Philippians
1
Bulu mba Timoti igran Yesu, hi bi wa ba ziba ni mi Yesu wa ba he ni Filibi ni biwa ba nji coci ni dikinoni. Ndu zizi he ni yi ni' si Irji tiembu nda tie Bacimbu Yesu Kristi Mi ngri ni Rji ni nton wa' mi tamre mbia. Ko ni tanyi wami tie bre Irji ni yiwu, mi tie bre ni ngryi. Mi ngryi yi wu wa bi wu ta ni to du Rji ni fin umumum'e har ye zizan. Mi kpa nyme ni kpi biyi wawu, wawu wa ati tun ndinti ni mi bi arji kle du nra bi ni ye ivri Rji. Abi na kyi wa mi wo itre ndindi ni tun bi bi he ni sroun mu. Bi yi wawu bi gpo gba mu ni mi dun Rji ni tre ma. Rji ton sroun mu wa mi hewu niyi ni son wu Kristi ye ni yi Mi bra ni yi wu dei son bi ndi kwuci ni tre Rji. 10 In bremu niyiwu dei tsre ndidi ni kon wa abi. Mi bre niyiwu ndi yi tsre gye gyer meni kon Rji. 11 Wayi akiyi di Rji ni srendinbi wa Yesu ni nun wa inde Rji ni bi. 12 I mri vayi mi son duyi ton ikpi mba sisre dun ha'ni tre Rji. 13 Don tre Rji iya si kpa biwa mba sre ni kon Yesu. 14 Imri vayi gbugbu mba kri gbangban wa mba to me nimi sara, nda kri gban gban ni zan mba handa tre tre Rji 15 Mba ri mba tre tre Rji ni mi fu ni son sroun, mbari ni sroun ndiki. 16 Bi tre tre Rji ni sroun ndindi mbato mba zi me nde me kle du tre Rji. 17 Mbari mba tre tre Rji dun son tun, ni sroun meme, ni impre mba ndi mba zitrenya ni mi yan. 18 Ni kon meme, kon ni meme bi tre tre Yesu, me gri, ra zizan me ngryi. 19 Ni kon yi mi gbukbun ni sara. wa ni he wa bi bra nimu, ni zo Ruhu Yesu Kristi. 20 A bra mu ni son mu, mi na sha sha nan ni sroun mu wawu, Yesu son ni sroun mu kon mi ni ri kon kwu. 21 Ndi me he ni re a Kristi, ndi mi kwu a kwuci. 22 Wa mi tsre ni kpa wa zo me wu tre Rji me ma to wa me huna. 23 Ha ri mba ba mba mre mu Mremu ndi bri wirji yi ndi he ni Almasihu wa yi ni fin. 24 Tsre mu ni kpa alele ni yiwu. 25 Mi to wa yi alele ani ha na kiyi, wa mi he niyi, ni tse sroun bi, ni mi sroun bi. 26 Yagan bi ni mi Almasihu Kristi a ni gji kwui do kba ye ni yi. 27 Tsre gyegyer ni kon Rji, ko mi ye komina ye na mi ku wo bi kyi gbegba ni mi enbru ndidi. me gri ndu mi wo ndi bisi tsre gyegyer ni kon Rji. 28 Na klu sistri biwa mbana son yina. ni mba wu a kwu ni tawu a kon ndurh ma wayi rji ni Rji. 29 Mba te didi niwu dun Almasihu ana kpa Almasihu megen na, bi sha ya men. 30 Bizi shaya iri mu wa bi zi to, wa bi zi wo sha yan.