12
Malia giro marasin ukwas ti gireu Yisu utle ulis nangge Betania
As mate bage tavlu be ano dongke (6) ge giengk nangge ebe ve Juda as Sonda Pasova menihlang ok. Be givin sawa etok ete Yisu gimdil gile Betania. Be nam dabe nok, ete Lasarus, amol ebe warik Yisu ges itin nangge taku gimat ane vukuri ok ane nam. Be givin as mate etok ete eisir ilgum ben ve Yisu tis ane singamolomb gen nangge nam dabe nok. Mata ei geb kulkul ve giro giro ben be luvu Lasarus gile gibweg givin Yisu tis amolmol subu ebe imbweg ve en ben ok. Bekob Malia givwat marasin ukwas ti ebe ane vat (mone) bamo molge ok, gisov gen-mate ti be gitangi Yisu gile be giro marasin ukwas nok gireu Yisu va bekob gisin gibui ve ei ate dabe-lan. Marasin etok ane ukwas givir-viri nam aplo ete eisir imbweg ve en ben ok tiate molge. Yisu ane singamolomb ti are Judas Iskariot, amol nok ebe atob bwayage kob ninei Yisu binge nitangi amolmol ebe ve ines ei vunu ok, gimdil be ginei, “Marasin etenik gitangi ebe ve tanemb nitangi amolmol be inavgo ve mone Sonda bamo ti ane, be tanemb mone nok nitangi amolmol ebe wambal ma ve is ok.” Ei ta gitung amolmol ebe wambal ma ve is ok beti ginei yaun avo etok ite ma. Ve ei amol ebe geb eisir singamolomb as ting mone ane dabin ok, bemem ei amol vaina tine ti. Be gen subu subu ebe amolmol bais vier gisov ting etok ok, ete ei givwat givwat gigas ta ge.
Beti Yisu ginei, “Nangg aim vier, ve avie etenik gilgum gen vie etenik ve gipasang ayeu utlangg ulis nalk avo ane yapin. Yem asonge unambweg unvin amolmol ebe wambal ma ve is ok ninggas ta ge, kob atob unemb eisir ru. Bemem ayeu gitangi ebe atob navang navin yem ninggas ta ge ok ite ma.”
Bambamo da ane inei ines Lasarus vunu
Eisir Juda dubi bamo ti iute ebe Yisu gibweg nangge Betania ok binge beti imdil be ivang itangi ei ile. Be eisir nok ile ve Yisu ane ge ite ma, eisir ve indi Lasarus ebe warik Yisu ges ei itin nangge taku gimat ane vukuri ok nivin weik etok ge. 10 Beti bambamo ebe emb kulkul da ane ok ilgum Lasarus ane yaun be inei atob ines ei vunu nivin weik etok ge. 11 Ve gisov eisir Juda anongge molge tas gitung Lasarus ebe gimdil nangge taku gimat ane vukuri ok, beti eisir bwais ve bambamo da ane be aplos givin Yisu.
Yisu gisov Jerusalem gile weik amol (King) bamo ti
12 Amolmol bamo ge ande imbweg nangge Jerusalem gikwai ebe ve indi Sonda Pasova ane ok, be givin tistumi eisir iute binge inei Yisu atob nireu nile Jerusalem. 13 Beti eisir imdil be bais gisov ei-lan tis range tis range be iro Yisu avkavut nangge luev be ital dangeteik inei:
“Avond nivwat Pomate are!
Ve gihlin Amol ebe ve nemb eitit dabin ok, be ginme weik Amol Bamo (King) ti.
Pomate geb ane gwangne gitangi ei, ebe ve nemb eitit dabin ok.”
14 Be givin etok ete Yisu gibweg giwei bwelk dongki ti be givang ve gile. Be gen etok gitangi yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok. Ve yaun etok ginei dang eteik:
15 “Atob yem unei nitangi amolmol Jerusalem ane unei, Unpelk bwaya. Galkik etenik yem aim Amol (King) Bamo ebe ve nemb aim dabin ok, gibweg giwei bwelk dongki vaku ti be gitangi aim gilek.”
16 Be givin sawa etok ete amei singamolomb tangg amei gisgil yaun etok ane dabe. Bemem givin ebe Yisu matawe be gimdil gikwai taku gimat ane be gigas ane bogbogo ok, okob ete amei atpweng are anei avo ete giengk Pomate ane kapia ok ginei yaun gipil ei bingano ge. Beti amei tangg amei gitung gile gen ebe warik amolmol ilgum gitangi ei ok vukuri.
