7
U hihatutsina tara hitöl
Alia e ranga palis talegu u harangata tu koloto mena mumei limiu i tar.
E nigana te raman tölo menei a tson a tahol. Kaba a para koru a katun i romana e katoer a markato tara tsikolo. E mar kato uana teka ba man toa man tson hoboto te tatei hitöl mer a man tahol i taren, na man toa man tahol hoboto te tatei hitöl has mer a man tson i taren. U mun tahol e gi haniga hoboto te gi soho gono uen. A markato teka e nigana turu mun tahol. A tson e teiena a tuanreina tahol i tanen. Kaba tahol e moa. Na tahol e tei hasena a tuanreina tson i tanen. Kaba tson e moa. U mun tahol, te haniga mia limiu ba limiu te gamon hiapepeits namiu a tuanreimilimiu te go tatei singo hatagala uam limiu tere Sunahan, ba te nigana. Kaba e moa te go lehana uen. Alimiu go soho gono pouts lel iam. Taraha, alimiu e namos ka puta mia turu ngil turu tuanrei be Satan te amus rano limiu.
Alia e ma tagala korugi te go hiapepeits mena milimiu a tuanreimilimiu, kaba alimiu e tatei kato mena mien turu ngil i tamilimiu. Alia e tatei ngilegu alimiu hoboto e go here milia. Kaba a man toa toa i tarara hoboto e ka mer a man nitagala te hala rien e Sunahan. A palabi e kato hanigar te gi kaka puku uen, na palabi e kato haniga hasir te gi hitöl uen.
Alia e ranga tala uagu i tamilimiu u katun te kaka pukumiu nu amoba. E niga noa hasina te ka pepeisa here mia limiu alia. Kaba te ma antunan tagala namia limiu a tuanreimilimiu, ba limiu te hitölmiu. E ma omi nei te hitöl uami limiu. Kaba e omina te ka puta mia limiu turu ngil u tagala i tuanreimilimiu.
10 Alia e hala menagi u ranga u tagala teka i tamilimiu u katun u hitöl. E ma ranga uanei i tar. E lama tara Tsunono. A tahol e go ma tatei tapurese bani a tson i tanen. 11 Kaba te la ba nanen, nonei e ma tatei töle nei a tana tson. Tsi te ngil nen, nonei e na tatei lu poutsena a tson i tanen. Na tson e go ma tatei tapurese ba hasni a tahol i tanen.
12 A Tsunono e ma ranga hatagalani a ka teka, kaba alia peisa te ranga nagia a ka teka i tamilimiu a palabi: te hahamanana a toa tahol kaba e hanigana te go ka gono menien a tson i tanen te hamanana, ba tson teka e ma tatei tapurese ba nane ien. 13 Na te hahamanana a toa tson kaba e hanigana te go ka gono menien a tahol i tanen te hamanana, ba tahol e ma tatei tapurese ba has nane ien. 14 Taraha, te hamanana a toa tahol ba te ka mena a tson te hahamanana, be Sunahan te haka hanige iena a tson teka. Na te hamanana a toa tson ba te ka mena a tahol te hahamanana, be Sunahan te haka haniga hasena a tahol. Be Sunahan te haka haniga has rena a hinpien i taren. Sanena te moa, ba galapien i taren te hereri u tematan. 15 Kaba esi a toa turu mun tahol te hahamanana ba te ngilin tapurese ba nena a hitöl, ba nonei te tatei katoe nen. Na tabi i tanen te hamanana e ma tatei rama koru nanei te ga tapurese uen tara hitöl. Kaba e Sunahan e ngö sil rilimiu u mun tahol te go ka hoboto haniga uam limiu. 16 Alö a tahol te hamanam, alö toum te taguhe mou a tson i tamulö te hahamanana, ba nonei toum te habirits uana romana tere Sunahan. Na lö a tson te hamanam, alö toum te taguhe mou a tahol i tamulö te hahamanana, ba nonei toum te habirits has uana romana tere Sunahan.
Alimiu go mar ka uam te ngö merai limiu e Sunahan
17 Alimiu a man toa toa e go mar kaka uam popona tara nitagala te hala rilimiu a Tsunono, ba te mar ka uamiu tu ka uam limiu tara poata te ngö ria limiu e Sunahan. Nonei teka te mar hatuts mera gilia a barebana hoboto tere Sunahan. 18 Hena, esi i tamilimiu te hapö hakapein a hatoatongo tere Sunahan i pikpikönen tara poata te ngöe ien e Sunahan, ba nonei te ma matsingolo mene ien ba te hamouse nen. E moa. Na esi i tamilimiu te ma hapö noani a hatoatongo tere Sunahan i pikpikönen tara poata te ngöe ien e Sunahan, ba nonei te ma torohanan hapö nane ien i romana. 19 Taraha, e ma ka kapan koru nei te ka mera ra a hatoatongo tere Sunahan tsi e moa. A ka lasi te pan koruna nonei te hengo haniga mena rei ra u ranga tere Sunahan. 20 Alimiu hoboto e tatei kaka mia tara tou kaka tu ka mia limiu tara poata te ngö ria limiu e Sunahan. 21 Hena, alö a katunun kukui puku tara poata te ngöeia lö e Sunahan? E noahasina. Kaba te ka memia lö a maroro te go tapurese u lö, ba lö te tapuresem. 22 A katunun kukui puku te ngöena a Tsunono e here nei a katun te tapurese hakapa i matana Tsunono. Na katun te ma katunun kukui pukui tara poata te ngöe ien e Sunahan e here tale nei a katunun kukui puku tere Kristo. 23 E Sunahan e sakahis rilimiu a hihol pan. Ba limiu te ma tatei katunun kukui puku uami tara katun tun. 24 Na ma tsi hahatoulana, a man toa toa hoboto i tamilimiu e tatei kaka mia tara tou kaka tu ka mia limiu tara poata te ngö ria limiu e Sunahan, ba limiu te ka uamiu tere Sunahan.
