11
E Sunahan e tatagi rena u Israel
Na lia e rangata rago limiu, e Sunahan e tori-tsugar a barebana i tanen u Jiu? E moa koru. Alia has a toun Israel. E Abraham e tubur, na lia a pala tere Bentsamin. E Sunahan e ma tori-tsugari a barebana i tanen u Jiu. Nonei e hopu kap rio lam i mam noa. Alimiu e atei silemiu u ranga turu Buk u Goagono tara poata te ranga meia e Ilaitsa e Sunahan. Nonei e rangein u Israel me poiena, “O Tsunono, nori i atung hamatir u propet i tamulö ba te rure ier a man makumun hats i tamulö. Alia a tsi toa puku lasi te kagu, na nori e ngilin atung hamate hase rio lia.” Ne Sunahan e ranga palis e Ilaitsa me poiena, “E moa. A 7000 tara katun i tar e kar te ma hatsunoneri a keisa a liliahanei e Beal. Alia e taguhu ragen.” Ne kato has uana i iesana i romana. A tsi pal katun te hopu kapin e Sunahan e ka noana, taraha nonei e tatagi ranen. Nonei e ma hopu kap merien ti kato haniga uen. E moa. Nonei e hopu kap rien, taraha nonei e roron tatagi rena u katun. Te ga roron hakats las nia e Sunahan a ka te katoer u katun ba te toan hopu kap ranen, ba te mastei tatagi ranen.
Nu Israel i lagi sakesake ta maroro te ga haniga merien e Sunahan. A ma tsi toa lasi a ma tsi katun ti sabe a ka teka, u katun te hopu kapir e Sunahan. Na tana pala hoboto turu Jiu e baku-kits korur. Ti koloto has menien turu Buk u Goagono:
“E Sunahan e kato here rane ien a katun te topina. I manasa na te noana i romana a mataren e ma tara hamana nei na talingaren e ma hengo hamana has nei.” Ne Devit a King e poe hasi i manasa,
“Poata te katoe rien a kannou te ngil korue ren, ba lö te kato homi mera mien a kannou, te kato uana a tanga na a kiou te hatongo kap nena a poum a hie.
Alö go hahuna ren.
10 Alö go hakuhil u hakats i taren ba te hereri a katun a matakiau.
Alö go hala nitoa rien u kamits ba te hereri a katun a murinen te tapeko mena a ka a tiama.”
11 Na lia e rangata rago limiu, u Jiu i tutu ba te rus ba nitoa ner e Sunahan? E moa koru! E manana, e Sunahan e taguhu rena u katun te halhal ria turu Jiu, taraha u Jiu i kato homi. Nonei e kato u teka te go kato hahiomi meri u Jiu. 12 Na poata ti kato homiia u Jiu, be Sunahan e hanige ieto te go kato hasasala merien a palabir a pal katun i puta. Te kato uanen teka, be Sunahan te hala nanou a nisasala pan koru tara poata te onoto noa romana u hihase turu Jiu te hamanar.
E Sunahan e lu pouts rena u katun te halhal ria turu Jiu
13 Na lia e ranga tala gia i tamilimiu u katun te halhal ria turu Jiu. Alia a aposol te hala mena lei e Sunahan i tamilimiu u katun te ma Jiuri, ba lia te hatei ragi u katun te ngil mena gilia a toukui i tar. 14 Alia e kato silegu te gi hiomi u u barebana i tar, ba te habirits pouts menari u hakats i taren tere Sunahan be Sunahan te lu pouts ranou a palabi i taren. 15 Poata te rama ria e Sunahan u Jiu, nonei e aroho u tara palabir u katun hoboto i puta ba te kapiena ranen. Kaba tara poata te lu pouts ranoen u Jiu, ba nori te here koru roi u katun ti mate ba te toatoa poutsur.
16 Te hala neria a hamuna tutun tere Sunahan, e here nei e Sunahan e teiena u huhua hoboto. Na te nigana u poloso turu roei, bu kala i tanen te niga hasir. Ne kato has uana i iesana turu Jiu. U tuburen i manasa i pala u tere Sunahan, na nori has e pala uariou tere Sunahan.
17 U Jiu e hereri u roein olip u niga, na limiu u katun te ma Jiumi e heremi u roein olip u hie. E Sunahan e peko ban a palabina a kala turu roei u niga, ba nonei e hasopena a man kala turu roei u hie tara makum i taren. Na limiu u katun te ma Jiumi e luemiu a man ka man niga turu Jiu i manasa. 18 Na limiu go ma omi rami nori a pala ti peko ba here rai u kalan roei. Alimiu e go ma poemi alimiu e niga bala talamiu. Alimiu e heremi u kala tun lasi. Alimiu e ma halangemi u tuanreinu roei. E moa. U tuanreinu roei te halanga rano limiu.
19 Kaba limiu e poe toume mou, “Aa, kaba u kala i peko bar te gi katoei a makum i tamulam.” 20 E manana. Nori i peko bar ti ma hamana uaien. Na limiu e kamiu, taraha alimiu e hamanamiu. Kaba limiu go ma hakats nemi a ka teka ba te poemiu alimiu e niga balamiu. E moa. Alimiu go matout iam. 21 Taraha, e Sunahan e lu ban a palabina u kala turu roei u niga, na nonei e lu ba has rano limiu te mar kato uamou limiu ti kato uen. 22 E Sunahan e tatagi rena u katun, na nonei e hahuna has rena u katun. Ara gi ruto: nonei e hahuna rena a pala te kato homir, na nonei e tatagi has rano limiu, te go haniga noa has uam limiu i tanen tara nihitaguhu i tanen i tamilimiu. Te moa nen, ba nonei te lu ba has ranou limiu. 23 Be Sunahan te haka pouts ranoa u Jiu tara makum a niga i taren te gi hamana lel uen i tanen. Taraha, nonei e ka mena a nitagala te go haka pouts merien. 24 Na limiu u katun te ma Jiumi i ngats ba ria turu roei u hie ba te hasopo raria turu roei u niga te ma roei uai i tamilimiu i mam. Nu Jiu e hereri u roei u niga. Ne ma tutu koru nei te haka pouts ranoa e Sunahan u Jiu tara makum a niga ti ka mam ien.
E Sunahan e tatagi rena u katun hoboto
25 A ma tsi hahatoulana, alimiu go ma poemi alimiu e atei korumiu. Alia e ngilegu alimiu go atei sile iam u ranga u mana teka te mous i manasa: e kato uana, a nihihipus turu Israel e ma ka nitoa nei romana. E moa. E noa las noa romana tara poata te onoto noa u hihase turu katun halhal turu Jiu te pala uar tere Sunahan. 26 Be Sunahan te toan lu pouts ranou u Israel hoboto. Ti koloto has menien turu Buk u Goagono:
“A katun te taguhu rena a barebana ba te lu pouts ranoen e la nama romana i Saion.
Nonei e lu ba nanou u markato u omi tara pala tere Jekop.”
 
