3
U katunun kui tere Sunahan
Kaba a ma tsi hahatoulana, alia u ma antunan ranga uai i tamilimiu te mar ranga uagu lia turu katun te kukutier u Namnamei tere Sunahan. Alia u ranga u i tamilimiu te tatei ranga uagu lia turu katun te ka las mer u hakatsina i puta. Alimiu u ka meiam a tsitabubun niatei puku tara markato tere Sunahan. Alimiu u heremi a ma tsi goama ba te here noa has ramien. A tahol e hasus tune iena a tsi goama i tanen ba te ma hanoue neien a kannou te tame ier. Ne kato has uana i iesana, alia u hatuts merai limiu u hihatuts u tarare tere Sunahan. Alimiu u ma antunan atei silemi a mouna u ranga tere Sunahan ba te ma antuna noa hasmi i romana. Taraha, alimiu e here noemi u katun te ka las mer u hakatsina i puta. Alimiu e hiao-omimiu ba te hiangenngena hasmiu. A markato teka e haruto nena alimiu e ka puta mia turu ngilina peisa i puta ba te kato heremi u katun te ma atei sileri a Tsunono. Tara poata a toa i tamilimiu e poiena, “Alia e ka uagu tere Pol” na tabi e poiena, “Alia e ka uagu tere Apolos”, alimiu e kato heremi a katun tununa i puta, tsime? Aa.
E Apolos nonei a katun pan? E moa. Na lia e Pol a katun pan? E moa has. Alam u katunun kui tun tere Sunahan tu hatuts rilimiu te go hamana uam limiu i tanen. A man toa toa i tamulam e katoem a toukui te hala rilam e Sunahan. Alimiu e heremi a kui tere Sunahan. Alia u na rarare mami u ranga tere Sunahan i tamilimiu ba te here nei alia u na kilata latu. Na i murinen e Apolos e hatuts lel rilimiu a man ka tere Sunahan ba te here lel hase nei e na lebei a kannou. Kaba e Sunahan lasi a toa te taguhu rio limiu te go hamana haniga susul uam limiu, te mar hatagala has mena neien a kannou ba te pusuku hanigana. A katun te mamuma e ma pan nei, na katun te murimurima e ma pan has nei. E Sunahan lasi a toa te panina, taraha nonei te taguhena a mamana ka ba te pan haniga susuluna. Nori u katun teka e hiapupopor. E Sunahan e palis haniga rano lam a man toa toa popona tara toukui tu kati lam. Alam u katunun kukui-gono bei e Sunahan.
Alimiu e here hasemi a luma tere Sunahan. 10 E Sunahan e halei lia a nitagala te go kato meni lia a toukui tara katunun kui a niga tara luma, na lia u haka hakapi u simel pos tara luma. Na tana katun te kuiena a luma i ieluna u simel pos. Na man toa toa man katun e tatei tara kap haniga ner te mar kui mena rien a luma i ieluren. 11 Taraha, e Sunahan e haka hakapi e Iesu Kristo peisa nonei u simel pos te gumna a luma. E moa ta tan ta ka te tatei soatena a luma. 12 A barebana e tatei kuieri u luma i taren a goul tsi a silva nu hatu u niga, nu timba na roein luma nu uotoho. Na ra gi tara haniga te gi mar kui meni ra u luma turu namnamei i tarara. 13 Taraha, turu Lan Pan tere Kristo, a toukui turu katun hoboto e haruto naria romana turu ualesala. U tula te hapirake nou a toukui turu katun hoboto ba te haruto nena te ga niga uen tsi e moa. 14 Na katun te hamana uana tere Kristo ba te lu hanige iena a markato tere Sunahan ba toukui i tanen te katosabena, nonei e lue nou a hamatana. 15 Kaba a toukui te ma katosabe noi e kato uana tara luma te ats hakapana. A toukui tara katun teka e taia nou, kaba nonei peisa te katosabe nou ba te here noi a katun te lu ba naria turu tula.
16 Alimiu e ma atei silemi te here mena milimiu a luman lotu tere Sunahan? U Namnamei tere Sunahan e kana i gusumilimiu. 17 Te kato homiena a toa katun a luman lotu tere Sunahan, be Sunahan te kato homi hase noen. A luman lotu tere Sunahan e moa ta ka ta omi i tanen, na limiu a luman lotu i tanen.
18 Alimiu go ma gamoemi a peisamiu. Te poiena a toa i tamilimiu nonei e atei koruna tara markatona i puta, nonei e tatei kato here nanei a peisanen a katun te ngöeri a tutu, ba nonei te toan luena a niatei hamana. 19 Taraha, a niateina i han i puta teka e tutuna i matane Sunahan. U Buk u Goagono e poe hasena, “E Sunahan e kato homi mera nei u katun u atei u niatei pouts i taren.” 20 Nu Buk u Goagono e poe hasena, “A Tsunono e atei silena u hakats turu katun u atei a ka pinopino.” 21-22 Ne moa ta toa te ga tatei solosei u katun tun. Alam na mamana ka e ka hoboto uam i tamilimiu — alia e Pol ne Apolos ne Pita na han i puta teka na nitoatoa na tou mate na poata i romana na poata has i murimuri. A man ka hoboto teka e ka uar i tamilimiu. 23 Na limiu e ka has uamiu tere Kristo, ne Kristo e ka has uana tere Sunahan.