14
Bambamo subu irek luev ebe ve ines Yisu vunu ok
Givin sawa etok bambamo subu ebe emb kulkul da ane nangge lum yamar aplo ok, be tis eisir ebe emb Mose ane yaun dabin ok, irek luev ebe ve ines Yisu vunu ok. Eisir ilgum ve inei invwaivun gen etok ge ve amolmol. Be givin sawa etok ande as-mate ailu ge giengk ebe ve eisir inalgum as ben bamo ebe ital inei Pasova ok, be atob amolmol tepwengge inro isate sut insov Jerusalem dongke-ngge inde. Eisir Yuda ital ben bamo etok inei Pasova ve eisir tas gitung as bambamo-ngen ebe warik Pomate ane ngalau kulkul ane (angela) ges eisir ite be ges amolmol Aigipten ane ge vunkunu ok, beti eisir ilgum ben bamo etok. Beti eisir bambamo nok inei ve is ate be inei; “Wali atob eitit tanalgum nam-nambed veik tanemb amol etenik ta be tanes ei vunu nikwai? Bekob inei, eitit tanes Yisu vunu nivin ete ve tanalgum ben Pasova ane ok bwaya, ve atob amolmol inamdil be ines eitit.”
Avie ti giro marasin ukwas ti gireu Yisu dabe lan nangge Betani
Givin sawa etok Yisu gibweg nangge Betani, ei gibweg amol ti ane nam, amol nok ebe warik gigas bid namvu ok are Saimon. Be givin ebe eisir tis Yisu en ben imbweg ok, be avie ti givwat marasin ukwas ti gisov gen mate ti be marasin nok ane mone bamo molge. Avie nok gitangi Yisu gile be ges gen mate ane gao ponge be gimsuli marasin ukwas etok gisov Yisu dabe. Be amolmol subu ebe imbweg imbloblo etok ok ili be tas vavis anongge be inei ve isate, “Ei gikari mone bamo molge gipil marasin ukwas etok bekob giyaing ve ret ane? Ginei tanemb nitangi amolmol be inavgo atob ane mone bamo molge nitlek K300, be tanemb mone etok nitangi amolmol ebe gen ma ve is ok.” Be eisir inei yaun ungglus ungglus gipil avie nok. Bemem Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Unggo ei bwaya, ve ei gilgum gen ukwas vie molge etok gitangi ayeu. Yem asonge unemb amolmol ebe gen ma ve is ok dabin unvang nitangi ebe yem tangg-aim givin ok nemb ta ge. Bemem ayeu wat navang navin yem nemb ta ge ite ma. Be avie etenik gilgum gen gitangi ebe ei ta gitung ve nilgum ok ete ande gilgum gikwai nik. Ei gimsuli marasin ukwas etok giwei ayeu utlangg ulis ve nipasang ayeu utlangg ulis taku gimat ane yapin.” (Yuda as luev giengk dangetok ve ginei amolmol inmat vunu, atob eisir inamsuli marasin ukwas etok nireu amolmol ete imat vunu ok utlas ulis, veik inyengk be utlas nipiel ite). “Ayeu nanei bingano ge nitangi yem. Awangg yaun atob amolmol inei nemb taku avut, be avie etenik ane yaun ok atob nemb taku avut nivin veik amolmol insam be tas nitung ei nivin.”
Yudas Iskariot gibiti yaun ve atob ninei Yisu binge nitangi bambamo ebe emb lum yamar dabin ok
10 Givin sawa etok ete eisir singamolomb 12 etok as amol ti are Judas Iskariot gitangi bambamo ebe emb kulkul da ane ok gile ve ninei ebe atob nitak Yisu nisov eisir bais ok lavo nitangi eisir. 11 Amolmol bambamo ebe emb kulkul da ane ok iute Judas Iskariot ane yaun be tas vevias ge, be eisir tas gitung ve inemb mone subu ve ei. Beti Judas Iskariot nok ta gitung ve ginei nili sawa vie-ngge ti okob ninei Yisu binge nitangi amolmol valir ane.