27 Ne Sunahan e poe hasi,
“U rangan hatangana tu kits gono merien lia e butu hamana noa romana tara poata te lu ba negoa lia u markato u omi i taren.”
 
28 U Jiu e hereri u pakö tere Sunahan, taraha nori e tori-tsuga ba ner u Bulungana u Niga. Na ka teka e taguhu rano limiu u katun te ma Jiumi. Kaba e Sunahan e hopu kap noa hasir u tuburen. Nonei e hakats nena a ka teka ba te tatagi has rena u Jiu. 29 Taraha, e Sunahan e ma palise nei u hakats i tanen turu katun te hopu kap ren na te kato hasasala ren. 30 Alimiu u lagi hengoe iam e Sunahan i manasa, kaba i romana e Sunahan e tatagi rano limiu, taraha u Jiu e lagi hengor. 31 Nori e lagi hengor i romana, ba te kato uana, e Sunahan e tatagi pon ranoen romana te mar tatagi mera neien limiu. 32 E Sunahan e poiena u katun hoboto e lagi hengoe ren ba te here nei a markato a omi e kits kap ranen. Nonei e kato uana teka ba nonei te tatei tatagi rena u katun hoboto.
Ara gi solosei e Sunahan
33 A mamana ka hoboto tere Sunahan e pan koru ba rena ra. A niatei nu hakats i tanen e pan saluhe koru nena a niatei nu hakats i tarara. E moa koru ta toa te tatei sabiena te mar hakats sila uanen na mouna koru a markato i tanen. 34 Te ranga has uana u Buk u Goagono:
“Esi te atei silena u hakats tara Tsunono?
Esi te tatei hateie nen a ka te go katoen?
E moa ta toa.”
 
35 Na u Buk u Goagono e poe hasena:
“Esi te hala mamemi a Tsunono ta ka ba te poiena a Tsunono e ga palise ien?
E moa ta toa.”
 
36 Taraha, e Sunahan e habutu a mamana ka hoboto na nonei peisa a mouna a mamana ka, na man ka hoboto e ka uana i tanen. Ba ra te solosei nitoa nera e Sunahan. U mana.