16
Pablo saludos xato'apox Roma paklowaxpijiwliajwa, Jesús pejwʉajan naexasitiliajwa
Wajkoewow Febe pa'a wʉt xamalxot, ¡chiekal bʉ'kʉlimpow! Japow kajachawaet Cencrea paklowaxpijiw, Jesús pejwʉajan naexasiti. Xamalxot pa'a wʉtow, ¡chiekal bʉ'kʉlimpow, Jesús pejwʉajan naexasit xotow! Me-ama xatis chiekal nabʉ'kʉlas wʉt, ¡ja-amdepow, majt japow kajachawaet xotow naexasiti Jesús pejwʉajan! Xanbej japow nakajachawaet. Samata, ¡japow kajachawae'e wewe'paspoxanliajwa!
¡Nawesaludam Aquila! ¡Nawesaludambej japon pijow, japow pawʉl Prisca! Japi nabist Jesucristo pejbichax, xan sʉapich. Asew jiw xan naboesasia wʉt, japon Aquila, pijow Prisca sʉapich, nakajachawaet. Japi nakajachawaet wʉt, japiliajwabej xabich chachoel, xan nakajachawaet xoti weliajwan. Samata, xan gracias-an japiliajwa. Xan kaenan japox jʉmchi-enil. Puexa naexasiti Jesús pejwʉajan, judíos-elpi, japibej gracias-aech Aquilaliajwa, Priscaliajwabej. Asew, naexasiti Jesús pejwʉajan, Aquila pejbaxot culto is wʉt natamejapi, ¡japi jiwbej nawesaludam! ¡Nawesaludambej tajnachalan Epeneto! Japon matxoela naexasit Jesús pejwʉajan, puexa Asia tʉajnʉpijiw naexasis-el wʉtfʉk Jesús pejwʉajan. ¡Nawesaludambej wajkoewow María! Japow xabich nabist Dios pejbichax xamalxot. ¡Nawesaludambej Andrónico, Junias sʉapich! Japi judíos. Me-ama xan, ja-aechi. Asew jiw xan najia wʉt jiw jebatat, jawʉt japibej jias. Japi chiekal matabijas apóstoles. Japi kolenje naexasit Jesús pejwʉajan, xan naexasis-enil wʉtfʉk Jesús pejwʉajan. ¡Nawesaludambej tajnachalan Ampliato! Japonbej naexasit Jesús pejwʉajan. ¡Nawesaludambej Urbano! Japonbej nabist Jesucristo pijax bichax. ¡Nawesaludambej tajnachalan Estaquis! 10 ¡Nawesaludambej Apeles! Japon xabich nabijat, naexasit xot Jesús pejwʉajan. Pe kofs-elpon naexasitpox Jesús pejwʉajan. ¡Nawesaludambej Aristóbulo pejjiw! 11 ¡Nawesaludambej Herodión! Japonbej judío-aton. ¡Nawesaludambej Narciso pejjiw, japi naexasiti Jesús pejwʉajan. 12 ¡Nawesaludambej wajkoew Trifena, Trifosabej! Japi watho' nabist Dios pijax bichax! ¡Nawesaludambej wajkoewow Pérsida! Japow xabich nabist Dios pijax bichax. 13 ¡Nawesaludambej Rufo! Japon xabich matabijtas naexasiti Jesús pejwʉajan, chiekal naexasit xoton Jesús pejwʉajan. ¡Nawesaludambej japon pen! Japow, me-ama taj-en wʉt, ja-aechow xanliajwa. 14 ¡Nawesaludambej Asíncrito, Flegontebej, Hermesbej, Patrobasbej, Hermasbej! ¡Nawesaludambej asew japixoti, japi naexasiti Jesús pejwʉajan! 15 ¡Nawesaludambej Filólogo, wajkoewow Juliabej! ¡Nawesaludambej Nereo, japon pakoewow Olimpasbej! ¡Nawesaludambej asew japixoti, japi naexasiti Jesús pejwʉajan!
