7
Seda Ama Lamtua Allah in prenta ka nini atuli li atorang ngas deken
(Matius 15:1-9)
Muik atuil Farisi bua mesa, nol guru agama deeh maas deng Yerusalem le tutnaal Yesus. 2-5 Atuil Farisi nas kil didi oen hadat Yahudi la. Naleta el, eta oen le kaa lam, musti haun iman muid oen hadat ta in koma ka. Ela kon, eta pait deng pasar ram, oen musti dius muna le. Lako pes oen sa-saa dapur ras, el mulu, pingas, klas, ceret, musti bases muding hadat ta in koma ka muna le, halas-sam oen boel pakes le kaa-niun nini.
Eta muik atuil Yahudi teng muid hadat na lo kam, atuil Farisi las koon-mali.
Undeng na le, oen koon nas mali, nikit oen net Yesus ima-ii las kaa, mo haun iman nas muid hadat ta lo. Hidi kon, oen maas le bel kula Yesus noan, “Tasao le ku anam mias haun iman lo kia? Oen kaliut kit upu kia-kaon nas hadat ta son!”
6-7 Mo Yesus situs noan, “Mi niam meman atuil man aa kam kisa, mo dake lam kisa! Lolo hmunan nu upung Yesaya dul meman son deng Ama Lamtua Allah in teka ka, noan,
‘Muik atuli in naka Au,
suma baha ka sii, mo dalen na lo.
Oen tao ela kon parsum tukun.
Oen hosek nol Auk in koma ka lo,
mo oen suma muid atuli in koma tuun.’
Mi banansila ela kon. 8-9 Mi nang soleng Ama Lamtua Allah in koma ka, le daek muid hadat deng atuli li tukun. Meman mi taan isi in tao ela!
10 Hmunan nua, upung Musa tek son noan, Ama Lamtua Allah prenta le, ‘Todan mi ina-aman nas.’ Hidim un tek taplaeng pait noan, ‘Eta noan atuli mes lote un ama ka, tamlom ina ka lam, musti hukung tele.’ 11-12 Ama Lamtua Allah tui ela. Mo mi tui kisa, mi tek noan, ‘Eta atuli mes hid son le bel Ama Lamtua Allah sa-saa mesa lam, un ina-aman nas tuka-dabun isi elol kon no, un boel pake sa-saa in bele na, le hulung oen deken, undeng un hid hidi son le bel Ama Lamtua Allah.’ 13 Undeng na, le apin Auk tek mi son noan, mi soleng Ama Lamtua Allah in koma ka, le seda nini atorang balu. Nol muik atorang mamo son, man mi sedas ela.”
Dais daat man puti deng atuli li dalen
(Matius 15:10-20)
14 Hidi kon, Yesus haman atuil didang in se la ngas, le tekas noan, “Tidi mi hngilan nas le hii babanan, halin mi tana. 15 Asa man tama lako el tain dalen, tao hmomos atuli li lo. Mo asa man puti deng atuli li bahan na, man tao hmomos una. 16 [Asii man muik hngila kam, hii babanan!]”*
17 Hidim Yesus nol Un ima-ii las, lakos nang soleng atuli las, le taam lakos se uma mesa. Kon Un ima-ii las keket deng kleta na nahin na. 18-19 Yesus situs noan, “Mi kon tanan lo ke? Un nahin na elia: Asa man atuli li kaan, na banan. Mo asa man in puit deng atuli lia ka, man banan lo. Asa man kit kaan na, tama lako kit tain, hidim puti pait. (Yesus in teka na nahin na elia; atuli boel kaa saa tuun. Muik in kaing lo).
20 Asa man puti deng atuli li dalen na ka, man tao hmomos una, didiin Ama Lamtua Allah kon nikis una. 21 Ta muik dais daat mamo putis deng atuli li dalen nia! Tuladang el: nangan dadaat, laok kula nol bihata tam biklobe molota oen saap lo bii, nako, keo atuli, 22 kom naseke, nonga, daek dadaat, nole-lilung, tahang nal apa lo, idus, kilaꞌ, dehet le tao nahu atuli, koaok, hadat lo, nol bon batu.
