3
Atuil Yahudi las muik hak le sium pusaka deng Ama Lamtua in hida ka kon no, na tao oen le haup boa-blingin lo
Eta ela lam, daid atuil Yahudi man in sunat tam, in ontong ngi saa la? Bet mi nangan noan, atuil Yahudi las haup mamo dui nol banan dui, deng atuil Yahudi lo kas, ta lo? Baktebes! Daid atuil Yahudi kam, muik in ontong se dasi mamo. Laih hmunan na, undeng Ama Lamtua Allah bel atuil Yahudi las osa, le dul Un in Teka-teka ngas nol dohas babanan. Tiata elola? Bet mi nangan noan, Ama Lamtua tao nal muid asa man Un in aa son na lo, undeng muik atuil Yahudi dehe, man parsai Un lo, ta lo? Ela lo! Ta totoang atuil in se apan-kloma kia daid atuil in nole-lilung kon, Ama Lamtua sii man aa in toma ngas tutungus! Nangan, ta dulan ne Buk Niu ka deng Ama Lamtua apa ka noan,
“Muik atuli bel kula noan,
Un nutus dasi las sam lolo lo.
Mo mam oen taan haup noan,
asa man Un in aa ka, meman toma.
Taon elola ko Un nala,
undeng Un aa kam kula lo.”
Mo eta kit daek kula kam, na man tulu langa dui bel totoang atuli li noan, asa man Ama Lamtua in tao ka, meman toma. Eta ela lam, kit le aa elola? Kit le aa noan, Ama Lamtua hukung kita lam, lolo lo ke? (Ta muik atuli deeh aa ela.) Ela loo! Eta Ama Lamtua hukung kita lam, Un kula lo. Ta Un muik hak le hukung totoang in daek kula-sala se apan-kloma ki ngias.
Eta auk in nole-lilung ngi tao Ama Lamtua in muun-tes sa le lapa tapnaeng ngam, tasao le Ama Lamtua hukung auk nabale lia? Eta auk tulu-balang Un in muun-tes sa ela son nam, tasao le Un pres auk in nuli kia, hidim nutus auk dasi li noan, asa man auk in tao na kula kia? Ela deken! Ta eta muid in nangan ela ka lam, mi daek muid atuli li in teka, man noan, “Nang le kit daek daat tas mamo dui, le halin banan nas kon mamo dui pait!” Atuil in aa ela ka, tom in hukung ngam, toma. Mo muik atuli aa le tao didaan auk ngalang ngi noan, auk tui atuli las ela.
Muik atuli mes lo kon man dalen na lolo baktetebes, lole totoang tao kula hidi
Tiata elola? Mi nangan noan kit atuil Yahudi li banan dui deng atuil Yahudi lo ngas se? Ela lo! Ta auk tulu bel mi son noan, atuil Yahudi tam atuil Yahudi lo kon, totoang atuli li kula. 10 Lole dulan son ne Ama Lamtua Buk Niu ka noan,
“Muik atuli in nuil lolo tutungus lo.
Muik mes lo kon!
11 Muik atuli in nangan taan baktetebes deng Ama Lamtua lo.
Muik mes lo kon man nuting le taan Ama Lamtua.
12 Oen totoang sisa son deng lalan in nuil lolo ka.
Hidim, oen muik ambak lo son.
Muik atuli in tulu-balang un dalen banan na lo.
Muik mes lo kon!
13 Oen in aa ka bui hoso,
banansila el niut utu man atuli kali pait ta.
Oen bahan nas suma taan in nole-lilung sii.
Oen dasin in aa puting deng oen bahan nas sa,
banansila el ula la lasong nga.
14 Oen bahan nas suma taan in lote-pisun atuli,
nol dehet dais daat le tao atuli li dalen iil tukun,
lole na man puti deng oen dalen daat ta.
15 Oen lii tatahan in keo atuli lo.
16 Oen laok se ola lam,
oen kom in tao lobo-lau se la,
nol tao atuli li le haup susa bili-ngala.
17 Oen in nuli ka muik in mole-dame lo,
oen nuil taan nini dalen in tetesa lo.
18 Oen keeh nal apan nas lo,
undeng muik in lii tahan Ama Lamtua bubuit lo kon.”