Yisu gen Pasa givin ane singamolomb-gen
12 Givin ebe amolmol ve inalgum ben bamo ebe ital inei Pasova ok, ve eisir tas gitung tumbus-gen ebe warik Pomate ane ngalau kulkul ane ges is ite ok. Beti amolmol es bwelk sipsip vunkunu ve inalgum ben, be eisir singamolomb ile inei gitangi Yisu be inei; “Mie tam givin gunei atob amei anpasang eitit and ben nangge nam inend?” 13 Beti Yisu gihlin ane singamolomb-gen ailu ve inmungg inde inahlang ebe Jerusalem ok be ginei gitangi sulu be ginei; “Yemlu unde unahlang nam ok be atob undi amol ti atob nivwat bui nisov ul bamo ti, be gabu untaumul amol nok unde. 14 Be nam ete atob amol etok nile nipil ok, okob gabu unautani nam tivie be unei; ‘Ameimei gidung ginei wali nam aplo ebe atob ei tis ane singamolomb-gen inen ben Pasova ane inambweg ok giengk inend?’ 15 Kob atob nam tivie ninggas yemlu unde be nes nam aplo ti ebe giengk ei goto ane ok ru nitangi yemlu. Be nam aplo nok nam tivie gipasang love vie yapin, be gabu unpasang eitit and ben nangge nam aplo etok.” 16 Beti eisir singamolomb ailu nok imungg ile ebe Jerusalem ok be gabu ili gen walang ok gitangi ebe galkik Yisu ginei gitangi sulu yapin ok, be gabu ipasang ben Pasova ane nangge nam aplo etok. 17 Givin gibok okob Yisu tis ane singamolomb-gen imbielk ve sulu ailu ebok nangge nam nok. 18 Eisir singamolomb 12 etok tis Yisu en ben imbweg, be Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem. Yem aim amol ti atob ninei ayeu binge nitangi amolmol ebe ve ines ayeu vunu ok, amol etok ete eilu amei gabu an ben gisov dongke ok.” 19 Eisir singamolomb iute yaun etok love aplos bunam molge be emb isate dongke dongke itangi Yisu ile be iutani ei be inei; “Mie tam gitung gunei atob ayeu nalgum me?” 20 Be Yisu giwel eisir avos be ginei; “Amol ti ete gibweg gisov yem aplo nik, amol etok eilu an ben gisov dongke. 21 Bingano, Pomate Natu ebe meng-gihlang weik amolmol ok atob nimat vunu nitangi ete warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei atob ei nimat vunu ok. Bemem amol ete ve ninei Pomate Natu Ayeu binge nitangi amolmol valir ane ok likok e. Atob likok ninggas tiate molge. Gen etok vie ve amol nok tine nikuv ei bwaya ma!”
Yisu tis ane singamolomb-gen en Pasa gimungg ane
22 Yisu tis ane singamolomb-gen en ben imbweg, bekob Yisu geb ben siti be ges miengk gitangi Pomate bekob gible ben etok vusvusa be gbiwas gitangi ane singamolomb-gen be ginei; “Monemb ilek unen. Etenik weik ebe ayeu virongg ok.” 23 Bekob geb wain tis kap be ges miengk gitangi Pomate bekob geb gitangi eisir tepwengge be inum. 24 Bekob ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei; “Wain etenik weik awangg twerk. Awangg twerk atob nimsuli ve nisin amolmol tepwengge as tiate nikwai. Be awangg twerk nok atob nilgum Pomate ane yaun ebe warik gibiti ok ano nile. 25 Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem, atob ayeu nanum wain etenik vukuri ite, love Pomate nemb amolmol dabin nangge ane taku, okob atob ayeu nanum wain vaku etok nangge Pomate ane taku.” 26 Yisu tis ane singamolomb-gen inei uye mateu ben ane ti gikwai kob imdil ile ihlang be ile ireu matendubi ebe ei oliv anongge givarkei ok ile.
Yisu ginei ve Pita ginei atob Pita nes ei are ta
27 Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei; “Atob tambok etenik, atob yem tanggaim nitung ayeu ite, be atob tepwengge bwaingg-aim ve ayeu. Atob yem unalgum weik yaun ti ebe warik Pomate geb gitangi ane amol yaun ane ti are Sakarias be ginei vusa ok. Ve Sakarias ginei dang-eteik: ‘Atob ayeu nas bwelk sipsip as amol ebe geb eisir dabin ok vunu, kob atob bwelk sipsip nok inpelk inriv be inra nangge taku walang ok.’ 28 Be Yisu ginei; Bemem atob ayeu namdil vukuri nangge taku gimat ane, be atob namungg nale Galilaia ok bekob yem.” 29 Be Pita ginei gitangi Yisu be ginei; “Eisir tepwengge atob bwais ve mie bemem ayeu wat bwaingg ve mie ite ma.” 30 Yisu ginei gitangi Pita be ginei; “Ayeu nanei bingano-ngge nitangi mie nanei, Atob tambok etenik atob kavkavav niteng bulwer ailu ane ite nangge be atob amolmol valir ane inautani mie ve ayeu ane kob atob mie nos ayeu arengg ta be nunei, ‘Ayeu ganini amol etenok’ nitangi bulwer aitol.” 31 Bemem Pita giwel Yisu avo be ginei gwangne molge ginei; “Ayeu ganei yaun ano ganei ayeu atob namat vunu navin mie. Be ayeu wat nas mie arem ta ite ma yapin.” Be eisir singamolomb tavlu ok inei yaun weik ete Pita ginei ok.