23 Totoang in daat ela ngas, man putis deng atuli li dalen. Na man tao didaan una. Ama Lamtua Allah kon nikis una.”
Lamtua Yesus hulung bihata mesa, man atuil Yahudi lo
(Matius 15:21-28)
24 Hidi kon, Yesus nol atuil in muid Una ngas bokas deng maan na, le lakos se kota mesa, ngala Tirus. Nikit oen lakos lius se las kon, oen taam lakos se uma mesa, undeng Yesus kom atuli in taan noan, Un maa ne maan na lo. Mo Un huni nal lo.
25-26 Se maan na, muik bihata mesa man atuil Yahudi lo. Hua un se dale Fenisia, ne propinsi Siria. Nikit un ming Yesus in maa ka kon, un lako nodan Yesus le nulut puting uikjale ka deng un ana bihata la.
27 Mo Yesus soleng dais noan, “Tana-ana ngas musti kaa muna le, halas-sam soleng lisin na bel ngot tas.” [Na nahin in buni. Mo un nahin esa ka noan, Yesus musti hulung Un atulin Yahudi las muna le, halas-sam hulung atuil Yahudi lo kas lolen].
28 Mo blalan bihatang na siut noan, “Baktebes Papa! Mo ngot tas ne mija kloma ka. Tiata oen kon kaa in naih deng tana-ana ngas pingas sa ngas.” [Nahin na noan, oras tana-ana ngas kaa lam, ngot tas kon haup in kaa. Tiata Yesus hulung Un atulin nas, mo Un kon musti ngat atuil didang.]
29 Ming ela kon, Yesus tek noan, “Ela! Maam siut toman son na! Tiata maam pait tia, ta uikjale ka puti deng maam ana ka son.”
30 Tukun nam bihatang na pait. Lako lius se uma kam, un ana ka niin nala. Nol uikjale ka puti baktebes son.
Lamtua Yesus tao banan atuling mes ngengo nol kiu
31 Hidi na kon, Yesus nol atuil in muid Una ngas nang soleng kota Tirus, le laok muid tasi suut tuun deng kota Sidon. Deng na, oen lakos napiut se tubu Galileas. Hidim oen lakos se mana mesa man muik kota hngulu, maan na oen noken ‘Dekapolis’. 32 Se maan na, muik atuli mes ngengo nol kiu. Un tapan nas kil nolan lako bel Yesus. Oen nodan le Yesus nene Un ima ka laok se atuling na bon na, le tao banan una. 33 Kon Yesus nang soleng atuil hut mamo kas, le lako sii nol atuling na. Yesus tao tamang hnanga ka se atuling na hngila kas duas. Hidim Un tao kapen se hnanga ka, le kapas atuling na meen na. 34 Yesus ngada lako el apan nua, le pel hngasa ka bablatas, hidim Un prenta noan, “Efata!”, (nahin na noan, “Hosai tia!”)
35 Yesus prenta ela tuun nam, atuling na hngila ka hosai le ming nala. Nol un meen in kalkait ta kon, alet meman, le aa nala.
36 Hidi kon, oen duas pait lakos se atuil hut mamo kas. Yesus kaing oen noan, “Hii babanan! Mi boel tek atuli las deng Auk in tao banan atuling ni son na deken.” Yesus kaing mumuun ela kon no, oen totoang lakos nahdeh se ola-ola. 37 Atuli-atuil in ming dehet na ngas, herang isi. Hidim oen tek noan, “Muun isi! Atuling ni tao totoang sa-saa lias daid banan. Atuil kiu kas ming nala, nol atuil ngengo kas kon aa nala.”
7:6-7 Yesaya 29:13 7:10 Dehet in Puit deng Dale Mesir 20:12; 21:17; Atorang deng Tulu Agama las 20:9; Dehet Ulang deng Lalan in Nuli 5:16 * 7:16 In dula dais Yunanin esa man blaan dui ka, dul bango 16 ngi lo.