19 Deng in teka-teka nias sam kit tana noan, muik tahan atuli mes lo kon se apan-kloma kia, man toma. Nol kit kon tanan nol langa son noan, totoang in dul ne Buk Niu ka deng Atorang na ngas hai bus atuil Yahudi las, man sium Atorang nas son. 20 Tiata muik atuli mes lo kon, man tek nal noan, “Ama Lamtua noken auk noan, atuil in dalen lolo, lole auk lako-daek muid Un Atorang ngas totoang son.” Undeng Ama Lamtua Atorang ngas man tulu bel noan, kit totoang tao kula saol Una.
Kit musti parsai se Lamtua Yesus le, halas-sam Ama Lamtua Allah noken kit noan, atuil in dalen lolo
21 Nangan taan Ama Lamtua lalan in sai bel kit le halin babanan pait nol Una ka lo deken. Ta kit babanan nol Una, undeng kit in lako-daek muid Un Atorang nga ka lo. Un Atorang nga esa man dul ela, nol Un mee-baah hmunan nuas kon tek ela ne, Ama Lamtua Buk Niu ka. 22 Ama Lamtua Allah noken kit noan, atuil in dalen lolo man babanan nol Una, se dedeng kit in parsai se Yesus Kristus sa. Un huil sila lo, ta Un tao ela bel totoang atuil man in parsai se Yesus sas.
23 Ta totoang atuli li tao kula. Tiata muik atuli mes lo kon man tao apa ka le babanan pait nol Ama Lamtua, undeng oen in tao ka tatai nol asa man Ama Lamtua in koma ka lo. 24 Ela kon no, Ama Lamtua Allah esa man tulu Un dalen banan na, nol nutus noan, kit muik in kula lo son. Un sium kit ela, undeng Yesus Kristus sui nal kit son deng kit in kula-sala ngas.
25-26 Ama Lamtua Allah tulu nal Yesus son, le daid in sui-nahat nol kose soleng kit in kula-sala ngas, le tepat kit in mae ka. Mo kit musti parsai se Una noan, Un man sium kit hukung nga. Tiata, Un nang Un dala ka le baa, halin mate seda kita. Nini ela lam, Ama Lamtua Allah tulu bel noan, asa man Un in nutus son na, toma. Hmunan nu, Un keeh isi, hidim Un huil le nadidingun atuli li in tao kula-sala se hmunan nua ka. Mo eta Un hukung atuil in kula-sala ngas lo kam, Un in dake ka lolo lo. Tiata, Un sai lalan le nang Yesus Kristus halin tom in hukung undeng kit in kula-sala ngias. Halas nia, Un tulu bel atuli li totoang noan, Un lako-daek in banan na napiut. Hidim totoang atuil in kula-sala man parsai se Yesus sas, Un nutus le noken oen noan, atuil in dalen lolo.
27 Tiata elola? Bet mi nangan noan, mi boel bahan tuan, undeng Ama Lamtua sium mi son, ta lo? Tam mi le tulu Atorang mesa, man tao mi le babanan nol Ama Lamtua la? Mi bali le Ama Lamtua sium mia, undeng mi in daek dais banan muid Atorang nga ka le? Loo! Ta Ama Lamtua Allah sium kita, undeng kit in parsai se Yesus sa. Na sii!
28 Undeng na le halas ni kit taan son noan: atuli li haup in babanan nol Ama Lamtua, undeng oen in tao muid Un Atorang nga ka sii lo, molam undeng oen in parsai se Una ka.
29 Elam auk le keket elia: Ama Lamtua Allah suma sium atuil Yahudi las siis se? Tamlom Un sium atuil Yahudi lo kas kon na? In toma ka, Un sium oen totoang.
30 Ta Ama Lamtua Allah na mo suma mes sii. Nol suma muik lalan mes sii man Un simun le kit atuli li haup in babanan pait nol Una. Na undeng kit in parsai se Kristus sa. Lalan na ka, taung atuil Yahudi nol atuil Yahudi lo kas kon.
31 Tiata auk le keket elia: eta kit parsai se Kristus sam, na kose soleng Ama Lamtua Atorang ngas se? Loo! Ta kit in parsai se Kristus sa, man tao Un Atorang ngas le daid inu.
3:4 Buk in Naka-nahalit 51:4 3:12 Buk in Naka-nahalit 14:1-3; 53:1-3 3:13 Buk in Naka-nahalit 5:10; 140:4 3:14 Buk in Naka-nahalit 10:7 3:17 Yesaya 59:7-8 3:18 Buk in Naka-nahalit 36:2 3:20 Buk in Naka-nahalit 143:2; Galatia 2:16 3:22 Galatia 2:16 3:30 Dehet Ulang deng Lalan in Nuli 6:4; Galatia 3:20