pejjiws, xabich pin-iataxaes.
Machiyaxaelpox duil wʉt Jesús pejwʉajan naexasiti
19 Takoew, xamal nejxasinkaxpim, ¡ampox lelaxaelenpox xamal chiekal nejchaxoelde! Jiw jʉm-aech wʉt xamal jʉmtaeliajwam, ¡xamal chiekal naewe'e! Jʉmchisiam wʉt, ¡majt chiekal nejchaxoelde jʉmchiyaxaelampox, pachaem wʉt! Pachaem wʉt, do ja-aech wʉt, ¡jʉm-amde! Xamal nalalasamata, ¡majt chiekal nejchaxoeldebej jʉmchiyaxaelampox! 20 Aton palala wʉt, isaxil Dios nejxasinkpox. 21 Samata, ¡puexa pachaema-elpoxan kaelel kofim! ¡Kaes japoxan nabej is! ¡Dios naexasisfʉlde isliajwam pachaempoxan! ¡Chiekal naewesfʉlde, asew jiw xamal naewʉajan wʉt Dios pejjamechan! Ja-am wʉt, Dios xamal bʉ'weyaxael.
22 ¡Nabej naewes asbʉan jʉmch Dios pejjamechan! Ja-am wʉt, xamal najut nanaekichachajbaxaelam. ¡Chiekallax xamal naexasisfʉlde Dios pejjamechan! 23 Aton asbʉan jʉmch naewet wʉt Dios pejjamechan, pe naexasis-el wʉton Dios tato'alpoxan, ja-aech wʉt, japon aton kajachawaesaxisal Dios pejjamechan naewetpoxliajwa. Ja-aech wʉt, japon aton, me-ama chapot xu-aeltaen wʉt, jachiyaxaelon. 24 Xu-aeltaeyax toet wʉt, kamta itfunejkiowapon pejxu tala-aechpox. 25 Aton nejkiowa-elpon jʉmtaenpoxan, Dios tato'alpoxan, japon aton Dios kajachawaesaxaes puexa ispoxanliajwa. Dios tato'alpoxan xabich pachaem. Jiw naexasit wʉt japox tato'laxan, japi jiw xabich nejchachaemlafʉlaxael.
26 Aton jʉm-aech wʉt: “Xan isx Dios nejxasinkpox” —aech wʉt, pe japon aton nejmach paeje wʉt pachaema-elpoxan, ja-aech wʉt, japon aton pajut naekichachajba. Samata, japon Jesús pejwʉajan naexasitpox, Diosliajwa chiekal pachaema-el. 27 Japon aton diachwʉajnakolax chiekal naexasit wʉt Jesús pejwʉajan, is-elon babijaxan, asew jiw ispoxan. Ampathatat laeja wʉtfʉkon, kajachawaet yamxi, pasoelkola. Kajachawaetbejpon watho', pamaljiw naetʉpspi, japi watho' kijil xot. Japon aton japoxan is Diosliajwa.