18
Ngöbökwe juta Babilonia juani ngwarbe
Yebti angele mda näma kä käinbti jataba timonkwäre ti okwäbti. Angele ye abko bäri di kri abko jataba angwane, trä gitiaba ngwen jökrä kä nebtä, käkwe ñäkäba ja dibti krörö:
¡Juta kri Babilonia nikira ngwarbe!
Üai käme bätäkä ngwarbe, kräke kä nebe nete amne, nukwä bätäkä ngwarbe, ñakare dbe Ngöbö ngwärekri aibe nebe ja juda mike nete.
Erere arato, jändrän ngwarbe ngwarbe, btä ni mätä aibe kräke kä nebe nete.
Ngöbökwe juta ye juandi ngwarbe kore, ñobtä ñan angwane ni dröbare uba döi kwaka kisete tä ja mike ngite meri bti kä ngwarbe ben,
ye kwrere ni kä jökräbti temen namani ja mike ngite nitre nünanka juta yebe.
Angwane meri bti kä ngwarbe ben ja mika ngite,
kwrere jire jrei kä jökräbti temen käkwe ja mikani ngite.
Erere arato, nitre jändrän rürümoinkä abko namani jändrän bkäne kabre jändrän bäri kuinkuin kwetre ye rürümoinbtä ütiäte ütiäte, niebare angelekwe.
Yebti ni mdara jire kukwei jaraba kä käinbti tie, käkwe nieba krörö:
Mun jen tikwe abko käkwe ñan ja mikadre ngite siba nitre nünanka juta nete kwrere angwane, ja tare nika jatadre kri niaratre rüere arato, ye ngwane munkwe ñan ja tare nikadre arato, abkokäre mun jen tikwe ye nän mento juta ne bäre,
ñobtä ñan angwane kukwe käme nuenbare kwetre ye nena kabre Ngöbö ngwärekri kä käinbti angwane, kukwe kämekäme nuenta kwetre, ye abko käinikwitekä ñakare Ngöböbti, aisete Ngöbökwe mikadi ja tare nike jötrö.
Niara käkwe dre nuenbare ni mda rüere, ye kwrere nuen niara rüere arato.
Niara käkwe dre nuenbare, yebti ta jändrän nuen bobu btä kukwe käme nuen dokwäre.
Erere arato, niarakwe ni mda mikani ja tare nike krübäte, ye abko ni bukata uba döi kwakate kwrere, yebti ta uba döi bäri kwaka bobu mda abko bian ie abko erere makwe mika ja tare nike bobu bti ta.
Mdakäre abko, niara namani bike kri amne kä namani bäri nuäre kri btä nüne bäri kuin,
ye kwrere arato makwe nika janknu amne makwe mika ja tare nike kri.
Meri se tä bike kri, käta töbike krörö:
Ñan meri kän kwäräi krütani, kwrere tita nete amne ñan tita ja tare nike, akwa tita täkänintbe kuin nete jreina kwrere, tä nütüre jabtä.
Ye mdenbtä abko köbötira jire ja tare nika jatadi kri kräke abko krörö:
Ni rabadi krüte kwati krübäte amne
ni kwati rabadi müen jiebti amne
ni kwati rabadi mrö nike amne kukwadi ñukwäte arato,
ñobtä ñan angwane Ngöbö ni Dänkien di kri käkwe mikadi ja ngie nuen bikabtä kri kore, aisete rakadikä kore btä.
Angwane meri bti kä ngwarbe, ben ja mikata ngite bati bati, ye kwrere jire ja mikani ngite. Jrei kä jökräbti temen käkwe ja mikani ngite amne ja mikani nuäre kwetre ben, ye abko juta rabadi nukwe amne ngübü rabadi tuen neen kukwäne ietre angwane, rabadi müaire, kä rabadi ngrente krikri be jiebti. 10 Akwa nane mikadre ja ngie nuen arato, abtä kä jürä rabadi jrei kä jökräbti temen btätre, aisete rabadi nünaninkä mobe temen, käkwe niedi krörö:
¡Aingwaree, juta kri Babilonia juta di kri abko bobre jakän!
Ye ñobtä amarebti batibe mata ja ngie nuen jötrö dikaro ye,
niedi jreikwe.
