2
Babijaxan ispi, asamatkoi japi jiw Dios kastikaxaespox
Xamal jʉm-am wʉt asew jiwliajwa: “Japi jiw babijaxan is. Samata, Dios kastikaxaesi” —am wʉt, jasox jʉm-am xot, xamalbej Dios kastikaxael, babijaxan isam xot. Matabijas. Asamatkoi Dios jiw kastika wʉt, kaes babijaxan ispi, japi jiw kaes kastikaxaes. Kaesʉapich babijaxan ispibej, kaesʉapich kastikaxaes. Xamal jʉm-am wʉt babijaxan ispiliajwa: “Japi jiw Dios kastikaxaes” —am wʉt, jasox jʉm-am wʉt, xamalbej diachwʉajnakolax weyaximil, Dios pejkastikamatkoi pat wʉt. Xamal japox jʉm-am wʉt asew jiwliajwa, chiekal nejchaxoelaximil. Dios xabich piach kajachawaet, xamal kofaliajwam babijaxan isampoxan. Me-ama matabija-emil wʉt, ja-am Diosliajwa, chiekal naexasis-emil xot Dios. Nakiowa babijaxan isam xot, kastikamatkoi pat wʉt, puexa babijaxan ispi Dios kastikas wʉti, xamalbej Dios kastikaxael, japi jiw sʉapich. Japamatkoi jiw, kaenanʉla babijaxan ispi, kastikaxaes. Xabich babijaxan ispi, japi xabich kastikaxaes. Xabich babijaxan is-elpi, japi xabich kastikaxisallejen. Asew jiw nejxasink Dios nejchachaemlaliajwa japiliajwa. Samata, japiliajwa tampoel wʉt, japi nakiowa isfʉl pachaempoxan. Ja-aech wʉt, Dios tapaeyaxaesi duilaliajwa pomatkoicha japonxotse. Jaxotse pomatkoicha itliak Dios pej-itliakax. Asew jiw naexasis-eli Dios. Japi is babijaxan. Samata, Dios palala xot, japi jiw kastikaxaelon. Puexa jiw, babijaxan ispi, judíos, judíos-elpibej, nabijasaxael. 10 Jiw, ispi pachaempoxan, judíos, judíos-elpibej, puexa japilax, pomatkoicha duilaxael Diosxotse. Jaxotse itliak Dios pej-itliakax. Dios nejchachaemlaxael japi jiwliajwa. Chiekal duilaxaelbejpi.
11 Dios kastika wʉt babijaxan ispi, chiekal taeyaxaelon. Samata, puexa judíos, judíos-elpibej, kastikaxaelon. 12 Judíos-elpi matabija is-elaliajwa babijax. Pe nakiowa, japi babijaxan is. Samata, judíos-elpi Dios kastikaxaes. Judíos matabija Moisés chajia lelpox tapae-el isliajwa babijaxan. Pe nakiowa, japi judíos is babijaxan. Samata, japi kastikaxaes Dios. 13 Judíos chiekal naexasisaxael wʉt Moisés chajia lelpox, japi bʉ'wʉajanjilaxael. Pe judíos puexa chiekal naexasis-el Moisés chajia lelpox. Samata, amwʉtjel japi judíos pejbʉ'wʉajan Diosliajwa. 14 Judíos-elpi chinax matabija-el Moisés chajia lelpox. Chiekal ma-aechi. Pe nakiowa, japi pajut pijaxtat naexasit wʉti Moisés chajia lelpox, ja-aech wʉt, japi pajut chiekal matabija isliajwa pachaempoxan. 15 Japi is wʉt pachaempoxan, me-ama pajut matabija wʉt, ja-aechi Moisés chajia lelpoxliajwa. Judíos-elpi pajut matabija, is wʉt pachaempoxan. Matabijabejpi, is wʉt babijaxan. 16 Asamatkoi Dios to'axael Jesucristo, japon kaenanʉla jiw jʉmchiliajwa, maliach ispi pachaempoxan, o, pachaema-elpoxanbej. Xan japoxliajwa jʉm-an, naewʉajnax wʉt jiw Jesús pejwʉajan.
