6
Yisu givkwen amolmol gitangi 5,000
Yisu ginei yaun etok gikwai kob tis ane singamolomb-gen es bui kapul Galilaia gili ile ipil tavlu. Bui kapul nok ital are ti inei Taibirias. Be Amolmol dubi bamo ti eisir ili gen bwal bwale bambamo ebe ei gilgum ok gikwai beti itau ile ei be ile. Be Yisu nok ande gireu matendubi ti gile gibweg givin ane singamolomb gen. Be as mate ebe eisir Juda ve indi as Sonda Pasova ane ok ande gibloblo. Yisu geb na itin love gili amolmol dubi bamo etok ebe itangi ei ile ok, be ginei gitangi Pilip be ginei; “Wali atob eitit tanvwat ben nangge inend be tanemb nitangi amolmol dubi bamo etenik be inen?” Yisu ei ate gitpweng gen ebe atob nilgum ok are gikwai, bemem ei gilgum ve nili ninei atob Pilip ninei yaun ret, beti ei ginei yaun etok gitangi Pilip.
Pilip giwel Yisu avo be ginei; “Ginei eitit tanavgo ben ve aiweng bage tavlu be ano aitol (8) ane mone, weik 200 Kina be tanemb nitangi amolmol dubi bamo etenik inen atob nio is.” Be Saimon Pita male Endru, be Endru nok ei Yisu ane singamolomb ti, ei ginei gitangi Yisu be ginei; “Nunus natu ti ane ben siti be tis wenk ailu ete giengk ok, bemem ben siti etok gitangi ebe atob amolmol dubi bamo ti dang etenik inen be nitangi ok ite ma molge.” 10 Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei; “Unei itangi amolmol ve inambweg golonge.” Beti amolmol imbweg golonge ile itak taku dobo-dobo, be eisir nok as amol gaptol ge gitangi 5,000.
11 Amolmol tepwengge imbweg golonge gikwai kob Yisu geb ben siti etok be ginei ane ta vie gitangi Pomate bekob geb vus-vusa be gibwas gitangi amolmol ve inen. Bekob gilgum dang etok ge gitangi wenk ailu ebok givin weik etok ge. Yisu geb ben tis wenk ailu etok gitangi eisir love gile gitangi ebe eisir ate tas gitung ve inei inen ok. 12 Amolmol tepwengge en ben siti tis wenk ailu etok love gibon is gikwai kob Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen ve inro ben dadanis ebe giengk ok sut nisov dongke, veik ben dadanis ebe giengk ok niyaing ate bwaya. 13 Beti eisir singamolomb iro ben siti etok ane dadanis ebe amolmol en be giengk ok sut gisov sab bage isgabu be ano ailu (12).
14 Eisir ili gen bwal bwale ete Yisu gilgum ok love inei; “Pomate ane amol (propet) kulkul ane ebe inei ve ninme nalk ok etenik bingano molge.” 15 Be Yisu ande gitpweng are gikwai ginei eisir veve bais nisov ei be in-gas ei inde be inemb ei ve as amol bamo (king) ebe ve nemb is dabin ok. Beti ei gimdil gikwai eisir be gireu matendubi gile vukuri, gile ve givang ane atane ge nangge etok.
Yisu givang giwei bui dobo
16 Be givin gibok etok eisir singamolomb isov ile itak bui kire 17 be ile ipil ei-vovo ti be es bui kapul nok gile ve ile. Eisir tas gitung ve invang nambe Kapenaum ane. Taku ande tumi gikwai be Yisu gibielk ve eisir ite nangge. 18 Be wavin givang natu ite be ane tine tiate molge. 19 Eisir singamolomb ivwes love ande ile undib ge ikwai alus, bekob ili Yisu ebe givang giwei bui dobo ge gile love ande gile gibloblo eisir tis ei-vovo ok be ipelk anongge. 20 Bemem Yisu ginei gitangi eisir be ginei; Unpelk bwaya. Ve ebeik ayeu.” 21 Beti eisir ile ve in-gas ei, be seukie-ngge ei-vovo godo gile giro gitung alus.