U hihatutsuna turu katun u tabuna hitöl nu amoba.
25 Alia e moa tu ranga tu tagala tara Tsunono te hatei nena u katun u tabuna hitöl. Kaba a Tsunono e tatagi nano lia ba te hamane nolia. Na lia e hatei ragi limiu u hakats i tar.
26 Nonei a poata a omi teka, ba lia te poiegu e nigana te ka uanou a tson te ka uanen i romana. 27 Alö e ka mem a tahol? Bara. Alö e ma tatei la ba namien. Tsi alö e kaka pukum? Bara. Alö e ma tatei sakiemi ta tahol. 28 Kaba te go hitölia lö, alö e ma kato homimi. Na te ga hitölia a kukubei, nonei e ma kato homi has nei. Kaba u mun tahol e ka meriou u tori-tiama tara han i puta i romana, na lia e ma ngilegi te ga butu u a man nomi teka i tamilimiu.
29 A ma tsi hahatoulana, u ranga i tar e mouna uana teka: a poata i tarara i puta e makmakumuna. Ne moa ta ka te ga tatei hatu kap ba ria limiu turu ngil tere Sunahan. Hena, a katun a hitöl e tatei hakats koru nena a toukui tara Tsunono te mar hakats has uana a katun a tabuna hitöl. 30 Na katun te tabena e ga kato here nai a peisanen a katun te sasalana. Na katun te sasalana e ga kato here nai a peisanen a katun te ma sasala nei. Na katun a holhol ka e ga kato here nai a peisanen a katun te ma ka menei ta ka. 31 Na katun te katoe nei a toukui i tanen a man kana i puta, nonei e ga herei a katun te ma pile hakarapoto nanei a man kana i puta. Taraha, a markato tara han i puta teka e sukusukun taia nou.
32 Alia e mar ranga uagu teka taraha, alia e ma ngilegi te go hakats hapara mena milimiu a man ka. A katun a tabuna hitöl e hakats koru nena a toukui tara Tsunono, taraha nonei e ngilin hasasalena a Tsunono. 33 Na katun a hitöl e hakats koru nena a man kana i puta, taraha nonei e ngilin hasasalena a tahol i tanen. 34 U hakats i tanen e kana tara huol a ka. Ne kato has uana i iesana tara tahol. A tahol te ma hitöl nei na tahol a kukubei e hakats koru nena a toukui tara Tsunono, taraha nonei e ngilena a peisanen nu namnamei i tanen e ga nigaia i matana Tsunono. Na tahol a hitöl e hakats koru nena a man kana i puta, taraha nonei e ngilin hasasalena a tson i tanen.
35 Alia e ranga uagu teka taraha, alia e ngilin taguhu rago limiu. Alia e ma hapiu ragi limiu. E moa. Alia e ngil lasegu alimiu go katoe iam a ka te nigana, ba peisamilimiu hoboto te ka nitoa uana tara Tsunono.
36 Te hapous kap naia a tson na tahol, a tson e ma tatei kato homi nei. Na te tagala koruna u ngil tara tson, ba nonei te tatei katoena a ka te ngile nen ba te tölena a tahol. A ka teka e ma omi nei. 37 Kaba te ma kukutie neia a tson u ngil tara tana katun kaba nonei e lu hakapi u hakats i tanen te go ma hitöl menien a tahol i tanen, nonei e kato hanigana. Te haka pute iena a tson u ngil i peisanen ba te hakats hakarapoto nena te go ma hitöl uaien, e nigana. 38 Te kato uanen teka ba tson te tol/ena a tahol i tanen e kato hanigana, na tson te ma hitöl nei e kato haniga balana.
39 A tahol e hikits mena tson i tanen tara poata te toatoana a tson i tanen. Kaba te ga mate u a tson i tanen, ba tahol te tatei hitöl mena tana tson te ga ngil uaien. Kaba nonei e ga hitöl mei a tson te hamanana. 40 Kaba nonei a tahol teka e sasala bala has nou te go kaka puku noa uen. Nonei teka te mar hakats uagu lia, na lia e poiegu u Namnamei tere Sunahan e haniga hasina.