8
Yisu ta viti ve avie wasi ane ti
Amolmol tepwengge ivang itangi as nam ge ile, be Yisu gireu matendubi ebe ei oliv givarkei ok gile ve givang etok. Be givin tistumi ge ei gisov nangge matendubi gile gitak be gisov lum yamar aplo gile vukuri, be amolmol iro is ate sut itangi ei ile. Yisu gibweg golonge be ginei ginei mateu gitangi eisir gibweg. Be gidung yaun ane subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok tis eisir Parisai inggas avie ti ebe ili ei ges luev wasi ane ok isov lum aplo ile itak ei givarkei amolmol tepwengge nas. Bekob inei gitangi Yisu be inei; “Gidung, amolmol ili avie etenik givang mul ve luev wasi ane. Dangetok be Mose ane yaun ginei dangetok ginei, tanes amolmol ebe ilgum gen dang dang etenik ok vun-kunu ve vat ge. Be wali mie tam gitung nam nambed?” Eisir Parisai tis gidung yaun ane nok irek luev ebe ve inemb Yisu ta ok beti inei yaun dangetok gitangi ei. Veik ginei ei ninei yaun ti nitlek, okob atob eisir inemb ei ta. Yisu gituk ve gito gito yaun ve bage kuku gireu nalk gibweg.
Be eisir nok as kulkul ve iutani ei painge ge ivang, beti ei gimdil givarkei be ginei gitangi eisir be ginei; “Yem aim amol ret ebe gilgum gen tiate ti ite molge ok, amol etok nikari vat nipil avie etenik ulu.” Yisu ginei yaun etok gikwai be ma ve gibweg golonge be gito gito yaun gireu nalk vukuri gibweg. Eisir iute Yisu ane yaun etok, love imdil dongke dongke ile ihlang ikwai lum aplo. Eisir awaga ile ihlang ulu bekob amolmol ebeok itau gile, love ikwai Yisu ei ate ge gabu avie ebe galkik givarkei amolmol tepwengge nas ok.
10 Yisu gimdil givarkei be giutani avie nok be ginei; “Avie, wali ande amolmol ivang? Eisir as amol ti ande ginei miam yaun me ma?” 11 Avie nok giwel Yisu avo be ginei; “Amol Bamo, ma yapin.” Be Yisu ginei gitangi ei; “Ayeu ok atob nalgum miam yaun ite weik etok ge. Be ule, bemem nulgum tiate vukuri bwaya.”
Yisu ei yev nalk ane
12 Be givin ebe Yisu gibul amolmol vukuri ok, okob ete ginei gitangi eisir be ginei; “Ayeu yev ebe giro nalk be bogbogo ok. Amolmol ebe itau ile ayeu ok gitangi ebe atob invang insov aiweng tumi aplo ok ite ma. Atob matawas ane yev niro nipil eisir.” 13 Beti eisir Parisai inei gitangi ei be inei; “Mie gulgum ve mie ate gunei im ate lavo, beti am yaun ete gunei nok ginei lavo ve mie amol bingkasop ane.” 14 Yisu giwel eisir avos be ginei; “Bingano ayeu ate ganei au-ate lavo, bemem yaun ete ayeu ganei ik etok yaun ano molge. Ve gisov ayeu gatpweng taku ebe gamdil nangge be ganme ok are, be gatpweng taku ebe atob nanumul nale nambweg ok are givin gikwai. Bemem yem, yem utpweng taku ebe ayeu gamdil nangge be ganme ok are ite ma. Be taku ete atob ayeu nale nambweg ok yem uni-ni weik etok ge. 15 Yem ulgum amolmol as yaun gitau gile amolmol ge as luev. Be ayeu galgum amol ti ane yaun ite ma, 16 bemem ginei ayeu nalgum amolmol subu as yaun, atob awangg luev ebe galgum yaun ane ok vie be roro dongke. Ve etok ayeu ate ge ete galgum amolmol as yaun ok ite ma. Tamangg ebe gihlin ayeu be ganme ok, ete gilgum kulkul givin ayeu. 17 Be yem ate nok aim yaun ti ginei dang-eteik ginei: Ginei amol ailu inei yaun gen ti ane be sulu as yaun avo givang dongke ge, okob yaun ete sulu inei ok etok yaun ano. 18 Dangetok be ayeu ganei au-ate lavo, be Tamangg ebe gihlin ayeu be ganme ok ei ginei ayeu lavo givin weik etok ge.”
19 Beti eisir inei gitangi ei be inei, “Wali mie tamem gibweg taku inend?”
Be Yisu giwel eisir avos be ginei; “Yem utpweng ayeu are ite, beti atob unatpweng Tamangg are ite. Be ginei unatpweng ayeu are atob unatpweng Tamangg are nivin weik etok ge.”
20 Yisu ginei yaun etok gitangi eisir givarkei lum yamar aplo ti ebe itak bukuel mone ane giengk giengk ok. Bemem amol ti geb ei ta ite ma, ve sawa ebe ve inemb ei ta ok giengk nangge.
Yem gitangi ebe atob unde unambielk ve taku ete atob ayeu nale nambweg ok ite ma
21 Bekob ginei gitangi eisir be ginei; “Ayeu ve navang, be atob yem lolongg aim be unalgum ve undi ayeu ok, love undi ma, be atob unmat vunkunu tis aim tiate ge. Be yem gitangi ebe atob unde unambielk ve taku ete atob ayeu nambweg ok ite ma.” 22 Beti eisir Juda inei ve is ate be inei, “Ei ginei, ‘Yem gitangi ebe atob unde unambielk taku ete ayeu ve nambweg ok ite.’ Wali ei ta gitung nam nambed? Ei wat atob nes ate vunu me?” 23 Be Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Yem unme nangge nalk lu ane, be ayeu, ayeu amol ei goto ane. 24 Beti ayeu ganei gitangi yem gikwai ganei, atob yem unmat vunu tis aim tiate ge. Bingano, ginei yem aplongg aim nivin dang etok unei ayeu ate nok eteik ite, okob atob yem unmat vunu tis aim tiate ge.”
25 Be eisir inei gitangi ei be inei, “Mie amol ret?” Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Ayeu ande ganei gitangi yem gikwai. 26 Awangg yaun ebe ve nanei nitangi yem, be tis ebe ve nalgum yem aim yaun ok walang molge ete giengk nik, bemem atob ayeu nalgum ite ma. Yaun ebe gaute nangge Amol ebe gihlin ayeu be ganme ok ge ete ayeu ganei vusa gitangi amolmol nalk ane tepwengge. Be Amol nok ei amol yaun ano ane.”
27 Yisu ginei yaun etok gipil Tame, bemem eisir itpweng are ite ma. 28 Beti ei ginei gitangi eisir be ginei, “Asonge nivin sawa ebe yem ve unrun Pomate Natu ayeu ebe meng gahlang ve amolmol ok itin nile ei-goto ok, okob atob unatpweng are nivin sawa etok unei ayeu ate nok eteik. Kob atob unatpweng are nivin unei ayeu galgum gen walang ok gitangi ebe au-ate angg tangg gitung ok ite ma. Ayeu ganei yaun ebe Tamangg geb gitangi ayeu ok ge. 29 Be Tamangg ebe gihlin ayeu be ganme ok, ete givang givin ayeu painge ge. Ei na vier ve ayeu be ayeu ate ge gavang angg gen ite ma. Be as mata walang ok ayeu galgum gen ebe gipasang ei aplo ok gigas ta ge.” 30 Ei ginei yaun etok gitangi eisir, love amolmol walang molge aplos givin ei.
