8
Hana pfinapfai an nitnud ay Hesus
Immuy chi at hichi hi arkhaw ja immuy hi Hesus hachi apfuglapfuglay ja apfarjupfarju an khun mangkaskasaba ay ni Ebanghelyo an mangpa-innila ay ni umali an Pun-ap-apugwan Apo Jos hi tatakhu ay tay lota. Ini-itnud na hachi himpolo ta chugwa an adalana. Nitnud khu chin uchumna an pfinapfai an empatenong Hesus chi chokhoh cha ja hachi uchumna an nangpakakana hi napukhit an ispiritu an nun-ehoꞌlong ay chicha. Oha hi Mary an nginadnan cha hi Magdalen an nakakan han peto an napukhit an espiritu an nehohoꞌlong. Ja hi Joana an ahagwan ni ap-apon chi takhalan Ari Herod an hi Chusa, ja hi Susana, ja chin cho-or pay an pfinapfai an temmolong an nangchat chin mahapor cha Hesus ay cha chuy adalana.
Chin pangngarig han khun munhapuwaꞌ hi pfugwa
Cho-or pay chin uchumna an tatakhu an khun umuy ay Hesus an narpu cha hi numpfino-ob-on an pfuglay. Unot chenom-or hachi tatakhu ja inali na hitay an pangngarig. “Gwa han ohan takhu an immuy munhapuwaꞌ hi pfugwa hichi hapfar na. Khun munhapuwaꞌ ja nepochag chin uchumna ay ni chalan ja nun-ilait cha, ja numpanga-ali chin hagwiti ja nun-a-an cha. Chin uchumna ja nepochag chin mapfinato an lota. Ja hemmangaw cha muti agkhuy napfajag ja nun-alango cha ja naꞌleng, ti un nitutu-i chin hemmangagwana. Nepochag khu chin uchumna chin achoꞌlan chi holoꞌ an nun-apakhatan. Un chaagkhu hemmangaw ja emmaꞌlap hachi nun-apakhatan an holoꞌ ja hinaꞌpfungan cha chin nitanum ja agkhuy penomhod. Ja chin uchumna ja nepochag chin maphod an lota, ja numpangahangaw cha ja numpangapfunga cha hi cho-odcho-or an hinkhakhahot.” Ja inalin khu Hesus hi, “Pa-ennongan ju an munchongor ay tay alloꞌ.”
Henanhanan hachi adalan ay Hesus nu ngay podhon tay an pangngarig an hapiton. 10 Ja inalin Hesus hi, “Aa, ti chaꞌju hana pangpa-innilaan Apo Jos ay ni omaꞌ-atan ni Pun-ap-apugwana. Hana ayya uchumna an achi miꞌ-unud ja pangngarig hini atoꞌ an mangtuchugwan ay chicha. Hot anong un himulimuli hini mata cha ja achi cha khun tikhan hana khun u aton, ja anong un nun-alu-angan hana inga cha ja achi cha chamchama ma-awatan hana khun u itudtuchu.* 11 Hitay chi podhon tay an pangngarig an hapiton. Hana pfugwa an nihapuwaꞌ ja hija hini hapit Apo Jos an khun mitudtuchu. 12 Ja hana nepochag ay ni chalan ja hija hana tatakhu an nunchongor ay ni hapit Apo Jos muti immuy hi Satanas ta akagwona chin hapit an chengngor cha ta achi cha mamati ta achi cha miꞌtakhu ay Apo Jos. 13 Ja hana ayya nepochag ay ni mapfinato an lota ja hija hana tatakhu an nun-an-anla an nunchongor ay ni hapit Apo Jos ja inapfulut cha, muti un naꞌnaꞌ-omtang, ti agkhuy limmamot hini hapit na ay chicha. Unchani ta immali hana apalikhatan khapo hi nangapfulutan cha ay ni hapit Apo Jos ja chin-ug cha hini pammati cha. 14 Ja hana ayya nepochag ay ni achoꞌlan chi holoꞌ an napakhatan ja hija hana tatakhu an nunchongor, muti immali ayya hana pundanakhan ay tay piꞌtakhuwan ja hana homalegwa an nomnom hi omachangjanan ja hana pun-an-anlaan heto lota, ja nahi-ig hini pammati cha ja achi cha miꞌpfunga. 15 Hana ayya nepochag ay ni maphod an lota ja hija hana nunchongor ay ni hapit Apo Jos ja intanum cha ay ni nomnom cha ja na-ennongan cha an unuchon ingkhana an matikhaw hini pomhochan chi piꞌtakhuwan cha.”