17 Amolmol ebe ivarkei ivin, givin ebe Yisu gital Lasarus be gimdil gikwai nalk avo be meng gihlang vukuri be ili gisov matanos givin ok, inei gen ete Yisu gilum ok ane yaun gitangi amolmol subu givin be iute. 18 Beti amolmol ebe iute gen bwal bwale etok ane binge ge ok, tepwengge imdil be iro Yisu av-kavut nangge luev ile. 19 Beti eisir Parisai inei ve is ate be inei, “Undi kob. Ve eitit and yaun ebe tanei ok atob ano ma. Ve amolmol tepwengge ete ande ivang itangi ei ge ile ok.”
Amolmol Grik ane subu irek Yisu ve indi ei
20 Amolmol Grik ane subu ivin eisir bambamo ebe ireu ile Jerusalem ve ines miengk nivin Sonda Pasova ane ok be ile. 21 Eisir nok ivang itangi Pilip ile be inei, “Amei veve andi Yisu.” (Pilip ei amol Betsaida ane gideb Galilaia ane.) 22 Beti Pilip gile ginei ve Endru be gabu ile inei lavo ve Yisu. 23 Yisu giwel sulu avos be ginei yaun-ai ti gipil ei ate ebe atob nimat vunu ok be ginei, “Sawa ebe Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok ve nanggas angg bogbogo ok ande gibloblo tepwe. 24 Be Ayeu nanei bingano ge nitangi yem nanei: Yanggo ano natu dongke ge ginei gisov nalk aplo gile be gipiel ite, atob nes ano ite ma. Ei nisov nalk aplo nile be nipiel nikwai bekob atob tuvu vukuri be nireu love nes ano anongge nitlek ano dongke ete mate ane ok. 25 Amolmol ebe tas gitung utlas ulis bamo molge ok, atob inmat vunu vukuri nindeb mul ane be atob inyengk em inyengk nalk aplo. Bemem amolmol ebe tas gitung utlas ulis ite be inggas vavavne be imat vunu ve awangg kulkul ane ok, ete atob inambweg matawas vie-ngge nindeb mul ane ninggas ta ge. 26 Amol Grik ane ti me amol ebeok ti ginei ta gitung ve nilgum awangg kulkul, okob ei nitau nile awangg luev ge. Be taku ete ayeu ve nambweg ok ete atob angg amolmol kulkul ane inambweg invin ayeu nangge taku etok invin. Ve ginei amol ti nilgum awangg kulkul, atob Tamangg avo nivwat amol etok are.
Yisu ginei luev ebe atob nimat vunu dang-inend ok lavo
27 Be Yisu ginei, Ayeu ande atengg giro gireu gireu be gakur-kuri anongge. Be atob ayeu namdom au-ate? Gitangi ebe ayeu nanei ve Tamangg be nanei, ‘Tamangg, omb ayeu ru be uitin gen bunam ete ve menihlang nipil ayeu ok nikwai ok me ma?’ Ma yapin. Ayeu atob nanei yaun dangetok ite. Ve etok awangg gen bunam ebe ve nanggas ok roro. 28 Tamangg, ulgum veik am binge nivang nemb taku avut.” Yisu ginei yaun etok gikwai, bekob avo ti gisov nangge gulumb dang eteik: “Ayeu ande galgum be arengg bamo gikwai, be atob nalgum vukuri be menihlang bamo ge.” 29 Amolmol ebe tis dubi-dubi ivarkei etok ok iute avo etok be inei, “Ta-unaute walpap bamo ti ebe gitut ok.” Be eisir subu inei, “Angela ti wat ginei yaun gitangi ei me?”
30 Be Yisu giwel yaun ete eisir inei ok be ginei, “Avo etok meng gihlang ve nemb ayeu ru ite ma. Avo etok meng gihlang ve nemb yem ru. 31 Be galkik as mate etenik, etek sawa ebe Pomate ve nilgum amolmol as yaun ok. Be atob ei nitin nalk etenik ane tivie nikwai. 32 Galkik etenik ayeu gavarkei gawei nalk, bemem bwayage kob nivin ebe amolmol valir ane veve inrun ayeu itin nale nawei ei-givsangin ok, okob atob ayeu narwel amolmol tepwengge intangi ayeu inme.” 33 Yisu ve nes luev ebe atob nimat vunu ane ok ru nitangi amolmol, beti ginei yaun etok.
34 Beti amolmol iwel Yisu avo be inei, “Mose ane yaun ginei yaun ti gitangi amei dang eteik: Amol (Kilisi) Bamo ebe ve nemb amolmol dabin ok, gitangi ebe atob nimat vunu ok ite molge. Be nam nambed ande mie gunei, ‘Atob eisir inrun Pomate Natu ebe meng gihlang weik amolmol ok itin?’ Be Pomate Natu ete meng gihlang weik amolmol ok, wali nangge?”
