5
Ara e matskö tala ria i matane Sunahan
A Tsunono i tarara e Iesu Kristo e nolobe hakapa ria ra tere Sunahan, be Sunahan te tara pouts rano ra. Ara e matskö tala ria i matane Sunahan, taraha ara e hamana ria tere Iesu. E Sunahan e haniga rano ra, taraha ara e hamana ria tere Iesu. Ba ra te la hasukusuku hakapa uara tere Sunahan ba te ka gono meren. Ba ra te sasala mera te hahaloso mena rei a poata te na ka nitoa roa ra tere Sunahan tara han a niga i tanen. Na ra e tatei sasala has mera te butu peisa uana a ka a omi i tarara. Taraha, ara e atei silera a ka a omi has e hatuts ranei ra te gi kato haniga noa has u ra ba te hahalosera a poata a niga. Na a ka teka e taguhu rano ra te gi niga susul u ra popona romana tara mar katun te hanige iena e Sunahan. Na te haniga rena e Sunahan ara, ba ra te tagala susul silera te gi hamana u ra i tanen ba te hahalosera a ka a niga te hopu kap berien ra. Na ara e ma tapusun hahaloso rei, taraha e Sunahan e hala rira u Namnamei u Goagono te kana i torirara ba te haruto ranei ra e Sunahan e tatagi sil rano ra.
Tara poata ti ma antuna noaia ra te gi taguhu meni ra a peisarara, e Iesu e mate sili rira u katun u omi, tara poata te hopu kap mamin e Sunahan. Na esi nonei a katun te tatei mate silena a tana katun a niga? E moa. Toum a man toa man katun e tatei ongolor ba te mate toum siler a tana katun a niga koru. Kaba e Kristo e mate sili rira tara poata ti katun omi noaia ra. A ka reka e haruto ranei ra e Sunahan e tatagi sil rano ra. Na neha te pei milimiu? E Iesu e kato beri ra a ka teka tara poata ti omi noaia ra. Na nonei e kato hamatskö has ria ra i matane Sunahan tara tou mate i tanen. Na te kato berien ra a man ka teka, ba ra te tatei atei koru silera nonei e hatongo ranoa romana ra tara raharaha tere Sunahan. 10 Ara i herei u katun ti pakö e Sunahan, kaba poata te mateia a Pien Tson tere Sunahan, nonei e nolo pouts berio ra tere Sunahan. Na te hikapien gono meren ra, ba ra te atei koru silera a nitoatoa tere Iesu e taguhu rena ra. 11 Ba ra te soloseiera e Sunahan ba te sasalara, taraha a Tsunono i tarara e Iesu Kristo e nolo pouts beria ra tere Sunahan.
E Adam ne Kristo
12 A markato a omi e la sila uama i puta tara toa katun, e Adam. Na markato a omi i tanen e habutu a tou mate. Ba tou mate e la hoboto uato turu katun, taraha u katun hoboto i kato homi. 13 U katun i kato homiia i puta i mam te hala nia e Sunahan u Lo i tanen. Kaba e Sunahan e ma kot meri u katun u markato u omi te moa noaia tu Lo. 14 Kaba a tou mate e pan noa hasia turu katun hoboto, tara poata tere Adam me na noana tara poata tere Moses. A tou mate e pan noa hasia turu katun ti kato homi kaba i ma hipusni e Sunahan te kato u e Adam.
E Adam e herei e haharoein a tana katun te ga murimurima — nonei e Iesu. 15 Kaba a elasolana katun teka i ma boei tu toa. A markato a omi tere Adam e ma popoi tara ka te hala puku rira e Sunahan. E manana, u katun u para i mate mei a toa katun e kato homi. Kaba a nihitaguhu tere Sunahan na kan hahalapuku i tanen e pan balana ba te taguhu has rena u katun u para, taraha a toa katun e Iesu Kristo e tatagi rena ra. 16 A markato a omi tara toa katun te habutu a ka a omi. Na ka a omi teka e ma popo has neia tara kan hahalapuku tere Sunahan. Taraha, i murina te kato homia e Adam a toa puku a poata, be Sunahan e hopu kap bene ien a nihahuna. Kaba i murina ti kato homi haparaia ra, e Sunahan e tatagi noa hasi rira me ngö ranei ra u katun u matskö i matanen. 17 A tou mate e tanian pania turu katun te kato homi u a toa puku a katun. Kaba a toukui tara tana katun e Iesu Kristo e pan balana. U katun hoboto te luer a nihitaguhu pan tere Sunahan ba te hanige ier te ga hamatskö merien e Sunahan, nori e na tsunono meriou e Iesu Kristo e hala rane ien a nitagala tara nitoatoa.
18 E manana. A toa katun e Adam e kato homi ba te kalatsena a maroro te gi lu meni u katun hoboto a nihahuna. Kaba nonei a tana katun e Kristo e kato hamatskö me toan kalatsena a maroro te go hamatskö meri e Sunahan u katun hoboto ba te hala rane ien a nitoatoa. 19 A toa katun e hipusin e Sunahan bu katun u para i kato homito ba te omi ria i matane Sunahan. Kaba nonei a tana katun e hengo hanigei e Sunahan, bu katun u para te matskö roa i matane Sunahan.
20 E Sunahan e hala sile mei u Maloto u Masaka te go mi haruto merien u katun te mar kato homi hapopo uaren, ba nori i toan kato homi koru lelito. Kaba a nihitaguhu tere Sunahan e tagala saluhe koruena u markato u omi i taren. 21 I manasa u markato u omi e haka puta reia u katun tara tou mate. Kaba a nihitaguhu tere Sunahan e antunan kato hamatskö rena u katun ba te hala rane ien a nitoatoa te ka nitoana ti hala sila nia i tarara tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara.