6
Eitit tanemb itate ru be tan-gas gen bunam
Angg nune-nggen, amol ti ginei gilgum gen tiate ti, okob yem amolmol ebe Pomate ane Ngalau givang givin aim be geb aim dabin ok, unde be unpasang yaun avongg-aim vie-ngge unvin ei, veik ei niro ate vukir be nivang vie vukuri. Bemem nangg-aim undi aim ate ge velob gen tiate etok nilgum be yem ok unalgum gen tiate weik ete amol etok gilgum ok. Unemb aim nune-nggen ru be un-gas eisir as gen tiate ebe ilgum ok ane bunam unvin eisir. Ve ginei yem unalgum dangetok, okob etok weik ebe ulgum Kilisi ane yaun walang ok ano gile ok. Be ginei amol ti ta nitung ninei ei amol tis are ti, bemem ei amol sin-ge ti, okob amol nok ta gitung yaun binkasop gipil ate. Dangetok be amolmol tepwengge tas nitung is ate be indi as luev be tis as kulkul ebe ilgum ilgum ok nimungg bekob. Ginei amol ti gili ginei ei gilgum ane gen walang ok vie-ngge, okob ei ta vevie-ngge. Yem unemb aim kulkul tuvweng nipil amolmol subu as kulkul ebe ilgum ok bwaya. Ve amolmol walang ok atob in-gas as gen bunam nitang-tangi ge veik indi be ines as luev vevie. Be amolmol ebe gidung mateu ane subu imbul is ok, atob indi as gen vevies walang ok weik ebe eisir tepwe tis as gidung as gen ok. Yem tangg-aim nitung unei yem gitangi ebe atob unyo-unyo Pomate ok ite, ve amolmol tepwengge atob in-gas as gen ret ret ebe ivro ok ane ano nitang-tangi ge. Amol ti ginei nivro gen tiate ebe ei ta givin ve nilgum ok nisov aplo nile, atob ei ninggas ane ano dang-eteik, atob ei nimat vunu mang-mangi. Bemem ginei ei nivro gen vevies ebe Ngalau Yamar geb gitangi ei ok nisov aplo nile, atob ei ninggas ane ano dang-eteik, atob ei nimbweg matawe ninggas ta ge. Dangetok be ginei eitit talgum gen vie-ngge gitangi itate okob utland bua bwaya, be tanalgum painge ge, ve asonge nindeb mul ane atob eitit tan-gas ane ano vevies ge. 10 Be eitit and sawa ebe ve tanalgum gen vie nitangi itate ve tanemb amolmol tepwengge ru ok, ete giengk nik. Bemem eitit tanpasang eisir ebe aplos givin Pomate ivin eitit ok vie-ngge be nand tandi eisir ge.
Pol ane yaun mul ane ebe ges bing be avo ges Pomate ane amolmol-gen ok
11 Yem undi yaun bwalbwale bambamo ge ete ayeu ate gato ve baingg gitangi yem gilek nok vevie. 12 Gidung subu ebe tas givin ve amolmol avos nivwat eisir ares ok, eisir etok ete ilgum ve inei yem unvang mul ve luev ebe ve inaure utlas ulis ok veik inaure yem utlangg-aim ulis. Eisir bwais ve ret amolmol indi eisir tiate gisov ebe inei mateu ok. Bemem lolos gwangne ge be ilgum ve inei yem unvang mul ve luev ebe ve inaure utlas ulis ok veik inaure yem utlangg-aim ulis. 13 Bemem eisir ebe lolos ve inei amolmol inaure utlas ulis ok ginei as amolmol subu nolge iure utlas ulis gikwai bemem eisir ivang mul ve Mose ane yaun walang ok ite ma molge. Be eisir ilgum ve avos givwat isate gisov ebe yem usov eisir as yaun ane lu ge be uvang mul ve luev ebe iure utlas ulis ok. 14 Bemem ayeu, ayeu galgum gen ve ayeu ate ane ite, ayeu avong nivwat Yisu ge are ve ebe gimat vunu gireu ei givsangin ok ane. Ve ayeu gali gen nalk ane walang ok weik ebe gen gimat ok, givin ebe eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi gimat vunu gireu ei givsangin ok. Be givin etok amolmol ebe aplos givin Pomate ite ok, eisir ili ayeu weik ebe gen gimat ok. 15 Bemem gen ti ano gisov ete ve inaure utlas ulis me inaure ite ok ite, bemem tanro itate vukir be metanahlang weik gen vaku ebe Pomate ei ate geb ok, okob etok gen ano molge. 16 Ayeu tangg givin ganei eisir ebe isov yaun etok ane lu be meihlang ve Pomate ane amolmol-gen ok invang vie-ngge, be Pomate atob ta viti ve eisir nok be tis ane amolmol-gen nangge taku walang ok be nemb ane yaun bwaibwaya nitangi eisir. 17 Be amol ti gitangi ebe atob nemb bunam nitangi ayeu vukuri ok ite, ve gen bambamo ebe amolmol ilgum gitangi ayeu ve ebe ganei mateu ok, ane lavo ete giengk ayeu utlangg ulis ik. Be gen etok ges ru ve Yisu ane amol kulkul ane ayeu. 18 Angg nune-nggen, ayeu tangg givin ganei eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi atob nemb ane opom nilek niengk nivin yem tepwengge.