3
Te kato uanen teka ba te niga hasina te Jiu uana a katun? E niga noana te ka mena nei a katun a hatoatongo tere Sunahan i pikpikönen? Aa. E niga koruna. E Sunahan e haniga mam te gi lu meni u Jiu u ranga i tanen ba te tara kap naren. E manana, a palabi i taren i hahamana. Kaba a nihahamana teka e poiena e Sunahan e ma kukutie nei u ranga pouts i tanen? E moa koru! E Sunahan e roron ranga hamana nitoana, noahasina te gi gamo hitonia u katun hoboto. Taraha, u Buk u Goagono e mar ranga mena nei e Sunahan teka:
“U ranga i tamulö e haruto nanou alö e matsköm.
Te kot naroen lö ba nori te sabie riou u ranga i tamulö e matsköna.”
Kaba te ga haruto neia a markato a omi i tarara te matskö uana e Sunahan, ba ra te neha talara? (Alia e ranga heregi teka a katun tun lasi.) Ara e tatei poiera e Sunahan e ma matskö nei te hahuna mera neien ra? E moa koru te gi ranga u ra teka! Sanena e Sunahan te ma matskö nei, ba nonei te ma antunan tsimou hamatskö ranei u katun i puta.
Kaba a katun e tatei poe toumena, “Te haruto nena u gamo i tar e Sunahan e ranga hamanana ba te here nei u gamo i tar e soloseie nen, gaha tsiponi te poe mene ien alia gi hahune iou?” A palabir u katun e mar gamo uar teka ba te poier, “Ara gi poe lasi, ‘Ara gi kato homi sil te ga butu u ta ka ta niga.’ ” Nori e ranga homi nario lia me poier nonei u ranga i tar teka. Kaba e moa. E Sunahan e hala rano ien a nihahuna te matsköna i taren.
E moa te katun ta matskö
Na lia e hohou rangata leligu, a nikaka turu Jiu e niga nena a nikaka turu katun te halhal ria turu Jiu? E moa koru. A barebana hoboto, u Jiu nu katun has te halhal ria turu Jiu, nori hoboto e ka puta ria tara markato a omi. 10 U ranga teka i koloto nia turu Buk u Goagono:
“E moa ta katun te ga matskö, e moa koru ta toa.
11 E moa ta katun te ga atei.
E moa ta katun te ga sake e Sunahan.
12 U katun hoboto i hagelo ban a maroro a matskö.
Nori te omi hobotor e hereri a kannou te magoliana.
E moa ta katun te ga kato haniga, e moa koru ta toa.
13 U ranga i taren e omi here nei a kioun mate te kaho poutse ier ba te soka homi koruna. Hena, nori e gamogamoeri a tana katun a miaren.
U ranga u omi, te here nei a matuna te ka mena a kukutsi, te kana i iahana penrungren.
14 A rungren e saputena u ranga u mal.
15 Nori e hasesei siler te gi na atung hamate meni a tana katun.
16 Tara mamana han te la uaren, nori e habutser a ninomi ba te kato hatiamer a torina tana katun.
17 Nori e ma atei sileri a markatona tara masalohana.
18 Nori e ma matoutseri e Sunahan.”
19 Ara e atei silera a mamana ka te poiena u lo tere Moses e la uana turu katun te ka puta ria turu Lo teka. A ka teka e kato silena te go kato hahalongolo meri u katun hoboto na te go haruto meni u barebana hoboto e omi ria i matane Sunahan. 20 A katun te kukutiena a mamana ka te poiena u Lo e ma matskö nei i matane Sunahan, taraha u Lo e harutsena a katun e kato homina.
E Sunahan e mar hamatskö mena nei a katun teka
21-22 Kaba tara poata teka e Sunahan e haruto nena a maroro halhal te kato hamatskö mena neien a katun i matanen, na nonei e ma maroro uanei turu Lo tere Moses. E moa. Nonei e maroro uana tara nihamana tere Iesu. I romana e Sunahan e kato hamatskö rena u katun hoboto te hamana ria tere Iesu Kristo. U Lo tere Moses nu ranga turu propet i hatein a ka teka. A pal barebana hoboto e kato has uar i iesana i matane Sunahan i romana. 23 U katun hoboto i kato homi me ma antuna ria tara mar katun te ngilena e Sunahan. 24 Ne Sunahan e kato hamatskö has rena u katun, taraha nonei e tatagi ranen. Nonei e sakahis hakapa pouts reien e Iesu Kristo. A katun e moa te go hol u. 25 E Sunahan e hopu kapin e Iesu te ga nolobe pouts merien u katun hoboto. Nonei e mate sil te go lu ba meni e Sunahan u markato u omi turu katun, te gi hamana uen tere Iesu. E Sunahan e kato mei a ka teka te go haruto menien te matskö uanen. Taraha, i manasa nonei e tara hahalongolo tuni u markato u omi turu katun. 26 Kaba i romana nonei e haruto nena te matskö uanen na te kato hamatskö has mena neien a katun te hamana uana tere Iesu.
27 Ara e ma tatei poe lele rei, “Tara muma. Alia a katun a matskö, taraha alia e kukutiegu u Lo tere Sunahan.” E moa. Ara e matskö talasi mera te hamana uara ra tere Iesu. E kato uana teka ba ra te ma tatei solosei lele rei a peisarara. 28 Alam e mar hihatuts uam teka: e Sunahan e ma poe nei te matsköna a katun te kukutiena u Lo. E moa. Kaba e Sunahan e poiena te matsköna a katun i matanen tara poata te hamana uanen tere Iesu. 29 E Sunahan nonei a Sunahan peisa turu Jiu? E moa. Nonei a Sunahan has turu katun te halhal ria turu Jiu. 30 Nonei a toa puku a Sunahan te kato hamatskö sila renoa u Jiu i matanen te hamana uaren, na te kato hamatskö ila has renoa u katun halhal i matanen te hamana uaren. 31 Gu ranga teka e poiena ara e haka hatalisera u Lo tere Moses? E moa koru. Poata te hamana ria ra tere Iesu ba ra te tanian hengo hanige iera u Lo ba te haruto nera te mana uanen.