6
Ara i mate gono mei e Kristo me toatoa gono has meren
Gaha te gi kato tale ra? Ara gi kato homi sil noa hasi te ga taguhu lel meri ra e Sunahan ba te lu ba nena u markato u omi i tarara? E moa koru! A markato a omi e ma pan lel nei i tarara. Ara e hereri u katun u mate te ka hatalis ba nera a markato a omi. Na ra e ma tatei lu leleri a markato teka. Alimiu e ma atei silemi a baptais te mouna nena a ka teka? Poata te habaptais ria ra, e mouna uana ara mere Kristo a toa katun, na poata te mate ien e herei ara has i mate ban a markato a omi. Poata te habaptais ria ra e here nei ara i mate gono mei e Kristo ba te ngaho gono has merien. A ka teka e kato silena ara e tatei ka mera a nitoatoa a tsimus, te mar kato has u e Kristo te hatakei poutse ien a nitagala tere Tamanen tara tou mate.
Taraha, te toa katun gono mena rei ra e Kristo, e here nei ara i mate gono meien, ne here has nei ara i hatakei pouts ria tara tou mate ba te ka mera a nitoatoa a tsimus te mar kato has uaien. E here nei u ngilina i puta i tarara i hakute gono mei e Kristo tara koruse. E kato silena te ga taia u a nitagala turu ngilina i puta i tarara, ba ra te ma ka puta lel reia tara markato a omi. Taraha, a katun te matena e tapurese ba nena a nitagala tara markato a omi. Ti mate gono meia ra e Kristo, ba ra te toatoa gono has meren. Ara e atei silera e Kristo e takei poutsia tara tou mate ba te ma tatei mate lel noi romana. A tou mate e moa lel ta nitagala te ga kato homi lel menien. 10 Nonei e mate ba nitoan a nitagala tara markato a omi. Na nonei e toatoa silena e Sunahan. 11 Ne kato has uana i iesana i tamilimiu. Alimiu go kato here nami a peisamiu a katun te mate ban a markato a omi na te ka gono mena e Iesu Kristo ba te toatoa silena e Sunahan.
12 E kato uana teka ba markato a omi e go ma tatei pan lelia i peisamilimiu. Alimiu e namos kukutiemiu u ngilina i puta i tamilimiu. E moa. 13 Alimiu e ma tatei rongarongemi a toa makum tara makumun tuanrei i tamilimiu ba te kato homina. E moa. Alimiu go hala neiam a peisamilimiu tere Sunahan ba te hala has nemiu a man makumun tuanrei hoboto i tamilimiu i tanen ba te kato hanigar. Taraha, e here nei alimiu u takei pouts mia tara tou mate ba te ka tala memiu a nitoatoa a tsimus. 14 Na markato a omi e go ma tatei pan rai limiu. A markato turu Lo e ma tsunono lel ranei limiu. E moa. A nihitaguhu tere Sunahan te tsunono tala rano limiu.
Ara e hereri u katunun kui tara markato a niga
15 U mana koru. Kaba neha tala? Ara gi poei, “E ma omi nei te kato homi uara ra, taraha ara e ma ka puta lel ria tara markato turu Lo kaba tara markato tara nihitaguhu tere Sunahan”? E moa koru te gi tatei mar ranga u ra teka. 16 Alimiu e atei silemiu, te go hala mena milimiu a peisamiu te go manieta menami a toa katun, ba limiu te ka puta koru mia i tanen. Na te kukute mia limiu u markato u omi ba limiu te mate mou. Kaba te hengo mia limiu e Sunahan, ba limiu te matskö mia i matanen. 17 Na lia e haniga uagu tere Sunahan! Taraha, a torimilimiu hoboto e hengo hanige iena e Sunahan. I manasa alimiu u katun tu kukutie iam u markato u omi, kaba i romana alimiu e hengo hanigemiu u ranga u mana ti hatuts rien limiu. 18 Alimiu i hapurese bari u markato u omi na limiu e ka puta tala mia tara markato a matskö ba te kukutie men. 19 Alia e katoe gula u ranga u gegaha te atei sile milimiu. I manasa alimiu u rongaronge mia a peisamiu te go kato homi nitoa uen ba te katoemiu u markato u korkoriana. Kaba i romana alimiu go hala neiam a peisamiu te go kato haniga nitoa uen ba te katoemiu a markato a gogoso.
20 Poata tu ka puta mia limiu turu markato u omi, alimiu u ma hakats silemi a markato a matskö. 21 Kaba a markato tu katoe iam limiu i manasa e ma taguhu rilimiu, boka? E moa. Alimiu e matsingolo namen. Nonei a markato te las mera nei u katun tara tou mate. 22 Kaba i romana alimiu e tapurese ba namiu u markato u omi, ba te ka puta mia tere Sunahan. Na markato teka e habutsena a markato a gogoso tere Sunahan i tamilimiu, ba nonei te hala ranoi limiu a nitoatoa te ka nitoana. 23 E here nei a markato a omi e hol rena u katun te kukutie ren. E hol nena a tou mate. Kaba e Sunahan e halhala pukuna turu katun te hengoe ren. Nonei e hala sila rena ra a nitoatoa te ka nitoana tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara.