21
Juta Jerusalén btin
Yebti kä käinta btin amne kä temen ne btin tikwe tuaba mda, ñobtä ñan angwane kä käinta se btä kä temen ne amne mren dätebare käne Ngöbökwe abko nikanina ta, aisete ñan rababa jire mda. Yebti juta Jerusalén btin kuin deme näma Ngöbö känti kä käinbti abko jataba timonkwäre tikwe tuaba bäsi meri tä ja ükaninte kuin bä nuäre brare ngäbti ja mikakäre gure ben, ye kwrere jire juta ye rababa tuen tie. Angwane btäräbe kürä gobrankrä Ngöbökwe tuaba tikwe, ye känti ni kukwei jaraba kri tie, kä rababa niere krörö:
Mtare Ngöböta nüne ni jen kwe ben juta btin nete. Ngöbökwe nünandi bentre amne niaratre rabadi juta jen Ngöbökwe, aisete Ngöbö ara jire tädi bentre Ngöbö jen kwetre kwrere. Angwane Ngöbökwe niaratre okwä ñöi sökadite jökrä ietre amne ni ñan krütadre jire iti mda amne ñan ja müaidre jire chi mda amne ñan ja müaidre ja tare nikabtä, ñobtä ñan angwane kukwe nämane ükaninte ño känekäne, erere nikanina jökrä ta. Angwane Ngöbö näma täkänintbe kürä gobrankräbti ye käkwe nieba krörö:
Jändrän jökrä tita sribereta btin, nieba kwe.
Bti niebata kwe tie:
Kukwe ne abko kukwe era metre, abtä ni jökrä rabadre tödeke bti, aisete tike täräbtä, nieba kwe tie.
Yebti Ngöbökwe nieba krörö tie:
Jändrän jökrä nibira bare. Ti abko tärä okwä kena kädianta alfa amne tärä okwä mrä kädianta omega kwrere. Ti nämanena jändrän jökrä känenkri kena amne ti rabadi jändrän jökrä täbti mrä. Mdakäre abko, nire nire ie tomna ye abko ie tikwe ñö okwä kuin nire käta ni mike nüne kärekäre ye biandi ngwarbe tomnane. Mdakäre abko, nire nire käkwe ja tare nikadre tödekabtä tibti, käkwe ti rükandrete ñakare abko ni rüe ganainkä kwrere abko ie tikwe jändrän kuinkuin jökrä ne biandi amne, ti rabadi Ngöböre kwetre amne niara rabadi ti ngäbriänkä tikwe. Akwa ni käta ja ngwen ngwarbe amne ni tödeke ñakare Jesubti, akwa tä niara rükente, amne ni ñan tö Ngöbö Kukwei mikai era jae, erere arato ni ngututu diän diän, ni ni mda mda kämikaka amne ni ja mikaka gure tiebetiebe amne ni kwrarekwrare, amne ni sukiare sukiare, amne ni jändrän ngwarbe mikaka ngöböre jae amne ni ni ngökaka, ye abko ñukwä jutra ngitiekä asufrebe mni mni abko te kitadi. Ye känti krütadi bobukäre. Yebti angele ni kükü kisete blato näma abko te Ngöbö mätä kri näma iandrete, angele ye abko jataba iti, käkwe nieba mda tie:
Meri ben ni Kordero kwrere rabai, meri ye abko ti bike mike tuare mae. Jakwe tuen, nieba kwe tie.
10 Yebti Ngöbö Üaikwe ti mikani jändrän tuen köböre kwrere angwane, ngitio kri mobe käin, känti angele rikaba ti ngwena, käkwe juta Jerusalén deme näma kä käinbti Ngöbö känti abko jataba timonkwäre, tikwe tuaba. 11 Juta ye abko Ngöbö trä bä nuäre abko bti rababa trä ngitiekä amne bäsi jä tuäre ütiäte kri kädekata jaspe, kwrere jire juta ye rababa trä ngitiekä. 12 Angwane juta ye bäre temen abko ki näma mikani kri amne mobe käin. Ki yebtä abko jukwe näma kwä jätäbti kubu amne jukwe kwatirekwatire btä angele näma nünaninkä iti ngibiare. Erere arato, Jacob ngäbriänkä ni jätäbti nibu abko kä näma tikani itire itire jukwe kwatirekwatire btä. 13 Jukwe ye abko näma kwä jätäbti kubu: komä kä dririkri, komä ngwitäräkri, komä mötarikri amne komä nindrinikri. 14 Amne ki mikani jutabti, ye abko jä näma mikani kwä jätäbti kubu gräre. Jä yebtä abko nitre Jesu kukwei ngwianka ni jätäbti nibu kä näma tikani.
15 Angwane angele näma blite tibe ye näma nörä orore ngwena krati kisete juta ñäkäkrä, jukwe ñäkäkrä amne ki jutabti ñäkäkrä arato. 16 Juta ye abko ja näre jökrä kwärikwäri, aisete körä ja näre kwärikwäri. Angelekwe juta ye ñäkäba nörä yebti angwane, rababa 2,200 kilometro ja näre körä ngakri, kwatakri amne kukwäne rababa ja näre jökrä. 17 Yebti ki näma jutabti, ye ñäkäba kwe arato angwane, ki ye abko rababa 65 metro ie, ye abko ni kä nebtä tä jändrän ñäke ño, ye kwrere angele näma juta ye ñäke. 18 Amne ki näma mikani juta yebti abko jä kuin ütiäte kri kädekata jaspe näma mikani kire, akwa juta ara jire abko oro kuin trä ngitiekä bidrio kwrere. 19 Angwane jä kwä jätäbti kubu mikani ki gräre abko btä jä tuäretuäre ütiäte kri bätäkä ngwarbe näma mikani abko krörö: jä käne btä abko jä kuin ütiäte kri kädekata jaspe näma mikani, jä kubukäre abko btä jä kädekata zafiro näma mikani, jä komäkäre abko btä jä kädekata ágata näma mikani, jä kobkäkäre abko btä jä kädekata esmeralda näma mikani amne 20 jä kwärikekäre abko btä jä kädekata ónice näma mikani, jä kwä tikäre abko btä jä kädekata cornalina näma mikani, jä kwä kükükäre abko btä jä kädekata crisólito näma mikani, jä kwä kwäkäre abko btä jä kädekata berilo näma mikani amne jä kwä ökänkäre abko btä jä kädekata topacio näma mikani, jä kwä jätäkäre abko btä jä kädekata crisopraso näma mikani amne jä kwä jätäbti kwatikäre abko btä jä kädekata jacinto näma mikani amne jä kwä jätäbti kubukäre abko btä jä kädekata amatista näma mikani.
21 Angwane jukwe kwä jätäbti kubu juta yebtä abko perla aibe mikani jukwere, aisete jukwe kwatirekwatire abko perla kwatibe näma mikani jukwere amne ji juta ye ngätäite ta abko oro kuin ara jire mikani jire amne näma trä ngitiekä bidrio kwrere jire abko tikwe tuaba.
22 Mdakäre abko, ju blitakrä Ngöböbe tikwe tuaba ñakare juta Jerusalén btin yete, ñobtä ñan angwane ni Dänkien Ngöbö Di Kri Jändrän Jökrä Nuenkrä abko tä yete amne ni Kordero kwrere tä yete abko ben ni raba blite gwärere, aisete ju blitakrä Ngöböbe ñakare yete. 23 Erere arato, ñänä amne sö trä rabadre juta yete abko ñakare ütiäte, ñobtä ñan angwane Ngöbö trä kuin bä nuäre ye abko tädi juta yete amne ni Kordero kwrere abko tä ñotrare yete arato. 24 Ye abko nitre nünanka kä jökräbti temen abko käkwe dikadikä ñotra ye träte nebebe juta Jerusalén btin ye känti amne nitre jreire kä jökräbti temen abko käkwe jändrän ütiäte kwekwe biandi Ngöböye niara mikakäre ütiäte jae juta yete. 25 Angwane jukwe juta yete abko ñan dikadre jire chi rare amne juta ye känti kä ñan rabadre iko arato, aisete jukwe ñan dikadre jire chi. 26 Erere arato, nitre nünanka kä jökräbti temen abko jatadi jändrän ütiäte ütiäte kwekwe ngwena biandre Ngöböye niara mikakäre ütiäte jae juta yete. 27 Akwa jändrän kämekäme ñan rikadi jire chi nebe juta yete amne, ni diän diän amne ni ni ngökaka ñan rikadi jire chi yete arato; akwa nire nire käkwe nünandre kärekäre Ngöböbe abko käta tikani tärä ni Kordero kwrere yebtä, ni ye aibe abko rikadi nüne juta yete abko angelekwe mikani tuare tie.