Hay aton hi natorkhan an hilaw
16 Inalin khu Hesus hi, “Achi ta-o torkhan hay panor ja i ta-o halinan wenno epachaor hi kama, ta un ta-o gwot epattoꞌ hay napataw ta mahilagwan hay takhu an humikhop ay nuy an pfalay. 17 Ja an amin hana nililiꞌ-ud ja gwa han arkhaw an mipatikhaw. Ja hana achi ma-innila ad ugwani ja gwa khu han arkhaw hot ma-innila chamchama. 18 Hotti tikhan ju hini aton ju an munchongor ay ni ituchuꞌ. Ti hini takhu an miꞌ-unud ay ni ituchuꞌ ja umannung an ma-ug-ugman hini anila na. Hini ayya takhu an una lamangon an achi miꞌ-unud ay ni ituchuꞌ ja anong un hini anila na ja ma-utaw ay ni nomnom na.”
Hana a-ammod ja a-akhin Hesus
19 Emmatam chin ammod Hesus an hi Mary ja chin a-akhi na an linala-e ay chuy agawwachaana. Muti ma-id aton cha an mehnot, ti cho-or hachi tatakhu. 20 Ja gwa han nangali ay Hesus hi, “Chiya an gwacha hi inam ja hana a-akhim an timmataꞌchug hichi pfutayna ja khun chi-a epa-ajag ta miꞌhapit cha ay he-a.” 21 Ja inalin Hesus hachi tatakhu hi, “Hana mangegngor ja mangunud ay tay hapit Apo Jos ja chicha chi a-ammod u ja a-akhiꞌ.”
Chin nangpitaꞌchukhan Hesus han puwoꞌ
22 Gwa han ohan arkhaw ja inalin Hesus chin adalana hi, “Pfumad-ang ta-o ay tay baybay.” Nunlukhan cha han pfalangay ja ente-a cha an umuy. 23 Gwa an khun cha umuy ja i naloꞌ hi Hesus. Unagkhu himpfumagkha ja gwacha han mapfi-ah an puwoꞌ. Nuntipjaꞌ-ong chin chanum ja nittugwan chin pfalangay ja gwa an munlinong. 24 Immuy hachi disipolo na ja pfinangon cha hi Hesus. Inali cha hi, “Apo! Tayya an marteng ta-o!” Enelan Hesus ja inhingar na chin puwoꞌ ja chin chanum an khun muntipjaꞌ-ong. Khemmenong chin puwoꞌ ja chin chanum ja munnaud an malenong.
25 Ja inali na hachi adalana hi, “Un chah ma-id pammati ju ay ha-in?” Nanor cha ja nang-entata-ot cha ja khun cha allon chi, “Ngachah ay chita tay an takhu? Anong un puwoꞌ ja chanum ja unuchon cha hini allona!”
Chin nangpakakan Hesus hachi cho-or an napukhit an espiritu han lala-e
26 Entortoloy cha an khun umuy ja emmatam cha hichi chammangna, an pfuglay hachi eGerasa. 27 Pfimmutay hi Hesus chin pfalangay ja immuy ay chuy palantag chin baybay ja chinittum na gwot han lala-e an eGerasa an nahuhuꞌlungan hi nun-apukhit an espiritu. Un mummomolleh ja achi na podhon an munheto hi pfalay an un amjaꞌ na an munhehetto hana lijang an lupfuꞌ. 28-29 Omarkhaw an mahuꞌlungan hitay an lala-e ja anong un cha ugnan ja pfangkelengan hana ngamoy na ja hu-i na hon nunhopchot na hon empalajaw ni napukhit an espiritu ta umuy hichi let-ang. Unot tinnig tay an lala-e hi Hesus ja nungkii ja nunheppe ay hija. Ja iniꞌgwap na an mangali hi, “Hesus an Empfalay chi Napfagto an Jos! Ngachah chi atom ay ha-in? Achiyaꞌ adniꞌ palikhaton!” Hay nangarjana ay tay ja inalin Hesus ay chuy napukhit an espiritu ta makak ay chuy takhu. 30 Ja inalin Hesus ay hija hi, “Ngay ngachan mu?” Tempfar na ja inali na hi, “Linipfulipfuwaꞌ.” Ti cho-or hachi napukhit an espiritu an nun-ehoꞌlong ay hija. 31 Ja inalin hachi napukhit an espiritu hi, “Achi chaꞌmi adniꞌ ipi-uy ad chalom.” 32 Ja cho-or hachi apfapfupfapfuy an khun munhu-oy ay chuy an pfulludna. Ja numpakpaka-ahi hachi napukhit an ispiritu an inali cha ay Hesus hi, “Hotti un ami mah niꞌ mehoꞌlong hay hachi pfapfuy!” Ja inalin Hesus hi, “Umuy aju.” 33 Hotti nun-a-akak hachi napukhit an espiritu ay chuy an lala-e ja i cha nun-ehoꞌlong hachi apfapfupfapfuy. Ja nungkhakhayyat hachi pfapfuy an nunchayyu ja nun-ilipaw cha ay chuy baybay ja nun-arteng cha.
34 Unagkhu tinnig hachi khun mumpfantay hachi pfapfuy chin na-at ja nungkhakhayyat cha an nakak. Ja immuy cha hichi pfuglay cha ja hachi uchumna an pfuglay an i nangpa-innila hay hato an tinnig cha. 35 Hotti napfu-ar hachi tatakhu an i miꞌtikhaw. Un chaot emmatam chin agwachaan Hesus ja tinnig cha chin lala-e an ni-i-ibpfun an nunlolopfong ja nagwachaan hi maphod an nomnom. Ja nang-entata-ot cha. 36 Ja impa-innilan hachi nannig chin enat Hesus an nangpakak hay hachi napukhit an espiritu.
37 Khapo hi nunnaud an temmaꞌtan cha ja empfokhan an amin hachi eGerasa ta makak hi Hesus ay nuy pfuglay cha. Hotti nunlukhan cha Hesus chin pfalangay ta epacheh cha. 38 Ja hichuy an lala-e an nakakan hachi napukhit an espiritu ja inali na ay Hesus hi, “Mitnuchaꞌ adniꞌ ay he-a.” Muti inalin Hesus hi, 39 “Achi, ta un aot umanamut ta im ipa-innila hitay maphod an enat Apo Jos ay he-a.” Hotti immanamut ja i na impa-innila an amin hachi tatakhu ay chuy an pfuglay hitay mapmaphod an enat Hesus ay hija.
Chin nanakhuwan Hesus chin empfalay Jairus ja chin nangpatengngana han pfupfai
40 Unagkhu numpfangngad cha Hesus chin chammangna an narpugwan cha ja mun-an-anla hachi tatakhu an nanannod ay hija. 41 Ja immuy ay Hesus han lala-e an hi Jairus an ap-apon han sinagoga hichi. Ja nunheppe ay Hesus ja numpakpaka-ahi ta miꞌjuy hi Hesus hichi pfalay cha. 42 Ti gwa an ma-uꞌlud hini oh-ohha an empfalay na an pfupfai an himpolo ta chugwa chi tagwona. Hotti ninitnud hi Hesus ta umuy cha ja khun munhihiꞌ-ig hachi tatakhu an munli-ub ay hija.
43 Ja gwa han ohan pfupfai an khun mangunud ay chicha an hay chokhoh na ja achi maymajat han chala an khun pfumutay ay hija hi himpolo ta chugwa hi tagwon. Khun mumpa-akhah muti ma-id oh-ohha hi nanginnila an mangakhahan ay hija. 44 Immuy ay chuy negpong chin khatud Hesus ja heneꞌkhad na chin khalampfay ni lopfong na ja najat gwot chin chala an khun pfumutay ay hija. 45 Ja inalin Hesus hi, “Ngay naneꞌkhad ay ha-in?” Ja ohanna hon inali cha hi, “Pfu-un mangkay ha-in.” Ja himmapit hi Peter ja inali na hi, “Apo, cho-or hay hato nali-ub ay he-a an tatakhu an khun munhihiꞌ-ig.” 46 Ja inalin Hesus hi, “Ti aa muti nu han naneꞌkhad ay ha-in. Ti omod an naleꞌnaꞌ an gwa han immuy an apfalinaꞌ ay hija.” 47 Na-orman tay an pfupfai an inannilan Hesus chin enat na hotti immuy nunheppe ay hija an khun mun-elob. Ja chengngor an amin hachi tatakhu chin khuna allon ay Hesus an khapo na hi naneꞌkhachana ay chuy lopfong na, ja chin enat na an temmenong. 48 Ja inalin Hesus ay hija hi, “Khapo ay ni pammatim ja temmenong a. Hotti mun-an-anla a an umanamut.”
49 Unagkhu khun miꞌhapit hi Hesus chin pfupfai ja ne-atam gwot chin hennag cha an narpu hi pfalay cha Jairus. Ja inali na ay Jairus hi, “Achi ta-o ungalon hitay Apo ta-o, ti natoy chamchama hini empfalay mu.” 50 Chengngor Hesus hitay ja inali na ay Jairus hi, “Achi a mundanag. Ehchor mu ay ha-in hot tumakhu hini empfalay mu.” 51-53 Ne-atam cha Hesus hichi pfalay cha Jairus ja gwa hana khun umiha ja inalin Hesus hi, “Epokhong ju an umiha, ti agkhuy natoy hichuy unga an un nanalloꞌ.” Muti kenekejan cha chin inalin Hesus, ti anila cha an natoy. Himmikhop hi Hesus ja hay niꞌhigpona ja hi Peter ja hi John ja hi James ja chin a-ammod chuy unga ja angkhay. 54 Amat hichi ja nehnot hi Hesus ay chuy unga ja inugnana chin ngamoy na ja inali na hi, “Pfumangon a, hiton unga.” 55 Timmakhu hichin unga ja napfanpfannangon. Ja inalin Hesus hi, “Ichatan ju hija hi anuna.” 56 Nanor hachi a-ammod na ja inalin Hesus ay chicha hi, “Ma-id i ju pangar-arjan ay tay an na-at.”
* 8:10 8:10 Isaiah 6:9