2 JON
A kalanloun hahuol te kolotein e Jon
1
1-2 Alia e Jon a tson a kapan i tamilimiu. Alia e koloto menagi a kalanloun teka i tamulö a tahol te hopu kapin e Sunahan na tara galapien has i tamulö. Alia nu katun hoboto te atei silem u hihatuts hamana e ngil hamana koru ramo limiu, taraha u ranga u mana e ka nitoana i torirara. E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Pien Tson i tanen e tatei tatagi rario ra ba te taguhu rario ra ba te hala rari ra a masalohana. U ranga i taren e manana na nori e ngil rario ra.
U mana nu ngilngil
Alia e sasala koru megu te sabe mena gilia te kukute menari a palabir a galapien i tamulö u ranga u mana te hatei has rira e Tamarara e Sunahan. Alia e ma koloto menagi u ranga u tsimus i tamulö. E moa. Alia e kolotegu u ranga ti lui ra i mam noa te poiena ara a pal barebana tere Iesu e gi hiangilngil. Te gi ngil korueia ra e Sunahan, ba ra te hengo haniga hase rou u ranga i tanen. Nu ranga i tanen e hatei rira i mam noa ara gi hiangilngil. A para a katun a gamogamo te hula la ria tara mamana han e holis ner te butun katun hamana u e Iesu Kristo. Na nonei a katun te omiena e Kristo e mar kato has uana teka, nonei a katununa turu gamo. Alimiu go hanei iam. Alimiu go ma hapolasemi nonei a ka a niga ti kui hatagala sili ra. Alimiu go kato hiton sile iam te go lu mena milimiu a ka a onoto te hopu kap beri e Sunahan alimiu. A katun te poiena u hihatuts tere Kristo e ma antuna nei ba te kato sil hasena u tana u hihatuts, e Sunahan e ma ka neia i torina katun teka. Kaba a katun te kukute hitonena u hihatuts tere Kristo e ka uana tere Tamarara mera Pien Tson i tanen. 10 Te mi katsin hatuts rana a toa katun alimiu u ranga te halhalina turu hihatuts tere Kristo, ba limiu te ma lu mena mien i luma i tamilimiu ba limiu te ma ranga hatami has uami i tanen. 11 Te ranga hatami uamoa limiu i tanen, e here nei alimiu e taguhe moen tara toukui a omi i tanen.
U kapakapana u ranga
12 Alia e ngilin hateie gilö u ranga u para, kaba alia e raman koloto tun nagien tara kalanloun. Alia e ngilin na taregu a matamulö ba te ranga gono mego lö, ba ra te toan sasala nitoara. 13 A galapien tere toulamulö, nonei te hopu kapin e Sunahan, e hatsomi nario lö. Nonei talasi.
 
Alia e Jon