15
Ara gi kato hasasala a palabi
Ara te atei haniga silera u hihatuts tere Sunahan e gi taguhir a pala te ma atei hanigari. Ara gi ma hakats silei te gi sasala peisa u ra. E moa. Ara a man toa toa gi kato hasasaler a man hahatoulana i tarara ba ra te taguhu raren ba te hatagala raren. Taraha, e Kristo has e ma kato sili te ga hasasala peisa las meni a peisanen. E moa. Te ranga has u a toa katun turu Buk u Goagono me poiena tere Sunahan, “U ranga u omi turu katun ti ranga homin lö e la has uanama i tar.” Na ka teka e butu hamana hasia tere Kristo. A mamana ka ti koloto nia turu Buk u Goagono i koloto sili te gi hatuts merien ra na te gi hala meri ra u rangan hitaguhu ba ra te hahalosera a man ka man niga tere Sunahan ba te hamana sile ren. E Sunahan noa has te tatei hala ranei ra u rangan hitaguhu ba te hatuts ranei ra te gi ma sökanan hahaloso uai ra. Nonei e tatei taguhu rano limiu te go ka haniga hoboto uam limiu ba te kukutiemiu a markato tere Iesu Kristo. E kato uana teka ba limiu hoboto turu toa u ranga e tatei soloseiemiu e Sunahan, e Tamana a Tsunono i tarara e Iesu Kristo.
U Bulungana u Niga te la u turu katun te ma Jiuri
Hianiganiga iam, te mar niga has merai e Kristo alimiu, ba markato teka te soloseie nou e Sunahan. 8-9 Alia e hatei rago limiu, e Kristo e butun katunun kui u turu Jiu, taraha nonei e ngilin harutein e Sunahan e kato hatagala u ranga hamana te hale ien turu tubur u Jiu ba te butu hamanana, ne ngil hasi u katun te ma Jiuri e gi solosei sile ien a nihitaguhu i tanen. Ti koloto has menien turu Buk u Goagono:
“Alia e haniga goa i tamulö, o Sunahan, i gusur u katun te ma Jiuri, ba te köma hasasale golö.”
 
10 Nu Buk u Goagono e poe hasena:
“Alimiu u katun te ma Jiumi go sasala gono meiam a pala tere Sunahan!”
 
11 Na ti koloto lel has menien:
“U katun hoboto te ma Jiuri gi solosei a Tsunono.
A barebana hoboto gi soata sei koru a solenen.”
 
12 Ne Aisaia a propet e poe hasi:
“A toa katun te hatubunana e Jesi e la nama romana.
Nonei e soata sei sile roi romana te ga tsunono merien u katun te ma Jiuri.
Ba nori te hamane roen.”
13 E Sunahan e tatei hala ranei ra u ranga hamana te gi hamana sil menien ra. Nonei e tatei kato hasasala rano limiu ba te hala ranei limiu a masalohana te hamana uami limiu i tanen. Bu Namnamei i tanen te hala ranoi limiu a nitagala te go hamana hiton uamia limiu turu ranga hamana i tanen.
A ka te koloto sil e Pol
14 A ma tsi hahatoulana, alia e hamanegu alimiu u katun u niga koru ba limiu te ka memiu a niatei te antunan hatuts pouts memi limiu a peisamiu. 15-16 Kaba tara kalanloun teka alia e ranga hatagala noa has negu a palabina man ka te go hatakei meni u hakats i tamilimiu. Alia e ongolo megu e Sunahan e halei lia a nitsunono te go katunun kui u lia tere Iesu Kristo ba te kui silegu u katun te ma Jiuri. Alia e katoegu a toukui tara pris ba te rarariegu u Bulungana u Niga tere Sunahan. Alia e kato silegi a ka teka u Namnamei u Goagono e tatei kato haniga rena u katun halhal turu Jiu i matane Sunahan, be Sunahan te lu ranen. 17 Alia e sasala koru megu a toukui i tar, taraha alia e kato begien e Sunahan tara nitagala tere Iesu Kristo. 18-19 Alia e ma hatei nagi a palabina toukui i tar, kaba alia e ongolon hatei negu a toukui te kato sila nia e Kristo i tar, te gi taguhu meri u katun te ma Jiuri ba te hengoer e Sunahan. Alia u katoei a toukui teka u ranga na markato a niga, nu mirakul, na nitagala turu Namnamei tere Sunahan. Alia u taniaia i Jerusalem ba te lala nitoa uagu i Ilirikam ba te hatei lanegu u ranga hoboto turu Bulungana u Niga tere Kristo. 20 I manasa na te noana i romana, alia e ngilin rarariegu u Bulungana u Niga turu han ti ma hengo noani e Kristo. Taraha, alia e namos haspanegu a toukui i tar tara toukui te hatania a tana katun tere Sunahan. 21 Te poe meni u Buk Goagono,
“U katun ti ma hengoni u bulungana i tanen e na tarare naroen romana.
Nu katun ti ma hengo nien e na atei sile roen.”
Pol e ngilin his u i Rom
22 Nonei a ka tu ma antunan na tara merai lia limiu. 23 Kaba lia u hakapeia a toukui i tar tara man han teka, na lia e ngilin na tara tala rago limiu, taraha alia u solon hahaloso te go na tara merai limiu. 24 Na lia e ngilin tara rago limiu ba te toan la soku uagu i Spein. Na te gamon ka hoboto gono ria ra, ba limiu te taguhe molia te lala uagu lia i Spein. 25 Kaba lia e mam buua gou i Jerusalem ba te na taguhu regu a pala tere Sunahan. 26 Taraha, a pal katun tere Kristo i Masedonia na i Gris e hala ner u moni te gi na taguhu meri u katun tere Kristo i Jerusalem ti moa ta ka. 27 Nori e kato merien u ngil peisa i taren. Ne niga hasina te kato uaren teka. Taraha, u Jiu i halan a man ka man niga tere Sunahan i taren u katun te ma Jiuri, ne niga hasina te taguhu uas mera rien u Jiu a man ka man niga i taren i puta. 28 Alia e na hala bura goien a moni hoboto ti gono meni i taren, ba lia te na toan tara rago limiu te la uagou lia i Spein. 29 Te na tara ragoa lia limiu, alia e atei silegu alia e la megou a kan hasasala tere Kristo te kato hasasala koru rano limiu.
30 A ma tsi hahatoulana, alimiu e ka uamiu tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, nu Namnamei i tanen e hatei rira te gi hiangilngil u ra. Na lia e rangata hatagala rago limiu, alimiu go singo taguhe molia tara ka te singo sil hase gulia. E kato uana, alimiu go singo hatagala uam tere Sunahan ba te taguhe nolia. 31 Singo sile iam te gi ma kato homi meni lia u katun i Judia te hahamanar, na te gi haniga meni u katun tere Sunahan i Jerusalem a monin hitaguhu teka te soategu romana lia i taren. 32 Te haniga noa e Sunahan, ba lia te na butu megoa a nisasala pan i tamilimiu, ba ra te hiasasala hobotora. 33 E Sunahan te hala ranei ra a masalohana e tatei ka gono mera nolimiu hoboto. U mana.