Yaun ano atob nilgum be yem unvang aim gen vie ge
31 Beti Yisu ginei gitangi eisir Juda ebe nolge aplos givin ei gikwai ok be ginei, “Ginei yem un-gas awangg yaun ta gwangne ge niengk aplongg aim, okob etok weik awangg amolmol-gen yem roro. 32 Be atob yem unatpweng yaun ano are kob atob yaun ano nilgum yem be unvang aim gen vie-ngge.”
33 Be eisir iwel Yisu avo be inei: “Ablaham ane vaku amei. Be amei tangg amei gisgil ebe amol ti gigas amei ve ane amolmol kulkul ane tis as mate ti ok, ma molge. Be nam nambed be ande mie gunei atob nunggas amei ankwai be anvang amei gen vie-ngge?”
34 Yisu giwel eisir avos be ginei; “Ayeu nanei bingano ge nitangi yem nanei: Amolmol tepwengge ebe ilgum tiate ok, ete gen tiate ane amolmol kulkul ane eisir. 35 Amol kulkul ane atob nimbweg nam ta ninggas ta ite ma. Bemem nam etok tame ane natu dongke ge ete atob nimbweg nam ta ninggas ta ge. 36 Dangetok be ginei Natu nilgum yem be unvang aim gen vie-ngge, atob yem unvang aim gen vie-ngge dangetok ninggas ta ge.
37 Ayeu ok gali gikwai ganei Ablaham ane vaku-gen yem. Bemem yem utau ule Ablaham ane luev ebe gilgum be givang ok ite ma. Beti yem ulgum gen ve unes ayeu vunu. 38 As mate walang ok ayeu ganei yaun gipil gen ebe Tamangg ges ru gitangi ayeu be gali gikwai ok ge. Bemem yem, yem ulgum gen gitau gile luev ebe unggas nangge tamangg aim-gen ok.”
Yem tamangg aim ete Sadam ok
39 Be eisir iwel Yisu avo be inei, “Amei tamangg amei-gen nangge Ablaham ane amolmolgen.” Beti Yisu giwel eisir avos be ginei, “Ginei Ablaham ane vaku-gen yem bingano ge, atob yem unalgum gen dangete Ablaham gilgum ok. 40 Ayeu ganei yaun ano ebe gaute nangge Pomate avo ok ane yaun gitangi yem, be yem ulgum ve unes ayeu vunu ge nakwai. Bemem Ablaham gilgum gen ti dang etenik ite ma. 41 Be etenik yem uvang mul ve tamangg aim-gen as luev ete ulgum uvang nik.”
Be eisir iwel ei avo be inei. “Amei tinangg amei-gen ikuv amei sinsin-ge ite ma. Amei Tamangg amei Pomate dongke ge.” 42 Be Yisu ginei gitangi eisir be ginei, “Ginei yem tamangg aim ete Pomate ok bingano ge, okob atob atob yem tangg aim nivin ayeu. Ve ayeu gabweg gavin Pomate beti ganme. Be ayeu ate gamdil be ganme gitangi ebe tangg gitung ok ite ma. Pomate gihlin ayeu beti ganme. 43 Yem tangg aim nitung awangg yaun vevie be undi kob ma? Be gen etenik ane dabe gisov yem bwaingg aim ve ret unaute awangg yaun.
44 “Tamangg aim ete Sadam ok. Beti yem lolongg aim gwangne ge ve unalgum gen ebe tamangg aim etok ta givin ve unalgum ok. Ei are giengk yapin dangetok inei, amol ebe ges amolmol vunu ok. Be ei ta gisgil ebe gitau gile luev yaun ano ane ok ma molge, ve yaun ano ti giengk ei aplo ite ma. Ei ane nok ete ve ninei yaun bing kas-kasop ane ok ge, be etok ete ei ane yaun roro. Ei amol bing-kasop ane, be yaun bing-kasop ane walang ok ane tame ei dongke ge. 45 Bemem ayeu, ayeu ganei yaun ano ane yaun bemem yem aplongg aim givin awangg yaun ite ma. 46 Yem wat tangg aim gitung unei ayeu galgum gen tiate me? Ginei yem uli dangetok okob etok vie ve yem unalgum awangg yaun ve gen tiate ebe galgum ok ane. Bemem gimdom be ayeu ganei yaun ano ane yaun gitangi yem be yem bwaingg aim ve ret aplongg aim nivin awangg yaun? 47 Amolmol ebe meihlang ve Pomate ane natunggen ok, eisir isov Pomate ane yaun walang ok ane lu vie-ngge. Be yem etek ge ete Pomate ane natunggen yem ite, beti bwaingg aim ve ret unaute ei ane yaun.”
Ablaham tine gikuv ei ite nangge be ayeu gabweg gimungg
48 Eisir Juda iwel Yisu avo be inei, “Amei anei gitangi mie gikwai anei Mie amol Samaria ane ti etenik be ngalau tiate ti wat givang givin mie. Me wat amei ayo me?” 49 Yisu giwel eisir avos be ginei: “Ngalau tiate ivang ivin ayeu ite ma molge. Ayeu galgum ve avongg givwat Tamangg are, be yem ulgum ve unei ayeu susweng. 50 Ayeu galgum gen arengg ane ite ma. Amol ebe ve avo nivwat ayeu arengg ok ete gibweg nik, be ei amol etok ebe atob nilgum amolmol tepwengge as yaun ok. 51 Be ayeu nanei bingano ge nitangi yem nanei: Amol ti ginei gisov awangg yaun ane lu ge, amol etok ande gigas ebe ve nimbweg matawe nemb ta ge ok gikwai, be gitangi ebe atob ei nimat vunu mang-mangi ok ite ma.”
52 Be eisir Juda inei gitangi ei be inei, “Ande amei atpweng are roro ge anei ngalau tiate givang givin mie. Ablaham noge gimat vunu gikwai, be eisir (profet) ebe inei Pomate avo ukwas binge ok nolge imat vun-kunu weik etok ge. Bemem galkik ande mie gunei ti gunei, ‘Amol ti ginei nisov awangg yaun walang ok ane lu vie-ngge, atob ei nimbweg matawe dangetok me rav?’ 53 Nam nambed? Mie wat gulgum ve nulgum im-ate nutlek eitit tumbund Ablaham me? Ei nolge gimat vunu gikwai be eisir ebe inei Pomate avo ok, nolge imat vun-kunu ikwai weik etok ge. Be mie amol ret dangete-nik?”
54 Yisu giwel eisir avos be ginei: “Ginei ayeu ate nalgum ve avongg nivwat arengg, atob awangg yaun ete ganei gipil au-ate ok weik ebe gen sin-ge ok. Bemem Tamangg ebe yem utal ei unei aim Pomate ok, ei dongke ge ete avo givwat ayeu arengg. 55 Bemem yem utpweng ei are ite ma. Be ayeu, ayeu gatpweng ei are gikwai. Ginei ayeu nanei dang etok nanei ayeu gatpweng ei are ite, atob ayeu weik ebe amol bingkasop ane ti weik ete yem ate nik. Bemem ayeu gatpweng ei are gikwai be gasov ei ane yaun walang ok ane lu vie-ngge.
56 Tumbungg aim Ablaham bamo lolo givang ve nili sawa ebe ayeu ve menahlang ok love gili be ta vie-ngge. 57 Be eisir bambamo Juda ane inei gitangi ei be inei, “Mie guli Ablaham ite ve miam Sonda bamo gitangi ei ane ite ma.” 58 Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Ayeu nanei bingano ge nitangi yem nanei: Ablaham tine gikuv ei ite nangge be ayeu gabweg gimungg.”
59 Be Juda as awaga-gen tas vavis be bais gisov vat veve ines Yisu vunu, ve gisov Yisu gilgum ve nilgum ate weik ebe Pomate ok. Bemem Yisu gimumu ate ge be gile gihlang gikwai lum yamar aplo.