Amolmol irek Yisu
22 Givin tistumi kob amolmol ebe nolik imbweg em imbweg bui tavlu ok inei ve is ate be inei nolik ei-vovo ti givwev etenik givin ite ma, be ei-vovo dongke ge. Be Yisu gile gipil ei-vovo etok givin ane singamolomb-gen ite, etok eisir singamolomb ge ete nolik ile ok be Yisu gibweg tavlu etenik yapin. 23 Bemem givin sawa etok ete amolmol Taibirias ane subu ilaik as ei-vovo love ile ivwev imbloblo taku ete Amol Bamo geb ben siti etok be ginei ane ta vie gitangi Pomate bekob geb gitangi amolmol dubi bamo etok en imbweg ok. 24 Amolmol irek Yisu tis ane singamolomb-gen nangge etok love ili ma, beti ile vepias ipil ei-vovo subu be es bui gili ile ipil bui tavlu be ile ve irek Yisu nangge Kapenaum.
Yisu ei ben matawas ane
25 Eisir nok ile vunge ve Yisu nangge ete bui tavlu ok be iutani ei be inei; “Gidung. Wali mie guvang dang gunme etenik?” 26 Yisu giwel eisir avos be ginei; “Ayeu nanei bingano ge nitangi yem nanei: Yem urek ayeu ve gisov gen bwal bwale ebe ayeu galgum be yem uli ok ane ite ma. Yem urek ayeu ve gisov ben sitingge ebe nolik ayeu gab gitangi yem be on love gibon aim vie-ngge ok ane, beti ete unme nik. 27 Yem unalgum gen utlangg aim ulis ane ge ite ma. Yem unalgum gen dalgongg aim matawas ane painge ge. Ve etok ben matawas ane roro. Be ben matawas ane nok, atob Pomate Natu ayeu ebe meng gahlang ve amolmol ok namb nitangi yem. Ve Tamangg Pomate gili ayeu gitangi gikwai be geb ane gwangne gitangi ayeu ve ginei nalgum kulkul etenik.”
28 Beti eisir nok iwel Yisu avo be inei; “Dang etok be atob amei analgum gen ret veik nilgum be Pomate ta vevie?” 29 Yisu giwel eisir avos be ginei; “Pomate ta givin ve yem unalgum gen dang eteik: Aplongg aim nivin Amol (ayeu) ete Pomate gihlin be ginme ok.”
30 Beti eisir iwel Yisu avo be inei; “Ataob mie nulgum gen bwal bwale ret veik amei andi be aplongg amei nivin mie? 31 Amei-mei bambamo gen en ben (mana) nangge taku sawa, be etok gitangi yaun ebe giengk Pomate ane kapia ginei. Ve yaun etok ginei dang eteik: ‘Ei geb ben gulumb ane gitangi eisir be en.’ Dang etok be mie gitangi ebe atob nulgum gen ti weik ete Mose gilgum ok me ma?” 32 Be Yisu giwel eisir avos be ginei; “Ayeu nanei bingano ge nitangi yem nanei, Mose ei ate geb ben gulumb ane etok gitangi eisir ite ma. Tamangg dongke ge ete geb ben ano gulumb ane gitangi yem. 33 Be ben ete Tamangg geb ok, ete gisov nangge gulumb ginme gitak be gilgum amolmol nalk ane be imbweg matawas.” 34 Beti eisir inei gitangi ei be inei; “Amol Bamo, mie nomb ben matawas ane etok nitangi amei nivin as mate walang ok.” 35 Be Yisu ginei gitangi eisir; “Ayeu ate ayeu ben matawas ane. Be amolmol ebe itangi ayeu inme ok atob marav-nes is vukuri ite ma, be amolmol ebe aplos givin ayeu ok atob bui luvus nes is vukuri ite.