35 Be Yisu giwel eisir avos be ginei: “Ayeu weik yev ebe giro taku be bogbogo ok, be atob niro yem sawa sitingge nivin bekob. Dangetok be yem unalgum aim kulkul tis ete yev giro aim nangge nik. Velob aiweng tumi ninme nisum aim avut. Ve amol ti ginei nimdil be nivang tis tambok aiweng tumi tiate, atob ei ta nisgil taku ebe ve nile ok. 36 Dangetok be aplongg aim nivin yev nok, tis sawa ete yev etok giengk givin yem nik. Veik unvang weik amolmol ebe ivang tis yev ge ok.
Amolmol Juda ane anongge aplos givin Yisu ite
Yisu ginei yaun etok gikwai kob gile be givang givuai-vun ate ge be givang eisir nas gil-kili vukuri ite ma. 37 Yisu gilgum gen bwal bwale walang ano molge be eisir ili gikwai, bemem aplos givin ei ite ma. 38 Be gen dangetok, beti yaun ti ebe warik Pomate ane amol kulkul ane ti are Aisaia ginei ok ande ano gile. Ve Aisaia ginei dang eteik: “Amol Bamo, Asav ge aplos givin mateu ete amei anei anei ok?
Be Mie gos am gwangne ru gitangi asav? Ma yapin.”
39 Eisir aplos givin Yisu ite, ve gisov Aisaia nok ge giro yaun ti vukuri dangeteik;
40 “Pomate gilgum eisir matanos be avu-avu gikwai, beti eisir ok atob indi gen bemem atob indi gen ano ti ite ma.
Be gilgum aplos love dad-dani be tulkwe weik ebe vat ok.
Beti bwais ve ret tas nitung gen vevie niengk aplos be inro is ate vukir, be invang intangi ayeu inme veik nalgum be meinahlang amolmol vie ane.”
41 Warik Aisaia gili gen ti weik ebe mev ok be gili Kilisi ane gwangne, beti ei ginei yaun etok gipil Kilisi ei ate.
42 Bingano, eisir awaga subu nangge Juda ok aplos givin Yisu givin. Bemem inei is ate vusa ite ve ipelk ve eisir Parisai. Ve eisir tas gitung inei lob Parisai inaitin eisir inde invarkei dume ane inkwai amolmol bui ane. 43 Be givin ve eisir tas givin ve amolmol ge avos nivwat eisir ares, be bwais ve Pomate avo nivwat eisir ares.
Asonge Yisu nilgum amolmol as yaun, ve gisov Ei ate ane yaun ebe ginei ok ane
44 Yisu ginei yaun avo bamo ge gitangi amolmol be gine; “Amolmol ebe aplos givin ayeu ok, eisir aplos givin ayeu ge ite ma. Bemem etok weik ebe eisir aplos givin Tamangg ebe gihlin ayeu be ganme ok givin weik etok ge. 45 Be amolmol ebe ili ayeu ok, etok weik eisir ili Tamangg givin weik etok ge. 46 Ayeu ganme nalk etenik weik yev ti ebe giro taku be bogbogo ok. Veik amolmol tepwengge ebe aplos givin ok, invang insov bogbogo etok aplo. 47 Be amol ti ginei giute awangg yaun bemem bua ve ret nilgum ano nile, okob ayeu wat nalgum ei ane yaun ite ma. Ve ayeu ganme ve nalgum amolmol as yaun okob-ti, ayeu ganme ve namb eisir ru. 48 Bemem amolmol ebe ivkir dumas gitangi ayeu be bwais ve inaute awangg ok, eisir etok ete atob in-gas yaun nindeb mul ane. Be yaun bambamo ebe ayeu ganei ganei ok ete atob nemb vavavne nitangi eisir, nivin ebe gen bambamo etenik ve ma nikwai ok. 49 Ve gisov ayeu galgum gen be ganei yaun ti gitangi ebe angg tangg gitung ok ite ma. Tamangg ebe gihlin ayeu be ganme ok, ete ginei yaun be tis gen bambamo ete ayeu galgum be ganei ok, gitangi ayeu ve nalgum be nanei. 50 Be ayeu gatpweng are ganei Tamangg ane yaun etok ete gilgum amolmol be atob inambweg matawas nemb ta ge. Beti yaun bambamo ete ayeu ganei ganei ok, ebe ga-gas nangge Tamangg ok ge.”