Yisu ges miengk nangge Getsemani
32 Yisu tis ane singamolomb-gen imbielk taku ti are Getsemani, be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei; “Unambweg etenik, be ayeu ve nale nas miengk.” 33 Be gigas Pita gabu Jems be Jon ivin ei be ile. Yisu aplo bunam molge 34 be ginei gitangi sotol be ginei; “Ayeu ande aplongg bunam tiate molge be gitangi ginei namat vunu ge nakwai. Be gaptol unambweg nangg-aim sang sangas unambweg etenik.” 35 Yisu givang siti gile be gikari ate gile gitak nalk be ges miengk ve ginei gitangi okob ei ninggas gen bunam etok bwaya. 36 Yisu ges miengk dang-eteik ginei; “Tamangg, mie gitangi nulgum gen walang ok be ano nile. Dang etok be ayeu tangg givin ganei mie nuitin gen bunam eteik nikwai ayeu. Bemem mie nuvang mul ve awangg tangg givin ite ma. Mie nulgum nitangi ete mie ate am tam givin ok.” 37 Yisu gilumul gile be gili ane singamolomb-gen aitol ebok ande iengk, be Yisu ginei gitangi Pita, “Saimon, mie guengk e? Mie gitangi ebe atob numbweg matanom sang sangas nitangi as matano sawa dongke-ngge ok me ma?” 38 Bekob gine ve sotol tepwe be ginei; “Unyengk bwaya be unes miengk veik yem unsov gen tiate etok aplo unvin ite. Yem tanggaim givin ve unalgum gen dangetok, bemem matanongg-aim giengk beti gilgum be utlangg-aim bua.” 39 Be Yisu gilumul gile ve nes miengk vukuri be ginei yaun ebe galkik ginei gimungg ok vukuri. 40 Bekob gilumul gitangi ane singamolomb-gen gile vukuri be gili sotol ande iengk, sotol matanos bunam beti iengk, be tas gisgil yaun ebe ve inei nitangi Yisu ok. 41 Yisu gile ve nes miengk vukuri bekob gilumul ginme be ginei gitangi ane singamolomb-gen aitol nok be ginei; “Ande uyengk be uyap gitangi, be tande be tandi ve atob amol ebe ve ninei ayeu binge ok, atob ninggas Pomate Natu ayeu natangi amolmol valir ane nale. 42 Unamdil be tale. Taundi e, amol ebe ve ninei ayeu binge ok ete ginme nik.”
Amolmol valir ane emb Yisu ta
43 Yisu ginei yaun nangge be Judas Iskariot gibielk. Judas Iskariot nok ei Yisu ane singamolomb ti gibielk. Be bambamo ebe emb kulkul da ane dabin ok be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok be tis amolmol ebe ilgum amolmol as yaun ok emb amolmol valir ane dubi bamo ti. Be ivang ivin Judas Iskariot nok be ivwat kumungg tis buyag valir ane givin givin. 44 Be Judas Iskariot ande ginei gitangi amolmol valir ane yapin be ginei; “Tande be undi amol ete ayeu ve nasavi ei ok, ok-ti amol nok etok ebe yem tanggaim givin ok be unadgin ei bage ta be ungas unde.” 45 Givin ebe Judas Iskariot gibielk ok, ei gitangi Yisu gile be ginei, “Gidung.” be gisavi Yisu bage, 46 be amolmol valir ane bais gisov Yisu be emb ei ta love gwangne. 47 Bemem amol ti ebe givang givin Yisu ok bage gisov ane buyag valir ane be ges amol bamo ebe geb kulkul da ane nangge lum yamar ok ane amol kulkul ane ti talngelan tavlu gili. 48 Bekob ete Yisu geb avo ponge be ginei gitangi amolmol valir ane be ginei; “Yem unme ve un-gas ayeu be uvwat buyag valir ane tis kumungg givin givin weik ebe ve un-gas amol vaina ane ti ok ba. 49 As mate walang ok ayeu gabweg gavin yem nangge lum yamar bambamo aplo be yem omb ayeu ta ite ve ret ane? Bemem galkik atob yaun ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei ok atob ano nile.” 50 Be eisir singamolomb ikwai Yisu be ipelk ile ve ivang.
51 Be amol ti giro babal ge be givarkei be gili ebe amolmol valir ane inggas Yisu be ile ok, beti ei gitaumul eisir gile, be amolmol valir ane ilgum ve inemb ei ta, 52 bemem emb ei ane babal ge ta be ei gipelk be ve nituvki beti ane babal beleinge gile gitak, be gituvki tis tavo rial ge ve gile.