36 Ayeu ganei gitangi yem gikwai ganei, yem ok ande uli ayeu gisov matanongg aim gikwai bemem aplongg aim givin ayeu ite ma. 37 Amolmol tepwengge ebe Tamangg geb is gitangi ayeu ok, atob invang intangi ayeu ge inme. Be amol ti ginei nitangi ayeu ninme, okob ayeu gitangi ebe ve naitin ei ok ite molge ma yapin. 38 Ve ayeu gasov nangge gulumb ganme ve natau nale ayeu ate angg tangg gitung ite ma. Ayeu ganme ve navang mul ve Amol (Pomate) ebe gihlin ayeu be ganme ok ge ane ta gitung. 39 Amol nok ta givin ve ayeu nalgum gen dang eteik: Ei bua ve ret ayeu nangg vier ve amolmol tepwengge ebe ande ei geb gitangi ayeu gikwai ok as amol ti be niengk em niengk nalk aplo ite ma. Ayeu atob nas eisir etok tepwengge itin vukuri nindeb mul ane. 40 Ve Tamangg ta givin ve ginei amolmol tepwengge ebe ili ei Natu ayeu be aplos givin ei ok, atob in-gas ebe ve inambweg matawas nemb ta ge ok. Be atob ayeu nas eisir itin vukuri nangge taku gimat ane nivin ebe Pomate ve niaing gen walang etenik nikwai ok.”
41 Bambamo Juda ane iute ebe Yisu ginei ei ben matawas ane ebe gisov nangge gulumb ginme ok, be tas vavis be inei yaun walang ano gipil ei 42 be inei; “Etenik Josep natu ebe ital inei Yisu ok etenik. Be eitit tali be tatpweng tine gabu tame are gikwai, be namnambed be ei ginei, ‘Ayeu gasov nangge gulumb meng gatak nalk?’ ”
43 Yisu giwel eisir avos be ginei; “Gaptol unei gen etok ane-avo bwaya. 44 Ve amol ti gitangi ebe nisu ate sin-gege nitangi ayeu ninme ok ite ma. Tamangg ebe gihlin ayeu be ganme ok dongke ge atob nirwel amolmol intangi ayeu inme. Be atob ayeu nas eisir itin vukuri nindeb mul ane. 45 Be yaun ti ebe warik Pomate ane amolmol (profet) kulkul ane iro ok ginei dang eteik, ‘Amolmol walang ok atob inaute Pomate ane yaun love ma.’ Be Yisu ginei, amolmol tepwengge ebe iute Tamangg avo be isov ane lu ge ok, eisir etok ete tas givin ve invang intangi ayeu inme.
46 Amol ti gili Tamangg ite molge ma yapin. Amol (ayeu) ebe gibweg givin Pomate beti ginme ok dongke ge ete nolge gili Tamangg. 47 Ayeu nanei bingano ge nitangi yem nanei, amolmol ebe aplos givin ayeu ok atob in-gas ebe ve inambweg matawas nemb ta ge ok. 48 Ayeu ate ik ayeu ben matawas ane. 49 Warik yem tumbungg aim gen en mana (ben ti ital inei mana) nangge taku sawa, bemem eisir etok tepwengge nolge imat vun-kunu be ma. 50 Bemem ginei amol ti nen ben ete gisov nangge gulumb ginme ok, okob ei ok atob nimat vunu bemem atob niengk em niengk nalk aplo ite ma. 51 Ben matawas ane ete gisov nangge gulumb ginme ok ete ayeu ate eteik. Be amol ti ginei nen ben etok, atob ei ninggas ebe ve nimbweg matawe nemb ta ge ok. Be ben ete ayeu ve namb nitangi ei be nen ok, etok ayeu virongg ebe atob namb nitangi amolmol tepwengge nangge nalk be inen veik in-gas ebe ve inambweg matawas nemb ta ge ok ane.”
52 Yaun etok gilgum bambamo Juda ane aplos, be ivlap yaun gilek be ginme gitangi is ate be inei; “Amol etenik atob nemb utle ulis nitangi eitit be tanen weik ebe ben ok nam nambed?”
