ROM
A kalanloun te koloto meni e Pol turu Kristenir i Rom
1
Alia e Pol, a katunun kui tere Iesu Kristo, na lia a aposol. E Sunahan e hopu kap nio lia ne ngö sili lia te go na hahatei meni lia u Bulungana u Niga i tanen.
2-3 Alia e kolotsegu a kalanloun teka ba te hatei negu u Bulungana u Niga tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, a Pien tere Sunahan. E Sunahan e ranga hamana noa has i iomin te ga hala merien ra u Bulungana u Niga teka. Nonei e hatei nien turu ranga turu propet i tanen turu Buk u Goagono. E Iesu i poseia tara pala tere King Devit. Ne Sunahan e hatei hasin e Iesu nonei a Pien a Goagono i tanen te hatakei pouts menien tara tou mate tara nitagala pan i tanen. E Iesu Kristo e hala rilam a nitagala te go aposol u lam i tanen ba lam te hatei namien turu hun katun hoboto te gi hamana uen i tanen ba te hengo hanige ren. Nu ranga teka e la has uana i tamilimiu u katun te ngö silri e Sunahan te go katun uam limiu tere Kristo.
Te markato uanen teka ba lia te koloto uagu i tamilimiu hoboto a ma tsomi tere Sunahan te ka mia tara taun i Rom. E Sunahan e ngö sil rilimiu te go katun uam limiu i tanen pepeisa.
Ne Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Tsunono e tatei tatagi raroi limiu ne tatei hala has raroi limiu a masalohana.
E Pol e haniga u tere Sunahan
Alia e hatei mam rego limiu alia e haniga uagu tere Sunahan te singo uagu lia i tanen tara solone Iesu Kristo. Alia e hakats rago limiu ba te haniga uagu tere Sunahan, taraha a barebana hoboto e hengo ner te hamana uami limiu. A peisar hoboto e tagala silena a toukui tere Sunahan ba lia te rarare lanegu u Bulungana u Niga tara Pien i tanen. Ne Sunahan e atei silena te roron singo sil bera gilia limiu tara mamana poata te singo gia lia. 10 Alia e singo silegu tere Sunahan te go sabe menien a maroro i tar ba lia te his uagou i tamilimiu. 11 Taraha, alia e ngil koruegu te go tara merai limiu ba te hala ragi limiu a ka a niga turu Namnamei u Goagono ba te hatagalena a nihamana i tamilimiu. 12 U ranga i tar e mouna uana teka: alia e ngilegu u nihamana i tarara e ga hiatagtagala ba ra te hihitaguhi mera a nisasala.
13 A ma tsi hahatoulana, alia e hatei rago limiu, tara para a poata alia u ngil korui te go na tara merai limiu, kaba lia e ma antuna noagi. Alia e ngilegu a barebana i gusumilimiu e gi hamani u raranga i tar, ti mar hamana has u u palair u katun te halhal ria turu Jiu. 14 E Iesu e hale mei lia u ranga u tagala te go na rarare lania lia tara mamana hei katun hoboto — a tei Grik nu katunur i gusuna latu, u katun te ka mer a niatei nu katun has u tutu. 15 Na lia e ngil koruegu te go rarare has meni lia u Bulungana u Niga i tamilimiu te ka mia i Rom.
U Bulungana u Niga e ka mena a nitagala
16 Alia e ma matsingolo megi u Bulungana u Niga. E moa. E Sunahan e hale neien a nitagala te go lu pouts merien u katun hoboto te hamane ren — e la mam uana turu Jiu, ba te la has uana turu katun te ma Jiuri. 17 Taraha, u Bulungana u Niga e haruto nena te mar kato hamatskö mera nei e Sunahan u katun i matanen: poata te hamana uaren i tanen be Sunahan te kato hamatskö ranen, ba ka teka e taguhu ranen ba nori te hamana haniga lel ria i tanen, ba te kato talasina. Ti mar koloto has menien turu Buk u Goagono: “A katun te hamanana ba te toan matsköna i matane Sunahan, a katun teka te toatoa nou.”
A barebanar i puta e kato homir
18 E Sunahan i Kolö e haruto nena nonei e raharaha rena u katun hoboto te kato homir, u katun te hatu ner u ranga u mana turu markato u omi i taren, be Sunahan te hahuna ranoen. 19 Taraha, e Sunahan e haruto rane ien a mamana ka a para i tanen, a man ka te antunan atei siler u katun. 20 A katun e ma antunan tare nei e Sunahan, kaba tara poata te habuteia e Sunahan a mamana ka te noana i romana, u katun i atei sil a markato tere Sunahan na nitagala i tanen te ka nitoana. A man ka te habuti e Sunahan e haruto halesalena a ka teka, bu katun te ma tatei poieri nori e ma atei neri e Sunahan. E moa. 21 Nori e atei naren, kaba nori e ma hapan hapopo narien tara nikapan i tanen, na nori e ma haniga has uari i tanen. Nori e hakats papalar, bu hakats u tutu i taren te kuhil koruna. 22 Nori e poier, “Alam e ka mem a niatei,” kaba nori e butun tutu koru noa hasir. 23 Nori e ma hatsunoneri e Sunahan a kapan te ka nitoana. E moa. Nori e hatsunono laser u keisa tara ka te tatei matena: a katun na apena na poum na muki na kukutsi.
24 Te mar kato uaren teka be Sunahan te toa rongaronga ba ranen ba nori te kato homi koru mer te ngil uana a toriren, ba nori e hiakatokato homi ner a peisaren. 25 Taraha, nori e tori-tsuga ba ner a man ka te hatei hamana nena e Sunahan ba nori te hamaner u gamo. Nori e hatsunoner a man ka te habuti e Sunahan, ba nori te tori-tsuga tsipon ner e Sunahan te habuti a mamana ka, nonei te gi solo sei nitoa nira! U mana.
26 Be Sunahan e toa rongaronga ba raten turu ngil u omi i taren. A tohaliou e rama ner a markato tara hitöl ba te hiahahaloku poutsur. 27 Na pal tson e kato has uar i iesana. Nori e rama has ner a markato tara hitöl ba te hiatsikotsikolo pouts hasir. A tson e loku pouts hasena a tana tson, ba nori hoboto te luer a nihahuna i peisaren te matsköna tara markato teka.
28 Nori e raman hakats ner e Sunahan ne raman haniga hase ren, ba nonei e toa rongaronga ranen te gi hakats homi noa has uen na te gi kato homi noa has uen. 29 Ba nori e saputu mer a mamana markato a omi: nori u katun u gulgulka, na nori e hihiomi ria tara taina katun, ba toriren te omor hasena a tai. Nori e hiatatungur ba te hipulir. Nori e gamor ba te hakats homir ba te tuts sil has rer a palabir u katun. 30 Nori e ranga homi ner a tana katun. Nori e omier e Sunahan. Nori e ma hapaneri ta katun, kaba nori e hipusur ba te ranga sesei ria i peisaren pouts. Nori e roron hakats ner a man maroro a man tsimus te gi kato homi uen. Nori e hipus ner u tamaren nu tsinaren. 31 Nori e hakats papala lasir, ba te ma kukutieri u ranga pouts i taren. Na nori e ma ngileri ne ma tatagi has neri a tana katun. 32 E Sunahan e haka hakapei a lo te poiena u katun te mar kato homi uar teka e Sunahan e ga kato hamate ren. Nori e atei siler a ka teka, kaba nori e kato homi noa hasir, ba te taguhu has rer a palai te gi kato has uen i iesana.