4
U aposol tere Kristo
Alimiu go atei sile iam alam u katunun kui tere Kristo, ne Sunahan e haka rilam u katunun pepeito te go hahatei meni lam u ranga i tanen te mous i manasa. A toa lo tara katunun pepeito e kato uana teka: nonei e go pepeito kap hanigein a toukui i tanen. Na lia? Alia e ma hakats hapara nagi te poe mena milimiu alia e kato hanigagu tsi e moa. Alia e ma hakats hapara nagi te mar hakats uana a tana katun. Na lia e ma tatei ona pouts hasegi a peisar. Alia e ma hakats sabe nagi ta toa ta ka ta omi tu kati lia, kaba a ka teka e ma haruto nanei te go moa meni lia ta ka ta omi. A Tsunono nonei te tsimou peise nolia. Na limiu go ma ona boroboremi a katun i mam tara poatan tsimou. Poata te la nama romana a Tsunono, ba nonei te tsimou hamatskö nou. A man ka te mousuna turu kuhil nonei e hakei noen turu ualesala, ba te haruto has nanou u hakats turu katun. Be Sunahan te hala ranoi u katun hoboto u rangan haniga i taren.
A ma tsi hahatoulana, u ranga teka te kato begu lei lia limiu e hatei nena e Apolos na lia. Alimiu go rute iam a markato i tamulam ba te kukute hasemiu u Buk u Goagono. Alimiu go ma soloseiemi a toa ba te omiemiu a tabi. E moa. Esi te haka rio limiu ba te pan nemiu a tabi? E moa. E Sunahan te hala rilimiu a man ka hoboto te ka memi limiu. Na limiu go ma ranga seseimi ba te poemiu alimiu peisa a mouna a man ka te ka memi limiu. E moa.
Turu hakats tun alimiu e poemiu, “Alam e ka hakapa mem a man ka tere Sunahan. Alam e ma ngil lelemi ta ka.” Alimiu e poemiu alimiu e heremi u king tara nipepeito tere Sunahan ba te mam mia i tamulam. Alia e ngilegu alimiu go king hamana iam, ba lam te tatei tsunono hoboto gono mera molimiu. E here nei e Sunahan e haka ria lam u aposol i murimuri koru, ba te heremi u katun ti hopu kap meri te gi mate uen. Alam e heremi a kan hiharuto te haruto naria turu katun na turu angelo has. 10 Alam e heremi u katun u tutu te hengo mena milam e Kristo, kaba e noahasina alimiu u katun u atei tere Kristo. Alam e ma tagalami, kaba e noahasina alimiu e tagala korumiu. A barebana e omi rario lam ba te hapan rario limiu. 11 I romana noa has alam e besum ne maka hasim. U hasobu i tamulam e omina. Nu katun e muku rario lam. Na lam e hula lam ba te moam ta luma. 12 Alam e kui hatagala silem a monin kannou i tamulam. Na poata te ranga homi ria u katun i tamulam, ba lam te ranga haniga mia i taren. Na te kato homi ria u katun i tamulam, ba lam te ma raharahami. 13 Na poata te tuts sil rarien lam, ba lam te ranga hatami mia i taren. Kaba a barebana e kato here noa has rari lam a bita na ka te ba ner.
14 Alia e ma mar koloto uagi teka te go hamatsingolo merai limiu. E moa. Alia e mar ranga uagu teka te go hatuts here merai limiu a ma tsomi i tar. 15 Noahasina te ka memia limiu a para koru a katun te tatei hatuts rari limiu e Kristo, alimiu go hakats pouts neiam alia puku a toa tamamilimiu. Taraha, alia u butu herei a tamamilimiu tara poata tu rarareia lia u Bulungana u Niga ba te taguhu rago limiu te go hamana uam limiu tere Iesu Kristo. 16 Na lia e ranga hatatagi uagu i tamilimiu, alimiu go kukutie iam a markato i tar. 17 Na lia e hala menagi e Timoti i tamilimiu. Nonei e here nei a pien a tsomi i tar te hamana gono meno lia tara Tsunono ba te tara kap hanige iena a toukui tara Tsunono. Nonei e hatei lel ranoi limiu a markato i tar te kukute mena gilia e Kristo, te hatuts has nagia lia tara pal barebana hoboto tere Kristo tara mamana han.
18 A palabi i tamilimiu e hipusur ba te poier alia e ma tatei na hamatskö ragi limiu. 19 Kaba alia e la boroboro uagou i tamilimiu te ga ngil u a Tsunono. Ba lia te na tara peisa gou te ka meria nori u katun u hihipus a nitagala te popona turu ranga i taren. 20 Taraha, a mouna a Nipepeito tere Sunahan e ma ranga tun nei. E moa. E butu mena a nitagala. 21 Alimiu e ngilemiu aha? Alia go la sil i tamilimiu te go na hahuna merai limiu, tsi te go na ngil merai limiu ba te tami gia i tamilimiu?