53 Be Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Bingano ayeu nanei bingano ge nitangi yem nanei: Ginei yem unen Pomate Natu ayeu ebe meng gahlang ve amolmol ok virongg be unum angg tuerk ite, atob yem un-gas ebe ve unambweg matawangg aim nemb ta ge ok niengk aplongg aim ite ma yapin. 54 Amolmol ebe en ayeu virongg be inum awangg tuerk ok ge ete ande inggas ebe ve inambweg matawas nemb ta ge ok gikwai, be atob ayeu nas eisir itin vukuri nangge taku gimat ane nivin ebe Pomate ve niaing gen walang ok nikwai ok. 55 Ve ayeu virongg tis angg tuerk, etok ben ane roro ebe ve amolmol inen be inum ok. 56 Amolmol ebe en ayeu virongg be inum awangg tuerk ok ete ivang ivin ayeu be ayeu gavang gavin eisir. 57 Matawas ane dabe giengk Tamangg ebe gihlin ayeu be ganme ok, be ayeu gabweg matawangg ve Tamangg ane gwangne ane. Dang etok be amolmol ebe en ayeu virongg ok atob inambweg matawas ve ayeu angg gwangne ane weik etok ge. 58 Ben ano roro etok ebe gisov nangge gulumb ginme gitak nalk ok. Be ben nok weik ben ete warik tumbungg aim gen en be imat vun-kunu ok ite ma. Amol ti ginei nen ben ete gisov nangge gulumb ginme ok, atob ei ninggas ebe ve nimbweg matawe nemb ta ge ok.” 59 Yisu gibul eisir nangge lum mateu ane ti aplo nangge Kapenaum, be ginei yaun etenik gitangi eisir.
Yaun matawas ane giengk Yisu
60 Yisu ane singamolomb gen anongge iute yaun etok be inei ve is ate be inei, “Amol ret gitangi ebe atob nipasang yaun etok tepwengge niengk aplo ok, ve yaun etok bunam molge?” 61 Bemem Yisu ande gitpweng are gikwai ginei ane singamolomb gen inei yaun walang ano ve yaun galkik ei ginei ginei ok ane, beti ginei gitangi eisir be ginei; “Yaun ete galkik ayeu ganei ok wat geb bunam gitangi yem me? 62 Ginei dangetok, okob asonge nivin sawa ebe yem ve undi Pomate Natu ayeu ebe meng-gahlang ve amolmol ok ve nareu nale taku ebe warik gabweg ok okob atob yem tangg aim nitung ret? 63 Ngalau Yamar dongke ge gilgum amolmol be imbweg matawas. Be utland ulis gitangi ebe atob nemb it ru ok ite ma molge. Be yaun ete galkik ayeu ganei gitangi yem gile gikwai ok, etok yaun matawas ane be etok Ngalau. 64 Bemem yem ate nik aim amolmol subu ete galkik uvang dongke nik aplos givin yaun etok ite ma.” Yisu gitpweng amolmol ebe atob aplos nivin ei ite ok, be tis amol ebe atob ninei ei binge nitangi amolmol valir ane ok are gimungg gikwai. 65 Beti warik ei ginei yaun ti dang eteik be ginei; “Ginei Tamangg nemb ane gwangne nitangi amol ti ite, okob gitangi ebe atob amol etok nitangi ayeu ninme ok ite ma.”
66 Yisu ginei yaun etok be ma gikwai kob, ete ane singamolomb gen be tis amolmol ebe itau gile ei ok ikwai ei be ile ve ivang be itau gile ei vukuri ite. 67 Beti Yisu ginei gitangi eisir 12 ebok be ginei; “Yem etenik ok ve unkwai ayeu be unde me?”
68 Be Saimon Pita giwel ei avo be ginei; “Amol Bamo, atob amei anvang antangi amol ret ande? Ve mie dongke ge am yaun ete gilgum amolmol be atob in-gas ebe ve inambweg matawas nemb ta ge ok. 69 Be amei aplongg amei givin be atpweng are anei Pomate geb mie ve ane gen roro.”
70 Be Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Ayeu gab yem 12 etenik ve unvang unvin ayeu. Bemem galkik ande Sadam givang givin yem aim amol ti be ete givang nik.” 71 Yisu ginei yaun etok gipil Saimon Iskariot natu Judas. Be Judas nok ei Yisu ane singamolomb ti, bemem bwayage kob ete ei ginei Yisu binge gitangi amolmol ebe ve ines ei vunu ok.