16 Xamal, naexasitampim Jesús pejwʉajan, nakaewa nasaludam wʉt, ¡nakijacham! Puexa naexasiti Jesús pejwʉajan xato'a saludos xamalliajwa.
17 Takoew, xan jʉm-an xamal najut chiekal natataeflaliajwam asew jiw naekichachajbasamata xamal. Japi naewʉajanpox najʉpa-el xamal naexasitamwʉajan. Japi jiw naewʉajan wʉt, jiw kaenejchaxoelaxa-el nakaewaliajwa japi jiw pejnaewʉajnaxtat. Samata, japi naewʉajan wʉt, ¡nabej naewes! ¡Japixot xamal nadiajim! 18 Japi nabich-el wajpaklon Jesucristoliajwa. Japilax pajut isasiapoxan is. Japi naewʉajanpox, me-ama diachwʉajnakolax wʉt, ja-aechox. Pe diachwʉajnakolaxa-el japi naewʉajanpox. Japi jiw naekichachajbamaenkbej. 19 Puexa jiw chiekal matabija xamal naexasitampox Jesús pejwʉajan. Samata, xan nejchachaemlax. Nejxasinkax xamal matabijaliajwam isliajwam pachaempoxan. ¡Nabej tapae' asew jiw xamal naekichachajbaliajwa isliajwambej babijaxan! 20 Dios nakkajachawaet kaenejchaxoelaxliajwas chiekal duilaliajwas. Dios kajachawaesaxaelbej xamal kamta malechaliajwam Satanás. Xan wajpaklon Jesucristo kawʉajnax japon xamal kajachawaesliajwa.
21 Timoteo saludos xato'a xamalliajwa. Japon, xan sʉapich, nabist Diosliajwa. Lucio, Jasónbej, Sosípaterbej, japibej saludos xato'a xamalliajwa. Japibej judíos, me-ama xan.
22 Xan, Tercio, lelx ampox carta, Pablo jʉm-aechfʉlpoxan. Xanbej saludos xato'ax xamalliajwa, puexa xatis wajpaklon Jesús pejjiws xot.
23 Gayobej saludos xato'a xamalliajwa. Xan amwʉtjel dukx japon pejbaxot. Japon, Gayo, tapaei puexa jiw, naexasiti Jesús pejwʉajan, japi natamejaliajwa japon pejbatat. Erastobej saludos xato'a xamalliajwa. Japon tesorero, plata tataeflan, Corinto paklowaxliajwapi. Wajkoewan Cuartobej saludos xato'a xamalliajwa. 24 Xan wajpaklon Jesucristo kawʉajnax japon xamal kajachawaesliajwa. ¡Jasox nej ja-aeche'!
Pablo jʉm-aechpoxan, ampox carta toesliajwa wʉt
25 Puexa xatis jʉmchiyaxaes Diosliajwa: “¡Xam xabich pachaemam!” —chiyaxaes. Dios xajʉp nakkajachawaesliajwa kaes chiekal xanaboejaliajwas Dios. Japox chiekal matabijas, jʉm-aech xot Jesús pejwʉajan, chimiawʉajan, jiw bʉ'weyaxaespoxliajwa. Xan japawʉajan naewʉajnax. Japawʉajan majt maliach pejwʉajan. Majt Dios chapae-el japawʉajan kaen aton matabijsliajwa. 26 Chajiakolaxtat profetas chiekal matabija Jesús pasliajwapox, Dios chajia chapaeis xoti. Samata, profetas japoxliajwa lel, Dios kito'as xot. Japon Dios, pomatkoichapon, amwʉtjel japon naktapaei chiekal matabijaliajwas Jesucristo pejwʉajan. Dios bʉxto'abej pejjiwpi, japi naewʉajnaliajwa japawʉajan potʉajnʉcha jiw naexasisliajwa.
27 ¡Kaen Dios matabijsan! Samata, Jesucristo tʉp xot xatisliajwa, ¡pomatkoicha jʉmchiyaxaes: “Dios, ¡xam xabich pachaemam!” —chiyaxaes! ¡Jasox nej ja-aeche'!