Amxot jʉm-aechpox judíosliajwa, Moisés chajia lelpoxliajwabej
17 Xamal judíos nakaewa najʉm-am: “Xatis judíos kaes pejme pachaems. Me-ama asew jiw, jachi-esal. Chiekal matabijasbej Moisés chajia lelpox. WajDios xatiskalliajwa” —am xamal nakaewaliajwa. 18 Xamal matabijam isliajwam Dios nejxasinkpoxan, matabijam xot Moisés chajia lelpox. Samata, isfʉlaxaelam pachaempoxan. 19 Xamal nejchaxoelam wʉt, jʉm-am: “Xatis chiekal matabijas Dios. Samata, asew jiw naewʉajnaxaes, japi matabija-eli Dios. Japi jiw, me-ama itliakla. Me-ama nanʉamtibej itkʉataxxot, ja-aech japi jiw” —am xamal, nejchaxoelam wʉt. 20 Xamal nejchaxoelambej: “Xatis xajʉps asew jiw naewʉajnaliajwas, matabija-elpi asax, asew jiwbej, chiekal matabijaliajwapi Dios. Xatis xajʉps japi jiw naewʉajnaliajwas puexa diachwʉajnakolaxpox Diosliajwa, matabijas xot Moisés chajia lelpox” —am xamal asbʉan jʉmch, nejchaxoelam wʉt. 21 Xamal naewʉajnam wʉt asew jiw naexasisliajwa Moisés chajia lelpox, ¿ma-aech xotkat xamal najut chiekal naexasis-emil Moisés chajia lelpox? Asew jiw naewʉajnam wʉt, jʉm-am: “¡Nabej natkowe' asew jiw pejew!” —am xamal. ¿Pe ma-aech xotkat xamal najut natkowam asew jiw pejew? 22 Asew jiw naewʉajnam wʉt, jʉm-am: “Xamal, nejwatho'pim, ¡asew watho' nabej bʉ'moejs!” —am xamal. ¿Pe ma-aech xotkatlax xamal nejwatho' asew watho' naebʉ'moejtam? Jʉm-ambej, asew jiw naewʉajnam wʉt: “¡Xanal nejwesla ídolos!” —am xamal. ¿Pe ma-aech xotkatlax xamal lowam ídolos templobachanxot nosliajwam ommaenkpi, japatemplobachanxoti? 23 Asew jiw naewʉajnam wʉt, jʉm-ambej: “¡Moisés chajia lelpox pachaem!” —am xamal. ¿Pe ma-aech xotkatlax xamal najut chiekal naexasis-emil Moisés chajia lelpox? Xamal babijaxan isfʉlam xot, asew jiw sitae-el Dios. 24 Dios pejjamechan, chajia lelspox, jʉm-aech wʉt, jʉm-aechox: “Xamal babijaxan isfʉlam xot, judíos-elpi jʉm-aech babejjamechan Diosliajwa” —aechox.
25 Xamal judíos, diachwʉajnakolax circuncidam Dios pejmarkaxliajwa. Japox isam matabijaliajwam Dios pejjiwampox. Circuncidax xamalliajwa xabich pachaem, chiekal naexasitam wʉt Moisés chajia lelpox. Pe chiekal naexasis-emil wʉt Moisés chajia lelpox, ja-am wʉt, nakiowa Diosliajwa, me-ama circuncida-emil wʉt, ja-amfʉk. 26 Judíos-elpi, circuncida-esalpi, japi is wʉt pachaempoxan, me-ama Moisés chajia lelpox to'as, ja-aech wʉt, japi jiw Diosliajwa, me-ama circuncidas wʉt, ja-aechi. 27 Judíos-elpi, circuncida-esalpi, Moisés chajia lelpox naexasit wʉt, asamatkoi japi jiw Diosxotse tasalaxaeli kastikaliajwas judíos, circuncidaspi, chiekal naexasis-el xoti Moisés chajia lelpox. Judíos asbʉan jʉmch matabija Moisés chajia lelpox. Pe chiekal puexa naexasis-eli. 28 Judíos najʉm-aech nakaewa: “Xatis Dios pejjiws, judíos xot” —na-aechi nakaewa. Puexa judíosxot Dios pejjiwa-el, japi judíos xot. Circuncidaxtat puexa judíosxot Dios pejjiwa-el. 29 Diachwʉajnakolax judíoskolapi, Dios pejjiwpi, kaelel chiekal kofa babijaxan ispoxan. Japibej Espíritu Santo kajachawaesfʉlas. Japibej isfʉl pachaempoxan Dios nejchachaemlaliajwas japiliajwa. Japoxan japi is-el asbʉan jʉmch ampathatpijiw nejchachaemlaliajwas japiliajwa.