18
Chin pangngarig han napfalo ja han hugi
Ja inalin Hesus hay hachi disipolo na hitay an pangngarig ta ituchu na an mahapor an etortoloy cha an khun mungkalalag ta achi cha inganuy. Ja inalin Hesus hi, “Gwa han hugi han ohan pfuglay an ma-id ta-ot na ay Apo Jos. Ja achi na ipfilang hana papadchung nah takhu. Ja gwa han ohan napfalo ay chuy an pfuglay an omarkhaw an umuy ay tay hugi an khun i mangamangali hi, ‘Tulunganaꞌ adniꞌ ay ni achi ohto an i cha nangchaloman ay ha-in.’ Khun umu-umuy hitay an pfalo hon nginangannun tay hugi. Muti omaꞌ-angonoh ja nenomnom na hi, ‘Anong tatagwa un ma-id ta-ot u ay Apo Jos ja achiꞌ ipfilang hana papadchung u an takhu ja tulungaꞌ hitay an pfalo ta epadchong u an hijay omapfak ay ni nangchaloman cha ay hija, ti tan pahikhaonaꞌ ay tay khuna uma-umaliyan.’ ” Ja inalin Hesus hi, “Nu chengngor ju hitay inalin tay napukhit an hugi an tulungana hitay an napfalo, ja un chah achi om-omod ay Apo Jos an tulungana hay hana tatakhu an pinili na an khun mumpatolong ay hija hi a-arkha-arkhaw ja alapfilapfi? Alloꞌ ay chaꞌju hi achi na ekhenkhenong an manulungan ay chicha. Anong chamchama un amat heto chi aton Apo Jos ja chin pumpfangngachaꞌ an Na-ilangitan an Takhu ja cho-or hana humikha ja mangnganuy an mungkalalag, ti ma-id pammati cha.”
Chin pangngarig han Farisee ja han khun munhenger hi pakha
Ja inalin khu Hesus hitay pangngarig hay hachi mumpa-akhaja an tatakhu an nange-ehchor ay ni aphod cha ja khun cha pumahiw hana uchumna an tatakhu. Ja inali na hi, 10 “Gwa han chugwa an linala-e an i nungkalalag hichi Templo. Farisee chin oha ja munhenger hi pakha chin oha. 11 Gwan himmikhop cha ja i nun-ohha an nungkalalag hitay an Farisee ja inali na hi, ‘Agyamanaꞌ, Apo Jos, ta achiyaꞌ amat hana uchumna an khun omakaw, ja pumaꞌ-i hi urchin ja khun umilugtap. Ja agyamanaꞌ ta achiyaꞌ amat ay tay khun munhenger hi pakha an napfahulan. 12 Ti chugwah arkhaw chi pungngilinaꞌ hi ohay markhachu an achiyaꞌ khun mangan, ja khun u ichat hini apagkapollon an amin hay hana khun u iꞌnut ja pfoꞌlaon.’ 13 Muti hitay khun munhenger hi pakha ja nenebtaw an timmataꞌchug. Pfuma-in an mangtangad an mungkalalag muti unaot nun-ug-ug chin pfokhaꞌ na ja inali na hi, ‘Apo Jos, ka-ahiyanaꞌ adniꞌ an oha an napfahulan.’ ” 14 Ja inalin Hesus hi, “Tayya han alloꞌ ay chaꞌju, an hitay khun munhenger hi pakha ja immanamut an penakawan Apo Jos chi pfahor na. Muti hitay an Farisee ja agkhuy napakawan. Ti hini mangpapfagto ay ni achor na ja ma-ibaba. Ja ma-ipapfagto hini mumpakumbaba.”
Binindisyonan Hesus chin ung-ungungnga
15 Gwa han namenghan an in-uy cha hachi ung-ungungnga ay Hesus, ti podhon cha an eh-a na hini ngamoy na ta bindisyonana chicha. Unot tinnig hachi disipolo na ja nun-ihingar cha chicha. 16 Ja enajakhan gwot Hesus hachi ung-ungungnga ja inali na hachi disipolo na hi, “Anong khu ja in-ali cha ay ha-in hato ung-ungungnga. Achi ju epagwa, ti hay hana tatakhu an miꞌpadchung hi ung-ungungnga ja chicha chi midchum ay ni Pun-ap-apugwan Apo Jos. 17 Umannung hitay alloꞌ ay chaꞌju an hini aton ju an mangapfulut ay ni Pun-ap-apugwan Apo Jos ja mahapor an amat ay ni aton chi unga an mangakhamid hi michat ay hija. Ti nu achi amat hetoy aton ju hot achi aju midchum.”