11 Mdakäre abko, nitre jändrän rürümoinkä käkwe juta ye müaidi amne rabadi ngrente krikri be arato, ñobtä ñan angwane ni ñan rabadre mda jändrän kökaka ietre aisete. 12 Nitre ye abko nämane oro, plata, jä ütiäte ütiäte amne jändrän jä kwrere kädekata perla rürümoine. Erere arato, dän ütiäte kri kädekata lino amne dän sedare amne dän bä tain drüne amne dän tain rürümoin nämane kwetre nitre nünanka juta yete yeye. Erere arato, kri rä bäne bäne amne marfil sribebare jändräne amne kri kuinkuin sribebare jändrän ütiäte kwrere, bronse amne jiero sribebare jändräne amne jä kuin ütiäte kri kädekata mármol abko rürümoin nämane kwetre ietre. 13 Erere arato, canela amne jändrän rä bäne bäne mikadre ja dokwäte amne kri ngwäri rä bäne kukwadre kädekata incienso amne ñö rä bäne bäne amne kri ngwäri rä bäne kädekata mirra abko rürümoin nämane nitre nünanka juta yete yeye. Erere arato, uba döi, kri olibo köi amne arina kuinkuin, trigo amne nbi, obeja, mdä, kareta jäkädre mdäye amne ni klabore, ni ye abko ni ütiäte Ngöbökrä, akwa rürümoin nämane jändrän mda mda kwrere nitre jändrän rürümoinkäkwe.
14 Ni ye käkwe niedi krörö juta yebtä: ¡Kri ngwäkä kuin amne jändrän jökrä mda mda nämane nebe bänänte mun kadate, ye abko ñakare mda makwe! ¡Jändrän kabre makwe, bti mata nüne bä nuäre, ye abko nikanina ngwarbe jökrä makän! niedi kwetre. 15 Nitre jändrän rürümoinkä nämane jändrän rürümoine juta yete abko köböire namani jändrän bkäne kabre, niaratre ye abko btä kä jürä rabadi, aisete rabadi nünaninkä mobe temen, kä rabadi müen amne rabadi ngrente krikri be juta ye jiebti. 16 Angwane rabadi niere krörö:
¡Aingwaree juta kri, ma bobre jakän!
Dän ütiäte kri kädekata lino, ye ma nämane kite jabtä.
Erere arato, dän bä mikibare amne dän bä tain drüne, bti ma nämane ja dätere.
Erere arato, oro amne jä tuäre mda mda ütiäte ütiäte amne perla, bti ma nämane ja dätere.
17 Angwane batibe jändrän kabre ye nikira ngwarbe jötrö makän,
abko rabadi niere.
Mdakäre abko, nitre ru ngwianka amne nitre nänkä rute mrenbti amne ni mda mda ru ngwianka mrenbti abko rabadi mobe temen juta mike ñäräre arato. 18 Angwane juta ye rabadi nukwe abko ngübü jatadi ietre, abtä rabadi ngrente krörö: Juta ütiäte kri ne kwrere tua ñakare jire abko rabadi niere. 19 Rabadi ulire abko bä mikakrä niaratre käkwe dobro mnü kitadi ja dokwäbti amne rabadi müen amne ngrente krikri be, kä rabadi ñäke ja dibti krörö:
¡Aingwaree juta kri, ma bobre jakän!
Nitre nünanka ma känti abko jändrän bkäne kabre, ye köböire nun ru ngwianka mrenbti namani jändrän bkäne kabre arato,
akwa batibe Ngöbökwe ma junina ngwarbe jökrä,
rabadi niere.
20 Yebti angele ye abko käkwe nieba mda:
Juta niki ngwarbe se abko kä ngwen nuäre jabtä munkwe kä käinbti yete.
Amne mun juta deme Ngöbökwe ye käkwe kä ngwian nuäre jabtä.
Erere arato, mun kukwe kuin Jesubtä ngwianka amne mun Ngöbö kukwei niekä ye käkwe kä ngwian nuäre jabtä,
ñobtä ñan angwane Ngöbökwe juta juni ngwarbe, ye abko mun dokwäre juni ngwarbe kwe, aisete munkwe käi ngwian nuäre jabtä, nieba angelekwe.
21 Yebti angele dite kri käkwe jäkwata kri bäsi krü kri trigo ukwakrä kwrere jire dianba kisete, bti kitaba kwe mrente, käkwe nieba krörö:
Jäkwata kri kiti mrente, se kwrere makwe juta kri Babilonia juandi ngwarbe amne ni mda mda käkwe ñan ma tuadreta jire mda.
22 Mdakäre abko, arpa, tolero amne drü, ye abko ñan kukwei nuadi jire chi mda ma käite yete.
Erere arato, krü trigo ukwakrä ñan ngö nuadre jire chi mda yete.
23 Erere arato, ñotra trä ñan tuadreta jire chi kwati yete amne, ni ja mikaka gure käi ngwianta nuäre jabtä yete,
ye kwrere käi ñan ngwiandre nuäre jabtä mda yete, ñobtä ñan angwane nitre jändrän rürümoinkä yete abko namani jändrän bkäne kabre kabre abti namani dite dite.
Erere arato, nitre nünanka juta yete käkwe ni kä keta kabre te ngökani kwrasibti, abtä ja ngie nuadi kore kwe.
24 Juta yete nitre Ngöbö kukwei niekä abko kämikani.
Erere arato, nitre deme Ngöbökwe kämikani amne ni kä jökräbti temen tödekaka Ngöböbti abko kämikani juta yete, aisete Ngöbökwe mikadi ja ngie nuen kore,
nieba angelekwe juta Babiloniabtä.