13
Ara gi ka putaia turu gamman
U katun hoboto e gi ka putaia turu katun tere gamman. Taraha, e moa ta toa ta gamman te ga butu peisa. E Sunahan te hatuol a gamman hoboto me hala rane ien a nitagala. Na katun te hipus nena a gamman nonei e hipus nena a ka te hatuol e Sunahan. Na katun te mar kato uana teka e hahune riou. Taraha, u katun tere gamman e ma kato hamatout reri u katun te kato hanigar. E moa. Nori e kato hamatout rer u katun te kato homir. Alö go kato haniga ba lö te ma tatei matoutemi a katun tere gamman, ba nonei te hanige nolö. Taraha, nonei e here nei a katunun kui tere Sunahan ba te ka silena te go taguhu menien lö. Kaba te kato homi mulö, ba lö te tatei matoute men, taraha nonei e ka mena a nitagala te go hahuna menien a katun. Nonei a katunun kui tere Sunahan na nonei e hahuna rena u katun te kato homir ba te haraharaher e Sunahan. Na limiu e go ka puta mia tara gamman, taraha alimiu e atei silemiu a ka te nigana, ne atei sil hasemiu e Sunahan e raharaha rena u katun te kato homir.
Nonei a ka te hol sile milimiu a takis, taraha u katun tere gamman e kui beier e Sunahan te katoe rien a toukui i taren. Alimiu go hala neiam a mamana takis turu katun te luluer a takis. Na limiu go hapan has reiam u katun pan hamana ba te solosei ramen.
A markato turu Kristen
Alimiu go palise iam a haroho hoboto i tamilimiu. Kaba limiu go ma hanoan hala nemi u ngilngil i tamilimiu. Hiangilngil hiton iam. Taraha, te ngile mia limiu a tana katun, alimiu te kato hamanemiu a ka te kato silena u Lo tere Sunahan. U masaka te poiena, “Alö go ngil koru meni a tana katun te ngil koru mena milö peisam.” U masaka teka nonei a mouna u masaka te poeina, “Alö e moa te go tsikolo u. Alö e moa te go hipuli u. Alö e moa te go kopu u. Alö e moa te go matesil meni a ka tara tana katun.” Na nonei a markatona te go ngil meni lö a tai e mouna has uana tara palabina u masaka. 10 Te ngile mia limiu a tana katun, alimiu e ma kato homimi i tanen. Na markato turu ngilngil nonei a mouna a ka te kato silena u Lo tere Sunahan.
11 Alimiu go kato noa las uam teka, taraha alimiu e atei silemiu a poata teka. A hakatsmilimiu e ma tatei soho lel nei, taraha a poata te lu pouts ranoa ra e Sunahan e sukusuku nena a poata ti hamana tutunia ra tere Kristo. 12 A poata a omi teka te here nei a bong e katsin kapana, na poatan pepeitokap tara nitsunono tere Kristo te here nei a lan e sukusukuna. Ara gi hanoa a markato a omi te ka uana turu kuhil ba te katoera a markato a niga te ka uana turu ualesala. 13 Ara gi kato hamatskö, te kato uaria u katun tara lan. Ara gi ma kukutiei a markato te kato homi ria u katun tara pati na te spak uar na te tsikolo uar na te hakats homi uar na te raharaha uar na te hiomi uar. E moa. 14 Alimiu go katoe iam a markato tere Iesu Kristo a Tsunono. Alimiu e ma tatei kukute lelemi u ngil tara peisamilimiu.