Yisu givarkei amolmol bambamo nas
53 Amolmol valir ane inggas Yisu itangi amol bamo ebe geb amolmol da ane subu dabin ok ane nam ile, be amolmol ebe emb kulkul da ane ok be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok be amolmol bambamo ebe ilgum amolmol as yaun ok iro isate sut ile, ve inalgum Yisu ane yaun. 54 Pita gitau gile eisir, bemem ei givang aikawe kasop gege. Ei gisov amol bamo nok ane simbel aplo bwaya gege gile gibweg gibloblo yev. 55 Be amolmol ebe emb kulkul da ane ok tis eisir ebe ilgum amolmol Juda ane as yaun ok ilgum yaun bamo molge gipil Yisu. Eisir ilgum ve indi Yisu ane tiate ti ebe gilgum ok veik ines ei vunu, bemem ilgum be ili ma. 56 Amolmol anongge inei yaun bingkas kasop walang ano gipil Yisu bemem eisir as yaun bambamo etok gitangi ate ite ma. 57 Bekob amolmol subu imdil be inei as yaun bingkasop ti gitangi amolmol ebe ve inatpweng yaun are ok be inei; 58 “Amei aute Yisu ginei asonge ei niyaing lum yamar ebe amolmol ipasang ok nikwai bekob atob nipasang lum yamar nok ti vukuri, be atob weik ete amolmol ipas-pasang ok ite ma.” 59 Bemem yaun walang ete eisir inei ok ano ite, be eisir ilgum yaun gitlek ate painge-ngge. 60 Bekob amol bamo ebe geb eisir da ane subu dabin ok gimdil givarkei amolmol tepwengge nas be giutani Yisu be ginei; “Miam yaun ti giengk ebe ve nuwel yaun bambamo ete amolmol emb gitangi mie gilek ok me ma?” 61 Bemem Yisu tumi-ngge be ginei yaun ti ite. Be amol bamo nok giutani Yisu vukuri be ginei; “Mie amol etenik ebe ve nomb amolmol dabin ok me? Be Pomate Natu mie me ma?” 62 Yisu giwel amol nok avo be ginei; “Ayeu ate nok eteik. Be bwayage kob atob yem tepwengge undi Pomate Natu ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok atob nambweg nambloblo Tamangg ebe ane gwangne gitlek gwangne walang etenik ok. Be atob ayeu nambweg nasov umbim aplo be nanumul nanme. 63 Amol bamo nok ande ta vavis anongge be gisiel ei ate ane kup be ginei; “Eitit tanautani amolmol subu ebe ve inei Yisu ane yaun ok vukuri ite, 64 ve ande yem ute yaun ungglus ungglus ebe ei ginei gipil Pomate ok gikwai. Be yem tanggaim gitung nam-nambed?” Be amolmol tepwengge inei Yisu ane yaun dangeteik, “Ei gilgum gen tiate be tanes ei vunu nikwai.” 65 Bekob ete amolmol subu iluk gireu ei, be isum ei matano avwut ve babal be es ei be inei; “Unei itangi amei kob, unei amol ret ete ges mie nik?” Be amolmol valir ane inggas ei ile be ivtav ei.
Pita ginei, “Ayeu tangg gisgil Yisu”
66 Pita gimwailuv yev gibweg nam etok ane lu, be amol bamo ebe geb kulkul da ane ok ane avie kulkul ane ti ginme, 67 be gili Pita ebe gimwailuv yev gibweg ok be na giro Pita ta be ginei; “Mie amol ti etenik ebe guvang guvin Yisu Nasaret ane ok?” 68 Bemem Pita ginei “Iye! Ayeu ganini amol etenok. Be ayeu tangg gisgil yaun ete mie gunei nok.” Be Pita givang gile gihlang be kavkavav giteng bulwer mate ane. 69 Bekob avie kulkul ane galkok gili Pita be gile ginei gitangi amolmol ebe ivarkei imbloblo ei ok vukuri be ginei; “Yisu ane amol ti etenok mera?” 70 Bemem Pita ginei vukuri gitangi eisir be ginei; “Ayeu tangg gisgil amol etenok.” Be bwayage kob amolmol ebe ivarkei imbloblo ei ok inei, “Bingano molge, mie Yisu ane amol ti ve mie amol Galilaia ane ti etenik.” 71 Be Pita ginei gwangne molge be ginei; “Bingano molge. Ginei ayeu nanei yaun bingkasop okob Pomate nes ayeu vunu nikwai. Ayeu tangg gisgil amol ete yem unei ane yaun nok.” 72 Be kavkavav giteng ti vukuri be Pita ta giro yaun ebe warik Yisu ginei gitangi ei ok, “Ve atob kavkavav niteng bulwer ailu ane ite nangge, be atob mie nos ayeu arengg ta nitangi bulwer aitol.” Be Pita gile be giteng anongge.