Han achangjan an takhu
18 Nunhanhan han ohan ap-apon chi Hudju ay Hesus ja inali na hi, “Maphod a, Apo. Hotti ngay allom hi atoꞌ ta magwachaanaꞌ hi piꞌtakhuwan an ma-id chi pogpogna?” 19 Ja inalin Hesus ay hija hi, “Anagkha ta allom hi unaꞌ maphod? An un hay maphod ja hi Apo Jos ja angkhay. 20 Anilam jaꞌ hana urchin an allon cha hi, ‘Achi aju umilugtap, ja achi aju pomatoy, ja achi aju omakaw, ja achi aju muntihtikhu hi achi umannung, ja unuchon ju hana a-ammod ju.’ ”* 21 Tempfar chin lala-e ja inali na hi, “Khun u unuchon hay hato an urchin, nete-a chin a-ung-ungngaꞌ.” 22 Chengngor Hesus hitay ja inali na hi, “Gwacha pay han oha an agkhuy mu enat. Eplaꞌ mu an amin hana enachangjan mu ja inchat mu hini polaꞌ na hana napubli, hot michatan a hi enachangjan ad langit. Enat mu ayya hitay ja immali a ta mitnud a ay ha-in.” 23 Unaagkhu chengngor hitay inalin Hesus ja immayyong hija, ti munnaud chin enachangjana ja ay-ayyugwana. 24 Emmohchong Hesus hitay an achangjan ja inali na hi, “Munnaud an nalikhat hana achangjan an midchum ay ni Pun-ap-apugwan Apo Jos. 25 Nalaklaka agkhu niꞌ hini kemer an lompfot ay ni opfot ni tanud mu hini achangjan an midchum ay ni Pun-ap-apugwan Apo Jos.” 26 Hachi nangngor ja empfokha cha ay Hesus hi, “Hotti nu achi miꞌtakhu hana achangjan, ja ngay ngachah mah chi hay miꞌtakhu?” 27 Tempfar Hesus ja inali na hi, “Hana achi mapfalinan chi takhu ja mapfalin an amin ay Apo Jos.” 28 Himmapit hi Peter ja inali na ay Hesus hi, “Hot chaꞌmi mah an nanaynan hi nunhitugwan mi ta nitnud ami ay he-a?” 29 Ja inalin Hesus ay chichan amin hi, “Umannung hitay alloꞌ ay chaꞌju, an hana nanaynan hi pfalay cha, ahagwa cha, a-akhi cha, a-ammod cha ja empfapfalay cha khapo hi punserbiyan cha ay ni Pun-ap-apugwan Apo Jos 30 ja choꞌchoꞌ-olan chi michat ay chicha ay tay piꞌtakhuwan cha heto lota, ja omaꞌ-angonoh ja michatan cha khu hi piꞌtakhuwan an ma-id chi pogpogna.”
Chin me-atlo an nangpanomnoman Hesus ay ni atajana
31 En-ohhan Hesus hachi hempolo ta chugwa an adalana ja inali na ay chicha hi, “Chonglon ju! Tayya an umuy ta-o ad Jerusalem ja umannung an ma-at an amin hana intulaꞌ hana profeta an ma-at ay ha-in an Na-ilangitan an Takhu, 32 an mipulangaꞌ hana Hentil an mangekejan ja mamahiw ja manuppaan 33 ja manuplit ay ha-in. Patajonaꞌ muti ay ni me-atlon arkhaw ja mummahuwaꞌ.” 34 Muti ma-id oh-ohha hi anilan hachi adalan chin khun hapiton Hesus, ti khenong chi nahahallinan hini nomnom cha ja agkhuy cha pay na-awatan hini podhona an allon.
Chin nangpatengngan Hesus han napfulaw
35 Gwa an omatam cha Hesus hichi ad Jeriko ja gwa han napfulaw an inu-umpfun ay chuy pingngit chi chalan an khun mun-ad-adchaw. 36 Naleꞌnan chuy an napfulaw an cho-or hachi maloh ja empfokha na hi, “Ngay ngachan hay hana?” 37 Ja inali cha ay hija hi, “Chiya an un maloh hi Hesus an eNazaret.” 38 Amat hichi ja iniꞌgwap chin napfulaw an nangali hi, “Hesus an holag Ari David, ka-ahiyanaꞌ adniꞌ!” 39 Hachi nangpangpangullu ja inhingar cha hija ta khomenong, muti en-om-omod chin napfulaw an nangiꞌgwap hi, “Hesus an holag Ari David, ka-ahiyanaꞌ adniꞌ!” 40 Intaꞌchug Hesus ja inali na hi, “Ijali ju hichuy napfulaw ay ha-in.” In-uy cha ay Hesus ja inali na hi, 41 “Ngay podhom hi atoꞌ ay he-a?” Ja inalin chin napfulaw hi, “Apo, podhoꞌ an mitikhaw hitay mataꞌ.” 42 Ja inalin Hesus hi, “Mitikhaw hini matam khapo hi pammatim.” 43 Ja mitikhaw gwot chin matan chin napfulaw ja nitnud ay Hesus ja khuna daydayawon hi Apo Jos. Ja an amin hachi tatakhu an nannig ay tay an na-at ja dinaydayaw cha khu hi Apo Jos.
* 18:20 18:20 Exodus 20:12-16; Deuteronomy 5:16-20